Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
  Kapitel 1Anvendelsesområde
  Kapitel 2Indgivelse af supplerende regnskabsoplysninger i selvangivelsen
  Kapitel 3Indgivelse af skattemæssigt årsregnskab
  Kapitel 4Formkrav til det skattemæssige årsregnskab
  Kapitel 5Almindelige krav til det skattemæssige årsregnskab
  Kapitel 6Interessenter, komplementarer, kommanditister og partredere
  Kapitel 7Erhvervsdrivende under virksomhedsordningen efter afsnit I i virksomhedsskatteloven
  Kapitel 8Erhvervsdrivende under kapitalafkastordningen efter afsnit II i virksomhedsskatteloven
  Kapitel 9Fonde og foreninger, som er skattepligtige efter fondsbeskatningslovens §1
  Kapitel 10Momsafstemning
  Kapitel 11Afstemning af oplysninger, der er indberettet til de skatteansættende myndigheder
  Kapitel 12Genbeskatningssaldi vedrørende tidligere sambeskattede udenlandske selskaber m.v.
  Kapitel 13Ikrafttræden mv.
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om krav til det skattemæssige
årsregnskab m.v.

(Mindstekravsbekendtgørelsen)

 

I medfør af skattekontrollovens § 1, stk. 2, og § 3, stk. 1 og 2, jf. lovbekendtgørelse nr. 869 af 12. august 2004, som ændret ved § 1 i lov nr. 1441 af 22. december 2004 og § 59 i lov nr. 428 af 6. juni 2005, og virksomhedsskattelovens § 2, stk. 6, jf. lovbekendtgørelse nr. 830 af 2. august 2004, fastsættes efter indstilling fra Ligningsrådet:

Kapitel 1

Anvendelsesområde

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse for erhvervsdrivende virksomheder m.v., jf. bogføringslovens § 1, samt erhvervsdrivende interessenter, komplementarer, kommanditister eller partredere som nævnt i § 22, der er selvangivelsespligtige efter skattekontrollovens § 1.

§ 2. Told- og skattestyrelsen kan for enkelte eller grupper af selvangivelsespligtige helt eller delvis dispensere fra denne bekendtgørelse.

Kapitel 2

Indgivelse af supplerende regnskabsoplysninger i selvangivelsen

§ 3. Til brug for de skatteansættende myndigheders kontrol af grundlaget for selvangivelsen skal der gives supplerende oplysninger i selvangivelsen, jf. skattekontrolloven § 1, stk. 2. For følgende virksomheder skal der dog ikke indgives supplerende regnskabsoplysninger:

1) elselskaber, jf. selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 2e, samt kommuner, der driver netvirksomhed m.v., jf. selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 2f,

2) andelsforeninger, brugsforeninger og foreninger, jf. selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 3, 3a og 4,

3) virksomheder, der beskattes efter kulbrinteskatteloven,

4) virksomheder, der beskattes efter tonnageskatteloven,

5) pengeinstitutter, forsikringsselskaber, pensionskasser, realkreditinstitutter, børsmæglerselskaber og lignende finansielle virksomheder, jf. selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 2a, 2c og 5 b,

6) DSB,

7) gensidige forsikringsforeninger og investeringsforeninger m.v., jf. selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 5 og 5a,

8) erhvervsdrivende dødsboer,

9) foreninger m.v. omfattet af selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 6,

10) fonde og foreninger, der anvender erklæringsordningen, jf. fondsbeskatningslovens § 15,

11) andre skattepligtige juridiske personer, herunder erhvervsdrivende fonde, som for det pågældende indkomstår har en nettoomsætning på mere end 100 mio. kr.,

12) andre skattepligtige juridiske personer, som for det pågældende indkomstår har en nettoomsætning på under 500.000 kr., jf. stk. 2 og 4,

13) erhvervsvirksomhed bestående af udlejning af op til to lejemål i fast ejendom, når virksomheden drives af fysiske personer,

14) erhvervsvirksomhed med flere end to ejere, hvor resultatet beskattes som personlig indkomst, herunder efter virksomhedsskatteloven, og hvor ingen af ejerne deltager i virksomhedens drift i væsentlig omfang,

15) erhvervsvirksomhed omfattet af personskattelovens § 4, stk. 1, nr. 10, 12 eller 13,

16) anden erhvervsvirksomhed med en nettoomsætning i det pågældende indkomstår på mere end 25 mio. kr., jf. stk. 3, og

17) anden erhvervsvirksomhed med en nettoomsætning i det pågældende indkomstår på under 300.000 kr., jf. stk. 3.

