Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner
Kapitel 2 Puljen på 20 MW årligt i perioden 2013-2016
Kapitel 3 Pristillæg
Kapitel 4 Underretning
Kapitel 5 Klageadgang
Kapitel 6 Straffebestemmelser
Kapitel 7 Ikrafttrædelse
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere

I medfør af § 47, stk. 8, § 50, stk. 2 og 5, § 53, stk. 1, § 57, stk. 1, § 68, stk. 1, nr. 1, § 73 i lov om fremme af vedvarende energi, jf. lovbekendtgørelse nr. 122 af 6. februar 2015, og efter forelæggelse for Folketingets Klima-, Energi- og Bygningsudvalg fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 4, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 436 af 11. maj 2012 om Energistyrelsens opgaver og beføjelser:

Kapitel 1

Anvendelsesområde og definitioner

§ 1. Denne bekendtgørelse vedrører pristillæg efter § 47, stk. 4-8, i lov om fremme af vedvarende energi til elektricitet fremstillet på solcelleanlæg.

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved følgende:

1) Solcelleanlæg: Teknisk enhed til elproduktion fra solceller, som er individuelt tilsluttet det kollektive elforsyningsnet.

2) Fælles solcelleanlæg: Anlæg, som er nævnt i nr. 1 og tillige opfylder de betingelser, der er nævnt i §§ 3-6.

Fælles solcelleanlæg organiseret i lav etableret på tag m.v.

§ 3. Ved fælles solcelleanlæg i § 47, stk. 5, nr. 3, og stk. 7, nr. 2, i lov om fremme af vedvarende energi forstås et solcelleanlæg, som er etableret på taget af eller integreret i bygninger, som ikke er opført med henblik på opsætning af solceller, og som opfylder følgende betingelser fra tidspunktet for nettilslutningen:

1) Anlægget ejes af flere fysiske personer i forening med lige ejerandele, lige indflydelse og lige hæftelse eller af en selvstændig juridisk enhed, som er direkte ejet af flere fysiske personer i forening, med lige ejerandele, lige indflydelse og lige hæftelse.

2) Der er ikke ret til nettoafregning, jf. bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet.

3) Anlæggets installerede effekt udgør 6 kW eller derunder pr. fysisk person, der enten er medejer af anlægget eller direkte medejer af en juridisk enhed som nævnt i nr. 1. Der kan kun være en medejer pr. husstand.

4) Alle medejere er bopælsregistreret i CPR på en adresse, der ligger højst 2 km fra det punkt, hvor anlægget er tilsluttet det kollektive elforsyningsnet.

5) Ingen medejer eller anden person, som er bopælsregistreret i CPR på samme adresse som en medejer, må være tilknyttet solcelleanlæg, som er etableret i tilknytning til den adresse eller ejendom, hvor ejeren er bopælsregistreret i CPR. Disse personer må således ikke

a) afregne elektricitet, som er fremstillet på sådanne solcelleanlæg og leveres til det kollektive elforsyningsnet,

b) nettoafregne elektricitet fra sådanne solcelleanlæg, jf. bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet,

c) være tilknyttet en forbrugsinstallation ejet af tredjemand, som afregner eller nettoafregner elektricitet fra sådanne solcelleanlæg, eller

d) eje andele i en juridisk enhed, som ejer andele i sådanne solcelleanlæg.

6) Ingen medejer eller anden person, som er bopælsregistreret i CPR på samme adresse som en medejer, må være tilknyttet fælles solcelleanlæg som defineret i § 4 eller eje andele i andre fælles solcelleanlæg omfattet af denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Den selvstændige juridiske enhed nævnt i stk. 1, nr. 1, kan også være en forening. I så fald sidestilles et medlemskab med et ejerskab, og stk. 1 finder tilsvarende anvendelse på medlemmer af foreningen.

Fælles solcelleanlæg ejet af en afdeling i en almen boligorganisation, en ejerforening m.v. etableret på tag m.v.

