Den fulde tekst

Lov om ændring af forskellige skattelove

(Investeringsselskaber og hedgeforeninger)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om beskatning af fortjeneste ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 974 af 21. september 2004, som ændret ved § 35 i lov nr. 1384 af 20. december 2004, foretages følgende ændringer:

1. § 2 a affattes således:

»§ 2 a. Fortjeneste og tab på aktier, investeringsbeviser m.v. udstedt af et investeringsselskab medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Fortjeneste og tab opgøres efter reglerne i § 3, stk. 4, 1.-3. pkt. I de tilfælde, hvor den skattepligtige og selskabet har forskelligt indkomstår, træder værdien ved begyndelsen af selskabets indkomstår i stedet for værdien ved begyndelsen af den skattepligtiges indkomstår, og værdien ved udgangen af selskabets indkomstår træder i stedet for værdien ved udgangen af den skattepligtiges indkomstår. For aktier, som den skattepligtige har erhvervet i løbet af selskabets indkomstår, træder anskaffelsessummen i stedet for aktiernes værdi ved begyndelsen af indkomståret. For aktier, som den skattepligtige har afstået i løbet af selskabets indkomstår, træder afståelsessummen i stedet for aktiernes værdi ved udgangen af indkomståret. Værdien af aktier og investeringsbeviser m.v., der er udstedt af et investeringsselskab, opgøres som tilbagekøbsværdien efter stk. 7, nr. 2.

Stk. 2. Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst henføres fortjeneste og tab som nævnt i stk. 1 til dagen efter udgangen af det indkomstår i selskabet, som de vedrører. Ved salg henføres fortjeneste og tab dog til salgstidspunktet. Ved skattepligts ophør eller ved flytning forinden af skattemæssigt hjemsted efter en dobbeltbeskatningsoverenskomst træder værdien på det tidligste af disse tidspunkter i stedet for værdien ved udgangen af indkomståret. Fortjeneste og tab henføres til samme tidspunkt. § 13 a, stk. 2, og § 13 b finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 3. Stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse i de tilfælde, der er nævnt i §§ 2 b og 2 d.

Stk. 4. Ved afståelse af et investeringsbevis i en investeringsforening, der har været omfattet af ligningslovens § 16 C, og hvor investeringsbeviset på grund af foreningens beslutning herom eller på grund af manglende rettidig indsendelse af korrekte oplysninger om minimumsudlodning m.v. omfattes af stk. 1 og 2, opgøres den skattepligtige indkomst fra afståelsen, som om stk. 1 og 2 og § 9, stk. 5, ikke var gældende. Det gælder dog kun, såfremt afståelsen sker inden beslutningstidspunktet eller inden det tidspunkt, hvor rettidig indsendelse af korrekte oplysninger skulle have fundet sted, og den skattepligtige ikke på grund af udfaldet af en stedfunden generalforsamling havde grund til at antage, at beslutningen ville blive truffet, eller at der ikke ville ske rettidig indsendelse af korrekte oplysninger.

Stk. 5. Bestemmelserne i § 6, stk. 8 og 9, finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 6. I tilfælde omfattet af stk. 1 finder §§ 2, 2 c, 2 e, 3 og 4 ikke anvendelse, jf. dog stk. 1, 2. pkt.

Stk. 7. Ved et investeringsselskab forstås:

1) Et investeringsinstitut i henhold til Rådets direktiv 85/611/EØF (UCITS-direktivet), jf. bilag 1.

2) Et selskab m.v., hvis virksomhed består i investering i værdipapirer m.v., og hvor andele i selskabet på forlangende af ihændehaverne skal tilbagekøbes for midler af selskabets formue til en kursværdi, der ikke i væsentlig grad er mindre end den indre værdi. Med tilbagekøb sidestilles, at en tredjemand tilkendegiver over for selskabet, at enten den pågældende eller en anden fysisk eller juridisk person på forlangende vil købe enhver andel til en kursværdi, der ikke i væsentlig grad er mindre end den indre værdi. Den indre værdi opgøres uden hensyntagen til goodwill, knowhow og lignende immaterielle rettigheder. Kravet om tilbagekøb på forlangende er opfyldt, selv om kravet kun imødekommes inden for en vis frist.

Stk. 8. Et investeringsselskab som nævnt i stk. 7 omfatter ikke et selskab m.v., hvis formue gennem datterselskaber hovedsagelig investeres i andre værdier end værdipapirer m.v. Ved et datterselskab forstås et selskab, hvori moderselskabet i løbet af året direkte eller indirekte råder over mere end 50 pct. af aktiekapitalen eller 50 pct. af stemmerne.

Stk. 9. Et investeringsselskab som nævnt i stk. 7 omfatter ikke et selskab m.v., som et andet selskab eller en fysisk person kontrollerer eller har væsentlig indflydelse på. Et selskab m.v. eller en person anses for at kontrollere eller have væsentlig indflydelse, når det opfylder betingelserne herfor i enten selskabsskattelovens § 32, stk. 6, eller ligningslovens § 16 H, stk. 2, 2.-4. pkt.

Stk. 10. Et investeringsselskab som nævnt i stk. 7 omfatter hverken en udloddende investeringsforening, jf. ligningslovens § 16 C, eller en kontoførende forening, jf. § 2 i lov om beskatning af medlemmer af kontoførende investeringsforeninger.«

2. I § 2 d, stk. 1, affattes 2. og 3. pkt. således:

»Investeringsforeningen kan vælge, at 1. pkt. ikke finder anvendelse, hvis foreningen udelukkende anbringer sin aktivmasse i aktier som omhandlet i denne lov, bortset fra aktier omfattet af § 2 a, og konvertible obligationer samt retten til at tegne sådanne og i dens administrationsbygning. Foreningen kan dog anbringe sin aktivmasse i kontanter og afledte finansielle instrumenter på dækket basis efter Finanstilsynets regler herom inden for en samlet ramme på 25 pct. af foreningens øvrige aktivmasse.«

3. I § 2 d, stk. 1, 5. pkt., ændres »Hvis investeringsforeningens anbringelser i aktiver overskrider eller ifølge vedtægterne må overskride de i 2. pkt. anførte grænser« til: »Hvis investeringsforeningens anbringelser i aktiver overskrider de i 2. og 3. pkt. anførte grænser«.

