Senere ændringer til forskriften
Redaktionel note
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Aftale om pensionsbidrag af tillæg til tjenestemænd o.l.
Den fulde tekst

Cirkulære om aftale om pensionsbidrag af tillæg til tjenestemænd o.l.

Generelle bemærkninger

1. Finansministeriet og centralorganisationerne har indgået vedlagte aftale om pensionsbidrag af tillæg til tjenestemænd o.l. Aftalen er optaget som bilag til cirkulæret.

2. Aftalen er en rammeaftale, der fastlægger de pensionstekniske rammer for konkrete aftaler mellem Finansministeriet og vedkommende centralorganisationer om indbetaling af pensionsbidrag af tillæg til grupper af tjenestemænd.

Aftalen finder endvidere anvendelse, hvor der lokalt kan indgås aftale om indbetaling af pensionsbidrag af tillæg.

Ikrafttræden

Cirkulæret træder i kraft med virkning fra den 1. januar 2015. Samtidig ophæves:

1. Finansministeriets cirkulære af 22. april 2002 om pensionsbidrag af visse faste tillæg til tjenestemænd (Perst. nr. 008-02).

2. Finansministeriets cirkulære af 14. december 2012 om protokollat til aftale af 22. april 2002 om pensionsbidrag af visse faste tillæg til tjenestemænd m.fl. (Modst. nr. 037-12).

Moderniseringsstyrelsen, den 4. februar 2015

Frank Nielsen


Aftale om pensionsbidrag af tillæg til tjenestemænd o.l.

I medfør af § 45, stk. 1, i lov om tjenestemænd aftales følgende:

§ 1. Indledning

Parterne er enige om, at der kan indgås aftale om indbetaling af pensionsbidrag af tillæg.

Stk. 2. Aftalen skal følge bestemmelserne i denne rammeaftale.

§ 2. Pensionsbidraget

Pensionsbidraget indbetales af ansættelsesmyndigheden til den supplerende pensionsordning, der er aftalt for den pågældende personalegruppe. Hvis der ikke er indgået aftale herom, indbetales pensionsbidraget til det pensionsinstitut, der er aftalt på det relevante overenskomstområde inden for den samme centralorganisation. Af pensionsbidraget anses 1/3 for at være den ansattes eget bidrag. Lønspecifikationen skal indeholde oplysning herom.

Stk. 2. Pensionsbidrag, der i henhold til aftale af 19. december 2003 (Cirkulære af 15. marts 2007, Perst. nr. 032-07) om pensionsforhold for tjenestemandsgrupper o.l. i forbindelse med nye lønsystemer (bilag M) indbetales af pensionsgivende tillæg, der ligger under den tjenestemandspensionsgivende slutløn, beregnes med den bidragssats, der er aftalt på det relevante overenskomstområde inden for den samme centralorganisation, medmindre andet er aftalt. Pensionsbidrag af tillæg, der helt eller delvis overstiger den tjenestemandspensionsgivende løn på slutskalatrinnet, udgør 18 pct.

Stk. 3. For andre pensionsbidrag end de i stk. 2 nævnte aftales bidragssatsen i det enkelte tilfælde.

§ 3. Klausulering

Hvis pensionsordningen udgøres helt eller delvis af en kapitalordning, herunder aldersopsparing, skal den klausuleres efter bestemmelserne i stk. 2-6.

Stk. 2. Kapitalbeløbet kan tidligst udbetales ved tjenestemandens pensionering som følge af sygdom eller alder eller ved tjenestemandens død, jfr. dog § 5.

Stk. 3. Ved tjenestemandens pensionering kan det udbetalte kapitalbeløb højst svare til 2 gange tjenestemandens årlige egenpension efter tjenestemandspensionsloven.

Stk. 4. Ved tjenestemandens død kan det udbetalte kapitalbeløb højst svare til 4 gange den årlige ægtefællepension, der efter tjenestemandspensionsloven følger af egenpensionen.

Stk. 5. Et eventuelt overskydende kapitalbeløb, jf. stk. 3 og 4, skal anvendes til køb af en livrente til den pensionerede tjenestemand henholdsvis til den efterlevende ægtefælle eller til efterlevende børn under 21 år.

Stk. 6. For så vidt angår fratrådte tjenestemænd med ret til opsat pension, kan kapitalordningen tidligst komme til udbetaling på det tidspunkt, den opsatte pension kommer til udbetaling.

