Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af forskellige love og om ophævelse af lov om kommunalt samarbejde om opkrævning og inddrivelse

(Konsekvensændringer som følge af lov om opkrævning og inddrivelse af visse fordringer – samlingen af inddrivelsen i Skatteministeriet)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

Beskæftigelsesministeriet

§ 1

I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 709 af 13. august 2003, som ændret senest ved § 7 i lov nr. 327 af 18. maj 2005, foretages følgende ændring:

1. § 95, stk. 1 og 2 , affattes således:

»Tilbagebetalingskravet opkræves af kommunen efter regler fastsat af beskæftigelsesministeren i samråd med skatteministeren. Det kan herunder fastsættes, at en betalingsaftale bortfalder, hvis skyldneren trods påkrav udebliver med ydelser.

Stk. 2. Misligholdt gæld kan inddrives af restanceinddrivelsesmyndigheden efter reglerne for inddrivelse af personlige skatter i kildeskatteloven.«

§ 2

I lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 708 af 13. august 2003, som ændret senest ved § 4 i lov nr. 327 af 18. maj 2005, foretages følgende ændringer:

1. I § 57, stk. 1, ændres »§ 84, stk. 11« til: »§ 84, stk. 10«.

2. I § 84, stk. 9, 1. pkt., § 85 b, stk. 1, 1. pkt., § 86, stk. 11, 1. pkt., og § 86 a, stk. 3, 1. pkt., ændres »Finansstyrelsen« til: »restanceinddrivelsesmyndigheden«.

3. I § 84, stk. 9, 2. pkt., § 85 b, stk. 1, 2. pkt., § 86, stk. 11, 2. pkt., og § 86 a, stk. 3, 2. pkt., ændres »Finansstyrelsen« til: »Restanceinddrivelsesmyndigheden«.

4. § 84, stk. 10, ophæves.

Stk. 11 bliver herefter stk. 10.

5. I § 85 b, stk. 2, § 86, stk. 12, og § 86 a, stk. 4, indsættes efter »kan«: »i samråd med skatteministeren«.

6. § 85 b, stk. 4, ophæves.

7. I § 86, stk. 11, 3. pkt., og § 86 a, stk. 3, 3. pkt. , ændres »Finansstyrelsens« til: »restanceinddrivelsesmyndighedens«.

8. § 86, stk. 14, ophæves.

Stk. 15 bliver herefter stk. 14.

9. I § 86, stk. 15, som bliver stk. 14, ændres »Stk. 3-14« til: »Stk. 3-13«.

10. I § 86 a, stk. 5, ændres »stk. 13 og 14« til: »stk. 13«.

11. § 99, stk. 8, ophæves.

§ 3

I lov nr. 422 af 10. juni 2003 om arbejdsskadesikring, som ændret ved § 3 i lov nr. 365 af 19. maj 2004 og § 11 i lov nr. 1383 af 20. december 2004, foretages følgende ændringer:

1. § 47 og § 51, stk. 4, ophæves.

2. I § 51, stk. 3, indsættes efter »kan«: »i samråd med skatteministeren«.

3. I § 52, stk. 6, ændres »stk. 2-4« til: »stk. 2 og 3«.

§ 4

I lov om fleksydelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 758 af 26. august 2002, som ændret ved § 4 i lov nr. 417 af 10. juni 2003 og § 1 i lov nr. 1413 af 22. december 2004, foretages følgende ændringer:

1. I § 28, stk. 2, ændres »Skatteministeriet« til: »restanceinddrivelsesmyndigheden«.

2. § 28, stk. 3, ophæves.

Stk. 4 bliver herefter stk. 3.

§ 5

I lov om Lønmodtagernes Garantifond, jf. lovbekendtgørelse nr. 994 af 7. oktober 2004, foretages følgende ændringer:

1. I § 12 a, stk. 1, 1. pkt., ændres »Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning (Hypotekbanken)« til: »restanceinddrivelsesmyndigheden«.

2. I § 12 a, stk. 1, 2. pkt., ændres »Hypotekbanken« til: »Restanceinddrivelsesmyndigheden«.

3. I § 12 a, stk. 2, indsættes efter »kan«: »i samråd med skatteministeren«.

4. § 12 a, stk. 3, ophæves.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet

§ 6

I lov om apoteksvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 657 af 28. juli 1995, som ændret senest ved lov nr. 214 af 31. marts 2004, foretages følgende ændringer:

1. I § 71 a, stk. 1, 1. og 2. pkt., ændres »Hypotekbanken« til: »Restanceinddrivelsesmyndigheden«.

2. I § 71 a, stk. 2, indsættes efter »kan«: »i samråd med skatteministeren«.

3. § 71 a, stk. 3 og 4, ophæves.