4. I § 2 d, stk. 1, 5.-8. pkt., ændres fem steder »den i 2. pkt. nævnte grænse på 25 pct.« til: »den i 3. pkt. nævnte grænse på 25 pct.«

5. I § 2 d ophæves stk. 7, og i stedet indsættes:

»Stk. 7. Valget i stk. 1 af beskatning som aktiebaseret forening skal være truffet inden det første år, som valget gælder for. I en nystiftet forening skal valget være truffet i forbindelse med stiftelsen, hvis det skal gælde fra første år. Oplysning om valget skal indsendes til skatteministeren i forbindelse med indsendelse af oplysning om valget efter ligningslovens § 16 C, stk. 1, 1. pkt., inden den 31. december i det år, som valget gælder for. Valget må ikke være tidsbegrænset i sin varighed eller betinget af ændringer i foreningens indkomstforhold. Valget kan kun træffes med virkning for hele indkomstår.

Stk. 8. Foreningen skal indsende oplysninger til vurdering af, om anbringelsesgrænserne i stk. 1, 2. og 3. pkt., overskrides i et år, til skatteministeren senest samtidig med oplysninger til bedømmelse af, om foreningen overholder betingelserne for at være udloddende forening. Såfremt anbringelsesgrænserne i stk. 1, 2. og 3. pkt., overskrides i et år, eller oplysningerne ikke indsendes rettidigt, skal foreningen offentliggøre dette, og fortjeneste ved afståelse i det år, som overskridelsen eller oplysningerne vedrører, og i 4 hele år efter det år, hvor offentliggørelse sker, omfattes af stk. 1, 1. pkt. Det samme gælder, hvis valget ændres. Valget kan ikke ændres med tilbagevirkende kraft for år, for hvilken fristen for rettidig indsendelse af oplysninger er overskredet. Foreningen er omfattet af stk. 1, 1. pkt., i 4 hele år efter det år, som det ændrede valg vedrører. Hvis anbringelsesgrænserne overskrides, oplysninger ikke indsendes rettidigt eller valg ændres vedrørende de år, for hvilket stk. 1, 1. pkt., herefter gælder, regnes en ny periode efter 2.-4. pkt. fra det seneste år, for hvilket valg ændres, anbringelsesgrænser overskrides eller oplysninger ikke indsendes rettidigt.

Stk. 9. Selv om skattepligt af fortjeneste indtræder efter reglerne i stk. 1, 1. pkt., på grund af for sen indsendelse af oplysninger efter stk. 7, beskattes fortjenesten, som om foreningen var aktiebaseret i de tilfælde, hvor § 2 a, stk. 4, samtidig finder anvendelse.

Stk. 10. Skatteministeren fastsætter de nærmere regler om indsendelse af oplysninger til afgørelse af foreningens status efter stk. 1, herunder regler om administrationen af den i stk. 1, 3. pkt., nævnte grænse på 25 pct.

Stk. 11. Offentliggørelse som nævnt i stk. 8 sker ved meddelelse til den børs eller markedsplads, hvor værdipapiret er optaget til notering, den værdipapircentral, hvori investeringsbeviserne er registrerede som fondsaktiver, depotpengeinstituttet og andre pengeinstitutter, som efter de oplysninger, som foreningen har kendskab til, besidder beviser i foreningen enten på egne eller på en kundes vegne, samt til skatteministeren.«

6. § 2 f ophæves.

7. I § 3, stk. 5, ændres »§ 6, stk. 7-9« til: »§ 6, stk. 6-9«.

8. I § 5, stk. 5, ændres »§ 6, stk. 8 og 9« til: »§ 6, stk. 6, 8 og 9«.

9. I § 6, stk.1, 1. pkt., udgår »§ 2 a,«.

10. § 6, stk. 6, affattes således:

»Stk. 6. I tilfælde, hvor der ikke foretages effektiv udbetaling af et udlodningspligtigt beløb fra en udloddende investeringsforening, jf. ligningslovens § 16 C, der er et investeringsinstitut i henhold til Rådets direktiv nr. 85/611/EØF (UCITS-direktivet), jf. bilag 1, anses den manglende effektive udbetaling som et tillæg til den oprindelige andel, der anses for anskaffet på samme tidspunkt som den oprindelige andel, og med en anskaffelsessum, der svarer til den manglende udbetaling. Det gælder dog kun, såfremt den manglende udbetaling ikke behandles af foreningen som et nyt indskud, der medfører en forøgelse af modtagerens nominelle andele i foreningen, eller der ikke er tale om den i ligningslovens § 16 A, stk. 1, 4. pkt., nævnte likvidationsudlodning, der kun medtages med det udloddede beløb. Hvis anskaffelsessummen ikke kan fastslås, ansættes den til 0 kr. 1.-3. pkt. finder tilsvarende anvendelse ved manglende effektiv udbetaling til skattepligtige, der beskattes af værdistigninger på investeringsbeviset i den udloddende investeringsforening efter et lagerprincip, selv om denne ikke er et investeringsinstitut i henhold til Rådets direktiv nr. 85/611/EØF.«

11. § 9, stk. 5 og 6, ophæves, og i stedet indsættes:

»Stk. 5. I tilfælde, hvor en bevisudstedende akkumulerende investeringsforening, jf. selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 5 a, et investeringsselskab, jf. § 2 a, stk. 7, eller en bevisudstedende udloddende investeringsforening, jf. ligningslovens § 16 C, stk. 1, ændrer skattemæssig status, uden at foreningen eller selskabet opløses, skal medlemmernes andele af foreningen eller selskabet anses for afstået på det tidspunkt, som ændringen har virkning fra, til handelsværdien på dette tidspunkt. § 2 a, stk. 4, gælder ikke. Indløsning af samtlige medlemmer i en investeringsforening sidestilles med opløsning med heraf følgende beskatning.

