Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag Oplysninger og tegningsmateriale for nye broer
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om broreglementer for broer i danske farvande

I medfør af § 6, nr. 5, og § 32, stk. 8, i lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse nr. 72 af 17. januar 2014, fastsættes efter bemyndigelse:

Anvendelsesområde og definitioner

§ 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse for udarbejdelse af broreglementer, som regulerer sejlads gennem broer i danske farvande, som fører over sejlbart farvand.

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Skib: Enhver form for flydende materiel, der kan anvendes som transportmiddel på vandet, herunder pramme og joller.

2) Sejlbart farvand: Et farvand hvori der kan navigeres på baggrund af søkort eller andre officielle sejladsanvisninger. I tilfælde af tvivl om, hvad der betragtes som sejlbart farvand, træffer Søfartsstyrelsen afgørelse herom.

3) Klapbro: Enhver bro som ved åbning kan tilvejebringe fri gennemsejlingshøjde fx. traditionel klapbro, svingbro, skydebro.

4) Fast bro: En bro som ikke kan åbnes og gennemsejlingshøjden er begrænset af broens konstruktion.

5) Brovagt: Den bemyndigede person, som fra broen eller via fjernbetjening varetager opgaver i forbindelse med broåbning af en klapbro.

6) Gennemsejlingshøjde: Den fysiske højde af et gennemsejlingsfag målt i forhold til middelvandstand (DVR-90).

7) Gennemsejlingsbredde: Den mindste fysiske afstand mellem bropillerne i et gennemsejlingsfag.

Udarbejdelse af broreglementer

§ 3. Søfartsstyrelsen træffer afgørelse om, hvilke broer der er omfattet af denne bekendtgørelse.

§ 4. Alle eksisterende broreglementer forbliver i kraft.

Stk. 2. For nye broer, som er omfattet af denne bekendtgørelse, skal broejer, senest 3 måneder før broen forventes taget i brug, indsende oplysninger og tegningsmateriale, som beskrevet i bilag. På baggrund af dette udarbejder Søfartsstyrelsen et udkast til broreglement, som sendes til udtalelse hos broejer. Herefter sendes udkastet i høring. Efter eventuelle justeringer på baggrund af høringssvar godkender Søfartsstyrelsen broreglementet.

Stk. 3. Forslag til ændring af et eksisterende broreglement skal indsendes til Søfartsstyrelsen, senest 6 uger inden ændringen skal træde i kraft. Såfremt Søfartsstyrelsen kan godkende ændringen, udarbejder Søfartsstyrelsen et revideret broreglement.

§ 5. Godkendelse af et nyt broreglement samt ændring af et eksisterende broreglementer vil blive meddelt i Efterretninger for Søfarende og i Søkortrettelser, der kan findes på www.sofart.dk og www.gst.dk.

§ 6. Det til enhver tid gældende broreglement kan findes på www.danskehavnelods.dk.

Straf

§ 7. Overtrædelse af denne bekendtgørelse straffes med bøde.

Ikrafttræden

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. februar 2015.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 961 af 7. december 1992 om sejlads gennem visse broer i danske farvande.

Søfartsstyrelsen, den 6. februar 2015

Michael Skov

/ Jakob Bang


Bilag

Oplysninger og tegningsmateriale for nye broer

Beskrivelse af følgende:
Punkterne 8 - 11 udfyldes ikke for faste broer.
   
1.
Beliggenhed:
1.1
Generel beskrivelse af hvilket farvand broen fører over og på hvilken lokalitet.
1.2
Geografisk position angivet i grader og decimalminutter med reference til WGS-84 datum.
   
2.
Brotype:
2.1
Generel beskrivelse af broens type og evt. åbningsmetode.
   
3.
Bredde og højde af gennemsejlingsfag:
3.1
3.1 Gennemsejlingsbredde og højde for samtlige fag, der kan gennemsejles.
3.2
3.2 Gennemsejlingsbredde i klapfaget for klapbroer når klappen er åben.
   
4.
Afmærkning:
4.1
Fyrafmærkning på broen.
4.2
Dagafmærkning på broen.
4.3
Tågesignaler.
4.4
Flydende afmærkning i broens umiddelbare nærhed, som anvendes i forbindelse med passage af broen.
   
5.
Kabler og rørledninger i umiddelbar nærhed af broen:
5.1
Type af kabler eller rørledninger.
5.2
Placering i forhold til broen.
   
6.
Strømforhold:
6.1
Beskrivelse af strømmens retning og hastighed ved forskellige vind og vejrforhold.
6.2
Oplysning om strømmens maksimale styrke med angivelse af retning, og under hvilke forhold denne forekommer.
   
7.
Besejling:
7.1
Generel vejledning om hvordan broen kan passeres.
7.2
Specielle forhold og bestemmelser vedrørende gennemsejling som skibsføreren skal være opmærksom på.
7.3
Kriterier for anvendelse af lods. Fartøjets længde, tonnage og/eller dybgang. Disse regler fastsættes af Søfartsstyrelsen.
   
8.
Brovagtens beføjelser:
8.1
Generelle beføjelser.
8.2
Restriktioner for broåbning.
   
9.
Åbningstider:
9.1
Tider hvor broen er bemandet.
9.2
Spærretider hvor broen ikke vil blive åbnet for gennemsejling pga. trafikken over denne.
9.3
Tider hvor broen kan åbnes, og hvor erhvervsfartøjer vederlagsfrit kan passere.
9.4
Begrænsninger i tider hvor erhvervsfartøjer kan forlange broåbning.
9.5
Faste tidspunkter hvor fritidsfartøjer kan passere.
9.6
Fritidsfartøjers muligheder for broåbning uden for åbningstid.
9.7
Eventuel afgift for broåbning uden for normal åbningstid.
   
10.
Kommunikation:
10.1
Kontaktoplysninger til broen, VHF-kanal, telefon, e-mail og henvisning til evt. hjemmeside.
10.2
Regler og tidsfrist for hvordan et skib skal anmode om broåbning.
10.3
Kommunikation under bropassage, som supplement til passagesignaler.
   
11.
Passagesignaler fra bro:
11.1
Forslag til type af passagesignaler der ønskes anvendt.
11.2
Beskrivelse af den anvendte type passagesignal eller anden tegngivning.
11.3
Beskrivelse af advarselssignal fra broen når broen, trods det afgivne signal for gennemsejling, ikke kan åbnes.
11.4
Hvordan skibe i området, som ikke skal passere broen, skal forholde sig ved de forskellige faser af en bropassage.
   
12.
Oplysning om ejerforhold.
12.1
Broejers navn og adresse.
12.2
Kontaktperson med oplysninger om tlf. og e-mail.
   
13.
Oplysning om den ansvarlige for broens drift og operationelle forhold.
13.1
Organisation eller firma som varetager broens drift.
13.2
Kontaktperson med oplysninger om tlf. og e-mail.
   
   
Sammen med disse oplysninger indsendes en koordinatsat tegning, hvor følgende fremgår:
1.
Alle brofag med angivelse af bredde og højde.
2.
Hvilke brofag der er gennemsejlingsfag.
3.
Afmærkningens placering.
4.
Passagesignalers placering.
5.
Kabler og rørledninger.