Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Mål for læringsudbytte for erhvervsakademiuddannelse inden for jordbrug
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse inden for jordbrug (jordbrugsteknolog)

I medfør af § 22 og § 30 i lov nr. 1147 af 23. oktober 2014 om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser fastsættes efter bemyndigelse:

§ 1. Formålet med erhvervsakademiuddannelsen inden for jordbrug er at kvalificere den uddannede til selvstændigt at kunne varetage arbejde med at planlægge, organisere og gennemføre opgaver i forbindelse med formidling, rådgivning, produktion og ledelse inden for jordbrug.

Stk. 2. Den uddannede skal have viden, færdigheder og kompetencer som angivet i bilag 1.

§ 2. Uddannelsen, der er en fuldtidsuddannelse, er normeret til 120 ECTS-point. 60 ECTS-point svarer til en fuldtidsstuderendes arbejde i 1 år.

Stk. 2. Erhvervsakademiuddannelsen inden for jordbrug giver den uddannede ret til at anvende titlen jordbrugsteknolog AK. Den engelske titel er AP Graduate in Agro Business and Landscape Management.

Stk. 3. Uddannelsens engelske betegnelse er Academy Profession Degree Programme in Agro Business and Landscape Management.

§ 3. Uddannelsen består af følgende:

1) Obligatoriske uddannelseselementer med et samlet omfang på 40 ECTS-point, der er fælles for de studerende.

2) 6 studieretninger, der hver har et omfang på 40 ECTS-point, og hvoraf den studerende vælger én:

a) Jordbrugsøkonomi og ledelse.

b) Bygninger og teknik.

c) Husdyrproduktion.

d) Planteproduktion.

e) Landskab og anlæg.

f) Miljø og natur.

3) Praktik med et samlet omfang på 15 ECTS-point.

4) Valgfri uddannelseselementer, der for den enkelte studerende har et samlet omfang på 10 ECTS-point.

5) Afsluttende eksamensprojekt på 15 ECTS-point.

Stk. 2. De obligatoriske uddannelseselementer, jf. stk. 1, nr. 1, tilrettelægges inden for følgende kerneområder:

1) Globalisering.

2) Erhvervs- og virksomhedslære.

3) Ledelse og kommunikation.

4) Jordbrugets styringssystemer.

Stk. 3. Studieretningen inden for jordbrugsøkonomi og ledelse, jf. stk. 1, nr. 2, litra a, tilrettelægges inden for følgende kerneområder:

1) Analyse, budget, etablering og skat.

2) Ledelse og strategi.

3) Jordbrugsøkonomisk regnskab og makroøkonomi.

Stk. 4. Studieretningen inden for bygninger og teknik, jf. stk. 1, nr. 2, litra b, tilrettelægges inden for følgende kerneområder:

1) Grundlæggende jordbrugsteknik.

2) Anvendt jordbrugsmekanisering.

3) Anvendt jordbrugsbyggeri.

Stk. 5. Studieretningen inden for husdyrsproduktion, jf. stk. 1, nr. 2, litra c, tilrettelægges inden for følgende kerneområder:

1) Husdyrbiologi.

2) Husdyrproduktion og avl.

3) Produktionsplanlægning.

Stk. 6. Studieretningen inden for planteproduktion, jf. stk. 1, nr. 2, litra d, tilrettelægges inden for følgende kerneområder:

1) Planter og jord.

2) Plantedyrkning og -kendskab.

3) Produktionsplanlægning og -økonomi.

Stk. 7. Studieretningen inden for landskab og anlæg, jf. stk. 1, nr. 2, litra e, tilrettelægges inden for følgende kerneområder:

1) Projektering og anlæg af grønne områder og urbane miljøer.

2) Drift og pleje af grønne områder og urbane miljøer.

Stk. 8. Studieretningen inden for miljø og natur, jf. stk. 1, nr. 2, litra f, tilrettelægges inden for følgende kerneområder:

1) Natur, økologi og miljø.

2) Projektering og pleje.

3) Landskabs- og miljøforvaltning.

§ 4. I øvrigt gælder de regler om erhvervsakademiuddannelser, der er fastsat i bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser.

§ 5. Styrelsen for Videregående Uddannelser kan tillade fravigelse af bekendtgørelsen som led i forsøg. Ved forsøg fastsættes samtidig varighed og rapporteringsform.

Stk. 2. Styrelsen kan dispensere fra bekendtgørelsen, når det findes begrundet i usædvanlige forhold.

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2015 og finder anvendelse for studerende, der påbegynder uddannelsen den 1. august 2015 eller senere.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 712 af 6. juli 2009 om erhvervsakademiuddannelse inden for jordbrug (jordbrugsteknolog AK) ophæves.