Stk. 6. Stk. 5, 1. og 2. pkt., gælder ligeledes, når et selskab, der omfattes af en af de øvrige skattepligtsbestemmelser i selskabsskatteloven, ændrer skattemæssig status til investeringsselskab.

Stk. 7. Ved ændring af skattemæssig status som nævnt i stk. 5 forstås, at fortjeneste og tab på den skattepligtiges aktier og andele m.v. i selskab eller forening efter det tidspunkt, som ændringen har virkning fra, beskattes efter andre regler end indtil dette tidspunkt. Ændring af en aktiebaseret udloddende forening, jf. § 2 d, stk. 1, 2. pkt., til en ikkeaktiebaseret udloddende forening anses dog ikke for en ændring af skattemæssig status. Ændring af en ikkeaktiebaseret udloddende forening til en aktiebaseret udloddende forening, jf. § 2 d, stk. 1, 2. pkt., anses ikke for en ændring af skattemæssig status, medmindre ændringen skyldes en beslutning som nævnt i § 2 d, stk. 1, 2. pkt. Ændring af en forening, der er omfattet af selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 5 a, til en udloddende forening, jf. ligningslovens § 16 C, stk. 1, anses heller ikke for en ændring af skattemæssig status. Ændring af en forening, der foretager udlodning efter ligningslovens § 16 C, stk. 15, således at den ikke omfattes af denne bestemmelse, anses altid for en ændring af skattemæssig status.

Stk. 8. Handelsværdien af investeringsbeviser som nævnt i stk. 5 opgøres efter fradrag af udlodninger, der efter begyndelsen af første år med ny status betales af indkomsten i sidste år med gammel status. I udloddende foreninger som nævnt i stk. 5 udgør fradrag for udlodningen dog altid mindst den pligtige minimumsudlodning.

Stk. 9. Overgang som nævnt i stk. 5, 1. pkt., til et investeringsselskab eller andet selskab sker med virkning fra begyndelsen af selskabets eller foreningens indkomstår. Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst ved ændring til investeringsselskab henføres fortjeneste og tab som nævnt i stk. 1 til dagen efter statusændringen.

Stk. 10. I det første år, hvor årets fortjeneste eller tab på aktier, der er udstedt af et investeringsselskab, er omfattet af § 2 a, stk. 1, nedsættes værdien af andele i investeringsselskabet ved indkomstårets begyndelse med den faktiske udlodning efter statusændring, i det omfang den vedrører tiden før, jf. stk. 8. Tilsvarende nedsættelse gælder for opgørelsen af anskaffelsessummen ved statusskift til andet end investeringsselskab. Ved overgang fra udloddende investeringsforening til investeringsselskab nedsættes værdien af andelene mindst med minimumsudlodningen.

Stk. 11. Aktier, der tilhører en forening, der ændrer skattemæssig status efter stk. 5, således at medlemmerne beskattes som deltagere i et interessentskab, anses for afstået og anskaffet igen på samme tidspunkt til handelsværdien.

Stk. 12. For skattepligtige, der beskattes som deltagere i et interessentskab, og som overgår til beskatning som medlemmer af en bevisudstedende akkumulerende investeringsforening som nævnt i selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 5 a, eller som overgår til beskatning efter § 2 a, stk. 1, anses overgangen som afståelse af interessentskabets aktier til handelsværdien på det pågældende tidspunkt. For foreningen m.v. behandles overgangen som anskaffelse.«

Stk. 7 bliver herefter stk. 13.

12. Som bilag til loven indsættes:

»Bilag 1:

Rådets direktiv 85/611/EØF:

.

Artikel 1

1. Medlemsstaterne lader bestemmelserne i dette direktiv gælde for sådanne institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter), som er beliggende på deres område.

2. Ved anvendelsen af dette direktiv og med forbehold af artikel 2 forstås ved investeringsinstitutter sådanne foretagender,

- der har som eneste formål at foretage kollektiv investering i værdipapirer af kapital tilvejebragt ved henvendelse til offentligheden, og hvis virksomhed bygger på princippet om risikospredning, og

- hvis andele på forlangende af ihændehaverne skal tilbagekøbes eller indløses direkte eller indirekte for midler af disse institutters formue. Det forhold, at et investeringsinstitut træffer foranstaltninger med henblik på, at kursværdien for dets andele ikke afviger væsentligt fra nettoværdien, ligestilles med sådanne tilbagekøb eller indløsninger.

3. Disse institutter kan i henhold til loven oprettes ifølge aftale (investeringsfonde administreret af administrationsselskaber) eller som »trusts« (»unit trusts«) eller i henhold til vedtægter (investeringsselskab).

I henhold til dette direktiv omfatter udtrykket »investeringsfond« ligeledes begrebet »unit trust«.

4. Dette direktiv omfatter imidlertid ikke investeringsselskaber, hvis formue gennem datterselskaber hovedsagelig investeres i andre værdier end værdipapirer.

5. ..

6. ..

7. ..

Artikel 2

1. Følgende investeringsinstitutter anses ikke for investeringsinstitutter omfattet af dette direktiv:

- lukkede investeringsinstitutter,

- investeringsinstitutter, der tilvejebringer kapital uden at søge at tilbyde deres andele til offentligheden i Fællesskabet eller en del af dette,

- investeringsinstitutter, hvis andele i henhold til fondsbestemmelserne eller investeringsselskabers vedtægter kun må sælges til offentligheden i tredjelande,

- de kategorier af investeringsinstitutter, der er fastlagt i bestemmelserne i den medlemsstat, hvor investeringsinstituttet er beliggende, og for hvilke reglerne i afdeling V og artikel 36 på grund af investeringsinstitutternes investerings- og låneoptagelsespolitik er uhensigtsmæssige.

2. .

