Senere ændringer til afgørelsen
Redaktionel note
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 8-15 om førtidspension - rehabiliteringsteam - møde - ejerskab for sag - skadevirkning - deltagelse - udeblivelse fra møde

Resumé:

Principafgørelsen fastslår

Udeblivelse fra møde i rehabiliteringsteamet

Når borgeren er indkaldt til møde i rehabiliteringsteamet, skal borgeren som udgangspunkt deltage i rehabiliteringsteamets møde. Udeblivelse kan medføre sanktion i udbetalingen af ydelser efter de gældende regler for ydelser.

Borgerens deltagelse er begrundet i, at borgeren skal have ejerskab til sin sag. Det formål vil ikke i fuldt omfang blive opfyldt, hvis borgeren ikke deltager i rehabiliteringsteamets møde.

Kommunen skal skelne mellem tilfælde, hvor borgerens manglende deltagelse i mødet skyldes uvilje, og tilfælde, hvor borgeren har haft en rimelig grund til ikke at deltage i mødet, for eksempel sygdom.

Hvis borgeren ikke ønsker at deltage, kan følgen være, at teamet ikke kan give en fyldestgørende indstilling i sagen. Dette kan føre til, at kommunen må træffe en afgørelse med skadevirkning for borgeren.

I de tilfælde, hvor borgeren har haft en rimelig grund til ikke at deltage, skal kommunen indkalde til et nyt møde i rehabiliteringsteamet, herunder eventuelt vente til borgeren er rask nok til at deltage. Kun hvis det er åbenbart formålsløst at udvikle borgerens arbejdsevne, kan sagen behandles i teamet uden borgerens deltagelse.

Særligt om sager om førtidspension på det foreliggende grundlag

Når borgeren har ansøgt om førtidspension på det foreliggende dokumentationsgrundlag, skal sagen forelægges for rehabiliteringsteamet, før sagen kan overgå til behandling efter pensionslovens regler. Kommunen træffer efter rehabiliteringsteamets indstilling afgørelse om, at sagen påbegyndes.

Sagen skal overgå til behandling efter pensionslovens regler, uanset hvilken indstilling rehabiliteringsteamet kommer med. Dette følger af selve retten til at ansøge om førtidspension på det foreliggende grundlag.

Der kan derfor ikke stilles samme krav til, at borgeren tager ejerskab til sin sag, når sagen forelægges for rehabiliteringsteamet med henblik på, at der afgives indstilling om, hvorvidt sagen kan overgå til behandling efter pensionslovens regler på det foreliggende grundlag.

I den konkrete sag havde borgeren ansøgt om førtidspension på det foreliggende grundlag. Borgeren blev indkaldt til møde i rehabiliteringsteamet, men mødte ikke op, da han ikke magtede det. Rehabiliteringsteamet gav indstilling om, at sagen kunne overgå til behandling efter pensionslovens regler. Kommunen traf herefter afgørelse om afslag på førtidspension på det foreliggende grundlag.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg fandt, at borgerens manglende fremmøde ikke havde betydning for sagens afgørelse. Kommunens afgørelse var derfor ikke ugyldig, og Beskæftigelsesudvalget stadfæstede kommunens afgørelse om afslag på førtidspension.

Lov:

Lov om social pension - lovbekendtgørelse nr. 10 af 12. januar 2015 - § 17, stk. 2

Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. - lov nr. 1482 af 23. december 2014 - § 10, stk. 2

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område - lovbekendtgørelse nr. 1019 af 23. september 2014 – § 11 b

Afgørelse:

1. Baggrund for at behandle sagen

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har behandlet sagen principielt for at afklare, hvilken betydning det har, at borgeren ikke deltager i mødet i rehabiliteringsteamet, herunder om det kan få skadevirkning for borgeren for så vidt angår den indsats, som rehabiliteringsteamet skal afgive indstilling om.