§ 7

I lov om beskatning til kommunerne af faste ejendomme, jf. lovbekendtgørelse nr. 783 af 1. september 2003, som ændret senest ved § 1 i lov nr. 1433 af 22. december 2004, foretages følgende ændring:

1. § 27, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Enhver af de nævnte skatter og afgifter kan med tillæg af renter, såfremt de ikke er betalt senest den 3. i den efter forfaldsdagen følgende måned, inddrives af restanceinddrivelsesmyndigheden ved udpantning og ved indeholdelse i løn m.v. hos den betalingspligtige, jf. § 29, stk. 1, efter reglerne for inddrivelse af personlige skatter i kildeskatteloven. Indenrigs- og sundhedsministeren kan i samråd med skatteministeren fastsætte nærmere regler om fremgangsmåden i forbindelse med lønindeholdelsen, herunder bestemmelser om straf af bøde for overtrædelse af reglerne.«

§ 8

I lov om kommunal indkomstskat, jf. lovbekendtgørelse nr. 199 af 24. marts 2003, som ændret ved § 6 i lov nr. 1386 af 20. december 2004 og lov nr. 1430 af 22. december 2004, foretages følgende ændring:

1. I § 16 b, stk. 3, 3. pkt., ændres »de kommunale inddrivelsesmyndigheder« til: »inddrivelsesmyndigheden«.

§ 9

I lov om Det Centrale Personregister, jf. lovbekendtgørelse nr. 140 af 3. marts 2004, foretages følgende ændring:

1. I § 58, stk. 4, ændres »Kommunalbestyrelsen« til: »Restanceinddrivelsesmyndigheden«.

§ 10

I lov nr. 939 af 27. december 1991 om gebyrer og morarenter vedrørende visse ydelser, der opkræves eller inddrives af amtskommuner og kommuner, som ændret ved lov nr. 131 af 28. februar 1994 og lov nr. 1093 af 29. december 1997, foretages følgende ændringer:

1. I lovens titel udgår »eller inddrives«, og efter »kommuner« indsættes: »og inddrives af restanceinddrivelsesmyndigheden«.

2. I § 2, stk. 2, udgår »eller inddrives«.

3. I § 2 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. Skatteministeren kan bestemme, at der skal betales gebyr til restanceinddrivelsesmyndigheden for erindringsskrivelser vedrørende ikke rettidigt betalte ydelser omfattet af § 2, stk. 1 eller 2, som inddrives af restanceinddrivelsesmyndigheden.«

Stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 4 og 5.

4. § 2, stk. 3, der bliver stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Skatteministeren kan bestemme, at der skal betales gebyr til restanceinddrivelsesmyndigheden for tilsigelser til udlægsforretninger og begæringer om indeholdelse eller tilbageholdelse i løn m.v. vedrørende ikke rettidigt betalte ydelser omfattet af § 2, stk. 1 eller 2.«

5. I § 2, stk. 4, der bliver stk. 5, ændres »1-3« til: »1-4«.

§ 11

Lov nr. 52 af 31. januar 2001 om kommunalt samarbejde om opkrævning og inddrivelse ophæves.

Justitsministeriet

§ 12

I færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 712 af 2. august 2001, som ændret senest ved lov nr. 363 af 24. maj 2005, foretages følgende ændringer:

1. I § 122 b, stk. 2, ændres »politiet, for så vidt angår parkeringsafgifter, som politiet opkræver, jf. §§ 121 og 122, og af kommunalbestyrelsen, for så vidt angår parkeringsafgifter, som denne opkræver, jf. § 122 a« til: »restanceinddrivelsesmyndigheden«.

2. I § 122 b, stk. 3, ændres »Trafikministeren« til: »Justitsministeren«, og efter »kan« indsættes: »i samråd med skatteministeren«.

3. § 122 b, stk. 4, ophæves.

Stk. 5-8 bliver herefter stk. 4-7.

§ 13

I lov om fremgangsmåden ved inddrivelse af skatter og afgifter m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 572 af 20. juni 2001, foretages følgende ændringer:

1. § 2 ophæves.

2. § 3 affattes således:

» § 3. Udlæg for ydelser, der inddrives af restanceinddrivelsesmyndigheden, kan foretages af personer, der er bemyndiget dertil af restanceinddrivelsesmyndigheden.

Stk. 2. Justitsministeren kan efter drøftelse med skatteministeren fastsætte regler om forretningernes foretagelse og kan herunder bestemme, at udlæg for nærmere bestemte ydelser, der er omfattet af stk. 1, skal foretages af fogedretten.«

3. I § 4, stk. 1, udgår »og told- og skattefogder«, og »§§ 2 og 3« ændres til: »§ 3«.

4. I § 4, stk. 2, § 6, stk. 1, 1. pkt., og § 8, stk. 1, udgår »eller told- og skattefogder«.

5. I § 6, stk. 1, 3. pkt., § 7, stk. 1, 1. pkt. og § 7, stk. 3, udgår »og told- og skattefogder«.

6. I § 6, stk. 3, udgår »eller told- og skattefogden«.

7. I § 8, stk. 2, udgår »eller told- og skattefoged«.

8. § 10, stk. 1, affattes således:

»Pantefogeder kan tilsige skyldneren til forretningen, hvis denne foretages i den retskreds, hvor skyldneren har bopæl eller opholdssted, eller hvorfra skyldneren driver erhvervsmæssig virksomhed, eller i en tilstødende retskreds.«

9. § 10, stk. 2, ophæves.

10. § 11, stk. 1, 2. pkt., affattes således:

»Inddrivelsesmyndigheden kan dog bestemme, at betaling til pantefoged kun kan ske under forretningen.«

11. § 11, stk. 2, ophæves.

