Senere ændringer til forskriften
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om en Cityring og lov om Metroselskabet I/S og Udviklingsselskabet By & Havn I/S

(Afgrening fra Cityringen til Sydhavnen, mulighed for udvidelse af afgreningen til Nordhavnen, reduktion af statens ejerandel af Udviklingsselskabet By & Havn I/S, projektering af en Nordhavnstunnel m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov nr. 552 af 6. juni 2007 om en Cityring, som ændret ved § 1 i lov nr. 526 af 27. maj 2013, § 1 i lov nr. 748 af 25. juni 2014 og § 160 i lov nr. 1520 af 27. december 2014, foretages følgende ændringer:

1. I § 5 a indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. Udvidelsen af Cityringen med afgreningen til Nordhavnen kan omfatte yderligere stationer end de stationer, der fremgår af bilag 2. Anlæg af yderligere stationer besluttes af Københavns Kommune efter enighed med transportministen og Frederiksberg Kommune.«

Stk. 3 bliver herefter stk. 4.

2. I § 5 a indsættes som stk. 5:

»Stk. 5. §§ 5 d-5 f finder ikke anvendelse på en udvidelse af afgreningen til Nordhavnen, som er nævnt i stk. 3. En sådan udvidelse og alle udgifter i forbindelse hermed finansieres af Københavns Kommune eller Udviklingsselskabet By & Havn I/S.«

3. Efter kapitel 3 a indsættes:

»Kapitel 3 b

Afgrening til Sydhavnen

§ 5 h. Transportministeren bemyndiges til at træffe dispositioner i henhold til denne lov om udvidelse af Cityringen med en afgrening til Sydhavnen.

Stk. 2. Oversigtskort over udvidelse af Cityringen med afgreningen til Sydhavnen fremgår af bilag 3.

Stk. 3. §§ 3-5 og 6 og § 7, stk. 2-5, finder ikke anvendelse på afgreningen fra Cityringen til Sydhavnen. §§ 3 og 4 finder dog anvendelse på afgreningskammeret fra Cityringen til Sydhavnen.

§ 5 i. Metroselskabet I/S forestår projektering, anlæg og drift af afgreningen fra Cityringen til Sydhavnen. Driften af afgreningen fra Cityringen til Sydhavnen foregår som en integreret del af driften på den øvrige Cityring.

§ 5 j. Metroselskabet I/S skal foretage udbud af anlæg, drift og vedligehold af afgreningen fra Cityringen til Sydhavnen. Afgreningen fra Cityringen til Sydhavnen skal ejes af Metroselskabet I/S.

Stk. 2. Efter afholdelse af udbud, og inden Metroselskabet I/S indgår kontrakter om anlæg, drift og vedligehold af afgreningen fra Cityringen til Sydhavnen, forelægger Metroselskabet I/S sin indstilling med henblik på godkendelse heraf for transportministeren og Københavns Kommune.

Stk. 3. Kontrakter om anlæg, drift og vedligehold af afgreningen fra Cityringen til Sydhavnen efter stk. 2 kan kun indgås, hvis der er enighed herom mellem transportministeren og Københavns Kommune.

§ 5 k. Ved tilkøb eller udnyttelse af optioner forstås udgifter til undersøgelser, anlæg og drift, der ikke er nødvendige for afgreningen fra Cityringen til Sydhavnen, og som staten eller Københavns Kommune har mulighed for at vælge i forbindelse med gennemførelse af anlægget. Tilkøb og udnyttelse af optioner betales af den, der ønsker at foretage tilkøb eller udnytte en option.

Stk. 2. Uforudsete udgifter, som er nødvendige af hensyn til gennemførelse af afgreningskammeret fra Cityringen til Sydhavnen, betales af Metroselskabet I/S. Den nødvendige finansiering tilvejebringes af statens korrektionsreserve samt den andel af de i Udviklingsselskabet By & Havn I/S reserverede korrektionsreserver, som vedrører afgreningskammeret.