§ 4. Ved fælles solcelleanlæg i § 47, stk. 5, nr. 3, og stk. 7, nr. 2, i lov om fremme af vedvarende energi, forstås endvidere solcelleanlæg, som er etableret på taget af eller integreret i bygninger, som ikke er opført med henblik på opsætning af solceller, og som opfylder følgende betingelser fra tidspunktet for nettilslutningen:

1) Anlægget ejes af en afdeling i en almen boligorganisation, en ejerforening, et boligfællesskab, jf. stk. 2, eller en udlejer af en privat udlejningsejendom med flere boligenheder.

2) Anlæggets installerede effekt udgør 6 kW eller derunder pr. tilknyttet boligenhed, jf. dog stk. 3.

3) Anlægget er tilsluttet i ejendommens egen forbrugsinstallation.

4) Elektricitet fremstillet på anlægget nettoafregnes udelukkende i elforbrug til fælles faciliteter for de tilknyttede boligenheder.

5) Personer, som er bopælsregistreret i de tilknyttede boligenheder, må ikke afregne eller eje andele m.v. som nævnt i § 3, stk. 1, nr. 5.

Stk. 2. Ved boligfællesskab i stk. 1, nr. 1, forstås andelsboligforeninger, boligaktieselskaber, boliganpartsselskaber, boligsamejer, boliginteressentskaber, boligkommanditselskaber og andre selskaber, foreninger og fællesskaber, hvor der til deltagelse er knyttet brugsret til en beboelseslejlighed.

Stk. 3. Det er endvidere en betingelse, at ejeren, jf. stk. 1, nr. 1, og stk. 2, alene ejer solcelleanlæg omfattet af stk. 1, som samlet set har en installeret effekt, som udgør 6 kW eller derunder pr. tilknyttet boligenhed.

Stk. 4. Antallet af tilknyttede boligenheder, jf. stk. 1, nr. 2, fastlægges på tidspunktet for nettilslutningen af det fælles solcelleanlæg.

Fælles solcelleanlæg som ikke er etableret på tag m.v.

§ 5. Ved fælles solcelleanlæg i § 47, stk. 5, nr. 4, og stk. 7, nr. 3, i lov om fremme af vedvarende energi forstås solcelleanlæg, som ikke er tilsluttet i egen forbrugsinstallation, som ikke er etableret på taget af eller integreret i bygninger, medmindre disse er opført med henblik på opsætning af solceller, og som opfylder de øvrige betingelser i § 3 fra tidspunktet for nettilslutningen.

Stk. 2. Fælles solcelleanlæg, som ikke er etableret på taget af eller integreret i bygninger, medmindre disse er opført med henblik på opsætning af solceller, og som opfylder de øvrige betingelser i § 4 fra tidspunktet for nettilslutningen, er omfattet af § 47, stk. 5, nr. 2, og stk. 7, nr. 1.

Fælles solcelleanlæg nettilsluttet i perioden fra den 20. november 2012 til og med den 19. marts 2013

§ 6. Ved fælles solcelleanlæg i § 47, stk. 4, nr. 2, i lov om fremme af vedvarende energi forstås et solcelleanlæg, der opfylder betingelserne i §§ 3, 4 eller 5 fra tidspunktet for nettilslutningen.

Kapitel 2

Puljen på 20 MW årligt i perioden 2013-2016

Fordeling af puljen

§ 7. Inden for en pulje på 3 gange 20 MW i 2015 og 20 MW i 2016 kan Energinet.dk give tilsagn om mulighed for forhøjet pristillæg til elektricitet fremstillet på solcelleanlæg, som etableres og nettilsluttes inden 2 år efter afgivelse af tilsagnet, jf. § 47, stk. 7 og 8, i lov om fremme af vedvarende energi, jf. bekendtgørelsens § 13. Energinet.dk træffer ligeledes afgørelse om ydelse af forhøjet pristillæg på baggrund af et tilsagn, jf. § 16.

Stk. 2. Ansøgning om tilsagn om mulighed for forhøjet pristillæg inden for puljen sker gennem ansøgningsrunder, som afholdes af Energinet.dk mindst en gang årligt.