..«

§ 2

I lov om en arbejdsmarkedsfond, jf. lovbekendtgørelse nr. 694 af 20. august 2002, som ændret senest ved § 1 i lov nr. 468 af 9. juni 2004, foretages følgende ændring:

1. I § 8, stk. 1, litra g, ændres »ligningslovens § 16 A, stk. 10« til: »ligningslovens § 16 A, stk. 9«.

§ 3

I lov om fusion, spaltning og tilførsel af aktiver m.v. (fusionsskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 821 af 30. september 2003, som ændret senest ved § 13 i lov nr. 1383 af 20. december 2004, foretages følgende ændringer:

1. I § 1 ændres »Ved fusion af aktieselskaber« til: »Ved fusion af aktieselskaber bortset fra aktieselskaber som nævnt i selskabsskattelovens § 3, stk.1, nr. 19,«.

2. § 11, stk. 1, 4. pkt., ophæves.

3. I § 14 ændres »Bestemmelserne i kapitel 1 finder tilsvarende anvendelse:« til: »Kapitel 1 finder tilsvarende anvendelse i følgende tilfælde, når der ikke indgår et selskab som nævnt i selskabsskattelovens § 3, stk. 1, nr. 19, i fusionen:«.

4. I § 14 ophæves nr. 7, og i stedet indsættes:

»7) Ved fusion af de af selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 6, omfattede udloddende investeringsforeninger. Hvis den ene forening opfylder betingelserne i aktieavancebeskatningslovens § 2 d om anbringelse i aktier m.v., er det dog en betingelse, at den anden forening opfylder de samme betingelser.

8) Ved fusion af de i selskabsskattelovens § 3, stk. 1, nr. 19, nævnte skattefri selskaber.«

Nr. 8 bliver herefter nr. 9.

5. I § 15 a, stk. 4, indsættes som nr. 3:

»3) Ved spaltning af de i selskabsskattelovens § 3, stk. 1, nr. 19, nævnte skattefri investeringsselskaber dog under forudsætning af, at det eller de modtagende selskaber omfattes af selskabsskattelovens § 3, stk. 1, nr. 19.«

6. § 15 b, stk. 4, 10. pkt., ophæves.

§ 4

I lov om opkrævning af indkomstskat samt kommunal og amtskommunal ejendomsværdiskat for personer m.v. (kildeskat), jf. lovbekendtgørelse nr. 678 af 12. august 2002, som ændret senest ved § 3 i lov nr. 1386 af 20. december 2004, foretages følgende ændringer:

1. I § 65, stk. 1, 1. pkt., ændres »stk. 5, 6 eller 7« til: »stk. 5-8«.

2. I § 65, stk. 1, indsættes efter 3. pkt.:

»Til udbytte henregnes også den del af minimumsudlodningen efter ligningslovens § 16 C, stk. 2 eller 15, der ikke udloddes.«

3. I § 65, stk. 3, 1. pkt., ændres »investeringsforeninger« til: »investeringsselskaber, jf. selskabsskattelovens § 3, stk. 1, nr. 19, samt investeringsforeninger«.

4. I § 65, stk. 3, indsættes efter 1. pkt.:

»Udloddende foreninger, jf. ligningslovens § 16 C, stk. 1, skal mindst indeholde udbytteskat i minimumsudlodningen som nævnt i ligningslovens § 16 C, stk. 2 eller 15. «

5. I § 65, stk. 3, 2. pkt., der bliver 3. pkt., ændres »Det« til: »1. og 2. pkt.«

6. § 65, stk. 3, 5. pkt., der bliver 6. pkt., ophæves.

7. I § 65 indsættes som stk. 8:

»Stk. 8. Af udbytte af aktier eller andele, som betales til investeringsselskaber hjemmehørende her i landet som nævnt i aktieavancebeskatningslovens § 2 a, stk. 7, der ikke er investeringsforeninger, og til investeringsforeninger, der er omfattet af selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 5 a, skal der indeholdes 19,8 pct. i udbytteskat. Af udbytte af aktier eller andele, som betales til certifikatudstedende investeringsforeninger hjemmehørende her i landet, der ikke er omfattet af selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 5 a, skal der indeholdes 15 pct. i udbytteskat. 1. og 2. pkt. gælder ikke udbytte fra obligationsbaserede foreninger som nævnt i aktieavancebeskatningslovens § 2 d, stk. 3. Skatteministeren kan fastsætte regler om nødvendig dokumentation for, at indeholdelse med 15 pct. kan finde sted. Skatteministeren kan fastsætte regler om, at indeholdelse af udbytteskat ikke skal finde sted ved udbetaling til udloddende investeringsforeninger, jf. ligningslovens § 16 C.«

8. I § 65, stk. 6, ændres »og 9« til: »og 8«.

§ 5

I lov om skattemæssig behandling af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle kontrakter (kursgevinstloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 964 af 21. september 2004, foretages følgende ændringer:

1. I § 2 indsættes efter »i dette kapitel«: »og § 29«.

2. I § 7, stk. 1, indsættes efter 2. pkt.:

»1. pkt. gælder ligeledes kun, såfremt gevinst og tab på den fordring, der modsvarer gælden, ikke omfattes af § 29, stk. 3.«

3. I § 12 indsættes efter »i dette kapitel«: »og § 29«.

4. I § 29 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Dette kapitel og kapitel 7 gælder også gevinst og tab på fordringer, der ikke er omfattet af §§ 4 og 5, hvis fordringen reguleres helt eller delvis i forhold til udviklingen i priser og andet på værdipapirer, varer og andre aktiver m.v., når blot udviklingen er af en karakter, som kan lægges til grund i en finansiel kontrakt, jf. dog § 10. Dette kapitel og kapitel 7 gælder dog ikke, hvis eventuel gevinst hos personer er omfattet af § 16 eller fordringen alene reguleres i forhold til udviklingen i de af Danmarks Statistik beregnede forbrugerprisindeks eller nettoprisindeks. Dette kapitel og kapitel 7 gælder heller ikke, hvis fordringen alene reguleres i forhold til udviklingen i tilsvarende officielle forbrugerprisindeks eller nettoprisindeks inden for Den Europæiske Union eller dens medlemsstater. Dette kapitel og kapitel 7 gælder altid for fordringer, der ganske vist opfylder betingelserne i 2. og 3. pkt. for ikke at være omfattet, men som herudover reguleres helt eller delvis i forhold til udviklingen i et andet grundlag, jf. stk. 1, og for fordringer, som reguleres på grundlag af valuta og prisindeks som nævnt i 2. og 3. pkt., der ikke vedrører samme område. Udstedelse i fremmed valuta sidestilles med regulering på grundlag af den pågældende valuta. Prisindeks i et land, der deltager i euroen, og euroen antages at vedrøre samme område.«

5. § 31, stk. 1, 2. pkt., ophæves.