Stk. 3. Uforudsete udgifter, som er nødvendige af hensyn til gennemførelse af afgreningen fra Cityringen til Sydhavnen, betales af Metroselskabet I/S. Den nødvendige finansiering tilvejebringes af Udviklingsselskabet By & Havn I/S. Københavns Kommune bærer den økonomiske risiko for billiggørelse og fordyrelse af afgreningen fra Cityringen til Sydhavnen.

Stk. 4. Frederiksberg Kommune har mulighed for at foretage tilkøb eller udnytte optioner i forbindelse med gennemførelsen af afgreningen fra Cityringen til Sydhavnen. Ved tilkøb eller udnyttelse af optioner forstås udgifter til undersøgelser, anlæg og drift, der ikke er nødvendige for afgreningens projektering, anlæg og drift. Sådanne udgifter betales af Frederiksberg Kommune.

Stk. 5. De i stk. 1, 2 og 4 nævnte udgifter omfatter betaling til anlægsomkostninger og eventuelle drifts- og vedligeholdelsesomkostninger.

§ 5 l. Udgifter som følge af krav fra en myndighed, herunder som følge af internationale krav, EU-retlige krav eller national lov, herunder jernbanesikkerhedsmæssige krav i forbindelse med projektering, anlæg og drift af afgreningen fra Cityringen til Sydhavnen, betales af Metroselskabet I/S. Den nødvendige finansiering tilvejebringes inden for anlægsbudgettet til afgreningen fra Cityringen til Sydhavnen.

§ 5 m. Udgiften til eventuelle nødvendige tilpasninger af vandforsyningsnettet i forbindelse med projektering og anlæg af afgreningen fra Cityringen til Sydhavnen betales af Metroselskabet I/S. Den nødvendige finansiering tilvejebringes inden for anlægsbudgettet til afgreningen fra Cityringen til Sydhavnen.

Stk. 2. HOFOR Spildevand København A/S er forpligtet til at føre afløbsledninger frem til tilslutningspunkter lige uden for hver stations- og skaktkonstruktion i forbindelse med projektering og anlæg af afgreningen fra Cityringen til Sydhavnen. Metroselskabet I/S betaler sædvanligt tilslutningsbidrag til afløbsledninger. Metroselskabet I/S afholder eventuelle udgifter til afledning af oppumpet vand fra udgravninger, og den nødvendige finansiering tilvejebringes inden for anlægsbudgettet til afgreningen fra Cityringen til Sydhavnen.

§ 5 n. § 106, stk. 1, i lov om offentlige veje om gæsteprincippet finder anvendelse i forbindelse med projektering og anlæg af afgreningen fra Cityringen til Sydhavnen, jf. § 5 h.

§ 5 o. Et eventuelt nyt byzoneareal, der opstår som følge af opfyldning af områder til anlæg af en udvidelse af Cityringen med en afgrening til Sydhavnen, tilfalder Udviklingsselskabet By & Havn I/S.«

4. Som bilag 3 indsættes bilag 1 til denne lov.

§ 2

I lov nr. 551 af 6. juni 2007 om Metroselskabet I/S og Udviklingsselskabet By & Havn I/S, som ændret ved § 1 i lov nr. 632 af 14. juni 2011, § 2 i lov nr. 526 af 27. maj 2013 og § 27 i lov nr. 165 af 26. februar 2014, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 1, nr. 1, ændres »55 pct.« til: »95 pct.«

2. I § 2, stk. 1, nr. 2, ændres »45 pct.« til: »5 pct.«

3. § 9, stk. 5, affattes således:

»Stk. 5. Bestyrelsesmedlemmer udpeges for en periode på 4 år. Genudpegning kan ske. Et bestyrelsesmedlem kan til enhver tid afsættes af den ejer, som har udpeget den pågældende.«

4. I § 15 indsættes som stk. 11 og 12:

»Stk. 11. Selskabet skal bidrage til finansiering af følgende:

1) En udvidelse af Cityringen med en afgrening til Sydhavnen. Udvidelsen anlægges af Metroselskabet I/S.

