Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om afdragsordninger, fristfastsættelse for spildevandshåndtering og tilslutningsbidragets forfaldstidspunkt

I medfør af § 2, stk. 11, og § 4, stk. 3 og 4, i lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010, som ændret ved lov nr. 56 af 27. januar 2015, og § 29, stk. 1, 2. pkt., og § 79 b, stk. 1, nr. 5, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010, som ændret ved lov nr. 446 af 23. maj 2012 og lov nr. 56 af 27. januar 2015, fastsættes:

Bekendtgørelsens anvendelsesområde og definitioner

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse for kommunalbestyrelsens afgørelser efter betalingslovens § 4, stk. 2, miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 4, 2. pkt., og miljøbeskyttelseslovens § 30, stk. 1. Bekendtgørelsen finder dog ikke anvendelse ved sager vedrørende ejendomme, der udelukkende benyttes erhvervsmæssigt samt i sager om påbud om separatkloakering efter miljøbeskyttelseslovens § 30, stk. 1. Bekendtgørelsen fastsætter endvidere regler for afdragsordninger, jf. betalingslovens § 4, stk. 3, og tilslutningsbidragets forfaldstidspunkt.

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved spildevandsforsyningsselskaber, selskaber som er omfattet af § 2, stk. 1, i lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold.

Ansøgning om minimumsfrist, etablering af spildevandsanlæg og afdragsordning

§ 3. Ansøgning om at få meddelt en minimumsfrist, jf. § 5, stk. 1, ved afgørelser efter miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 4, 2. pkt., og § 30, stk. 1, og ret til at modtage et tilbud om en afdragsordning efter betalingslovens § 4, stk. 2, kan indgives af ejendomsejere, som er adressat for afgørelser i sager, hvor der vil blive truffet afgørelse i henhold til § 28, stk. 4, 2. pkt. og § 30, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven.

Stk. 2. Forud for afgørelse efter § 28, stk. 4, 2. pkt., eller § 30, stk. 1, underretter kommunalbestyrelsen skriftligt ejendomsejer om en frist for senest at indgive ansøgning.

Stk. 3. Ansøgning indgives elektronisk og vedlægges dokumentation i form af seneste endelige årsopgørelse fra SKAT for alle beboere i ejendomsejers husstand. Kommunalbestyrelsen tilgængeliggør et elektronisk ansøgningsskema på sin hjemmeside.

§ 4. Afgørelser efter betalingslovens § 4, stk. 2, skal træffes på grundlag af den indsendte ansøgning og dokumentation, jf. § 3.

Stk. 2. Ansøgningen imødekommes, hvis dokumentationen viser, at den samlede husstandsindkomst er under 300.000 kr. For hvert hjemmeboende barn under 18 år til og med fire børn på ansøgningstidspunktet forhøjes beløbet med 39.300 kr. Husstandsindkomst opgøres efter reglerne i §§ 8-8 a i lov om individuel boligstøtte.

Stk. 3. Beløbene i stk. 2 reguleres årligt med den i de successivt offentliggjorte forslag til finanslov fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks med niveaukorrektion.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsens afgørelse efter betalingslovens § 4, stk. 2, meddeles samtidig med kommunens meddelelse af afgørelser efter § 28, stk. 4, 2. pkt., eller § 30, stk. 1, i lov om miljøbeskyttelse, jf. dog § 9, stk. 2.

§ 5. Fristen for at efterkomme en afgørelse efter miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 4, 2. pkt., eller § 30, stk. 1, kan ikke fastsættes til under 3 år, hvis ejendomsejeren i overensstemmelse med § 3 dokumenterer opfyldelse af den i § 4, stk. 2, nævnte betingelse, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Stk. 1 finder ikke anvendelse ved meddelelse af påbud om forbedring af uhygiejniske forhold affødt af udledningen.

Stk. 3. Har kommunalbestyrelsen i medfør af stk. 1 fastsat fristen i en afgørelse efter miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 4, 2. pkt., forfalder tilslutningsbidrag, jf. betalingslovens § 2, stk. 2, når den fysiske tilslutning sker.

§ 6. Imødekommer kommunalbestyrelsen efter betalingslovens § 4, stk. 2, en ansøgning, jf. § 3, stk. 1, fremsender spildevandsforsyningsselskabet på ejendomsejers anmodning tilbud om etablering af det nødvendige spildevandsanlæg på ejendomsejerens ejendom til opfyldelse af afgørelser efter miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 4, 2. pkt., eller § 30, stk. 1, samt tilbud om en afdragsordning for betaling af udgifterne forbundet hermed og for tilslutningsbidrag på vilkår fastsat i §§ 7-8. Tilbud skal sendes til ejendomsejer senest 4 måneder efter ejendomsejers anmodning.

Stk. 2. Stk. 1 gælder ligeledes i tilfælde af kontraktligt medlemskab, jf. betalingslovens § 7 a.

Stk. 3. Hvis fristen for opfyldelse af afgørelsen efter § 28, stk. 4, 2. pkt., eller § 30, stk. 1, er kortere end 1 år og 6 måneder, skal ejendomsejeren senest 1 måned efter modtagelse af afgørelse efter betalingslovens § 4, stk. 2, anmode spildevandsforsyningsselskabet om at fremsende tilbud efter stk. 1.