§ 14

I lov om fuldbyrdelse af straf m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 207 af 18. marts 2005, som ændret ved lov nr. 367 af 24. maj 2005, foretages følgende ændringer:

1. § 90 affattes således:

»§ 90. En bøde skal betales til politiet, medmindre andet er bestemt i afgørelsen.

Stk. 2. Politiet kan på skyldnerens anmodning tillade henstand med eller afdragsvis betaling af bøden.

Stk. 3. Justitsministeren fastsætter bestemmelser om opkrævning af bøder, herunder om den administrative behandling af sager om henstand med eller afdragsvis betaling af bøder.

Stk. 4. Politiets afgørelse om henstand med eller afdragsvis betaling af bøder kan ikke indbringes for højere administrativ myndighed.«

2. § 91 affattes således:

»§ 91. Betales en bøde ikke, inddrives den af restanceinddrivelsesmyndigheden, medmindre inddrivelsesmyndigheden skønner, at inddrivelse ikke er mulig eller væsentligt vil forringe den pågældendes levevilkår.

Stk. 2. Restanceinddrivelsesmyndigheden kan inddrive bøder i straffesager, der forfølges af det offentlige, ved udpantning og ved indeholdelse i den pågældendes indtægter efter reglerne om inddrivelse af personlige skatter i kildeskatteloven og reglerne i lov om Det Fælles Lønindeholdelsesregister. Pålæg om indeholdelse gives af restanceinddrivelsesmyndigheden.

Stk. 3. Restanceinddrivelsesmyndigheden kan tillade henstand med eller afdragsvis betaling af bøder.

Stk. 4. Skatteministeren fastsætter efter forhandling med justitsministeren bestemmelser om inddrivelse af bøder, herunder om den administrative behandling af sager om henstand med eller afdragsvis betaling af bøder og om eftergivelse af bøder m.v.

Stk. 5. Justitsministeren kan fastsætte bestemmelse om, at restanceinddrivelsesmyndighedens afgørelse om henstand med eller afdragsvis betaling af bøder ikke kan indbringes for højere administrativ myndighed.«

3. I § 92, stk. 1, ændres »Justitsministeren fastsætter« til: »Skatteministeren fastsætter efter forhandling med justitsministeren« og »politiet« til: »restanceinddrivelsesmyndigheden«.

4. I § 111, stk. 1, ændres »eller af politiet« til: », politiet eller restanceinddrivelsesmyndigheden« og »§ 90, stk. 4.« til: »§ 90, stk. 4, og § 91, stk. 5.«

§ 15

I lov om gensidig bistand ved inddrivelse af visse EF-fordringer m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 778 af 16. september 2002, foretages følgende ændring:

1. I § 3, stk. 3, 2. pkt., udgår »og told- og skattefogder«.

§ 16

I lov om retsafgifter, jf. lovbekendtgørelse nr. 806 af 24. august 2000, som ændret senest ved § 1 i lov nr. 1436 af 22. december 2004, foretages følgende ændring:

1. § 63, stk. 2, ophæves.

§ 17

I lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr. 961 af 21. september 2004, som ændret ved § 2 i lov nr. 1436 af 22. december 2004, § 4 i lov nr. 366, lov nr. 368 og § 2 i lov nr. 369, alle af 24. maj 2005, foretages følgende ændringer:

1. § 147 g, stk. 2, ophæves.

Stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 2 og 3.

2. I § 147 g, stk. 3, der bliver stk. 2, indsættes efter »fastsætter«: »i samråd med skatteministeren«.

3. I § 147 g, stk. 4, der bliver stk. 3, ændres »stk. 3« til: »stk. 2«.

4. I § 997, stk. 1, indsættes som sidste punktum:

»Bøder, sagsomkostninger og konfiskationsbeløb inddrives dog af restanceinddrivelsesmyndigheden.«

5. I § 997, stk. 2, ændres »§ 90, stk. 4, § 91, stk. 2 og 3, og § 92 i lov om fuldbyrdelse af straf m.v.« til: »§ 90, stk. 2-4, § 91, stk. 2-5, og § 92 i lov om fuldbyrdelse af straf m.v.«

6. § 1013, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Pålagte omkostninger kan af restanceinddrivelsesmyndigheden inddrives efter reglerne i § 90, stk. 2-4, § 91, stk. 2-5, og § 92 i lov om fuldbyrdelse af straf m.v.«

Kulturministeriet

§ 18

I lov nr. 340 af 17. maj 2000 om biblioteksvirksomhed, som ændret ved § 2 i lov nr. 1049 af 17. december 2002, foretages følgende ændringer:

1. I § 33, stk. 2, indsættes efter »kan«: »i samråd med skatteministeren«.

2. § 33, stk. 3, ophæves.

§ 19

I lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer, jf. lovbekendtgørelse nr. 911 af 14. oktober 2001, foretages følgende ændringer:

1. I § 33 b, stk. 1, ændres »Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning« til: »Restanceinddrivelsesmyndigheden«.

2. I § 33 b, stk. 2, indsættes efter »kan«: »i samråd med skatteministeren«.

3. § 33 b, stk. 3 og 4, ophæves.