Stk. 3. Uddannelsesinstitutionen kan tilrettelægge overgangsordninger, således at studerende, der følger uddannelsen til jordbrugsteknolog efter reglerne i den i stk. 2 nævnte bekendtgørelse, kan fuldføre uddannelsen efter reglerne i denne bekendtgørelse.

Styrelsen for Videregående Uddannelser, den 16. februar 2015

Nils Agerhus

/ Kirsten Lippert


Bilag 1

Mål for læringsudbytte for erhvervsakademiuddannelse inden for jordbrug

Mål for læringsudbyttet omfatter den viden, de færdigheder og kompetencer, som en uddannet jordbrugsteknolog skal opnå i uddannelsen.

Viden

Den uddannede jordbrugsteknolog har viden om

1) branchens struktur og placering i samfundet nationalt og globalt,

2) anvendte teorier, metoder og praksis i relation til professionen,

3) teori og metode i forhold til informationssøgning og formidling af viden og

4) relevant lovgrundlag.

Den uddannede inden for studieretningen jordbrugsøkonomi og ledelse har tillige viden om

1) politiske, markedsmæssige og økonomiske forhold af betydning for jordbrugserhvervet,

2) økonomiske styringssystemer inden for jordbrugserhvervet og

3) ledelse og strategi inden for jordbrugserhvervet.

Den uddannede inden for studieretningen bygninger og teknik har tillige viden om

1) ekstern mekanisering af jordbruget i forhold til biologiske, funktionelle og økonomiske krav og

2) projektering og dokumentation af byggeri i forhold til biologiske, funktionelle og juridiske krav.

Den uddannede inden for studieretningen husdyrproduktion har tillige viden om

1) husdyrbiologi, herunder anatomi, fysiologi, reproduktion samt arvelighedslære og bioteknologi,

2) fodermidlernes fremskaffelse og kemiske sammensætning i forhold til foderudnyttelse, foderoptagelse, næringsstofomsætning og det omgivende miljø,

3) husdyrenes adfærdsbiologi i relation til velfærd og produktionssystemer og

4) de væsentligste husdyrsygdomme og deres biologi samt sygdomssymptomer, forebyggelse og helbredelse.

Den uddannede inden for studieretningen planteproduktion har tillige viden om

1) plantebiologi, herunder planternes morfologi, systematik, anatomi, fysiologi, formering samt planteforædling og bioteknologi,

2) jordbundsforhold, næringsstofomsætning og dyrkningsteknik inden for planteproduktion og det omgivende miljø og

3) skadevoldere, deres biologi og adfærd samt regulering heraf.

Den uddannede inden for studieretningen landskab og anlæg har tillige viden om

1) jords, planters og plantesamfunds biologiske, økologiske og miljømæssige forhold,

2) forvaltning og pleje af grønne områder,

3) drifts- og entreprisestyring og

4) materialer, konstruktion og anlæg.

Den uddannede inden for studieretningen miljø og natur har tillige viden om

1) økologi og miljø inden for jord- og vandmiljø, planter og dyr,

2) lovgrundlag og forvaltning inden for landskabs- og miljøområdet,

3) forebyggelse af miljøproblemer i det åbne land,

4) naturforvaltning og naturkvalitet og

5) miljø- og naturovervågning i land- og vandområder.

Færdigheder

Den uddannede jordbrugsteknolog kan

1) forstå og formidle viden om virksomhedens organisation, styring, tilpasning og udvikling, anvende ledelsesteorier og formidle faglig viden,

2) vurdere produktion og service i forhold til metoder og lovgivning,

3) bearbejde problemstillinger, udarbejde løsningsforslag og vurdere deres effekt,

4) udarbejde sammenhængende og realistiske løsningsforslag og vurdere effekten af de foreslåede løsninger og

5) anvende relevante styringssystemer inden for projekt-, produktions-, økonomi-, kvalitets- og miljøstyring.

Den uddannede inden for studieretningen jordbrugsøkonomi og ledelse kan tillige

1) formidle og rådgive inden for økonomi og ledelse,

2) indsamle, registrere og bearbejde relevante informationer til analyse af økonomiske og ledelsesmæssige problemstillinger og

3) udarbejde løsningsforslag inden for det økonomiske, ledelsesmæssige og stratetiske område og vurdere effekten heraf.

Den uddannede inden for studieretningen bygninger og teknik kan tillige

1) udarbejde strategier og formidle viden om mekanisering i jordbruget i forhold til biologiske, funktionelle og økonomiske krav og

2) projektere og dokumentere jordbrugsbyggeri i forhold til lovgivning, krav til funktion samt inddragelse af økonomiske og miljømæssige aspekter.