Stk. 4. Afgørelse efter betalingslovens § 4, stk. 2, om ret til at modtage tilbud og spildevandsforsyningsselskabets fremsatte tilbud bortfalder, hvis ikke ejendomsejeren senest 1 år og 6 måneder inden udløbet af fristen i afgørelsen efter miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 4, 2. pkt., eller § 30, stk.1, har anmodet spildevandsforsyningsselskabet om at fremsende tilbud og senest 1 år inden udløbet af denne frist har accepteret tilbuddet om udførelse og afdragsordning.

Krav til afdragsordning efter betalingslovens § 4, stk. 2

§ 7. Til sikkerhed for betaling af beløb, jf. § 8, stk. 4, med påløbne renter samt administrations- og risikotillæg tinglyser spildevandsforsyningsselskabet skadesløsbrev med pant i ejendommen. Skadesløsbrevet skal være med oprykkende prioritet.

Stk. 2. Restgælden forfalder på tidspunktet for ejendommens overdragelse.

§ 8. Afdragsordninger løber over 20 år.

Stk. 2. Ejendomsejeren har til enhver tid ret til helt eller delvis at indfri sine forpligtelser i henhold til en afdragsordning. Ejendomsejeren har herefter ret til en reduktion af de samlede kreditomkostninger, der består af renter og omkostninger i den resterende del af afdragsordningens løbetid. Spildevandsforsyningsselskabet er ikke forpligtet til at acceptere ekstraordinære afdrag på under 1.000 kr.

Stk. 3. I tilfælde af førtidig tilbagebetaling af en afdragsordning har spildevandsforsyningsselskabet ret til kompensation for eventuelle omkostninger, der er direkte forbundet med den førtidige tilbagebetaling af afdragsordningen. Kompensationen skal være rimelig og fastsættes ud fra objektive kriterier.

Stk. 4. Kompensationen efter stk. 3 kan ikke overstige 1 pct. af det kreditbeløb, der tilbagebetales før tiden, hvis der er mere end 1 år mellem den førtidige betaling og afdragsordningens aftalte ophørstidspunkt. Hvis perioden ikke overstiger 1 år, kan kompensationen ikke overstige 0,5 pct. af det kreditbeløb, der tilbagebetales før tid.

Stk. 5. Hvis spildevandsforsyningsselskabet kan dokumentere, at de tab, som spildevandsforsyningsselskabet har lidt som følge af den førtidige tilbagebetaling, overstiger de grænser, der er fastsat i stk. 4, kan kreditgiveren undtagelsesvis kræve en højere kompensation. Hvis den kompensation, som spildevandsforsyningsselskabet kræver, overstiger kreditgiverens faktiske tab, kan ejendomsejeren kræve en tilsvarende nedsættelse.

Stk. 6. Ingen kompensation for førtidig tilbagebetaling kan overstige det rentebeløb, som ejendomsejeren skulle have betalt i perioden mellem den førtidige betaling og afdragsordningens aftalte ophørstidspunkt.

Stk. 7. Spildevandsforsyningsselskabet skal forud for indgåelse af aftalen om en afdragsordning oplyse ejendomsejeren om det samlede beløb, der skal betales, herunder renter, tillæg og årlige omkostninger, størrelse, antal og hyppighed af betalinger, de årlige omkostninger i procent samt vilkår for aftalen, herunder konsekvenser ved misligholdelse og mulighed for hel eller delvis indfrielse. Efter aftalens indgåelse skal spildevandsforsyningsselskabet årligt opgøre restgælden og oplyse ejendomsejer herom.

Stk. 8. Omkostninger forbundet med etablering af det nødvendige spildevandsanlæg og tilslutningsbidraget ved tilslutning, jf. miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 4, tillægges et beløb til dækning af risiko, administrationsomkostninger, herunder tinglysningsafgift, og renter. Beløbet fastsættes som den effektive rente på en 10-årig dansk statsobligation opgjort på tidspunktet for indgåelse af aftalen om en afdragsordning tillagt 5,0 procentpoint. Beløbet beregnes fra den sidste rettidige indbetalingsdag for det første afdrag, indtil det sidste afdrag inklusive renter er betalt. Renten tilskrives lånebeløbet ved årets udgang.

Stk. 9. Til spildevandsforsyningsselskabets omkostninger henregnes de udgifter, som spildevandsforsyningsselskabet har til lån til finansiering af etablering af spildevandsanlæg på ejendomsejerens ejendom. Endvidere henregnes omkostninger til at oprette, drive og administrere indbetalinger til afdragsordningen, herunder oprettelse af registre m.v., tinglysning af fordringer på ejendomme og udgifter til almindelig rykkerprocedure.

Ikrafttræden og overgang

§ 9. Bekendtgørelsen træder i kraft den 5. februar 2015.

Stk. 2. Bekendtgørelsen finder anvendelse for afgørelser efter miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 4, 2. pkt., og § 30, stk. 1, truffet før bekendtgørelsens ikrafttræden, som endnu ikke er opfyldt. Ejendomsejere, som har modtaget afgørelse omfattet af 1. pkt., skal senest den 31. december 2015 have indgivet ansøgning om afdragsordning efter reglerne i § 3. Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om ejendomsejerens ret til afdragsordning, hvorefter §§ 6-8 finder anvendelse.

Miljøministeriet, den 29. januar 2015

Kirsten Brosbøl

/ Mads Leth-Petersen