§ 20

I lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 506 af 10. juni 2004, som ændret ved lov nr. 1437 af 22. december 2004 og § 24 i lov nr. 1439 af 22. december 2004, foretages følgende ændringer:

1. I § 71, stk. 1, 1. pkt., ændres »Finansstyrelsen« til: »restanceinddrivelsesmyndigheden«.

2. I § 71, stk. 1, 2. pkt., ændres »Finansstyrelsen« til: »Restanceinddrivelsesmyndigheden«.

3. I § 71, stk. 2, indsættes efter »kan«: »i samråd med skatteministeren«.

4. § 71, stk. 3 og 4 , ophæves.

Stk. 5-8 bliver herefter stk. 3-6.

5. I § 71, stk. 5, der bliver stk. 3, ændres to steder »Finansstyrelsen« til: »restanceinddrivelsesmyndigheden«.

6. I § 71, stk. 6 og 7, der bliver stk. 4 og 5, ændres »stk. 5« til: »stk. 3«, og i § 71, stk. 8, der bliver stk. 6, ændres »stk. 7« til: »stk. 5«.

Miljøministeriet

§ 21

I lov om planlægning, jf. lovbekendtgørelse nr. 883 af 18. august 2004, foretages følgende ændring:

1. I § 51 a, stk. 5, 2. pkt., ændres »kommunalbestyrelsen« til: »restanceinddrivelsesmyndigheden«.

§ 22

I lov nr. 453 af 9. juni 2004 om skove foretages følgende ændringer:

1. I § 58, stk. 1, ændres »Told og Skat« til: »Restanceinddrivelsesmyndigheden«.

2. § 58, stk. 2 og 3, og § 59, nr. 4 , ophæves.

3. I § 59, nr. 2, indsættes efter »§ 57, stk. 1,«: »og«, og i § 59, nr. 3, ændres », og« til: ».«

§ 23

I lov om støtte til de små øsamfund, jf. lovbekendtgørelse nr. 612 af 5. juli 2002, foretages følgende ændringer:

1. I § 4, stk. 4, 1. pkt., ændres »Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning (Hypotekbanken)« til: »restanceinddrivelsesmyndigheden«.

2. I § 4, stk. 4, 2. pkt., ændres »Hypotekbanken« til: »Restanceinddrivelsesmyndigheden«.

3. I § 4, stk. 5, indsættes efter »kan«: »i samråd med skatteministeren«.

4. § 4, stk. 6, ophæves.

Stk. 7 bliver herefter stk. 6.

5. § 5, stk. 3, ophæves.

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender

§ 24

I lov om børns forsørgelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 352 af 15. maj 2003, som ændret ved § 7 i lov nr. 446 af 9. juni 2004, foretages følgende ændring:

1. § 22, stk. 3, 6. pkt., affattes således:

»Bidragene opkræves af den bidragspligtiges opholdskommune og inddrives af restanceinddrivelsesmyndigheden efter tilsvarende regler som for bidrag, der er udbetalt forskudsvis af det offentlige efter lov om børnetilskud og andre familieydelser.«

§ 25

I lov om inddrivelse af underholdsbidrag, jf. lovbekendtgørelse nr. 631 af 15. september 1986, som ændret bl.a. ved § 14 i lov nr. 389 af 7. juni 1989, § 11 i lov nr. 396 af 13. juni 1990, § 7 i lov nr. 448 af 1. juni 1994, § 19 i lov nr. 980 af 17. december 1997 og senest ved § 9 i lov nr. 461 af 7. juni 2001, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 1, 2 og 3, indsættes efter »på«: »opkrævning og«.

2. I § 1, stk. 2, ændres »justitsministeren« til: »ministeren for familie- og forbrugeranliggender«.

3. § 2 affattes således:

»§ 2. Kommunalbestyrelsen foretager efter anmodning opkrævning af underholdsbidrag. Ministeren for familie- og forbrugeranliggender kan dog bestemme, at indsigelser mod eksistensen af en fordring omfattet af 1. pkt. skal afgøres af statsamtet.

Stk. 2. Underholdsbidrag kan inddrives af restanceinddrivelsesmyndigheden efter reglerne i §§ 3-9.«

4. § 5, stk. 3, ophæves.

5. § 6, stk. 1, 1. pkt., ophæves.

6. § 21, stk. 1, affattes således:

»Ved inddrivelse af bidrag efter § 19, stk. 2, forvaltes indkomne beløb efter reglerne i værgemålslovens § 35, stk. 1.«

7. I § 23, stk. 1, ændres »inddrivelse« til: »opkrævning«.

8. § 23 a affattes således:

»§ 23 a. Kommunalbestyrelsens afgørelser efter denne lov kan påklages til det sociale nævn.

Stk. 2. Statsamtets afgørelser efter denne lov kan påklages til ministeren for familie- og forbrugeranliggender.«

9. Efter § 23 a indsættes:

»§ 23 b. Ministeren for familie- og forbrugeranliggender kan fastsætte regler om kommunalbestyrelsernes og statsamternes behandling af sager efter denne lov, herunder om den administrative behandling af sager om henstand med eller afdragsvis betaling af underholdsbidrag, samt om behandling af klager over afgørelser truffet af disse myndigheder. Ministeren kan ligeledes i samråd med skatteministeren fastsætte nærmere regler om fremgangsmåden i forbindelse med inddrivelse af underholdsbidrag.«

Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration

§ 26

I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 808 af 14. juli 2004, som ændret senest ved § 1 i lov nr. 324 af 18. maj 2005, foretages følgende ændringer:

1. I § 9, stk. 19, 2. pkt., og § 9, stk. 20, 1. pkt., ændres »kommunalbestyrelsen« til: »restanceinddrivelsesmyndigheden«.

