Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om Aarhus Letbane og lov om trafikselskaber

(Transportministerens udtræden af Aarhus Letbane I/S)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov nr. 432 af 16. maj 2012 om Aarhus Letbane foretages følgende ændringer:

1. I overskriften til kapitel 1 udgår »Oprettelse af«.

2. § 1, stk. 1 og 2, ophæves, og i stedet indsættes:

»Transportministeren udtræder af Aarhus Letbane I/S. Aarhus Letbane I/S ejes herefter af Aarhus Kommune med 87,7 pct. og Region Midtjylland med 12,3 pct.

Stk. 2. Transportministerens oprindelige indskud på 600 mio. kr. i Aarhus Letbane I/S konverteres til et tilskud på 600 mio. kr. til Aarhus Letbane I/S. Beløbet er angivet i 2009-priser og opskrives med forudsætningsindekset for anlæg på finansloven.

Stk. 3. Transportministeren yder yderligere et tilskud på 330 mio. kr. til Aarhus Letbane I/S. Beløbet er angivet i 2014-priser og opskrives med forudsætningsindekset for anlæg på finansloven.

Stk. 4. Aarhus Kommune indskyder 500 mio. kr. i Aarhus Letbane I/S. Beløbet er angivet i 2009-priser og opskrives med forudsætningsindekset for anlæg på finansloven.

Stk. 5. Aarhus Kommune indskyder yderligere 331 mio. kr. i Aarhus Letbane I/S i forbindelse med transportministerens udtræden af Aarhus Letbane I/S. Beløbet er angivet i 2014-priser og opskrives med forudsætningsindekset for anlæg på finansloven.

Stk. 6. Region Midtjylland indskyder 78 mio. kr. i Aarhus Letbane I/S. Beløbet er angivet i 2009-priser og opskrives med forudsætningsindekset for anlæg på finansloven.

Stk. 7. Region Midtjylland indskyder yderligere 41 mio. kr. i Aarhus Letbane I/S i forbindelse med transportministerens udtræden af Aarhus Letbane I/S. Beløbet er angivet i 2014-priser og opskrives med forudsætningsindekset for anlæg på finansloven.«

Stk. 3 bliver herefter stk. 8.

3. § 1, stk. 4 og 5, ophæves.

4. I § 4, stk. 4, § 7, stk. 1 og 2, og § 10, stk. 1, udgår », transportministeren«.

5. § 5 affattes således:

»§ 5. Aarhus Letbane I/S ledes af en bestyrelse og en direktion.«

6. § 12, stk. 2, 2. pkt., affattes således:

»Den nødvendige finansiering tilvejebringes i fællesskab af Aarhus Kommune med 87,7 pct. og Region Midtjylland med 12,3 pct.«

7. Overskriften til kapitel 4 affattes således:

»Oprettelse af et drifts- og infrastrukturselskab samt mulighed for sammenlægning af Aarhus Letbane I/S og drifts- og infrastrukturselskabet«.

8. § 14, stk. 1, ophæves.

Stk. 2 og 3 bliver herefter stk. 1 og 2.

9. § 14, stk. 4, ophæves.

Stk. 5 bliver herefter stk. 3.

10. § 14, stk. 6, ophæves.

11. Efter § 14 indsættes i kapitel 4:

»§ 14 a. Aarhus Kommune og Region Midtjylland kan beslutte at overdrage samtlige aktiver og passiver samt rettigheder og pligter fra Aarhus Letbane I/S til drifts- og infrastrukturselskabet eller til et helejet datterselskab heraf, jf. dog stk. 3. I forbindelse med overdragelsen opløses Aarhus Letbane I/S uden likvidation. Tinglysning og registrering af drifts- og infrastrukturselskabets eller dets helejede datterselskabs rettigheder og pligter kan ske på grundlag af denne lov.

Stk. 2. Aarhus Kommune og Region Midtjylland kan beslutte at overdrage samtlige aktiver og passiver samt rettigheder og pligter fra drifts- og infrastrukturselskabet og fra dets helejede datterselskaber til Aarhus Letbane I/S, jf. dog stk. 3. I forbindelse med overdragelsen opløses drifts- og infrastrukturselskabet og dets helejede datterselskaber uden likvidation. Tinglysning og registrering af Aarhus Letbane I/S’ rettigheder og pligter kan ske på grundlag af denne lov.

Stk. 3. En overdragelse efter stk. 1 eller 2 er betinget af, at overdragelsen ikke indebærer ændringer i statens tilsyn med anvendelsen af det statslige tilskud til Aarhus Letbane I/S, jf. § 1, stk. 2 og 3, som fastlægges i administrationsaftalen og revisionsinstruksen mellem staten og Aarhus Letbane I/S.«

§ 2

I lov om trafikselskaber, jf. lovbekendtgørelse nr. 412 af 11. april 2010, som ændret ved § 26 i lov nr. 432 af 16. maj 2012, § 1 i lov nr. 745 af 25. juni 2014 og lov nr. 746 af 25. juni 2014, foretages følgende ændring:

1. I § 5, stk. 9, ændres »stk. 2« til: »stk. 1«.

§ 3

Loven træder i kraft den 1. april 2015.

Givet på Christiansborg Slot, den 18. februar 2015

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Magnus Heunicke