Stk. 3. Der gives tilsagn om mulighed for pristillæg, som gælder for det kalenderår, som ansøgningsrunden afholdes i.

§ 8. For puljen på 3 gange 20 MW i 2015 afholder Energinet.dk en ansøgningsrunde fra den 16. marts 2015 kl. 10.00 til og med den 31. maj 2015.

Stk. 2. Energinet.dk kan for puljen nævnt i stk. 1 give tilsagn om mulighed for forhøjet pristillæg til elektricitet fremstillet på solcelleanlæg inden for følgende underpuljer:

1) Solcelleanlæg, som er tilsluttet i egen forbrugsinstallation, og som er ejet af en afdeling af en almen boligorganisation eller udlejere af en privat udlejningsejendom, hvor den samlede installerede effekt udgør 6 kW eller derunder pr. husstand, jf. § 47, stk. 7, nr. 1, i lov om fremme af vedvarende energi, jf. dog nr. 4. Denne underpulje omfatter 18 MW installeret effekt.

2) Solcelleanlæg, som er tilsluttet i egen forbrugsinstallation, og som ikke er omfattet af nr. 1, hvor den samlede installerede effekt udgør 6 kW eller derunder pr. husstand, jf. § 47, stk. 7, nr. 1, i lov om fremme af vedvarende energi, jf. dog nr. 4. Denne underpulje omfatter 12 MW installeret effekt.

3) Fælles solcelleanlæg som defineret i § 3 og omfattet af § 47, stk. 7, nr. 2, i lov om fremme af vedvarende energi, og fælles solcelleanlæg som defineret i § 5, stk. 1, og omfattet af § 47, stk. 7, nr. 3, i lov om fremme af vedvarende energi. Denne underpulje omfatter 15 MW installeret effekt.

4) Fælles solcelleanlæg som defineret i § 4 og omfattet af § 47, stk. 7, nr. 2, i lov om fremme af vedvarende energi, og fælles solcelleanlæg som nævnt i § 5, stk. 2, og omfattet af § 47, stk. 7, nr. 1, i lov om fremme af vedvarende energi. Denne underpulje omfatter 15 MW installeret effekt.

Stk. 3. Energinet.dk træffer afgørelse om tilsagn om mulighed for forhøjet pristillæg inden for underpuljerne i den rækkefølge, som Energinet.dk modtager fyldestgørende ansøgninger i. Hvis flere ansøgninger modtaget samme dag tilsammen overstiger mængden af resterende watt i en underpulje, trækker Energinet.dk lod om den rækkefølge, der skal træffes afgørelse om disse ansøgninger i. Hvis flere ansøgninger ønskes behandlet samlet, jf. § 12, stk. 4, nr. 11, anses disse for modtaget ved sidst modtagne fyldestgørende ansøgning.

Stk. 4. Hvis en fyldestgørende ansøgning overstiger antallet af resterende watt i en underpulje, tilbyder Energinet.dk ansøgeren at reducere ansøgningen, således at den kan rummes inden for de resterende watt i underpuljen eller underpuljerne, hvis flere ansøgninger omfattet af forskellige underpuljer behandles samlet, jf. § 12, stk. 4, nr. 11. Accepterer ansøgeren ikke dette, og er ansøgningen ikke ønsket opretholdt til en eventuel ny ansøgningsrunde, jf. stk. 6, giver Energinet.dk afslag på ansøgningen.

Stk. 5. Udnyttes et tilsagn delvist, jf. § 13, stk. 4 og 5, falder watt fra bortfaldne tilsagn tilbage i den relevante underpulje, indtil ansøgningsrunden er afsluttet.