2. Reglerne

Lov om social pension § 17, stk. 2, fastslår, at personer, som ønsker, at kommunalbestyrelsen alene tager stilling til spørgsmålet om førtidspension, kan anmode herom. I sådanne tilfælde forelægges sagen på det foreliggende dokumentationsgrundlag for kommunens rehabiliteringsteam. Kommunalbestyrelsen træffer umiddelbart efter rehabiliteringsteamets indstilling i sagen afgørelse om, at sagen på det foreliggende dokumentationsgrundlag overgår til behandling efter reglerne om førtidspension.

Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. § 10, stk. 2, fastslår, at borgeren skal deltage i rehabiliteringsteamets møde. Kun i de tilfælde, hvor det er åbenbart formålsløst at forsøge at udvikle borgerens arbejdsevne, kan rehabiliteringsteamet behandle en sag uden borgerens deltagelse.

Efter lov om retssikkerhed og administration på det sociale område § 11 b skal kommunen behandle sagen om hjælp på det foreliggende grundlag, hvis borgeren ikke medvirker.

3. Andre principafgørelser

Gældende

Følgende principafgørelser er brugt ved afgørelsen og gælder stadig:

22-14: Borgeren skal inviteres med til det møde, hvor rehabiliteringsteamet skal drøfte og give indstilling i borgerens sag. Det gælder uanset, om sagen handler om ressourceforløb, fleksjob, tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende eller førtidspension. Det gælder også for sager, hvor borgeren har anmodet om førtidspension på det foreliggende dokumentationsgrundlag.

Kun i de tilfælde, hvor det er åbenbart formålsløst at forsøge at udvikle borgerens arbejdsevne, kan rehabiliteringsteamet behandle en sag, uden at borgeren deltager. I alle andre tilfælde skal borgeren indkaldes til mødet i rehabiliteringsteamet.

Har borgeren ikke været indkaldt til mødet i rehabiliteringsteamet, vil det som udgangspunkt betyde, at kommunens afgørelse er ugyldig.

4. Den konkrete afgørelse

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har i møde truffet afgørelse i din sag om klage over XX Kommunes afgørelse truffet den 19. august 2013 om førtidspension.

Resultatet er:

• Du har ikke ret til førtidspension på det foreliggende dokumentationsgrundlag.

Det betyder, at vi er enige i kommunens afgørelse, som vi stadfæster.

Vi forudsætter, at kommunen i samarbejde med dig tager stilling til, hvilken indsats, herunder eventuelt ressourceforløb, der skal iværksættes for at afhjælpe dine sociale og helbredsmæssige forhold, og herunder også tager stilling til behandling i rehabiliteringsteamet igen.

Vi finder endvidere grundlag for at kritisere kommunens sagsbehandling.

Der var enighed på mødet.

Begrundelsen for afgørelsen

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg vurderer, at der på afgørelsestidspunktet ikke var dokumenteret en varig nedsættelse af din arbejdsevne i et sådant omfang, at der var grundlag for at tilkende dig førtidspension.

Vi vurderer, at det ikke kan udelukkes, at din arbejdsevne kan forbedres gennem sociale tiltag og behandling for dit misbrug, herunder eventuelt i et ressourceforløb.

Vi vurderer endvidere, at din arbejdsevne først kan undersøges ved erhvervsrettede foranstaltninger, når dine sociale og helbredsmæssige forhold er afklarede.

Vi har lagt vægt på, at det ikke er dokumenteret, at alle relevante foranstaltninger har været forsøgt for at forsøge at bedre din arbejdsevne.

Vi har herved lagt vægt på, at dit misbrug og din boligsituation ikke kan anses som varige arbejdshindrende tilstande.

Vi har endvidere lagt vægt på, at det fremgår af den psykiatriske speciallægeerklæring af 7. februar 2013, at du er diagnosticeret med varige personlighedsmæssige ændringer, at du har et misbrug af alkohol og cannabis, og at du bor i en skurvogn.

Det fremgår endvidere af erklæringen, at du har behov for støtte for at kunne etablere en passende bolig, og at du har behov for motivation for at afbryde dit misbrug.

Det fremgår endelig af erklæringen, at problemer i form af din personlighedsændring er blevet forstærket af dit misbrug og sociale/eksistentielle belastninger.