Den uddannede inden for studieretningen husdyrproduktion kan tillige

1) anvende fagspecifikke styrings- og analyseredskaber og vurdere resultater,

2) udarbejde og vurdere foderplaner ud fra fordøjelighed, kvalitet, foderoptimering, forsøgsresultater og lovgivning,

3) udarbejde og vurdere avls- og reproduktionsplaner på grundlag af avlsmæssige nøgletal og viden om bioteknologi,

4) udarbejde planer for produktionsstyringssystemernes indretning og anvendelse i relation til husdyrenes velfærd og sundhed og

5) udarbejde produktionsøkonomiske budgetter og vurdere produktionsøkonomien i tilknytning til husdyrsproduktionen.

Den uddannede inden for studieretningen planteproduktion kan tillige

1) anvende fagspecifikke styrings- og analyseredskaber og vurdere resultater,

2) udarbejde og vurdere gødnings- og dyrkningsplaner på grundlag af lovgivning og forsøgsresultater,

3) vurdere forebyggelses- og bekæmpelsesbehov i forhold til sygdomme og skadevoldere,

4) udarbejde produktionsøkonomiske kalkuler, produktionsplaner og budgetter samt vurdere produktionsøkonomien inden for planteproduktion og

5) formidle viden om planteproduktion.

Den uddannede inden for studieretningen landskab og anlæg kan tillige

1) vurdere og anvende forskningsresultater, branchenormer og standarder,

2) udføre registrering og indsamling af data, herunder opmåling og afsætning,

3) projektere, anlægge og vedligeholde haver og grønne områder under hensyn til landskab, funktionalitet og æstetik,

4) vurdere, beregne og prissætte anlægs- og plejeopgaver,

5) vurdere planters vækstforhold og etableringsmetoder og

6) anvende brancherelevant software.

Den uddannede inden for studieretningen miljø og natur kan tillige

1) indsamle data og foretage registreringer af tilstanden i jord, vand og luft samt vurdere resultaterne,

2) indgå i projektering, styring og vedligeholdelse af miljøforbedrende anlæg,

3) opmåle, udforme og pleje naturområder,

4) anvende it og relevant software, herunder GIS, og

5) formidle viden om miljø og natur.

Kompetencer

Den uddannede jordbrugsteknolog kan

1) håndtere komplekse og praksisnære problemstillinger på et analytisk og metodisk grundlag,

2) arbejde innovativt med metodevalg og løsning af konkrete opgaver,

3) deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde og

4) tilegne sig ny viden og færdigheder i relation til professionens udvikling.

Den uddannede inden for studieretningen jordbrugsøkonomi og ledelse kan tillige

1) vurdere økonomiske, ledelsesmæssige og stratetiske problemstillinger ved anvendelse af relevante teorier, metoder, værktøjer og lovgivning,

2) håndtere opgaver inden for økonomi, ledelse og strategi og

3) deltage i løsningen af konkrete opgaver inden for økonomi, ledelse og strategi.

Den uddannede inden for studieretningen bygninger og teknik kan tillige

1) håndtere og dokumentere byggeri inden for jordbruget samt behandle komplekse problemstillinger og

2) deltage i analyser af og strategier for ekstern mekanisering af jordbruget.

Den uddannede inden for studieretningen husdyrproduktion kan tillige

1) håndtere konkrete problemstillinger inden for husdyrproduktion ved anvendelse af teori, metoder, værktøjer og lovgivning,

2) formidle og rådgive inden for husdyrproduktion og

3) kombinere viden og færdigheder inden for husdyrproduktion samt vurdere kilder og løsningsforslag.

Den uddannede inden for studieretningen planteproduktion kan tillige

1) håndtere konkrete problemstillinger inden for planterproduktion ved anvendelse af teori, metoder, værktøjer og lovgivning,

2) rådgive og vejlede praktikere inden for planteproduktion,

3) kombinere viden og færdigheder inden for planteproduktion samt vurdere kilder og løsningsforslag og

4) medvirke ved forsøgs- og afprøvningsopgaver.

Den uddannede inden for studieretningen landskab og anlæg kan tillige

1) håndtere løsningsforslag ved anvendelsen af relevante teorier, metoder, værktøjer og lovgivning inden for studieretningen,

2) deltage i faglige projekter og tværorganisatoriske samarbejder,

3) anvise materialer og konstruktioner, vurdere plejebehov samt planlægge pleje og

4) planlægge og forestå drifts- og entreprisestyring i relation til udbud, logistik, økonomi og ledelse.

Den uddannede inden for studieretningen miljø og natur kan tillige

1) håndtere løsningsforslag til problemstillinger inden for miljø og natur ved anvendelsen af relevante teorier, metoder, værktøjer og lovgivning,

2) vurdere og formidle miljø- og naturrelaterede problemstillinger,

3) rådgive om og håndtere problemstillinger inden for miljø- og naturområdet og

4) planlægge og gennemføre registreringer, opmålinger og prøvetagning på miljø- og naturområdet.