Stk. 2. Ved sambeskatning anvendes beløbsgrænsen i stk. 1, nr. 11 og 12, på samlet nettoomsætning for selskaberne, der skal sambeskattes.

Stk. 3. Beløbsgrænsen i stk. 1, nr. 16 og 17, gælder for hver enkelt bogføringspligtig virksomhed, jf. bekendtgørelsens § 1.

Stk. 4. For virksomheder, som nævnt i stk. 1, nr. 12 og nr. 17, skal der dog gives oplysninger i selvangivelsen om revisorbistand samt revisorerklæring.

Kapitel 3

Indgivelse af skattemæssigt årsregnskab

§ 4. For virksomheder, som er nævnt i § 3, stk. 1, nr. 1-8 , skal der sammen med selvangivelsen indgives et skattemæssigt årsregnskab til den skatteansættende myndighed. Endvidere skal et skattemæssigt årsregnskab indgives sammen med selvangivelsen for følgende virksomheder:

1) selskaber, der sambeskattes efter selskabsskattelovens § 31 A, som i det forudgående indkomstår var sambeskattet efter selskabsskattelovens § 31 A, eller som efterbeskattes af en genbeskatningssaldo efter § 15 i lov nr. 426 af 6. juni 2005,

2) skattepligtige juridiske personer, herunder erhvervsdrivende fonde, der for det pågældende indkomstår har en nettoomsætning på mere end 100 mio. kr.,

3) erhvervsvirksomhed med flere end to ejere, hvor resultatet beskattes som personlig indkomst, herunder efter virksomhedsskatteloven, og hvor ingen af ejerne deltager i virksomhedens drift i væsentlig omfang, medmindre virksomheden er omfattet af reglerne om fælles skatteregnskab, jf. ligningslovens § 29, og

4) anden erhvervsvirksomhed med en nettoomsætning i det pågældende indkomstår på mere end 25 mio. kr. , jf. stk. 3,

Stk. 2. Ved sambeskatning anvendes beløbsgrænsen i stk. 1, nr. 2, på samlet nettoomsætning for selskaberne, der skal sambeskattes.

Stk. 3. Beløbsgrænsen i stk. 1, nr. 4, gælder for hver enkelt bogføringspligtig virksomhed, jf. bekendtgørelsens § 1.

§ 5. For virksomheder, som ikke er nævnt i § 4, skal der inden 1 måned indgives et skattemæssigt årsregnskab eller dele heraf, hvis den skatteansættende myndighed anmoder herom til brug for sin kontrol.

§ 6. I de tilfælde, hvor Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har modtaget en årsrapport, kan virksomheden undlade at indgive årsrapporten som en del af det skattemæssige årsregnskab, som indgives efter §§ 4 eller 5.

Kapitel 4

Formkrav til det skattemæssige årsregnskab

§ 7. Det skattemæssige årsregnskab skal være udarbejdet efter skattemæssige principper eller bilagt nødvendige skattemæssige korrektioner og specifikationer til regnskabet, jf. kapitel 5 – 12.

Stk. 2. Der skal kun indgives oplysninger efter kapitel 5 – 12, når skattemæssigt årsregnskab skal indgives efter § 4, eller når den skatteansættende myndighed anmoder herom efter § 5.

Stk. 3. Skattemæssigt årsregnskab kan afgives elektronisk efter Told- og Skattestyrelsens nærmere anvisning.

Kapitel 5

Almindelige krav til det skattemæssige årsregnskab

§ 8. Det skattemæssige årsregnskab, som skal omfatte en balance, en resultatopgørelse og en specifikation af bevægelser i virksomhedens egenkapital, skal aflægges på en klar og overskuelig måde og indeholde sådanne specifikationer, at det kan danne grundlag for skattemyndighedernes kontrol.

Stk. 2. Bogføringen skal tilrettelægges således, at alle registreringer kan følges til de skattemæssige opgørelser. De skattemæssige opgørelser skal kunne opløses i de registreringer, hvoraf de er sammensat.

Stk. 3. Skattemæssige korrektioner til årsregnskabet skal udarbejdes på en sådan måde, at det er muligt at konstatere sammenhængen til det foregående års skattemæssige opgørelser.