Stk. 6. Hvis en eller flere underpuljer ikke udnyttes fuldt inden ansøgningsrundens udløb, jf. stk. 1, afholder Energinet.dk en ny ansøgningsrunde fra den 1. oktober 2015 kl. 10.00 til og med den 31. oktober 2015, hvor den resterende mængde watt fra alle underpuljer, herunder watt fra bortfaldne tilsagn, jf. § 13, stk. 4 og 5, fra den første ansøgningsrunde fordeles efter den fremgangsmåde, som fremgår af stk. 3. Fremgangsmåden i stk. 4 finder endvidere tilsvarende anvendelse ved fordeling af restpuljen, dog er der ikke mulighed for at opretholde ansøgningen til en eventuel ny ansøgningsrunde. Puljen forhøjes med watt fra bortfaldne tilsagn, indtil den nye ansøgningsrunde er afsluttet.

Stk. 7. I den nye ansøgningsrunde efter stk. 6, indgår ansøgninger fra den første ansøgningsrunde, som ansøgerne ønsker opretholdt, jf. § 12, stk. 4, nr. 9, med samme ansøgningstidspunkt som efter første ansøgningsrunde, jf. stk. 1 og 3.

Stk. 8. Hvis puljen for 2015 ikke udnyttes fuldt ud, forhøjes puljen for 2016 med den resterende mængde watt, herunder med watt fra bortfaldne tilsagn, jf. § 13, stk. 4 og 5.

§ 9. For puljen på 20 MW for året 2016 afholder Energinet.dk en ansøgningsrunde fra den 1. februar 2016 kl. 10.00 til og med den 31. maj 2016.

Stk. 2. Energinet.dk giver tilsagn om mulighed for forhøjet pristillæg inden for de underpuljer, der er anført i § 8, stk. 2, dog således at underpuljerne udgør 1/3 af den anførte mængde watt, forhøjet forholdsmæssigt med watt fra bortfaldne tilsagn, jf. § 13, stk. 4 og 5, fra de tidligere ansøgningsrunder. Fordeling sker efter den fremgangsmåde, som fremgår af § 8, stk. 3, og fremgangsmåden i § 8, stk. 4, finder tilsvarende anvendelse ved fordelingen af underpuljerne. Puljen forhøjes med watt fra bortfaldne tilsagn fra 2015, indtil den nye ansøgningsrunde er afsluttet.

Stk. 3. Udnyttes et tilsagn fra ansøgningsrunden efter stk. 1 delvist, jf. § 13, stk. 4 og 5, falder watt fra bortfaldne tilsagn tilbage i den relevante underpulje, indtil ansøgningsrunden er afsluttet.

Stk. 4. De watt, som tillægges puljen efter stk. 2 som følge af bortfaldne tilsagn, fordeles med det for 2016 gældende pristillæg.

§ 10. Hvis en eller flere underpuljer ikke udnyttes fuldt ud inden ansøgningsrundens udløb, jf. § 9, afholder Energinet.dk en ny ansøgningsrunde fra den 1. september 2016 kl. 10.00 og til og med den 31. oktober 2016, hvor den resterende mængde watt fra alle underpuljer, herunder watt fra bortfaldne tilsagn, jf. § 13, stk. 4 og 5, fra den første ansøgningsrunde fordeles efter den fremgangsmåde, som fremgår af § 8, stk. 3. Fremgangsmåden i § 8, stk. 4, finder tilsvarende anvendelse ved fordeling af restpuljen, dog er der ikke mulighed for at opretholde ansøgningen til en eventuel ny ansøgningsrunde. Puljen forhøjes med watt fra bortfaldne tilsagn, indtil den nye ansøgningsrunde er afsluttet.

Stk. 2. I den nye ansøgningsrunde efter stk. 1, indgår ansøgninger fra den første ansøgningsrunde, som ansøgerne ønsker opretholdt, jf. § 12, stk. 4, nr. 9, med samme ansøgningstidspunkt som efter første ansøgningsrunde, jf. § 9, stk. 1, jf. § 8, stk. 3.

Stk. 3. Hvis Energinet.dk ikke fuldt ud giver tilsagn om mulighed for fordeling af pristillæg til puljen for 2016, lægges den resterende watt til puljen for det følgende års ansøgningsrunde, i det omfang en sådan måtte blive afholdt.

§ 11. Indkaldelse til ansøgningsrunder skal som minimum ske ved annoncering på hjemmesiden www.energinet.dk.

