Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Anvendelsesområde
Kapitel 2 Krav om digital indberetning
Kapitel 3 Kommunikation
Kapitel 4 Fritagelse for digital indberetning
Kapitel 5 Manglende indberetning
Kapitel 6 Ikrafttræden
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om obligatorisk digital indberetning til Danmarks Statistik

I medfør af § 3 b, stk. 1 og 2, § 3 c og § 3 d i lov om Danmarks Statistik, jf. lovbekendtgørelse nr. 599 af 22. juni 2000, som ændret ved lov nr. 1231 af 18. december 2012, og efter forhandling med styrelsen for Danmarks Statistik fastsættes:

Kapitel 1

Anvendelsesområde

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse på indberetningspligtige til Danmarks Statistik.

Stk. 2. Indberetningspligtige omfatter offentlige myndigheder og erhvervsdrivende, som anmodes om at indberette oplysninger til Danmarks Statistik, jf. §§ 8-12 a i lov om Danmarks Statistik.

Kapitel 2

Krav om digital indberetning

§ 2. Danmarks Statistik udvælger et antal indberetningspligtige, som anmodes om digitalt at indberette oplysninger til Danmarks Statistik, jf. § 1. I anmodningen angives indberetningspligt, indberetningsmulighed og en tidsfrist for afgivelse af oplysninger. Anmodning fremsendes til den indberetningspligtige senest 10 dage forud for indberetningsfristen; dog fremsendes første anmodning om indberetning til en ny statistik senest 20 dage før indberetningsfristen. Første anmodning om indberetning fremsendes via Offentlig digital post, medmindre den indberetningspligtige ikke er omfattet af lov om Offentlig digital post eller er fritaget herfra.

Stk. 2. Oplysninger efter stk. 1 skal indberettes via en af Danmarks Statistik godkendt digital indberetningsløsning, herunder system-til-system løsninger, med mindre der er opnået fritagelse, jf. kapitel 4. Indberetningsløsningen er tilgængelig på den offentlige indberetningsplatform www.virk.dk og www.dst.dk/indberetning.

Stk. 3. I anmodning om indberetning og på Danmarks Statistiks hjemmeside www.dst.dk/indberetning er krav til og muligheder for anvendelse af indberetningsløsninger angivet.

Stk. 4. En digital indberetning anses for at være kommet frem, når den er tilgængelig for Danmarks Statistik.

§ 3. Indberetning foretaget via www.virk.dk sker med anvendelse af digital medarbejdersignatur eller med NemID medarbejdersignatur. For personligt ejede erhvervsvirksomheder kan indberetning foretages med anvendelse af personlig NemID.

Kapitel 3

Kommunikation

§ 4. Kommunikation fra Danmarks Statistik til den indberetningspligtige sker digitalt via Offentlig digital post eller en e-mail adresse, jf. dog §§ 6-7.

Stk. 2. Der kan fremsendes anbefalet brev med krav om indberetning, såfremt den indberetningspligtige ikke har indberettet de pålagte oplysninger til en statistik inden for den angivne tidsfrist, og der er fremsendt to påmindelser til den indberetningspligtige.

Stk. 3. Den indberetningspligtige skal for hver statistik meddele Danmarks Statistik, hvorvidt den pågældende ønsker, at skriftlig kommunikation sker via Offentlig digital post eller en specificeret e-mail adresse. Den valgte adresse anvendes ved efterfølgende digital kommunikation.

§ 5. Danmarks Statistik kan udstede følgende typer af dokumenter uden underskrift eller med maskinelt gengivet underskrift eller på tilsvarende måde:

1. Generel information.

2. Anmodning om indberetning.

3. Påmindelser.

4. Spørgeskema til brug ved indberetninger.

5. Kvittering.

6. Øvrig orientering, for eksempel om indberetningsfrister.

Stk. 2. De i stk. 1 angivne dokumenter sidestilles i retlig henseende med dokumenter med personlig underskrift.

Kapitel 4

Fritagelse for digital indberetning

§ 6. Afgrænsede grupper af indberetningspligtige, jf. stk. 2-5, er fritaget for krav om digital indberetning. Ved fritagelse kan indberetning ske via almindelig post.