2) En udvidelse af Cityringen med anlæg af yderligere metrostationer på afgreningen til Nordhavnen. Udvidelsen anlægges af Metroselskabet I/S.

3) Etablering af tilkoblingsanlæg til Nordhavnsvej. Tilkoblingsanlægget anlægges af Københavns Kommune.

4) Etablering af en Nordhavnstunnel. Tunnelen anlægges af Vejdirektoratet efter beslutning fra Københavns Kommune.

Stk. 12. Selskabet stiller vederlagsfrit de af selskabet ejede arealer til rådighed for de under § 11, stk. 1, nr. 1-4, nævnte projekter.«

5. § 17, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Transportministeren udpeger 2 bestyrelsesmedlemmer. Københavns Kommune udpeger 4 bestyrelsesmedlemmer. Medarbejderne i Udviklingsselskabet By & Havn I/S vælger 2 bestyrelsesmedlemmer.«

6. § 17, stk. 5, affattes således:

»Stk. 5. Bestyrelsesmedlemmer udpeges for en periode på 4 år. Genudpegning kan ske. Et bestyrelsesmedlem kan til enhver tid afsættes af den, som har udpeget den pågældende.«

7. Efter kapitel 4 a indsættes:

»Kapitel 4 b

Projektering af en Nordhavnstunnel

§ 26 e. Transportministeren bemyndiges til at foretage den forberedelse, undersøgelse og projektering og andre dispositioner, som er nødvendige for at forberede og sikre anlæg af en Nordhavnstunnel med tilslutning til vejnettet i Nordhavnen.

Stk. 2. Projektering m.v. af en Nordhavnstunnel, jf. stk. 1, sker på opdrag fra Københavns Kommune og i samarbejde med Udviklingsselskabet By & Havn I/S.

Stk. 3. Transportministeren bemyndiger Vejdirektoratet til at udøve de beføjelser, der i dette kapitel er tillagt transportministeren, jf. dog § 26 p.

§ 26 f. Københavns Kommune og Udviklingsselskabet By & Havn I/S afholder efter aftale med transportministeren alle udgifter til de opgaver, der er nævnt i § 26 e, stk. 1, herunder omkostninger i forbindelse med pålæg og offentliggørelse af vejbyggelinjer, overtagelse af arealer eller andre erstatninger i medfør af dette kapitel.

§ 26 g. Nordhavnstunnelen projekteres som en kommunevej med Københavns Kommune som vejmyndighed. Transportministeren indtræder under projekteringen m.v., jf. § 26 e, stk. 1, i de rettigheder og forpligtelser, der ellers ville være tillagt vejmyndigheden for Nordhavnstunnelen efter anden lovgivning. Den forberedelse, undersøgelse og projektering og andre dispositioner, som er nødvendige for at anlægge en Nordhavnstunnel, vil blive foretaget efter de gældende regler, som om det var et statsligt anlæg.

§ 26 h. Transportministeren bemyndiges til at udarbejde VVM-redegørelser, herunder foretage høring, og andre nødvendige miljøvurderinger af projektet.

Stk. 2. Udarbejdelse af VVM-redegørelse m.v., jf. stk. 1, sker på opdrag fra Københavns Kommune og i samarbejde med Udviklingsselskabet By & Havn I/S.

§ 26 i. Transportministeren kan pålægge vejbyggelinjer, når det er nødvendigt for at sikre gennemførelse af Nordhavnstunnelen.

Stk. 2. På de arealer, der ligger foran en vejbyggelinje, må der ikke uden transportministerens tilladelse opføres ny bebyggelse eller tilbygning til eksisterende bebyggelse, foretages væsentlige forandringer i eksisterende bebyggelse, genopføres nedbrændt eller nedrevet bebyggelse eller etableres andre anlæg og indretninger af blivende art.

