Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Kendelse

afsagt af Tvistighedsnævnet den 27. januar 2015 i sag 52.2014

A

v/advokat Byrial Bjørst, Teknisk Landsforbund

mod

B

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget landsdommer Tine Vuust (formand), chefkonsulent Simon Neergaard-Holm (DA) og advokat Ane Kristine Lorentzen (LO). Endvidere har som særligt sagkyndige medlemmer deltaget chefkonsulent Per Laurents, Dansk Industri, og faglig sekretær Anja Bentzen Weiss, Teknisk Landsforbund.

Denne sag drejer sig om efterbetaling af løn mv.

Mellem klageren, A, født den 21. februar 1994, og B, blev den 18. december 2012 indgået en uddannelsesaftale, hvorefter A skulle uddannes som teater-, udstillings- og eventtekniker, eventtekniker med speciale i illuminationsteknik, med uddannelsesperiode fra den 18. december 2012 til den 17. juni 2014.

A har ved sin faglige organisation, Teknisk Landsforbund, ved klageskrift modtaget den 19. september 2014 indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med endelig påstand om, at indklagede,B, tilpligtes at betale 67.832,40 kr. med procesrente af 2.293,12 kr. fra den 31. januar 2013, af 231,66 kr. fra den 28. februar 2013, af 481,25 kr. fra den 31. marts 2013, af 387,75 kr. fra den 1. april 2013, af 1.097,25 kr. fra den 31. maj 2013, af 1.157,20 kr. fra den 31. august 2013, af 1.803,20 kr. fra den 30. september 2013, af 1.792,00 kr. fra den 31. oktober 2013, af 218,05 kr. fra den 30. april 2014, af 6.384,32 kr. fra den 31. maj 2014, af 11.673,63 kr. fra den 30. juni 2014, af 12.948,28 kr. fra den 30. april 2014, af 24.734,18 kr. fra den 31. juli 2014 og af 2.700,51 kr. fra sagens anlæg i Tvistighedsnævnet til betaling sker, samt procesrente af 10.055,90 kr. fra den 11. juli 2013 til den 17. september 2014, af 11.455,58 kr. fra den 30. november 2013 til den 4. november 2014, af 11.455,58 kr. fra den 31. december 2013 til den 4. november 2014, af 11.673,63 kr. fra den 31. marts 2014 til den 9. december 2014 og af 5.289,31 kr. fra den 31. maj 2014 til den 9. december 2014.

Påstandsbeløbet er opgjort som 52.183,61 kr. i efterbetaling af løn for uddannelsesperioden og feriepenge for optjeningsårene 2013 og 2014, 1.290 kr. i refusion af rejseudgifter til skole, 1.410,51 kr. i refusion af rejseudgifter til praktiksted og 12.948,28 kr. i erstatning for ikke afholdt ferie i 2013-14. Påstanden var i klageskriftet opgjort til 118.642,40 kr., men efterfølgende betalte indklagede 50.000 kr., og klager har for nævnet nedsat sit krav med yderligere 810 kr.

Indklagede har ikke afgivet svarskrift.

Sagen har været berammet til mundtlig forhandling i Tvistighedsnævnet den 13. januar 2015, hvor hverken eleven eller virksomheden gav møde. Efter begæring fra elevens repræsentant overgik sagen efter formandens beslutning til skriftlig behandling.

Sagsfremstilling

Det fremgår af klageskriftet bl.a.:

”Ansættelsesaftalen …. anførte en timeløn på 60.25 kr. Det svarer til mindstebetaling for elever i henhold til Industriens Overenskomst fra 1. marts 2011 til 1. marts 2012. Lønnen var således allerede fra starten for lav. Først pr. 1. januar 2014 blev lønnen reguleret til den gældende sats. Der blev ikke foretaget efterregulering.

A har ikke fået sine ferierettigheder ferieloven. . . ”

Det er oplyst over for Tvistighedsnævnet, at eleven havde arbejdsplads på virksomhedens adresse i X.

Tvistighedsnævnets begrundelse og resultat

Ad efterbetaling af løn og feriepenge for optjeningsårene 2013 og 2014

Der findes efter de foreliggende oplysninger ikke grundlag for at tilsidesætte klagers krav på løn og feriepenge, som er opgjort i overensstemmelse med den for uddannelsesområdet gældende overenskomst, hvorfor eleven får medhold heri.

Ad erstatning for manglende afholdelse af ferie i 2013

Efter de foreliggende oplysninger findes det ikke godtgjort, at eleven har krav på erstatning for manglende ferieafholdelse. Indklagede frifindes derfor for denne del af kravet, der udgør i alt 12.948,28 kr.

Ad refusion af rejseudgifter til skole og praktiksted

Efter de foreliggende oplysninger og når henses til, at indklagede ikke har gjort indsigelse heroverfor, tages elevens krav herom til følge.

T h i b e s t e m m e s:

B skal inden 14 dage betale 54.884,12 kr. med procesrente af 2.293,12 kr. fra den 31. januar 2013, af 231,66 kr. fra den 28. februar 2013, af 481,25 kr. fra den 31. marts 2013, af 387,75 kr. fra den 1. april 2013, af 1.097,25 kr. fra den 31. maj 2013, af 1.157,20 kr. fra den 31. august 2013, af 1.803,20 kr. fra den 30. september 2013, af 1.792,00 kr. fra den 31. oktober 2013, af 218,05 kr. fra den 30. april 2014, af 6.384,32 kr. fra den 31. maj 2014, af 11.673,63 kr. fra den 30. juni 2014, af 12.948,28 kr. fra den 30. april 2014, af 24.734,18 kr. fra den 31. juli 2014 og af 2.700,51 kr. fra sagens anlæg i Tvistighedsnævnet til betaling sker, samt procesrente af 10.055,90 kr. fra den 11. juli 2013 til den 17. september 2014, af 11.455,58 kr. fra den 30. november 2013 til den 4. november 2014, af 11.455,58 kr. fra den 31. december 2013 til den 4. november 2014, af 11.673,63 kr. fra den 31. marts 2014 til den 9. december 2014 og af 5.289,31 kr. fra den 31. maj 2014 til den 9. december 2014.

Denne kendelse kan inden 8 uger efter nævnets afgørelse indbringes for domstolene. Såfremt sagen indbringes for domstolene, anmoder Tvistighedsnævnet om at blive underrettet herom, ligesom nævnet gerne vil underrettes om rettens afgørelse.