6. I § 31, stk. 1, 3. og 4. pkt . , der bliver 2. og 3. pkt., ændres »1. og 2. pkt.« til: »1. pkt.«

7. § 34, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. I tilfælde, hvor en bevisudstedende akkumulerende investeringsforening, jf. selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 5 a, et investeringsselskab, jf. aktieavancebeskatningslovens § 2 a, stk. 7, eller en bevisudstedende udloddende investeringsforening, jf. ligningslovens § 16 C, ændrer skattemæssig status, således at medlemmerne beskattes som deltagere i et interessentskab, uden at foreningen eller selskabet opløses, anses fordringer og gæld og finansielle kontrakter for afstået og derefter anskaffet igen på ændringstidspunktet. De anses for afstået og anskaffet til handelsværdien på det pågældende tidspunkt.«

8. I § 34, stk. 3, ændres »som nævnt i selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 5 a,« til: »som nævnt i selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 5 a, eller af et investeringsselskab som nævnt i aktieavancebeskatningslovens § 2 a, stk. 7,«.

9. § 43, stk. 1, affattes således:

»§ 29 har virkning for kontrakter, der erhverves den 1. juli 1991 eller senere. § 29, stk. 3, gælder dog ikke fordringer, hvor den første kreditor i henhold til fordringen har erhvervet den efter udstedelsen og denne erhvervelse er sket inden den 4. maj 2005.«

§ 6

I lov om påligningen af indkomstskat til staten (ligningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 995 af 7. oktober 2004, som ændret senest ved § 2 i lov nr. 1447 af 22. december 2004, foretages følgende ændringer:

1. § 5 E ophæves.

2. I § 16 A, stk. 1, ophæves 3. pkt., og i stedet indsættes:

»Til udbytte henregnes også den del af minimumsudlodningen efter § 16 C, stk. 2 eller 15, der ikke udloddes. Uanset 1. og 2. pkt. henregnes udlodning af likvidationsprovenu for tiden fra begyndelsen af det indkomstår, i hvilket ophør sker, til ophørstidspunktet fra en investeringsforening omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 2 d, stk. 1, 2. pkt., til udbytte, i det omfang udlodningen ikke overstiger minimumsudlodningen, jf. § 16 C, stk. 2 og 15.«

3. § 16 A, stk. 8, ophæves.

Stk. 9-11 bliver herefter stk. 8-10.

4. § 16 C, stk. 1, 1. pkt., affattes således:

»Ved en udloddende investeringsforening forstås en investeringsforening, der udsteder omsættelige beviser for medlemmernes indskud, og som opgør en minimumsudlodning, der beskattes i overensstemmelse med, at foreningen har valgt, at foreningens indkomst skal beskattes hos medlemmerne efter reglerne for udloddende foreninger.«

5. I § 16 C, stk.1, 2. pkt., ændres »kan undlade« til: »kan dog undlade«, og »foretage« ændres til: »opgøre«.

6. 16 C, stk. 1, 4. og 5. pkt . , affattes således:

»Beløb, der som følge af nedrundingen ikke skal medtages i minimumsudlodningen, fordeles forholdsmæssigt mellem de indkomstarter, hvoraf minimumsudlodningen opgøres. Beløb efter 2. og 3. pkt., der ikke skal medtages i minimumsudlodningen, overføres i stedet til minimumsudlodningen i det følgende år.«

7. I § 16 C, stk. 1, indsættes efter 6. pkt.:

»En eventuel acontoudlodning opgøres altid som det faktisk udloddede beløb.«

8. § 16 C, stk. 3, nr. 7, affattes således:

»7) Gevinst på aktier opgjort efter aktieavancebeskatningslovens § 2 a samt udbytter og afståelsessummer efter § 16 B vedrørende samme aktier.«

9. I § 16 C, stk. 3, nr. 9, ændres »ville være omfattet af § 4 a, stk. 1, nr. 1, 2, 5 eller 6, for skattepligtige personer« til: »for skattepligtige personer ville være omfattet af § 4 a, stk. 1, nr. 1 eller 2, uden at være omfattet af § 4 a, stk. 2«.

10. I § 16 C, stk. 4, 1. pkt., ændres »kursgevinstlovens § 16« til: »kursgevinstlovens § 16 og tab på aktier opgjort efter aktieavancebeskatningslovens § 2 a«.

11. I § 16 C, stk. 4, 2. pkt., ændres »fordringer« til: »tab på fordringer«.

12. I § 16 C indsættes som stk. 11- 15:

»Stk. 11. Ved ændring fra en forening, der er omfattet af selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 5 a, til en udloddende forening, uden at foreningen opløses, anses aktiver og passiver for anskaffet på det tidspunkt og til den pris, hvortil de var anskaffet før ændringen. Uudnyttet tab på aktier ejet under 3 år, som foreligger ved ændringen, kan fremføres til fradrag ved opgørelse af udlodningspligtige gevinster fra salg af aktier ejet under 3 år.