Stk. 3. Vejbyggelinjer efter stk. 1 kan pålægges for en periode på højst 10 år. Vejbyggelinjepålægget kan forlænges med indtil 10 år ad gangen.

§ 26 j. Transportministeren kan nedlægge forbud mod, at der på en ejendom, der berøres af projektering m.v., jf. § 26 e, stk. 1, foretages de foranstaltninger, som er nævnt i § 26 i, stk. 2.

Stk. 2. Et forbud efter stk. 1 kan kun nedlægges for en periode på 1 år og kan ikke nedlægges mere end én gang.

Stk. 3. Inden Borgerrepræsentationen giver tilladelse til byggeri eller andre retlige eller fysiske foranstaltninger på ejendomme, der ikke er pålagt vejbyggelinjer, jf. § 26 i, men som berøres af projekteringen, skal Borgerrepræsentationen give transportministeren oplysning om den påtænkte tilladelse. Hvis transportministeren ikke inden 2 måneder efter at have modtaget en sådan oplysning nedlægger forbud efter stk. 1, kan tilladelsen gives.

Stk. 4. Et forbud efter stk. 1 skal respekteres af enhver fra datoen for forbuddets meddelelse, uanset hvornår deres rettigheder er erhvervet.

§ 26 k. Beslutninger om pålæg af vejbyggelinjer efter § 26 i, stk. 1, forlængelse af vejbyggelinjer efter § 26 i, stk. 3, og forbud efter § 26 j, stk. 1, skal offentliggøres. Transportministeren skal endvidere give meddelelse til de ejere og brugere af ejendomme, der bliver direkte berørt af pålægget, og hvis rettigheder fremgår af tingbogen.

Stk. 2. Pålagte vejbyggelinjer skal respekteres af enhver fra datoen for pålæggets offentliggørelse, uanset hvornår deres rettigheder er erhvervet.

Stk. 3. Transportministeren skal på ejerens anmodning oplyse denne om vejbyggelinjernes beliggenhed på ejerens ejendom.

Stk. 4. Inden byggearbejde iværksættes på et areal, der er omfattet af vejbyggelinjer efter § 26 i, skal bygherren søge oplyst hos transportministeren, om arbejdets udførelse vil komme i strid med vejbyggelinjebestemmelserne.

§ 26 l. En ejer af et areal kan til enhver tid begære arealet overtaget af transportministeren mod erstatning, hvis arealet er pålagt vejbyggelinjer efter § 26 i og afskæres fra en udnyttelse, der er økonomisk rimelig og forsvarlig under hensyn til arealets beliggenhed og øvrige beskaffenhed, og som svarer til den benyttelse, der finder sted af andre tilgrænsende og omliggende arealer.

Stk. 2. Ejeren af et areal, der i ikke uvæsentligt omfang er pålagt vejbyggelinjer efter § 26 i, som hindrer afhændelse af arealet på normale vilkår, kan til enhver tid, når der foreligger særlige personlige grunde hos ejeren, begære arealet overtaget af transportministeren mod erstatning.

Stk. 3. Udgør det vejbyggelinjepålagte areal kun en del af en ejendom, kan ejeren kræve hele ejendommen overtaget af transportministeren mod erstatning, hvis den tilbageblivende del af ejendommen bliver så lille eller er af en sådan beskaffenhed, at det ikke skønnes hensigtsmæssigt, at den bevares som en selvstændig ejendom, eller hvis det skønnes, at ejendommen ikke kan udnyttes på en rimelig måde.

Stk. 4. Afslår transportministeren ejerens begæring efter stk. 1-3, eller kan der ikke opnås enighed om erstatningens størrelse, henvises sagen til ekspropriations- og taksationsmyndighederne i henhold til lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom.

Stk. 5. Ekspropriations- og taksationsmyndighederne afgør, om ejerens krav efter stk. 1-3 skal imødekommes, og fastsætter erstatning for arealets overtagelse efter reglerne i § 26 o.