§ 4. Tilbagekøb

Det kan i den enkelte pensionsordning bestemmes, at pensionsordningen kan tilbagekøbes

1) i tilfælde, hvor den forsikrede har nået pensionsudbetalingsalderen og udtræder af arbejdsmarkedet, eller hvor den forsikrede er tilkendt invalidepension. I begge tilfælde er det en betingelse, at de løbende ydelser, der ville kunne komme til udbetaling, ikke kan overstige et grundbeløb på 5.300 kr. årligt, der reguleres som anført i personskattelovens § 20 (pr. 1. januar 2015 10.100 kr.),

2) i tilfælde, hvor der ikke er foretaget indbetaling på pensionsordningen i de seneste 12 på hinanden følgende måneder, og hvor depotet ikke overstiger et grundbeløb på 20.000 kr. (1. oktober 1997-niveau), der procentreguleres svarende til statens lønninger (pr. 1. april 2014 26.663 kr.),

3) i tilfælde, hvor den forsikrede tager varigt ophold i udlandet, det vil sige framelder sig folkeregistret i Danmark, ikke har ansættelse eller andet erhvervsarbejde i Danmark, hvor der ikke er sket indbetaling af bidrag de seneste 12 på hinanden følgende måneder, og depotet ikke overstiger et grundbeløb på 20.000 kr. (1. oktober 1997-niveau), der procentreguleres svarende til statens lønninger (pr. 1. april 2014 26.663 kr.), og

4) i tilfælde, hvor den forsikrede er udenlandsk statsborger, fratræder sin stilling og tager varigt ophold i udlandet.

§ 5. Ansatte der er fyldt 70 år

Til ansatte, der er fyldt 70 år, udbetales det aftalte pensionsbidrag som løn, medmindre den ansatte ønsker bidraget indbetalt til en pensionsordning. Pensionsbidraget kan endvidere anvendes til køb af frihed.

Stk. 2. Den ansatte retter henvendelse til ansættelsesmyndigheden, hvis pensionsbidraget ikke ønskes udbetalt som løn, men i stedet ønskes indbetalt til en efter den ansattes eget ønske anvist pensionsordning eller til køb af frihed. Hvis den ansatte senere, dog tidligst efter et år, ikke længere ønsker pensionsbidraget indbetalt til en pensionsordning eller anvendt til køb af frihed, retter den ansatte på ny henvendelse til ansættelsesmyndigheden.

Stk. 3. Ved udbetaling som løn gælder følgende:

1) Der beregnes ikke særlig feriegodtgørelse af beløbet

2) Beløbet er ikke pensionsgivende

3) Beløbet indgår ikke ved beregning af overarbejds- eller merarbejdsbetaling.

Stk. 4. For så vidt angår betaling for og andre vilkår for køb af frihed gælder samme regler som for seniordage, således som disse var aftalt i bilag 2 A til aftale af 25. august 2011 om senior- og fratrædelsesordninger, jf. Finansministeriets cirkulære af 29. august 2011 (Perst. nr. 043-11).

Stk. 5. Hvis en ansat, der er fyldt 70 år, ønsker pensionsbidraget indbetalt til en pensionsordning, kan det ske til en pensionsordning efter den ansattes eget valg. Der er i så fald ikke krav om klausulering i henhold til denne aftales § 2.

§ 6. Overflytning til anden pensionsordning i forbindelse med jobskifte

Pensionsordningen kan overflyttes til en anden pensionsordning, der opfylder de ovennævnte krav til ydelsessammensætning og tilbagekøb.

Stk. 2. Hvis den pensionsordning, hvortil overflytning ønskes foretaget, indeholder regler om ydelsessammensætning og/eller tilbagekøb, der ikke opfylder betingelserne i denne aftale, kan pensionsordningen dog overføres, hvis den klausuleres således, at den del, der er opsparet i staten, fortsat respekterer de betingelser, der hidtil har været gældende.

§ 7. Ikrafttræden mv.

Aftalen har virkning fra 1. januar 2015 og kan opsiges skriftligt med 3 måneders varsel til en 31. marts, dog tidligst den 31. marts 2015. Samtidig ophæves aftale af 22. april 2002 om pensionsbidrag af visse faste tillæg til tjenestemænd og protokollat hertil af 13. december 2012.

   
København, den 3. februar 2015
 
   
Offentligt Ansattes Organisationer
(Det Statslige Område)
Flemming Vinther
Lærernes Centralorganisation
Anders Bondo Christensen
CO10 - Centralorganisationen af 2010
Jesper K. Hansen
Akademikerne
Finn R. Larsen
Finansministeriet
P.M.V.
E.B.
Frank Nielsen

Redaktionel note
  • Udsendt som Modst. nr. 003-15