§ 9. Følgende specifikationer skal opbevares i virksomheden, hvis de ikke er indarbejdet i bogføringen:

1) Tilgodehavender og gæld vedrørende vare- og tjenesteydelser ved regnskabsårets udløb med angivelse af navn og adresse på hver enkelt debitor og kreditor.

2) Indskud i pengeinstitut eller lignende med angivelse af anbringelsessted og kontonummer.

3) Værdipapirer, hvor kursgevinst eller kurstab er skattepligtige efter kursgevinstloven, med angivelse af anskaffelsessum, nominel værdi og kursværdi. Opbevares værdipapiret i depot, angives tillige depotet. For rentebærende værdipapirer, hvor hovedstolen eller restgælden reguleres i danske kroner, skal den pålydende rente på udstedelsestidspunktet angives.

4) Andre tilgodehavender med angivelse af debitors navn og adresse.

5) Gæld som nævnt i § 19, nr. 3, med angivelse af kreditors navn og adresse samt eventuelt kontonummer.

Stk. 2. Der skal ved udløbet af virksomhedens regnskabsår udarbejdes en særskilt opgørelse over igangværende arbejder for fremmed regning fordelt på hver enkelt ordre med specificeret redegørelse for, hvorledes værdiansættelsen er foretaget.

§ 10. Nettoomsætningen skal opgøres under hensyntagen til tilgodehavender for vare- og tjenesteydelser ved regnskabsårets begyndelse og slutning.

Stk. 2. Nettoomsætningen skal oplyses særskilt. Reguleres værdien af igangværende arbejder for fremmed regning i nettoomsætningen, skal reguleringen anføres særskilt.

§ 11. Omkostninger, herunder vareforbrug, lønninger og andre personaleomkostninger skal oplyses særskilt efter art. Er en omkostning anvendt til anlægsformål eller privat formål, skal overførslen hertil oplyses særskilt.

Stk. 2. Omkostningerne skal opgøres under hensyntagen til værdien af igangværende arbejder for fremmed regning ved regnskabsårets begyndelse og slutning.

Stk. 3. Forbrug af vare- og tjenesteydelser skal opgøres under hensyntagen til gæld vedrørende disse ydelser ved regnskabsårets begyndelse og slutning.

§ 12. Indtægter og udgifter, som hidrører fra andet end den ordinære drift, skal vises som ekstraordinære indtægter og ekstraordinære udgifter og specificeres efter art, medmindre de er af uvæsentlig betydning. Denne opdeling gælder dog ikke for finansielle virksomheder.

§ 13. Følgende skal anføres særskilt:

1) Repræsentationsudgifter, der er omfattet af den begrænsede fradragsret efter ligningslovens § 8, stk. 4, 1. pkt.

2) Repræsentationsudgifter, der er fuldt fradragsberettigede efter ligningslovens § 8, stk. 4, 2. pkt.

3) Udbetalinger af skattefri godtgørelse for rejse og befordring, jf. ligningslovens § 9, stk. 5, § 9 A, stk. 9, § 9 B, stk. 4, og § 31, stk. 3, nr. 3 og 4.

§ 14. Foretages periodisering af renteindtægter og renteudgifter, skal summen af de i regnskabsåret forfaldne renteindtægter og renteudgifter samt periodiseringsposter ved regnskabsårets begyndelse og slutning oplyses særskilt.

§ 15. Tilgodehavender for vare- og tjenesteydelser og for erhvervsmæssig udlåns- eller finansieringsaktivitet skal anføres uden nedskrivning.

Stk. 2. Nedskrivninger for konstaterede eller forventede tab på debitorer skal anføres særskilt.

Stk. 3. Beholdning af værdipapirer, herunder finansielle kontrakter, skal specificeres efter art med angivelse af nominel værdi og kursværdi. Har den skattepligtige handel med værdipapirer som sin næringsvej, er det tilstrækkeligt, at specifikation fremgår af bogføringen. Det samme gælder for juridiske personer, der er skattepligtige efter selskabsskatteloven eller fondsbeskatningsloven.

§ 16. Et varelager skal oplyses særskilt.

Stk. 2. Ved regnskabsårets udløb skal der foretages en fysisk optælling af varelageret, hvis størrelse skal kunne dokumenteres ved en optællingsliste, hvori de enkelte varer er anført og identificeret i nødvendigt omfang. Såfremt lagerbeholdningen til enhver tid kan opgøres på grundlag af et betryggende ført lagerregnskab eller lignende, kan den fysiske optælling ske på andre tidspunkter end ved regnskabsårets udløb.