Ansøgning om tilsagn

§ 12. Ansøgning om tilsagn om mulighed for forhøjet pristillæg indsendes til Energinet.dk. Der skal foreligge én ansøgning pr. anlæg. Hvis ansøgning for et anlæg ønskes behandlet sammen med ansøgninger for et eller flere andre anlæg, skal dette angives i ansøgningerne. Der skal anvendes et ansøgningsskema, der er udarbejdet af Energinet.dk og offentliggjort i forbindelse med annoncering af ansøgningsrunder.

Stk. 2. Ansøgningsskema fås ved henvendelse til Energinet.dk eller hentes på hjemmesiden www.energinet.dk.

Stk. 3. Ansøgningsskemaer udfyldes elektronisk på hjemmesiden www.energinet.dk eller indsendes til Energinet.dk.

Stk. 4. Ansøgning om tilsagn om mulighed for forhøjet pristillæg omfattet af underpuljen nævnt i § 8, stk. 2, nr. 1 og 2, skal som minimum indeholde følgende oplysninger:

1) Navn på ejeren eller ejerne af solcelleanlægget.

2) CPR-nr., CVR-nr. eller identifikationsnummer for en afdeling i en almen boligorganisation for ejeren eller ejerne.

3) Bopælsadresse på ejeren eller ejerne af solcelleanlægget.

4) Installationsadresse.

5) Telefonnummer eller e-mailadresse for ejeren eller ejerne.

6) Solcelleanlæggets installerede effekt målt i kW.

7) Det forventede tidspunkt for nettilslutning af solcelleanlægget.

8) Skriftlig dokumentation for aftale om køb af solcelleanlæg, jf. dog stk. 7.

9) Om ansøgningen, hvis den ikke har kunnet imødekommes, fordi en underpulje er opbrugt, skal opretholdes til en eventuel ny ansøgningsrunde, som afholdes i samme kalenderår og med samme pristillæg.

10) En bekræftelse på, at anlægget ikke er etableret, og at anlægget ikke vil blive etableret, hvis der ikke opnås støtte.

11) Om ansøgningen skal behandles sammen med en eller flere andre ansøgninger.

Stk. 5. Ansøgninger om tilsagn om mulighed for forhøjet pristillæg til elektricitet produceret på anlæg omfattet af § 8, stk. 2, nr. 3 og 4, skal udover de oplysninger, som er nævnt i stk. 4, indeholde oplysning om, hvorvidt anlægget skal etableres på taget af en bygning eller integreres i en bygning, som ikke er opført med henblik på opsætning af solceller. For juridiske personer skal dokumentation for ejerforhold tillige indsendes.

Stk. 6. Ansøgninger om tilsagn om mulighed for forhøjet pristillæg til elektricitet produceret på anlæg omfattet af § 8, stk. 2, nr. 4, skal udover de oplysninger, som nævnt i stk. 4 og 5, indeholde oplysninger om, hvilke fælles faciliteter, der skal afregnes for fællesforbrug og antallet af tilknyttede boligenheder.

Stk. 7. Aftalen efter stk. 4, nr. 8, skal være betinget af opnåelse af tilsagn om pristillæg. Hvis køb af et solcelleanlæg er omfattet af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter eller udbudsdirektivet, kan ansøgeren i stedet for den dokumentation, som er anført i § 4, nr. 8, vedlægge et udbudsgrundlag, som er betinget af opnåelse af tilsagn om pristillæg.

Stk. 8. Ansøgningstidspunktet regnes fra den dag, hvor Energinet.dk har modtaget en fyldestgørende ansøgning.

Stk. 9. Ansøgninger, som ikke er imødekommet inden for samme kalenderår, bortfalder.

Stk. 10. Ansøgninger, som modtages uden for ansøgningsrunderne, afvises.

Stk. 11. Ansøgninger, som ikke har bekræftet begge dele i stk. 4, nr. 10 afslås.