Stk. 2. En indberetningspligtig er fritaget for kravet om digital indberetning, første gang vedkommende er pålagt indberetning til en statistik, såfremt anmodning om indberetning er kommet frem til den indberetningspligtige senere end 20 dage før indberetningsfristen.

Stk. 3. Indberetningspligtige i regnskabsklasse A og B er indtil 31. december 2015 fritaget for kravet om digital indberetning af regnskaber for byerhverv, såfremt der indsendes et internt regnskab med de nødvendige oplysninger til Danmarks Statistik.

Stk. 4. Indberetningspligtige er fritaget for kravet om digital indberetning, hvis en repræsentant for den indberetningspligtige afgiver en underskrevet erklæring om, at det ikke er muligt at få en internetforbindelse med en beregnet downstreamhastighed på mindst 512 kbit/s på almindelige vilkår på den indberetningspligtiges hjemstedsadresse.

Stk. 5. Indberetningspligtige, der ikke har mulighed for at få et CVR-nummer, er fritaget for kravet om digital indberetning, medmindre indberetningen kan foretages uden brug af digital medarbejdersignatur eller NemID medarbejdersignatur.

Stk. 6. Indberetningspligtige, der er fritaget for kravet om digital indberetning, skal indberette oplysninger på det papirspørgeskema, som sendes til den indberetningspligtige sammen med anmodning om indsendelse af statistikoplysninger. Papirspørgeskemaet returneres til Danmarks Statistik med almindelig post inden for den angivne frist. Den indberetningspligtige kan i stedet vælge at indberette oplysningerne digitalt efter reglerne i § 2.

§ 7. Danmarks Statistik kan fritage en indberetningspligtig fra kravet om digital indberetning, såfremt der foreligger væsentlige grunde, der forhindrer eller unødigt vanskeliggør digital indberetning.

Stk. 2. En indberetningspligtig, der ønsker fritagelse i henhold til stk. 1, skal indsende en begrundet skriftlig ansøgning herom til Danmarks Statistik senest 15 dage før udløbet af fristen for indberetning.

Stk. 3. Danmarks Statistiks afgørelse fremsendes til den indberetningspligtige senest 5 dage efter modtagelsen af ansøgningen. Såfremt denne imødekommes, fremsendes afgørelsen og et papirspørgeskema til brug for indberetningen. Danmarks Statistik kan samtidig beslutte at forlænge indberetningsfristen.

Stk. 4. Fritagelse er gældende i 2 år og omfatter samtlige statistikker, hvortil den indberetningspligtige anmodes om at indberette oplysninger.

Stk. 5. Den indberetningspligtige kan søge om fornyet fritagelse. Ansøgningen skal fremsendes til Danmarks Statistik senest en måned før udløbet af den bevilgede fritagelse.

Stk. 6. Danmarks Statistik kan frem til og med den 31. december 2016 bestemme, at indberetninger, der fremsendes på papir, og som opfylder kravene til besvarelse, herunder angivelse af afsender, fritages for digital indberetningspligt i det konkrete tilfælde.

§ 8. Danmarks Statistik fører et register over fritagelser, som er bevilget i henhold til § 7.

§ 9. Danmarks Statistiks afslag på ansøgninger om fritagelse for digital indberetning efter § 7 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Kapitel 5

Manglende indberetning

§ 10. For erhvervsdrivende, der undlader rettidigt at meddele de oplysninger, der kræves efter regler fastsat i medfør af § 3 a i lov om Danmarks Statistik, efter §§ 8-12 a i lov om Danmarks Statistik eller efter retsakter om indhentning og bearbejdning af statistiske oplysninger vedtaget af De Europæiske Fællesskaber, eller som forsætligt eller ved grov uagtsomhed afgiver urigtige oplysninger, finder § 13 i lov om Danmarks Statistik anvendelse.

Kapitel 6

Ikrafttræden

§ 11. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. februar 2015.

Stk. 2. Kravet om digital indberetning, jf. bekendtgørelsens kapitel 2, finder anvendelse for indberetningspligtige, når Danmarks Statistik har fremsendt anmodning om indberetning, jf. § 2, stk. 1.

Stk. 3. Bekendtgørelse nr. 19 af 10. januar 2014 om obligatorisk indberetning af visse oplysninger til Danmarks Statistik ophæves.

Økonomi- og Indenrigsministeriet, den 20. januar 2015

Morten Østergaard

/ Søren Schiønning Andersen