Stk. 3. Er der ved opgørelsen af varelagerets værdi beregnet nedslag for ukurans, eller ved opgørelsen af værdien af igangværende arbejder for fremmed regning indregnet en andel af indirekte produktionsomkostninger eller acontoavance, skal de pågældende beløb oplyses særskilt.

§ 17. Aktiver, hvorpå der kan foretages skattemæssige afskrivninger, skal specificeres således, at der gives de nødvendige oplysninger til brug for kontrollen med afskrivningsgrundlaget og de foretagne afskrivningers beregning, og for skattemæssige afskrivninger på aktiver, der afskrives efter afskrivningslovens kapitel 3, skal endvidere angives de foretagne afskrivninger på aktivet for hele ejerperioden. For så vidt angår skattemæssige afskrivninger på aktiver, der ikke afskrives efter afskrivningslovens kapitel 2, skal tillige angives anskaffelsestidspunktet for aktivet.

Stk. 2. Kravet til specifikation efter stk. 1, gælder tilsvarende for forskudsafskrivninger efter afskrivningslovens kapitel 4. Specifikationen skal omfatte:

1) De aktiver, der er omfattet af forskudsafskrivningen, med angivelse af den aftalte eller beregnede anskaffelsessum, grundbeløb og forskudsafskrivningsgrundlag.

2) Det angivne bestillings- eller planlægningsår og leverings- eller fuldførelsestidspunkt.

3) Den foretagne forskudsafskrivning.

4) Den afskrivningsberettigede anskaffelsessum, som skal indgå på afskrivningssaldoen.

5) Opgørelse af resterende grundbeløb og forskudsafskrivningsgrundlag ved anskaffelse af et af flere aktiver med samme bestillings- eller planlægningsår.

§ 18. Værdi og nedskrivning af landbrugeres husdyrbesætninger ved regnskabsårets begyndelse og udløb skal oplyses særskilt. Værdiansættelsen skal anføres med angivelse af antallet af husdyr fordelt på de enkelte husdyrgrupper.

Stk. 2. Landbrugere, der har valgt at føre fuldstændigt regnskab over beholdninger, skal særskilt anføre værdien af sådanne beholdninger ved regnskabsårets begyndelse og udløb.

§ 19. Gæld skal i det mindste specificeres således:

1) Leverandører af vare- og tjenesteydelser.

2) Gæld sikret ved pant i fast ejendom, hvorom der foretages indberetning efter skattekontrollovens § 8 P eller § 8 Q.

3) Anden gæld.

§ 20. Ved opgørelse af egenkapitalen skal privat vareforbrug og privat andel af omkostninger mv. vises særskilt.

§ 21. Hvis der er sket modregning mellem udgifts- og indtægtsposter eller mellem aktiver og passiver, skal bruttotallene vises.

Kapitel 6

Interessenter, komplementarer, kommanditister og partredere

§ 22. Interessenter, komplementarer, kommanditister og partredere (deltagere), der ikke er omfattet af ligningslovens § 29, kan vælge at lade bestemmelserne i kapitel 4 og 5 opfylde af det pågældende interessentskab, kommanditselskab eller partrederi, som herefter udleverer årsregnskabet med tilhørende korrektioner og specifikationer til deltagerne til brug ved disses indkomstopgørelser.

Stk. 2. Deltagerne skal ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst specificere deres indkomst fra deltagelse i interessentskabet, kommanditselskabet eller partrederiet.

Stk. 3. Anvender deltagerne skattemæssige periodiserings- eller værdiansættelsesmetoder eller foretager skattemæssige af- eller nedskrivninger, der afviger fra årsregnskabet som nævnt i stk. 1, skal alle korrektioner anføres særskilt.

Kapitel 7

Erhvervsdrivende under virksomhedsordningen efter afsnit I i virksomhedsskatteloven

§ 23. Virksomhedens bogføring skal tilrettelægges således, at virksomhedens økonomi og den erhvervsdrivendes private økonomi er regnskabsmæssigt adskilt.

Stk. 2. Følgende skal registreres særskilt:

1) Overførsel af værdier fra den erhvervsdrivende til virksomheden (indskud) og fra virksomheden til den erhvervsdrivende (hævninger).

2) Bevægelser på en mellemregningskonto mellem virksomheden og den erhvervsdrivende.

§ 24. Følgende skal oplyses særskilt:

1) Summen af samtlige indskud og summen af samtlige hævninger.