Stk. 12. Valget i stk. 1 af skattemæssig status som udloddende forening skal være truffet inden det første år, som valget gælder for. I en nystiftet forening skal valget være truffet i forbindelse med stiftelsen, hvis det skal gælde fra første år. Oplysning om valget skal indsendes til skatteministeren senest den 31. december i det første år, som valget gælder for. Valget må ikke være tidsbegrænset i sin varighed eller betinget af ændringer i foreningens indkomstforhold. Valget kan kun træffes med virkning for hele indkomstår. Endvidere skal foreningen inden 2 måneder efter generalforsamlingens årlige godkendelse af udbytte m.v., dog senest den 31. december i samme år, indsende oplysning til skatteministeren om størrelsen af minimumsudlodningen og dens sammensætning, indsende oplysning om det faktisk udloddede beløb fordelt på indkomsttyper, jf. stk. 3, og indsende oplysning om sammensætningen af en eventuel difference, hvis det udloddede overstiger minimumsudlodningen, samt dokumentation for minimumsudlodningen og eventuelle merudloddede beløbs sammenhæng med foreningens indkomst i det år, som udlodningen hidrører fra. Skatteministeren fastsætter de nærmere regler om oplysningspligten og om den fornødne dokumentation.

Stk. 13. Hvis oplysninger eller dokumentation efter stk. 12 ikke indsendes rettidigt, eller der ikke gives rettidige og korrekte oplysninger om minimumsudlodning m.v. og disses sammensætning til medlemmernes værdipapircentral eller pengeinstitut m.v. her i landet, jf. skattekontrollovens § 10 A, og depositarer eller kontoførere i udlandet, jf. skattekontrollovens § 11 B, således at disse kan indsende rettidig indberetning, beskattes medlemmerne af gevinst og tab på investeringsbeviser i foreningen, der hidrører fra indkomstårene fra og med indkomståret forud for rettidig indsendelse af oplysninger efter 2. pkt. og de derefter følgende 4 indkomstår efter reglerne i aktieavancebeskatningslovens § 2 a. Såfremt der mangler rettidige og korrekte oplysninger fra flere på hinanden følgende år som udloddende forening, fastholdes beskatningen efter aktieavancebeskatningslovens § 2 a fra og med det første år, der mangler rettidige og korrekte oplysninger for, til og med 4 år efter det seneste år, der mangler rettidige og korrekte oplysninger for.

Stk. 14. Gevinst og tab på investeringsbeviser i foreningen, der hidrører fra indkomstårene fra og med det år, som valget gælder for, og de derefter følgende 4 indkomstår, beskattes ligeledes efter reglerne i aktieavancebeskatningslovens § 2 a, hvis foreningen vælger skattemæssig status som investeringsselskab, jf. aktieavancebeskatningslovens § 2 a. Et sådant valg kan ikke træffes med tilbagevirkende kraft for år, for hvilken fristen for rettidig indsendelse af oplysninger som nævnt i stk. 13 er overskredet.

Stk. 15. En udloddende investeringsforening kan i stedet for at opgøre minimumsudlodningen efter stk. 2 vælge at opgøre minimumsudlodningen som årets nettofortjeneste opgjort efter aktieavancebeskatningslovens § 3, stk. 4. Tab fra tidligere år kan ikke fremføres til nedsættelse af fortjeneste i senere år. § 16 C, stk. 1, 2.-4. pkt., gælder ikke. Beslutning om beskatning efter denne bestemmelse skal være truffet i forbindelse med foreningens stiftelse eller inden markedsføring her i landet. Hvis foreningen tidligere har været omfattet af selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 5 a og 6, jf. lovbekendtgørelse nr. 111 af 19. februar 2004, skal beslutningen være truffet inden den 31. december 2005. Skatteministeren fastsætter de nærmere regler om oplysningspligt m.v. En beslutning om at ophøre med at være omfattet af nærværende bestemmelse kan først tillægges virkning fra begyndelsen af indkomståret efter, at beslutningen er taget. Foreningen kan ikke herefter igen vælge at opgøre minimumsudlodningen som nettofortjenesten.«

§ 7

I lov om beskatning af visse pensionskapitaler m.v. (pensionsafkastbeskatningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1031 af 19. oktober 2004, som ændret senest ved § 1 i lov nr. 388 af 20. december 2004, foretages følgende ændringer:

1. I § 4, stk. 1 og 4, ændres »sikret« til: »dækket«.

2. I § 4, stk. 4, ændres »Finanstilsynets bekendtgørelse om investeringsforeningers og specialforeningers anvendelse af afledte instrumenter« til: »Finanstilsynets regler om investeringsforeningers og specialforeningers anvendelse af afledte instrumenter på dækket basis«.

3. I § 13, stk. 3, indsættes efter 4. pkt.:

»Aktieavancebeskatningslovens § 6, stk. 6, finder tilsvarende anvendelse ved opgørelsen efter 1., 2. og 4. pkt.«

§ 8

I lov om indkomstskat for personer m.v. (personskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 772 af 29. august 2003, som ændret senest ved lov nr. 1390 af 20. december 2004, foretages følgende ændringer:

1. § 4, stk. 1, nr. 4 og 5, affattes således:

»4) skattepligtigt aktieudbytte omfattet af ligningslovens § 16 A, stk.1-9, der ikke er aktieindkomst efter § 4 a,

5) skattepligtig fortjeneste, fradragsberettigede tab og skattepligtige afståelsessummer efter aktieavancebeskatningslovens §§ 2, 2 a, 2 c, 2 d og 4 eller ligningslovens § 16 B, der ikke er aktieindkomst efter § 4 a,«.