2. I § 9, stk. 20, 3. pkt., indsættes efter »fastsætter«: »i samråd med skatteministeren«.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

§ 27

I lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om markedsordninger for landbrugsvarer m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 297 af 28. april 2004, som ændret ved § 3 i lov nr. 366 af 24. maj 2005, foretages følgende ændringer:

1. I § 31 a, stk. 1, 1. pkt., ændres »Told- og Skattestyrelsen« til: »restanceinddrivelsesmyndigheden«.

2. I § 31 a, stk. 1, 2. pkt., ændres »Told- og Skattestyrelsen« til: »Restanceinddrivelsesmyndigheden«.

3. I § 31 a, stk. 2, indsættes efter »kan«: »i samråd med skatteministeren«.

4. § 31 a, stk. 3 og 4, ophæves.

§ 28

I lov om arbejderboliger på landet, jf. lovbekendtgørelse nr. 344 af 16. maj 1997, foretages følgende ændringer:

1. I §   68, stk. 2, udgår »og § 68 a, stk. 4«.

2. I § 68 a, stk. 1, ændres »Hypotekbanken« til: »Restanceinddrivelsesmyndigheden«.

3. I § 68 a, stk. 2, 1. pkt., indsættes efter »kan«: »i samråd med skatteministeren«.

4. § 68 a, stk. 3 og 4, ophæves.

§ 29

I lov om Kongeriget Danmarks Fiskeribank, jf. lovbekendtgørelse nr. 92 af 8. februar 2001, foretages følgende ændringer:

1. I § 6 a, stk. 1, ændres »Finansstyrelsen« til: »Restanceinddrivelsesmyndigheden«.

2. I § 6 a, stk. 2, 1. pkt., indsættes efter: »kan«: »i samråd med skatteministeren«.

3. § 6 a, stk. 3, ophæves.

§ 30

I lov om ophørsstøtte til erhvervsfiskere, jf. lovbekendtgørelse nr. 1081 af 22. december 1993, foretages følgende ændringer:

1. I § 12, stk. 1, ændres »Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning« til: »Restanceinddrivelsesmyndigheden«.

2. I § 12, stk. 2, indsættes efter »kan«: »i samråd med skatteministeren«.

3. § 12, stk. 3 og 4, ophæves.

§ 31

I lov om ophørsstøtte til jordbrugere, jf. lovbekendtgørelse nr. 676 af 9. august 1995, foretages følgende ændringer:

1. I § 19, stk. 1, ændres »Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning« til: »Restanceinddrivelsesmyndigheden«.

2. I § 19, stk. 2, indsættes efter »kan«: »i samråd med skatteministeren«.

3. § 19, stk. 3 og 4 , ophæves.

§ 32

I lov nr. 268 af 6. maj 1993 om statsgaranti for gældssaneringslån til jordbrugere, som ændret ved lov nr. 1108 af 22. december 1993, foretages følgende ændringer:

1. I § 14, stk. 1, ændres »Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning« til: »Restanceinddrivelsesmyndigheden«.

2. I § 14, stk. 2, indsættes efter »kan«: »i samråd med skatteministeren«.

3. § 14, stk. 3 og 4 , ophæves.

§ 33

I lov om strukturforanstaltninger vedrørende fiskerisektoren, jf. lovbekendtgørelse nr. 316 af 3. maj 2001, som ændret ved § 2 i lov nr. 967 af 4. december 2002, foretages følgende ændringer:

1. I § 17, stk. 1, 1. pkt., ændres »Finansstyrelsen« til: »restanceinddrivelsesmyndigheden«.

2. I § 17, stk. 1, 2. pkt., ændres »Finansstyrelsen« til: »Restanceinddrivelsesmyndigheden«.

3. § 17, stk. 2, ophæves.

Stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 2 og 3.

4. I § 17, stk. 3, som bliver stk. 2, indsættes efter »kan«: »i samråd med skatteministeren«.

5. § 17, stk. 4, ophæves.

§ 34

I lov om støtte til jordbrugets strukturudvikling og til økologisk produktion inden for jordbrug og fiskeri m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 192 af 26. marts 1999, som ændret ved § 31 i lov nr. 338 af 17. maj 2000, bekendtgørelse nr. 964 af 27. oktober 2000, bekendtgørelse nr. 317 af 7. maj 2001 og bekendtgørelse nr. 950 af 31. oktober 2001, foretages følgende ændringer:

1. I § 22, stk. 1, 1. og 2. pkt., ændres »Finansstyrelsen« til: »Restanceinddrivelsesmyndigheden«.

2. § 22, stk. 2, ophæves.

Stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 2 og 3.

3. I § 22, stk. 3, som bliver stk. 2, indsættes efter »kan«: »i samråd med skatteministeren«.

4. § 22, stk. 4, ophæves.

