Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om omkostninger ved godkendte private klage- eller ankenævn

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1447 af 15. december 2014 om omkostninger ved godkendte private klage- eller ankenævn foretages følgende ændringer:

1. I § 12 indsættes efter »29.600 kr.« og efter »15.000 kr.«: »eksklusive moms«.

2. Kapitel 2 affattes således:

»Kapitel 2

Udgifter i forbindelse med udpantning

§ 13. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan kræve betaling fra et godkendt privat klage- eller ankenævn for dokumenterede udgifter, som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har haft i forbindelse med udpantning for et nævn, såfremt udgifterne ikke kan dækkes af den erhvervsdrivende hos hvem, der er sket udpantning.«

3. Kapitel 3 affattes således:

»Kapitel 3

Ikrafttrædelse

§ 14. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2015.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1040 af 8. november 2012 om omkostninger ved godkendte, private klage- eller ankenævn ophæves samtidig.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 12. februar 2015.

Erhvervs- og Vækstministeriet, den 4. februar 2015

Henrik Sass Larsen

/ Niels Christian Beier