Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Cirkulære om ændring af cirkulære om værdiansættelsen af aktiver og passiver i dødsboer m.m. og ved gaveafgiftsberegning

§ 1

I cirkulære nr. 185 af 17. november 1982 om værdiansættelsen af aktiver og passiver i dødsboer m.m. og ved gaveafgiftsberegning ophæves punkterne 17 og 18.

§ 2

Cirkulæret træder i kraft den 5. februar 2015 og har virkning for værdiansættelse af aktier m.v., hvor det tidspunkt, der skal lægges til grund ved værdiansættelsen, er den 5. februar 2015 eller senere. For andelsforeninger, jf. selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 3, der opgør den skattepligtige indkomst på grundlag af foreningens formue ved indkomstårets udgang, har cirkulæret virkning fra og med indkomståret 2015.

Skatteministeriet, den 4. februar 2015

Jens Brøchner

/ Camilla Christensen