§ 35

I lov om støtte til miljøforbedrende investeringer i mindre landbrug m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1172 af 16. december 1992, som ændret ved § 7 i lov nr. 284 af 27. april 1994 og § 1 i lov nr. 1108 af 21. december 1994, foretages følgende ændringer:

1. I § 20 a, stk. 1, ændres »Hypotekbanken« til: »Restanceinddrivelsesmyndigheden«.

2. I § 20 a, stk. 2, 1. pkt., indsættes efter »kan«: »i samråd med skatteministeren«.

3. § 20 a, stk. 3, og § 21, stk. 5 , ophæves.

§ 36

I lov om støtte til udvikling af landdistrikterne (landdistriktsstøtteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 728 af 29. juni 2004, foretages følgende ændringer:

1. I § 23, stk. 1, 1. og 2. pkt., ændres »Told- og Skattestyrelsen« til: »Restanceinddrivelsesmyndigheden«.

2. § 23, stk. 2, ophæves.

Stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 2 og 3.

3. I § 23, stk. 3, som bliver stk. 2, indsættes efter »kan«: »i samråd med skatteministeren«.

4. § 23, stk. 4, ophæves.

5. I § 29 indsættes efter stk. 1 som nye stykker:

»Stk. 2. For lån, hvorpå reglerne i lov om statsgaranti og rentetilskud m.m. ved udlån til yngre jordbrugere, jf. lovbekendtgørelse nr. 1186 af 23. december 1994, i medfør af stk. 1 fortsat finder anvendelse, kan ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri indhente sådanne oplysninger hos told- og skatteforvaltningen, der er nødvendige ved bedømmelsen af, hvorvidt lånevilkårene fortsat opfyldes. Restanceinddrivelsesmyndigheden kan med tillæg af renter og omkostninger inddrive statskassens tilgodehavende efter indfrielse af en i henhold til de regler, der er nævnt i 1. pkt., ydet statsgaranti og foretage indeholdelse i løn m.v. hos den pågældende efter reglerne for inddrivelse af personlige skatter i kildeskatteloven. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan i samråd med skatteministeren fastsætte nærmere regler om fremgangsmåden i forbindelse med lønindeholdelsen, herunder om straf af bøde for overtrædelse af reglerne. For overtrædelser, der begås af selskaber og andre juridiske personer, kan der pålægges strafansvar efter reglerne i straffelovens kapitel 5.

Stk. 3. For lån, hvorpå reglerne i lov nr. 397 af 14. juni 1995 om statsgaranti og ydelsestilskud ved lån til yngre jordbrugere i medfør af stk. 1 fortsat finder anvendelse, kan ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri indhente sådanne oplysninger hos told- og skatteforvaltningen, der er nødvendige ved bedømmelsen af, hvorvidt låne- og tilskudsvilkårene fortsat opfyldes. Restanceinddrivelsesmyndigheden kan efter statskassens indfrielse af en i henhold til de regler, der er nævnt i 1. pkt., ydet statsgaranti inddrive statskassens tilgodehavende med tillæg af renter og omkostninger ved indeholdelse i løn m.v. hos den pågældende låntager efter reglerne for inddrivelse af personlige skatter i kildeskatteloven. Tilsvarende gælder for tilskud ydet efter de regler, der er nævnt i 1. pkt., og som kræves tilbagebetalt efter de regler, der er nævnt i 1. pkt. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan i samråd med skatteministeren fastsætte nærmere regler om fremgangsmåden i forbindelse med lønindeholdelsen.«

Stk. 2 bliver herefter stk. 4.

§ 37

I lov nr. 1159 af 19. december 2003 om ændring af lov om støtte til udvikling af landdistrikterne. (Ændring af støtteordningen for yngre jordbrugeres etablering) foretages følgende ændring:

1. I § 2 indsættes som stk. 5:

»Stk. 5. For lån, hvorpå reglerne i kapitel 3 i lov om støtte til udvikling af landdistrikterne (landdistriktsstøtteloven) som affattet ved lov nr. 338 af 17. maj 2000 i medfør af stk. 3 fortsat finder anvendelse, kan restanceinddrivelsesmyndigheden inddrive statskassens tilgodehavende efter de nævnte regler samt efter indfrielse af en efter de nævnte regler ydet statsgaranti med tillæg af renter og omkostninger. Restanceinddrivelsesmyndigheden kan inddrive skyldige beløb ved indeholdelse i løn m.v. hos den pågældende efter reglerne om inddrivelse af personlige skatter i kildeskatteloven. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan i samråd med skatteministeren fastsætte nærmere regler om fremgangsmåden i forbindelse med lønindeholdelse.«

§ 38

I lov nr. 421 af 31. maj 2000 om tilskud til fremme af innovation, forskning og udvikling m.v. i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren (innovationsloven), som ændret ved § 7 i lov nr. 967 af 4. december 2002, foretages følgende ændringer:

1. I § 18, stk. 1, 1. og 2. pkt., ændres »Finansstyrelsen« til: »Restanceinddrivelsesmyndigheden«.

2. § 18, stk. 2, ophæves.

Stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 2 og 3.

3. I § 18, stk. 3, som bliver stk. 2, indsættes efter »kan«: »i samråd med skatteministeren«.

4. § 18, stk. 4, ophæves.