§ 26 m. Transportministeren kan efter anmodning fra ejeren i særlige tilfælde overtage en ejendom, der berøres særligt indgribende af de projekteringsaktiviteter, der er nævnt i § 26 e, stk. 1, hvis ejendommen ikke kan afhændes på normale vilkår.

Stk. 2. Afslår transportministeren ejerens anmodning efter stk. 1, eller kan der ikke opnås enighed om prisen for ejendommens overtagelse, henvises sagen til ekspropriations- og taksationsmyndighederne i henhold til lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom.

Stk. 3. Ekspropriations- og taksationsmyndighederne afgør, om ejerens krav efter stk. 1 skal imødekommes, og fastsætter erstatning for arealets overtagelse efter reglerne i § 26 o.

§ 26 n. Transportministeren har, hvis det skønnes nødvendigt, til enhver tid mod behørig legitimation og uden retskendelse adgang til en privat ejendom med henblik på at foretage jordbundsundersøgelser, opmålinger, afmærkninger og andre undersøgelser af udendørsarealer med henblik på at foretage undersøgelser og projektering m.v., jf. § 26 e, stk. 1, af Nordhavnstunnelen.

Stk. 2. Transportministeren skal mindst 14 dage før gennemførelsen af forberedende undersøgelser efter stk. 1 give skriftlig besked til de berørte grundejere eller brugere. Hvis dette ikke er muligt, skal oplysning om de forberedende undersøgelser offentliggøres i lokale medier el.lign.

Stk. 3. Transportministeren kan under samme betingelser, som nævnes i stk. 1, lade foretage arkæologiske forundersøgelser.

Stk. 4. Transportministeren skal mindst 28 dage før gennemførelsen af arkæologiske forundersøgelser efter stk. 3 give skriftlig besked til de berørte grundejere eller brugere. Hvis dette ikke er muligt, skal oplysning om de arkæologiske forundersøgelser offentliggøres i lokale medier el.lign.

Stk. 5. Erstatning for skader og ulempe, som påføres ved undersøgelser efter stk. 1 og 3, fastsættes af transportministeren.

Stk. 6. Kan der ikke opnås enighed mellem skadelidte og transportministeren om erstatning efter stk. 5, indbringes erstatningsspørgsmålet for ekspropriations- og taksationsmyndighederne i henhold til lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom.

§ 26 o. Erstatning efter §§ 26 l-26 n fastsættes efter de almindelige erstatningsregler.

Stk. 2. En eventuel værdiforøgelse, som den tilbageblivende ejendom skønnes at opnå på grund af ekspropriationen, skal fradrages erstatningen. Erstatningen kan helt bortfalde, hvis ejendommen skønnes at opnå en fordel, der er større end det tab, der påføres ejendommen på grund af ekspropriationen.

§ 26 p. Vejdirektoratets afgørelser efter § 26 i, jf. § 26 e, stk. 3, kan påklages til transportministeren, for så vidt angår retlige spørgsmål.

Stk. 2. Klagefristen er 4 uger fra den dag, hvor afgørelsen er meddelt den pågældende.

Stk. 3. Klage har ikke opsættende virkning, medmindre transportministeren bestemmer andet.

Stk. 4. Når fristen for at klage er udløbet og afgørelse af eventuelle klager er truffet, skal afgørelsen om vejbyggelinjen tinglyses med angivelse af dens hjemmel.

Stk. 5. Afgørelser, der kan påklages efter stk. 1, kan ikke indbringes for domstolene, før denne klageadgang er udnyttet. Søgsmål skal være anlagt, inden 6 måneder efter at transportministerens afgørelse er meddelt.«

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2. § 2, nr. 1 og 2, har virkning fra 1. juli 2014.

Givet på Christiansborg Slot, den 18. februar 2015

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Magnus Heunicke


Bilag 1

»Bilag 3

Kort over udvidelse af Cityringen med afgreningen til Sydhavnen

 Size: (655 X 489)

«