2) Værdier, der overføres til den erhvervsdrivende med virkning for indkomståret, men som er hensat til senere hævning i virksomhedens regnskab ved regnskabsårets udløb.

3) Mellemregningskontoens udvisen ved regnskabsårets udløb.

Stk. 2. Såfremt indskud eller hævninger består af andre værdier end kontanter, skal det oplyses, hvilke værdier det drejer sig om, og det skal på begæring kunne oplyses, hvorledes værdiansættelsen er foretaget.

§ 25. Indskudskontoen ved indkomstårets udløb skal oplyses. De reguleringer, der skal foretages efter virksomhedsskatteloven § 3, stk. 6, skal oplyses særskilt. For det indkomstår, hvor en virksomhed overgår til beskatning efter virksomhedsordningen, skal indskudskontoen specificeres ved indtræden.

Stk. 2. Konto for opsparet overskud ved indkomstårets udløb skal oplyses særskilt.

§ 26. Kapitalafkastgrundlaget ved indkomstårets begyndelse skal specificeres særskilt. For det indkomstår, hvor en virksomhed overgår til beskatning efter virksomhedsordningen, skal kapitalafkastgrundlaget specificeres ved indtræden.

Stk. 2. Hvis der vedlægges en specifikation af de nødvendige korrektioner til egenkapitalen, kan kapitalafkastgrundlaget efter udgangen af det år, hvor virksomheden overgår til beskatning efter virksomhedsordningen, opgøres med udgangspunkt i virksomhedens egenkapital ved indkomstårets begyndelse.

Stk. 3. Beregningen og størrelsen af kapitalafkastet skal oplyses særskilt.

Stk. 4. Beregningen og størrelsen af rentekorrektioner efter virksomhedsskattelovens § 11, stk. 1-3, skal oplyses særskilt.

§ 27. Driver den skattepligtige flere virksomheder, skal bestemmelserne i dette kapitel opfyldes samlet for alle disse virksomheder.

Kapitel 8

Erhvervsdrivende under kapitalafkastordningen efter afsnit II i virksomhedsskatteloven

§ 28. Kapitalafkastgrundlaget ved indkomstårets begyndelse skal specificeres særskilt. For det indkomstår, hvor en virksomhed overgår til beskatning efter kapitalafkastordningen, skal kapitalafkastgrundlaget specificeres ved indtræden.

Stk. 2. Hvis der vedlægges en specifikation af de nødvendige korrektioner til egenkapitalen, kan kapitalafkastgrundlaget efter udgangen af det år, hvor virksomheden overgår til beskatning efter kapitalafkastordningen, opgøres med udgangspunkt i virksomhedens egenkapital ved indkomstårets begyndelse.

Stk. 3. Beregningen og størrelsen af kapitalafkastet skal oplyses særskilt.

Kapitel 9

Fonde og foreninger, som er skattepligtige efter fondsbeskatningslovens § 1

§ 29. Beregningsgrundlaget for hensættelser til konsolidering af fondskapitalen efter fondsbeskatningslovens § 5, stk. 1, skal oplyses med angivelse af samtlige de i indkomståret foretagne uddelinger og med angivelse af samtlige de i indkomståret uddelte beløb af tidligere indkomstårs hensættelser til almenvelgørende eller på anden måde almennyttige formål. Den anvendte procent til beregning af konsolideringshensættelsen skal anføres.

Stk. 2. Det anvendte reguleringstal for beregning af konsolideringshensættelser efter fondsbeskatningslovens § 5, stk. 3, skal oplyses.

Kapitel 10

Momsafstemning

§ 30. Registrerede afgiftspligtige efter lov om merværdiafgift (momsloven), bortset fra finansielle institutter som nævnt i § 3, stk. 1, nr. 5, skal oplyse størrelsen af udgående og indgående merværdiafgift i regnskabsperioden.

Kapitel 11

Afstemning af oplysninger, der er indberettet til de skatteansættende myndigheder

§ 31. Indberetningspligtige skal oplyse størrelsen af lønninger og honorarer m.v., der indgår i regnskabet, og vise en afstemning med de lønninger og honorarer mv., der er indberettet til skattemyndighederne efter skattekontrollovens § 7 og § 7 A, jf. bekendtgørelsen om indberetningspligter m.v. efter skattekontrolloven.

§ 32. Fonde og foreninger, som er skattepligtige efter fondsbeskatningslovens § 1, skal oplyse størrelsen af uddelinger som nævnt i fondsbeskatningslovens § 4 og vise en afstemning med de oplysninger, der er indberettet til skattemyndighederne efter skattekontrollovens § 7 B.