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling

§ 39

I lov nr. 419 af 6. juni 2002 om teknologi og innovation foretages følgende ændringer:

1. § 12, stk. 2, ophæves.

Stk. 3 bliver herefter stk. 2.

2. I § 12, stk. 3, der bliver stk. 2, indsættes efter »kan«: »i samråd med skatteministeren«, og », herunder om klageadgang og klagefrist« udgår.

Skatteministeriet

§ 40

I lov om afgift efter brændstofforbrug for visse personbiler, jf. lovbekendtgørelse nr. 864 af 22. oktober 2002, som ændret ved § 8 i lov nr. 127 af 27. februar 2004 og § 18 i lov nr. 473 af 9. juni 2004, foretages følgende ændring:

1. § 13, stk. 2 og 3, ophæves.

§ 41

I lov om Det Fælles Lønindeholdelsesregister, jf. lovbekendtgørelse nr. 601 af 19. august 1998, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 1 og 3 , og § 4 a, stk. 2 , ændres »Hypotekbanken« til: »restanceinddrivelsesmyndigheden«.

2. I § 4, stk. 3, og § 4 a, stk. 1 , ændres »finansministeren« til: »skatteministeren«.

3. I § 4, stk. 4, og § 6 ændres »Finansministeren« til: »Skatteministeren«.

4. § 5, stk. 1, affattes således:

»Restanceinddrivelsesmyndigheden kan hos andre offentlige myndigheder og registre, der føres af offentlige myndigheder, indhente de oplysninger, der er nødvendige for varetagelsen af registerets opgaver, jf. § 2.«

5. I § 7, stk. 3, ændres »finansministeren« til: »Landsskatteretten«.

§ 42

I lov om en arbejdsmarkedsfond, jf. lovbekendtgørelse nr. 694 af 20. august 2002, som ændret senest ved § 4 i lov nr. 325 af 18. maj 2005, foretages følgende ændringer:

1. I § 23, stk. 3, 3. pkt., ændres »Kongeriget Danmarks Hypotekbank« til: »restanceinddrivelsesmyndigheden«.

2. I § 23, stk. 5, ændres »Hypotekbanken« til: »Restanceinddrivelsesmyndigheden«.

3. I § 23, stk. 6, ændres »Finansministeren« til: »Skatteministeren«.

4. § 23, stk. 7, ophæves.

§ 43

I lov om opkrævning af indkomstskat samt kommunal og amtskommunal ejendomsværdiskat for personer m.v. (kildeskat), jf. lovbekendtgørelse nr. 678 af 12. august 2002, som ændret senest ved § 3 i lov nr. 325 af 18. maj 2005, foretages følgende ændring:

1. § 79 A, stk. 1, affattes således:

»Bøder i sager, der afgøres administrativt efter § 79, opkræves af told- og skatteforvaltningen og inddrives af restanceinddrivelsesmyndigheden.«

§ 44

I lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. (opkrævningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 289 af 28. april 2003, som ændret senest ved § 7 i lov nr. 325 af 18. maj 2005, foretages følgende ændring:

1. § 18, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Bøder i sager, der afgøres administrativt, opkræves af told- og skatteforvaltningen og inddrives af restanceinddrivelsesmyndigheden.«

§ 45

I lov om statsgaranterede studielån, jf. lovbekendtgørelse nr. 951 af 16. december 1998, foretages følgende ændringer:

1. Overalt i loven ændres »Finansministeren« til: »Skatteministeren« og »Finansministerens« til: »Skatteministerens«.

2. I § 1, stk. 1 og stk. 3, 2. pkt., § 1 a, stk. 1 og 2, § 3, § 4, stk. 1, 2. pkt., § 5, 1. pkt., § 7, 1. og 2. pkt., og § 8, stk. 1 og 2, ændres »Finansstyrelsen« til: »Økonomistyrelsen«.

3. I § 1, stk. 1, og stk. 3, 2. pkt., § 1 a, stk. 1 og 2, § 3 og § 4, stk. 2, 2. pkt., ændres »Finansstyrelsens« til: »Økonomistyrelsens«.

4. I § 4, stk. 1, 1. pkt., ændres »Finansstyrelsen« til: »restanceinddrivelsesmyndigheden«.

5. I § 6, stk. 2, udgår », herunder om klageadgang og klagefrist«.

6. I § 7 ændres »§§ 1 og 4« til: »§ 1«.

§ 46

I lov om tilskud til afvikling af studiegæld og om eftergivelse af studiegæld, jf. lovbekendtgørelse nr. 952 af 16. december 1998, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, 1. pkt., ændres »kan Finansstyrelsen« til: »kan restanceinddrivelsesmyndigheden« og »til Finansstyrelsen« til: »til Økonomistyrelsen«.

2. I § 1, 2. pkt., ændres »Finansstyrelsen« til: »Restanceinddrivelsesmyndigheden«.

3. I § 6, stk. 1, § 10, stk. 1 , og overalt i kapitel 3 ændres »Finansstyrelsen« til: »restanceinddrivelsesmyndigheden«.

4. I § 7, § 8, 1. pkt., og § 12, 2. pkt., ændres »Finansstyrelsen« til: »Økonomistyrelsen«.

5. I § 8, 2. pkt., § 9, § 10, stk. 5, § 12, 2. pkt., og overalt i kapitel 3 ændres »Finansministeren« til: »Skatteministeren«.