Afgørelse om tilsagn

§ 13. Energinet.dk træffer afgørelse om tilsagn om mulighed for forhøjet pristillæg efter § 47, stk. 7 og 8, i lov om fremme af vedvarende energi og §§ 8-12 i denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Et tilsagn gives pr. solcelleanlæg, og et tilsagn kan ikke opdeles i flere tilsagn.

Stk. 3. Hvis et solcelleanlæg, hvortil Energinet.dk har givet tilsagn om mulighed for forhøjet pristillæg, ikke nettilsluttes inden 2 år fra tidspunktet for afgivelsen af tilsagnet, bortfalder tilsagnet, jf. § 47, stk. 8, i lov om fremme af vedvarende energi. Watt fra det bortfaldne tilsagn fordeles ved den førstkommende ansøgningsrunde.

Stk. 4. Hvis en ansøger giver meddelelse til Energinet.dk om, at ansøgeren helt eller delvist ikke agter at udnytte et tilsagn, bortfalder tilsagnet helt eller delvist, og watt svarende til det ikkeudnyttede tilsagn fordeles ved den først kommende ansøgningsrunde i henhold til § 8, stk. 1 eller 6, § 9, stk. 1, eller § 10, stk. 1.

Stk. 5. Et tilsagn kan udnyttes delvist. I så fald vil den ikkeudnyttede watt fordeles ved den først kommende ansøgningsrunde i henhold til § 8, stk. 1 eller 6, § 9, stk. 1, eller § 10, stk. 1.

§ 14. Et tilsagn om mulighed for forhøjet pristillæg er bundet til den installationsadresse, der er angivet i ansøgningen, og kan ikke overdrages til andre.

Stk. 2. Energinet.dk kan træffe afgørelse om dispensation fra stk. 1, hvis der foreligger særlige omstændigheder, eksempelvis hvor tilsagnet indgår som en underordnet del af en overdragelse.

§ 15. Energinet.dk kan træffe afgørelse om, at tilsagn om mulighed for forhøjet pristillæg i henhold til denne bekendtgørelse helt eller delvis bortfalder, hvis ansøgeren har givet urigtige eller vildledende oplysninger eller undladt at give oplysninger af betydning for afgivelsen af tilsagnet.

Stk. 2. Såfremt et tilsagn bortfalder i henhold til stk. 1, fordeles watt for det bortfaldne tilsagn ved den førstkommende ansøgningsrunde efter klagefristens udløb eller Energiklagenævnets afgørelse, jf. § 8, stk. 1 eller 6, § 9, stk. 1, eller § 10, stk. 1.

Kapitel 3

Pristillæg

Afgørelse om pristillæg

§ 16. Energinet.dk træffer afgørelse om pristillæg efter § 47, stk. 4-8, i lov om fremme af vedvarende energi, og denne bekendtgørelse på baggrund af ansøgning.

Stk. 2. Ansøgningen udfyldes elektronisk på www.energinet.dk eller indsendes til Energinet.dk bilagt dokumentation for, at solcelleanlægget opfylder kravene til at kunne modtage forhøjet pristillæg efter denne bekendtgørelse på tidspunktet for nettilslutningen.

Stk. 3. Energinet.dk fastsætter de nærmere krav til dokumentationen.

Stk. 4. Hvis der ansøges om pristillæg efter § 47, stk. 5, nr. 1 eller 3, i lov om fremme af vedvarende energi, eller der ansøges om pristillæg på baggrund af et tilsagn efter § 47, stk. 7, nr. 2, i lov om fremme af vedvarende energi, skal dokumentationen endvidere være bilagt en erklæring om, at anlægget er etableret på taget af eller integreret i bygninger, som ikke er opført med henblik på opsætning af solceller. Hvis bygningen er opført eller væsentligt ombygget inden for 12 måneder før tilsagnet eller ansøgningen, og byggetilladelse er påkrævet, skal ansøgningen om byggetilladelse samt byggetilladelsen også være bilagt.