2. I § 4, stk. 1, indsættes som nr. 19:

»19) udbytte efter ligningslovens § 16 C, stk. 15.«

3. § 4, stk. 5, affattes således:

»Stk. 5. Uanset bestemmelserne i stk. 1, nr. 4 og 5, medregnes udlodninger samt afståelsessummer efter ligningslovens § 16 B vedrørende aktier, som omfattes af aktieavancebeskatningslovens § 3, dog til den personlige indkomst. Det samme gælder udlodninger, fortjenester og tab samt afståelsessummer efter ligningslovens § 16 B vedrørende aktier m.v. omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 2 a, såfremt de ville være omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 3, hvis de ikke var omfattet af samme lovs § 2 a.«

4. § 4 a, stk. 1, nr. 1 og 2, affattes således:

»1) aktieudbytte efter ligningslovens § 16 A samt beløb omfattet af virksomhedsomdannelseslovens § 4, stk. 4, 3. pkt., fra selskaber, der er skattepligtige efter selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1, 2, 2 e eller 4, eller som er eller har været hjemmehørende i udlandet, medmindre aktierne er omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 2 a,

2) afståelsessummer efter ligningslovens § 16 B samt beløb omfattet af § 4, stk. 4, 2. pkt., i lov om skattefri virksomhedsomdannelse fra selskaber, der er skattepligtige efter selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1, 2, 2 e eller 4, eller som er eller har været hjemmehørende i udlandet, medmindre aktierne er omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 2 a,«.

5. § 4 a, stk. 1, nr. 5 og 6, ophæves.

6. I § 4 a, stk. 2, ændres »stk. 1, nr. 1-6« til: »stk. 1, nr. 1-4«, og »§ 16 A, stk. 10« ændres til: »§ 16 A, stk. 9«.

§ 9

I lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v. (selskabsskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 111 af 19. februar 2004, som ændret senest ved § 3 i lov nr. 1388 af 20. december 2004, foretages følgende ændringer:

1. § 1, stk. 1, nr. 5 a, affattes således:

»5a) investeringsforeninger, der udsteder omsættelige beviser for medlemmernes indskud, bortset fra investeringsselskaber, jf. aktieavancebeskatningslovens § 2 a, stk. 7, og bortset fra udloddende investeringsforeninger, jf. ligningslovens § 16 C,«.

2. I § 3, stk. 1, indsættes som nr. 19:

»19) Investeringsselskaber, jf. aktieavancebeskatningslovens § 2 a, bortset fra kontoførende investeringsforeninger, jf. lov om beskatning af medlemmer af kontoførende investeringsforeninger § 2, og bortset fra udloddende investeringsforeninger, jf. ligningslovens § 16 C, stk. 1. Udbytte, jf. ligningslovens § 16 A, fra selskaber hjemmehørende her i landet, der ikke er omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 2 d, stk. 3, til selskaber, der er omfattet af 1. pkt., beskattes dog med 15 pct. Hvis der indeholdes mere end 15 pct., kan det for meget indeholdte tilbagesøges.«

3. I § 5, stk. 4, indsættes efter 1. pkt.:

»Det gælder dog ikke overgang fra at være beskattet efter selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 5 a, til udloddende investeringsforening, jf. ligningslovens § 16 C, stk. 1.«

4. I § 5 D, stk. 1, ændres »§ 3, stk. 1,« til: »§ 3, stk. 1, nr. 1-18,«.

5. I § 5 D, stk. 8, udgår », dog således at ved opgørelsen af tillæg efter aktieavancebeskatningslovens § 6, stk. 6, anses den pågældende aktie som erhvervet ved begyndelsen af det indkomstår, der er grundlaget for den første skatteansættelse«.

6. Efter § 5 E indsættes:

»§ 5 F. Hvis et investeringsselskab overgår fra at være undtaget fra skattepligt efter § 3, stk. 1, nr. 19, til at være skattepligtigt efter § 1, får overgangen virkning fra udgangen af et kalenderår. Skatteansættelsen finder første gang sted for det følgende kalenderår. Aktiver og gæld anses for anskaffet ved udgangen af det kalenderår, som overgangen får virkning fra, til handelsværdien på dette tidspunkt.«

7. § 13, stk. 1, nr. 3, ophæves.

Nr. 4 bliver herefter nr. 3.

8. I § 13, stk. 3, ændres »ikke er omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 2 a eller § 3« til: »hverken er omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 2 a eller § 3 eller ligningslovens § 16 C, stk. 15«.

§ 10

I skattekontrolloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 869 af 12. august 2004, som ændret senest ved § 1 i lov nr 1441 af 22. december 2004, foretages følgende ændring:

1. I § 11 B, stk.5, indsættes som nr. 2 d:

»d) Størrelse og sammensætning af minimumsudlodningen fra en udloddende investeringsforening, jf. ligningslovens § 16 C, det faktisk udloddede og sammensætningen af en eventuel difference, hvis det udloddede overstiger minimumsudlodningen, alt i overensstemmelse med oplysning fra den udloddende investeringsforening.«

§ 11

I lov om indkomstbeskatning af selvstændige erhvervsdrivende (virksomhedsskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 830 af 2. august 2004, som ændret ved § 2 i lov nr. 1376 af 20. december 2004, foretages følgende ændring:

1. § 1, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Aktier m.v. omfattet af aktieavancebeskatningsloven, indeksobligationer, uforrentede obligationer og præmieobligationer kan ikke indgå i virksomhedsordningen, medmindre den skattepligtige driver næring med sådanne aktiver. Konvertible obligationer omfattet af aktieavancebeskatningsloven, andele i foreninger omfattet af selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 3 og 4, indeksobligationer, der beskattes efter reglerne for finansielle kontrakter, samt aktier og investeringsbeviser m.v., når aktier og investeringsbeviser m.v. er udstedt af et investeringsselskab, jf. aktieavancebeskatningslovens § 2 a, stk. 7, kan dog indgå i virksomhedsordningen.«