§ 33. Renteindberetningspligtige skal oplyse størrelsen af renteindtægter og renteudgifter, der indgår i regnskabet, og vise en afstemning med de renter, der er indberettet til skattemyndighederne efter skattekontrollovens §§ 8 H, 8 P eller 8 Q.

§ 34. Faglige foreninger, som nævnt i ligningslovens § 13, skal oplyse størrelsen af kontingentindbetalinger, der indgår i regnskabet, og vise afstemning med de kontingenter, der er indberettet til skattemyndighederne efter skattekontrollovens § 8 T.

§ 35. Anvender indberetningspligtige som nævnt i §§ 31-34 et regnskabsår, der afviger fra kalenderåret, skal det vises, hvorledes de indberettede beløb fordeler sig på de dele af kalenderåret, der udgør regnskabsperioden.

Kapitel 12

Genbeskatningssaldi vedrørende tidligere sambeskattede udenlandske selskaber m.v.

§ 36. Bestemmelserne i dette kapitel finder anvendelse for selskaber mv., der efterbeskattes af en genbeskatningssaldo efter § 15 i lov nr. 426 af 6. juni 2005. I § 37 sidestilles fast ejendom i udlandet med fast driftssted i udlandet.

§ 37. Årsregnskabet i § 3 omfatter for disse selskaber m.v. tillige:

1) En redegørelse for kon cernstrukturen i både Danmark og udlandet ved indkomstårets begyndelse og afslutning med forklaring af ændringer i årets løb.

2) Det interne regnskab for det udenlandske selskab mv., der indgår i det danske moderselskabs koncernregnskab (koncernkonsolidering) eller dennes højere modervirksomhed, hvor det danske moderselskab er fritaget for at udarbejde koncernregnskab efter regnskabslovgivningen, og redegørelse for sammenhængen mellem det officielle datterselskabsregnskab og det interne regnskab.

3) B evægelsern e i løbet af året og det beløb , der overføres til det efterfølgende år for genbeskatningssaldoen for hvert datterselskab i udlandet og for hver faste driftssted af et dansk selskab, hvor der er en genbeskatningssaldo, herunder oplysning om overflytning af saldoen mellem selskaber eller faste driftssteder og betingelserne for overflytningen. Ved afståelse eller ophør af virksomhed i et udenlandsk selskab eller fast driftssted, hvor der er en genbeskatningssaldo, skal det oplyses, hvorledes virksomheden videreføres og til hvem og hvordan selskabet eller det faste driftssted er afstået.

4) Oplysning om, h vorvidt bestemmelserne i ligningslovens § 5 G om dobbelt fradrag er opfyldt.

5) Dokumentation for den betalte skat i domicillandet, i det omfang mulighederne for credit for betalte skatter i udlandet efter reglerne i ligningslovens § 33, stk. 5, anvendes, samt oplysning om efterfølgende ændring af den udenlandske betalte skat for tidligere år.

6) Oplysning om, hvorledes det udenlandske datterselskab har opgjort den skattepligtige indkomst i domicillandet med hensyn til reglerne i ligningslovens § 5 I og reglerne om maksimering af credit.

7) Oplysning o m, at der er set bort fra underskud, jf. bestemmelserne i ligningslovens § 33 H, og herunder opgørelse af det beløb, der er set bort fra, og som fremføres efter ligningslovens § 15.

Kapitel 13

Ikrafttræden mv.

§ 38. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. juli 2005. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 1068 af 17. december 1999 om skattemæssige krav til regnskab.

Stk. 2. For indkomståret 2005 skal der for alle erhvervsdrivende virksomheder m.v. indgives et skattemæssigt årsregnskab udarbejdet efter bestemmelserne i kapitel 4 – 12 inden fristen for selvangivelse udløber. § 6 finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 3. § 3 har virkning for selvangivelser m.v., der skal indgives for indkomståret 2005 eller senere. Erhvervsdrivende fonde samt fonde og foreninger, der ikke er omfattet af § 3, stk. 1, nr. 9 og 10, skal dog ikke indgive supplerende regnskabsoplysninger i selvangivelsen for indkomståret 2005.

Stk. 4. § 4 og § 7, stk. 2, har virkning for selvangivelser m.v., der skal indgives for indkomståret 2006 eller senere.

Skatteministeriet, den 4. juli 2005

Kristian Jensen

/Tony Gønge Nielsen