Ændring af pristillæg efter ændring af eleffekt

§ 17. Energinet.dk træffer afgørelse som nævnt i nr. 1 og 2 om ændring af pristillæg efter § 47, stk. 4 og 5, i lov om fremme af vedvarende energi samt om ændring af pristillæg, som er ydet på baggrund af et tilsagn efter § 47, stk. 7, i lov om fremme af vedvarede energi:

1) Hvis den installerede effekt forøges, således at den installerede effekt for et solcelleanlæg omfattet af § 47, stk. 4, nr. 1, i lov om fremme af vedvarende energi, overstiger 400 kW, eller således at den installerede effekt for solcelleanlæg tilsluttet i egen forbrugsinstallation omfattet af § 47, stk. 5, nr. 2, i lov om fremme af vedvarende energi overstiger 6 kW pr. husstand, eller således at et tilsagn i medfør af § 47, stk. 7, i lov om fremme af vedvarende energi, overskrides eller således, at forøgelsen finder sted 2 år eller mere fra det tidspunkt, hvor Energinet.dk har afgivet tilsagn, ydes i stedet pristillæg til al elektricitet fra anlægget efter det på tidspunktet for ændringen gældende pristillæg, jf. dog stk. 2.

2) Hvis betingelserne for at anse et solcelleanlæg for at være et fælles solcelleanlæg, jf. §§ 2-6, ikke længere er opfyldt, ydes i stedet pristillæg til al elektricitet fra anlægget efter det på tidspunktet for ændringen gældende pristillæg, jf. dog stk. 2 og 3.

3) Hvis den installerede effekt forøges, således at den installerede effekt ikke overstiger de grænser, som er nævnt i nr. 1, eller den grænse for fælles solcelleanlæg, som er fastsat i § 3, stk. 1, nr. 3, og § 4, stk. 1, nr. 2, ydes pristillæg til den elektricitet, som stammer fra udvidelsen efter det på tidspunktet for ændringen gældende pristillæg, jf. dog stk. 2, 1. pkt., og stk. 4.

Stk. 2. Ændringen af pristillæg efter stk. 1 har virkning fra idriftsættelsen af ændringen af solcelleanlægget eller fra det tidspunkt, hvor betingelserne for at være et fælles solcelleanlæg ikke længere er opfyldt, således at det tidsrum, hvori der allerede er ydet pristillæg til det oprindelige solcelleanlæg, fragår i beregningen af støtteperioden. Er der ydet forhøjet pristillæg til elektricitet fra et anlæg efter § 47, stk. 4, nr. 1 og 2, § 47, stk. 5, nr. 1-4, og stk. 7, vil der dog højst kunne ydes pristillæg i 10 år fra nettilslutningen af det oprindelige solcelleanlæg.

Stk. 3. Hvis den manglende opfyldelse af betingelserne for at være et fælles solcelleanlæg skyldes, at en person ikke længere opfylder § 3, stk. 1, nr. 4, 5 eller 6, eller § 4, stk. 1, nr. 5, vil ændringen af pristillægget efter stk. 1, nr. 2, alene gælde for elektricitet fra den pågældende ejers eller medlems ideelle andel, idet pristillægget fortsat vil kunne ydes til elektricitet fra det resterende anlæg, forudsat betingelserne herfor i øvrigt måtte være opfyldt. Pristillægget ændres dog ikke, hvis det, senest 3 måneder efter den manglende opfyldelse er indtrådt, sikres, at § 3, stk. 1, nr. 4, 5 eller 6, og § 4, stk. 1, nr. 5, igen er opfyldt. I tilfælde af en ejers eller medlems død beregnes fristen på 3 måneder fra det tidspunkt, hvor boet ikke længere kan disponere over ejerandelen.

Stk. 4. En forøgelse efter stk. 1, nr. 3, skal have egen produktionsmåler, i det omfang pristillægget til forøgelsen ikke svarer til pristillægget for det oprindelige anlæg. Dette gælder også for de dele af et fælles solcelleanlæg, som udgår efter stk. 3, medmindre ejeren anmoder Energinet.dk om at træffe afgørelse om en forholdsmæssig beregning af pristillæg for elektricitet fremstillet på det samlede anlæg.