§ 12

Stk. 1. Skatteansættelser, som er foretaget for indkomstårene 1996-2003 af afkast fra aktiver, som er omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 2 a, realrenteafgiftslovens § 3 a og pensionsafkastbeskatningslovens § 3 kan genoptages efter anmodning fra den skattepligtige. Skattestyrelseslovens § 35, stk. 2, finder tilsvarende anvendelse, idet fristen dog først regnes fra nærværende lovs ikrafttræden. Skattestyrelseslovens § 35, stk. 4, finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 2. Skatteansættelser, som er foretaget for indkomstårene 1996-2003 i henhold til ligningslovens § 5 E, kan genoptages efter anmodning fra den skattepligtige. Skattestyrelseslovens § 35, stk. 2, finder tilsvarende anvendelse, idet fristen dog først regnes fra nærværende lovs ikrafttræden. Skattestyrelseslovens § 35, stk. 4, finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 3. Fristen for valget efter ligningslovens § 16 C af, at foreningens indkomst fra og med 2005 skal udloddes i det efterfølgende år og beskattes efter reglerne for udloddende foreninger, er den 31. december 2005. Det samme gælder valget af, at foreningens indkomst fra og med 2005 skal opfylde reglerne for aktiebaserede udloddende foreninger, jf. aktieavancebeskatningslovens § 2 d. Det samme gælder valget af, at et selskab beskattes som investeringsselskab fra begyndelsen af indkomståret 2005. Meddelelse om valget indsendes til skatteministeren senest den 31. december 2005.

Stk. 4. Grænserne for anbringelse i aktieavancebeskatningslovens § 2 d, stk. 1, 2. og 3. pkt., gælder ikke foreningens indkomst i 2005, medmindre foreningen har været udloddende i 2004.

Stk. 5. For så vidt angår udbytter, som der i henhold til § 12, stk. 3, ikke er indeholdt kildeskat i, og som er oppebåret af et investeringsselskab i indkomståret 2005, selvangiver selskabet og betaler skat efter de for skattepligtige selskaber gældende regler.

Stk. 6. Foreninger, der den 1. januar 2005 er registreret hos Told- og Skattestyrelsen som udloddende foreninger, anses for at have valgt status som udloddende foreninger, medmindre en anden beslutning træffes. Foreninger, der indtil den 1. januar 2005 blev behandlet som aktiebaserede foreninger, anses for at have valgt status som aktiebaserede foreninger, medmindre en anden beslutning træffes.

Stk. 7. Når en akkumulerende investeringsforening i 2005 er omdannet til en udloddende forening, kan den i 2005 til én ny udloddende forening overføre alle sine hidtidige aktier. Endvidere kan den overføre sine hidtidige finansielle instrumenter til foreningen, dog højst den del, der ligger inden for placeringsgrænserne for aktiebaserede foreninger i aktieavancebeskatningslovens § 2 d. Det er en betingelse, at den nye forening til brug for opgørelse af udlodningsforpligtelsen overtager anskaffelsessummer og anskaffelsestidspunkter for de modtagne aktiver samt uudnyttet realiseret aktietab og en forholdsmæssig del af tab på finansielle instrumenter fra den forening, som aktiverne udskilles fra. Den forholdsmæssige del af tabet på finansielle instrumenter opgøres efter forholdet mellem værdien af overførte finansielle instrumenter på overførselstidspunktet og værdien af alle finansielle instrumenter på samme tidspunkt. Det er endvidere en betingelse, at de hidtidige medlemmer tildeles beviser i den nye forening svarende til deres hidtidige ejerandel, og at der ikke ydes nogen kontant udligningssum. Fusionsskattelovens § 15 b, stk. 2, finder tilsvarende anvendelse på opgørelsen af avanceskatten på beviser i det indskydende og i det modtagende selskab.

§ 13

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende og har med de nedenfor anførte undtagelser virkning fra og med indkomståret 2005.

Stk. 2. Overgang i indkomståret 2005 til udloddende investeringsforening eller investeringsselskab sker med virkning fra 1. juli. Ved overgang pr. 1. juli 2005 er selskabet til og med den 30. juni 2005 omfattet af skattepligt efter selskabsskatteloven, således som denne er affattet ved lovbekendtgørelse nr. 111 af 19. februar 2004. Et selskab kan i stedet vælge at overgå til udloddende investeringsforening eller investeringsselskab med virkning fra begyndelsen af indkomståret 2005.

Stk. 3. Loven har virkning for udbytter, herunder udlodningspligtige beløb, fortjenester og tab, der hidrører fra afståelser og værdiændringer i selskaberne, som skal indtægtsføres hos medlemmer eller aktionærer efter udgangen af selskabernes indkomstår 2005. Endvidere har loven virkning for acontoudbytter, der udbetales efter den 1. juli 2005.

Stk. 4. Såfremt en aktie eller et investeringsbevis m.v. i et investeringsselskab eller en udloddende investeringsforening, der tidligere har været omfattet af selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 5 a, afstås senest den 31. december 2005, beskattes afhændelsen efter de ved udgangen af 2004 gældende regler i aktieavancebeskatningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 974 af 21. september 2004, når aktien eller investeringsbeviset m.v. endvidere har været ejet af den samme, fra og med at det har været omfattet af selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 5 a, indtil afståelsen. Skattepligtig omdannelse sidestilles med afståelse og nyt ejerskab. Indtræden i en afdøds, et dødsbos eller en ægtefælles skattemæssige stilling er ikke afståelse og nyt ejerskab.

Stk. 5. Kildeskattelovens § 65, stk. 8, 2. pkt., som affattet ved § 4, nr. 7, har virkning for udbytter deklareret i 2006 og senere år.

Stk. 6. Investeringsforeninger, der ellers er omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 2 a, stk. 6 eller 7, omfattes i 2005 af selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 6, såfremt de opfylder betingelserne herfor i selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 5 a, som affattet ved lovbekendtgørelse nr. 111 af 19. februar 2004. § 1, nr. 6, gælder fra og med indkomståret 2006.

Stk. 7. § 6, nr. 1, gælder med virkning fra og med indkomståret 2004.

Stk. 8. Aktieavancebeskatningsloven § 2 a som affattet ved lovbekendtgørelse nr. 974 af 21. september 2004 ophæves med virkning fra og med indkomståret 2004.

Givet på Christiansborg Slot, den 1. juni 2005

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Kristian Jensen