Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 1-15 om ressourceforløb - komplekse problemer - målgruppe - personkreds- koordinerende sagsbehandler

Resumé:

Principafgørelsen fastslår

Betingelser for et ressourceforløb

Et ressourceforløb er til personer, der har komplekse problemer ud over ledighed. Det kræver et helhedsorienteret forløb med en kombination af indsats efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og sociale eller sundhedsmæssige indsatser.

Det er en betingelse for at være omfattet af målgruppen for et ressourceforløb, at den indsats, der er nødvendig for borgeren, er tværfaglig. Det vil sige en indsats fra forskellige dele af den kommunale forvaltning, men ikke nødvendigvis også en indsats fra sundhedsvæsenet.

Det er tillige et krav, at personen

1) har modtaget længerevarende offentlig forsørgelse,

2) har deltaget i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik uden at have øget tilknytningen til arbejdsmarkedet, eller

3) at kommunen vurderer, at der er behov for en længerevarende indsats, før der kan fastsættes et konkret beskæftigelsesmål.

Det fritager ikke kommunen for at bevilge et ressourceforløb, at der i kommunens regi er en indsats, som kommunen vurderer er tilstrækkelig, når betingelserne for et ressourceforløb i øvrigt er opfyldt.

Et ressourceforløb skal være af mindst et og højst fem års varighed.

Det er derfor et krav, at kommunen vurderer, at problemerne ikke kan være løst inden for et år.

I den konkrete sag havde rehabiliteringsteamet indstillet til kognitiv terapi, smertebehandling, træning/motivation hos fysioterapeut og et basis- og kombinationsforløb. Kommunens basis- og kombinationsforløb var beskrevet som et tværfagligt forløb til personer med behov for en indsats fra flere forvaltningsgrene med henblik på at hjælpe personen tilbage på arbejdsmarkedet.

Der var ikke udsigt til, at borgerens problemer ville være løst, så der inden for et år kunne fastsættes et konkret beskæftigelsesmål.

Den koordinerende sagsbehandler

Kommunen kan ikke afvise, at en person er omfattet af målgruppen for et ressourceforløb med den begrundelse, at kommunen vurderer, at der ikke er behov for en koordinerende sagsbehandler.

Udpegning af en koordinerende sagsbehandler er en følge af, at personen er omfattet af målgruppen for et ressourceforløb.

I den konkrete sag havde kommunen begrundet afslaget med, at der ikke var behov for en koordinerende sagsbehandler.

Lov:

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats - lovbekendtgørelse nr. 990 af 12. september 2014 - § 68 a og § 68 c

Afgørelse:

1. Baggrund for at behandle sagen

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har behandlet sagen principielt for at afklare praksis for ressourceforløb, herunder om der skal tilkendes ressourceforløb eller anvendes de almindelige tilbud i beskæftigelsesindsatsloven mv.

2. Reglerne

Det fremgår af § 68 a, stk. 1 og stk. 9, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, at personer med komplekse problemer ud over ledighed kan tilbydes et helhedsorienteret ressourceforløb, der består af en kombination af flere indsatser efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og sociale eller sundhedsmæssige indsatser.

Det er endvidere en betingelse, at personen

1) har modtaget længerevarende offentlig forsørgelse,

2) har deltaget i tilbud efter denne lov eller revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik uden at have øget tilknytningen til arbejdsmarkedet, eller

3) at kommunen vurderer, at der er behov for en længerevarende indsats, før der kan fastsættes et konkret beskæftigelsesmål.

§ 68 a, stk. 2, er en undtagelse fra hovedreglen om, hvem der kan tildeles ressourceforløb. Undtagelsen drejer sig om personer med svær sygdom eller betydelige funktionsnedsættelser.

Det fremgår af § 68 a, stk. 4, at et ressourceforløb skal være af mindst 1 og højst 5 års varighed.

En person, der er visiteret til et ressourceforløb, skal have en koordinerende sagsbehandler, jf. lovens § 68 c, og skal have udarbejdet indsatsdelen af rehabiliteringsplanen, jf. § 68 a, stk. 5.

3. Andre principafgørelser

Gældende

Følgende principafgørelser er brugt ved afgørelsen og gælder stadig:

24-14: Beskriver målgruppen for ressourceforløb, herunder det overlap der er mellem målgrupperne for ressourceforløb og fleksjob.

4. Den konkrete afgørelse

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har i møde truffet afgørelse i din sag om klage over A Kommunes afgørelse af 29. august 2013.

