Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om befordring og befordringsgodtgørelse efter sundhedsloven

§ 1

I bekendtgørelse nr. 959 af 29. august 2014 om befordring og befordringsgodtgørelse efter sundhedsloven foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 75, stk. 2, § 170, stk. 2 og 3, § 170 a, stk. 2, § 171, stk. 1, 2 og 4, og § 173, stk. 1-3, i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1202 af 14. november 2014, som ændret ved lov nr. 1536 af 27. december 2014, fastsættes:«

2. Efter kapitel 1 indsættes:

»Kapitel 1 a

Befordring eller befordringsgodtgørelse i forbindelse med lægelig stofmisbrugsbehandling med heroin

§ 8 a. Kommunalbestyrelsen i den kommune, som er ansvarlig for lægelig behandling med diacetylmorphin (heroin) i medfør af sundhedslovens § 142, stk. 3, yder efter reglerne i § 8 b og § 8 c befordring eller befordringsgodtgørelse til og fra behandlingen.

Stk. 2. Til patienter, som i medfør af regler fastsat med hjemmel i sundhedslovens § 168, stk. 1, har ret til tilskud til lægelig behandling med diacetylmorphin (heroin) i et andet EU/EØS-land, yder kommunalbestyrelsen godtgørelse af befordringsudgifter som minimum svarende til udgifterne til det behandlingssted i Danmark, hvortil vedkommende ville være berettiget til godtgørelse efter dette kapitel.

§ 8 b. Kommunalbestyrelsen tager stilling til befordringens tilrettelæggelse.

§ 8 c. Kommunalbestyrelsen skal lade følgende hensyn indgå i vurderingen af, hvorvidt der skal ydes befordring eller befordringsgodtgørelse til den enkelte person i behandling:

1) helbredstilstand,

2) afstand mellem bopæl og behandlingssted,

3) befordringsudgifter og

4) indtægter og formue.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. februar 2015.

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, den 6. februar 2015

Nick Hækkerup

/ Lars Petersen