Stk. 5. I forhold til anlæg, som opfylder betingelserne i § 4, stk. 7-9, i lov nr. 900 af 4. juli 2013, gælder stk. 1-4, dog således at anlægget ikke vil kunne udvides i forhold til det anlæg, som ejeren har indgået en bindende og ubetinget købsaftale om, hvis ejeren fortsat skal have mulighed for forhøjet pristillæg.

Stk. 6. Elproducenten skal indgive anmeldelse om forøgelsen af anlægget til Energinet.dk senest den sidste dag i måneden forud for idriftsættelsen af forøgelsen samt oplyse Energinet.dk om andre ændringer, jf. §§ 19 og 20. Anmeldelse af forøgelsen skal indgives på et skema udarbejdet af Energinet.dk. Skema og vejledning offentliggøres på hjemmesiden www.energinet.dk.

Fravalg og genoptagelse af pristillæg

§ 18. En elproducent kan ved anmeldelse til Energinet.dk fravælge modtagelse af pristillæg efter § 47, stk. 4-8, i lov om fremme af vedvarende energi.

Stk. 2. Elproducenten kan ved anmeldelse til Energinet.dk genoptage modtagelse af de nævnte pristillæg, dog tidligst 3 måneder efter den dato, hvor fravalget har virkning.

Stk. 3. Fravalg og genoptagelse har virkning fra den første dag i en måned og med forudgående varsel på mindst en måned. Anmeldelse skal indgives på skema som nævnt i stk. 6.

Stk. 4. Den periode, hvor pristillæg er fravalgt, medregnes i de fastsatte perioder for modtagelse af pristillæg i medfør af § 47, stk. 4-8, i lov om fremme af vedvarende energi.

Stk. 5. Nødvendige administrative omkostninger ved fravalg og genoptagelse, som afholdes af den pågældende net- eller transmissionsvirksomhed og Energinet.dk, betales af elproducenten på grundlag af opgørelse over disse omkostninger.

Stk. 6. Energinet.dk udarbejder anmeldelsesskema for fravalg og genoptagelse som nævnt i stk. 3 med ledsagende vejledning i udfyldelsen. Skema og vejledning offentliggøres på hjemmesiden www.energinet.dk.

Kapitel 4

Underretning

§ 19. Pristillæg efter § 47, stk. 4-8, i lov om fremme af vedvarende energi er betinget af, at modtageren af pristillæg underretter Energinet.dk om alle forhold af betydning for berettigelsen til at modtage pristillæg og fastsættelsen af størrelsen og varigheden af pristillæg. Underretningen skal ske, så snart pågældende forhold er indtruffet, eller fra det tidspunkt, hvor modtageren af pristillæg er blevet bekendt med, at forholdet vil indtræffe.

§ 20. Ejere og medlemmer af en forening, som ejer et fælles solcelleanlæg, har pligt til at meddele Energinet.dk alle oplysninger, som er relevante for vurderingen af, om et anlæg opfylder betingelserne for at være et fælles solcelleanlæg.

Kapitel 5

Klageadgang

§ 21. Energinet.dk’s afgørelser om tilsagn om pristillæg efter §§ 8-13 kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Stk. 2. Energinet.dk’s afgørelser efter §§ 14-20 kan ikke påklages til anden administrativ myndighed end Energiklagenævnet.

Stk. 3. Klager over afgørelser nævnt i stk. 2 indgives skriftligt, inden 4 uger efter at afgørelsen er meddelt.

Kapitel 6

Straffebestemmelser

§ 22. Med mindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, som afgiver urigtige oplysninger om forhold, hvorom vedkommende er forpligtet til at give oplysninger efter §§ 12, 13, 16, 17, 19 og 20 i denne bekendtgørelse, eller undlader at afgive sådanne oplysninger.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 7

Ikrafttrædelse

§ 23. Bekendtgørelsen træder i kraft den 11. februar 2015.

Energistyrelsen, den 6. februar 2015

Dorte Nøhr Andersen

/ Jane Glindvad Kristensen