Efter reglerne kan der gives førtidspension til personer i alderen fra 40 år til folkepensionsalderen, som har en varigt nedsat arbejdsevne, hvor det er dokumenteret, at nedsættelsen har et sådant omfang, at den pågældende, anset mulighederne for anden støtte, herunder i fleksjob, ikke vil være i stand til at blive selvforsørgende ved indtægtsgivende arbejde.

Efter reglerne kan der endvidere gives førtidspension til personer fra 18 til 39 år, hvis det er dokumenteret eller det på grund af særlige forhold er helt åbenbart, at arbejdsevnen ikke kan forbedres.

Det er en betingelse for at kunne tilkende førtidspension, at det er dokumenteret, at alle relevante beskæftigelsesrettede indsatser, herunder deltagelse i ressourceforløb, er udtømte.

En henvendelse om førtidspension skal behandles i forhold til alle de muligheder, der findes for at yde hjælp efter den sociale lovgivning.

Personer, der ønsker, at kommunen kun tager stilling til spørgsmålet om førtidspension, kan dog anmode om det.

Når der søges om førtidspension på det foreliggende dokumentationsgrundlag, skal kommunen træffe afgørelse på grundlag af de allerede foreliggende oplysninger. Der skal ikke indhentes yderligere oplysninger.

Bemærkninger til kommunens sagsbehandling

Vi finder det kritisabelt, at kommunen først har truffet afgørelse om at påbegynde en sag om førtidspension den 3. juli 2013 på bagrund af din ansøgning om førtidspension på det foreliggende grundlag den 26. marts 2013.

Vi bemærker, at kommunen skal træffe afgørelse om at påbegynde sagen på det foreliggende grundlag hurtigst muligt og i umiddelbar tilknytning til anmodningen. Vi henviser i denne forbindelse til principafgørelse P-6-07.

Vi vurderer, at dette forhold dog ikke har haft betydning for kommunens afgørelse, idet du ud fra sagens oplysninger ikke opfylder betingelserne for førtidspension. Vi henviser til begrundelsen for afgørelsen.

Med hensyn til manglende deltagelse i rehabiliteringsteamets møde bemærker vi, at det fremgår af oplysningerne i sagen, at kommunen havde indkaldt dig til mødet i rehabiliteringsteamet, og at kommunen havde forsøgt motivere dig for at deltage i mødet i rehabiliteringsteamet.

Kommunen havde endvidere oplyst dig om, at du havde pligt til at deltage i mødet.

Det fremgår af reglerne om møde i rehabiliteringsteamet, at borgeren skal deltage i teamets møder, når borgerens sag behandles. Sagen kan dog behandles uden borgerens deltagelse, hvis det er åbenbart formålsløst at udvikle borgerens arbejdsevne.

Vi vurderer, at du ikke er omfattet af undtagelsesbestemmelsen om, at det er åbenbart formålsløst at udvikle din arbejdsevne.

Vi vurderer derfor, at kommunen burde have indkaldt dig til et nyt møde senere, når du var rask nok til at deltage. Vi vurderer, at det ikke kan udelukkes, at dit manglende fremmøde skyldtes din sygdom.

Når kommunen ikke har gjort det, vil det som hovedregel betyde, at kommunens afgørelse er ugyldig, fordi kommunen har tilsidesat en retssikkerhedsgaranti.

Vi vurderer dog, at dit manglende fremmøde ikke har haft betydning for afgørelsen om førtidspension på det foreliggende grundlag, idet kommunen uanset teamets indstilling skal påbegynde sag om førtidspension, når borgeren har søgt om det på det foreliggende grundlag. Kommunens afgørelse er derfor ikke ugyldig.

Vi forudsætter, at kommunen i samarbejde med dig tager stilling til, hvilken indsats, herunder eventuelt ressourceforløb, der skal iværksættes for at afhjælpe dine sociale og helbredsmæssige forhold, og herunder også tager stilling til behandling i rehabiliteringsteamet igen.

Redaktionel note
  • Denne principafgørelse er kasseret den 27. november 2019, da den er erstattet af principmeddelelse 78-19.