Resultatet er

• Du har ret til et ressourceforløb

Vi ændrer herved afgørelsen fra A Kommune.

Der var enighed på mødet.

Vi bemærker, at Ankestyrelsens afgørelse er endelig, og den kan derfor ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Vi forudsætter, at kommunen i samarbejde med dig tager stilling til det videre forløb, herunder udarbejder rehabiliteringsplanens indsatsdel og tager stilling til varigheden af ressourceforløbet.

Begrundelsen for afgørelsen

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg vurderer, at du er omfattet af målgruppen for ressourceforløb.

Vi vurderer, at du har komplekse problemer udover ledighed, og at løsning af disse kræver et helhedsorienteret forløb med en kombination af indsats, hvor blandt andet flere forvaltningsgrene skal inddrages.

Vi vurderer, at du opfylder alle betingelserne for visitation til et ressourceforløb.

Vi har lagt vægt på, at den hidtidige indsats ikke har medført, at du har fået fodfæste på det danske arbejdsmarked. Du har således modtaget kontanthjælp, siden du kom til landet i 1998.

Vi har lagt vægt på, at du i perioden med kontanthjælp har været i virksomhedspraktik i 2005 som underviser. Du har i 2009 og 2010 været i aktivering og i et særligt tilrettelagt projekt. Du har i 2012 været i et forløb med forberedelse til arbejdsprøvning og i arbejdsprøvning. Arbejdsprøvningen foregik i en aktivitetsforening, hvor du skulle deltage med lettere, praktiske opgaver i forbindelse med drift af foreningen. Du kunne deltage 1 time, 3 gange om ugen.

Vi har lagt vægt på, at du har psykiske problemer, idet du er præget af tristhed, desperation og opgivende holdning i forhold til din samlede situation.

Du har fysiske problemer efter en operation for diskusprolaps. Din gang er haltende, du går foroverbøjet og langsomt med albuestok. Du har universelle muskelsmerter ved berøring og ikke mindst rygsmerter.

Du har hjemmehjælp til rengøring og indkøb.

Vi har desuden lagt vægt på, at du er socialt isoleret på grund af trusler fra din tidligere ægtefælle i forhold til dig selv og dine børn.

Vi har også lagt vægt på, at kommunens rehabiliteringsteam foreslår kognitiv terapi, smertebehandling, træning/motivation ved en fysioterapeut og et basis- og kombinationsforløb. Basis- og kombinationsforløbet er et tværfagligt forløb til personer, der har behov for en indsats fra flere forvaltningsgrene med henblik på at hjælpe pågældende tilbage på arbejdsmarkedet.

Vi har endelig lagt vægt på, at der ikke noget, der taler for, at dine problemer er løst inden for et år.

Efter reglerne skal et ressourceforløb tilbydes personer, der har komplekse problemer ud over ledighed, som kræver et helhedsorienteret forløb med en kombination af indsats efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og sociale eller sundhedsmæssige indsatser.

Det er desuden en betingelse, at personen

1) har modtaget længerevarende offentlig forsørgelse,

2) har deltaget i tilbud efter denne lov eller revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik uden at have øget tilknytningen til arbejdsmarkedet, eller

3) at kommunen vurderer, at der er behov for en længerevarende indsats, før der kan fastsættes et konkret beskæftigelsesmål.

Det er ikke en betingelse for at være omfattet af målgruppen, at den nødvendige indsats inddrager forskellige sektorer i form af kommunal og regional indsats. Der skal dog være behov for en tværfaglig indsats, det vil sige fra forskellige dele af den kommunale forvaltning.

Et ressourceforløb skal være af mindst et og højst fem års varighed.

Det er derfor et krav, at kommunen vurderer, at problemerne ikke kan være løst inden for et år.

Det fritager ikke kommunen for at bevilge et ressourceforløb efter loven, at der i kommunens regi er en indsats, som kommunen vurderer, er tilstrækkelig, når betingelserne for et ressourceforløb i øvrigt er opfyldt.

Kommunen kan ikke afvise, at en person er omfattet af målgruppen for et ressourceforløb med den begrundelse, at kommunen vurderer, at der ikke er behov for en koordinerende sagsbehandler. Udpegning af en koordinerende sagsbehandler er en følge af, at personen er omfattet af målgruppen for et ressourceforløb.

Ankestyrelsen har også i principafgørelse 24-14 taget stilling til målgruppen for ressourceforløb.