Den fulde tekst

Skriftlig fremsættelse (4. februar 2015)

Uddannelses- og forskningsministeren (Sofie Carsten Nielsen):

Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte:

Forslag til lov om ændring af lov om maritime uddannelser og lov om vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer m.v. (Harmonisering af visse regler for de maritime uddannelser)

(Lovforslag nr. L 131)

Formålet med lovforslaget er at modernisere og harmonisere visse regler for de maritime uddannelser og uddannelsesinstitutioner, så de i vidt omfang svarer til de regler, der gælder for de øvrige uddannelser og institutioner under Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Ved lovforslaget fastlægges, at formålet med det samordnede maritime uddannelsessystem er at sikre praksisnære uddannelser, der på et internationalt niveau og i overensstemmelse med internationale konventioner imødekommer behovet for kvalificeret arbejdskraft, og hvis videngrundlag er karakteriseret ved erhvervs- og professionsbasering. Professionsbacheloruddannelserne skal herudover også bygge på forsknings- og udviklingsviden.

Det foreslås, at der indføres bestemmelser om dimensioneringen af uddannelserne i lov om maritime uddannelser. Herved kan antallet af uddannelsespladser lettere tilpasses erhvervets behov. Dimensioneringen har hidtil været fastlagt på finansloven.

Det foreslås endvidere, at de maritime uddannelsesinstitutioner bliver omfattet af lov om offentlighed i forvaltningen og forvaltningsloven i deres helhed.

Med forslaget udvides de maritime uddannelsesinstitutioners mulighed for at deltage i internationale uddannelsessamarbejder. Institutionerne får herunder mulighed for at udbyde deres ordinære heltidsuddannelser i udlandet som særskilt indtægtsdækket virksomhed.

Det foreslås endvidere, at tildeling af specialpædagogisk støtte til elever og studerende på de maritime ungdomsuddannelser og øvrige maritime uddannelser skal ske efter samme regler, som gælder for de videregående uddannelser i lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser.

De maritime uddannelser foreslås endeligt omfattet af lov om vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer m.v. for at sikre, at elevers og studerendes klager over meritafgørelser kan behandles af et fagligt klagenævn.

Loven foreslås at træde i kraft den 1. maj 2015.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.