6. I § 10, stk. 4, ændres »finansministeren« til: »skatteministeren«.

7. § 16 d affattes således:

»§ 16 d. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om adgangen til at klage over restanceinddrivelsesmyndighedens afgørelser efter denne lov, herunder at afgørelser, der træffes af klageinstansen, ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed.«

8. I § 17 a ændres »Finansstyrelsen« til: »Restanceinddrivelsesmyndigheden«, og »skattemyndighederne og andre« udgår.

§ 47

I lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 978 af 4. december 2003, som ændret ved § 7 i lov nr. 127 af 27. februar 2004 og § 38 i lov nr. 325 af 18. maj 2005, foretages følgende ændring:

1. § 14, stk. 2 og 3 , ophæves.

§ 48

I skattekontrolloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 869 af 12. august 2004, som ændret senest ved § 2 i lov nr. 325 af 18. maj 2005, foretages følgende ændring:

1. § 23 A, stk. 1, affattes således:

»Bøder i sager, der afgøres administrativt efter § 20, opkræves af told- og skatteforvaltningen og inddrives af restanceinddrivelsesmyndigheden.«

Socialministeriet

§ 49

I lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 106 af 21. februar 2005, som ændret senest ved § 1 i lov nr. 330 af 18. maj 2005, foretages følgende ændringer:

1. I § 48, stk. 4, 4. pkt., ændres »kommunalbestyrelsen« til: »restanceinddrivelsesmyndigheden«.

2. § 48, stk. 4, 5. og 6. pkt. , ophæves.

3. I § 156, stk. 5, ændres »kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor byggeriet er beliggende« til: »restanceinddrivelsesmyndigheden«.

4. I § 176, stk. 1, 1. pkt., ændres »Finansstyrelsen« til: »restanceinddrivelsesmyndigheden«.

5. I § 176, stk. 1, 2. pkt., indsættes efter »kan«: »i samråd med skatteministeren«.

6. § 176, stk. 2 og 3 , ophæves.

§ 50

I lov om boligbyggeri, jf. lovbekendtgørelse af 663 af 8. august 2002, som ændret ved § 1 i lov nr. 406 af 28. maj 2003 og § 4 i lov nr. 1219 af 27. december 2003, foretages følgende ændringer:

1. I § 8, stk. 4, 4. pkt., ændres »kommunalbestyrelsen« til: »restanceinddrivelsesmyndigheden«.

2. § 8, stk. 4, 5. og 6. pkt. , ophæves.

§ 51

I lov nr. 1234 af 27. december 2003 om byfornyelse og udvikling af byer, som ændret ved § 6 i lov nr. 330 af 18. maj 2005, foretages følgende ændringer:

1. I § 55, stk. 5, 1. pkt., ændres »kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor ejendommen er beliggende« til: »restanceinddrivelsesmyndigheden«.

2. § 55, stk. 5, 2. pkt., affattes således:

»Bidrag og renter tillægges udpantningsret.«

3. I § 103, stk. 1, ændres »Skatteministeren« til: »Restanceinddrivelsesmyndigheden«.

4. § 103, stk. 2, ophæves.

5. § 107, stk. 2, ophæves.

Stk. 3-7 bliver herefter stk. 2-6.

6. I § 107, stk. 4, der bliver stk. 3, ændres »stk. 3« til: »stk. 2«.

§ 52

I lov om individuel boligstøtte, jf. lovbekendtgørelse nr. 75 af 19. januar 2005, foretages følgende ændringer:

1. I § 51, stk. 1, 1. pkt., ændres »Kommunalbestyrelsen« til: »Inddrivelsesmyndigheden«, og »kommunalbestyrelsen skønner« ændres til: »det skønnes«.

2. I § 51, stk. 1, 2. pkt., ændres »Kommunalbestyrelsens afgørelse« til: »Afgørelsen«.

§ 53

I lov om leje, jf. lovbekendtgørelse nr. 920 af 10. september 2004, som ændret ved § 1 i lov nr. 371 af 24. maj 2005, foretages følgende ændringer:

1. § 63 d, stk. 5, 3. og 4. pkt. , ophæves, og i stedet indsættes:

»Beløb, der ikke indbetales rettidigt, kan inddrives af restanceinddrivelsesmyndigheden ved udpantning efter reglerne for udpantning af skatter og afgifter m.v., jf. lov om fremgangsmåden ved inddrivelse af skatter og afgifter m.v.«

2. I § 63 d, stk. 5, 5. pkt., ændres »kommunen« til: »restanceinddrivelsesmyndigheden«, og efter »socialministeren« indsættes: »i samråd med skatteministeren«.

§ 54

I lov om midlertidig regulering af boligforholdene, jf. lovbekendtgørelse nr. 922 af 10. september 2004, som ændret ved § 2 i lov nr. 371 af 24. maj 2005, foretages følgende ændringer:

1. § 22 a, stk. 6, 3. og 4. pkt., ophæves, og i stedet indsættes:

»Beløb, der ikke indbetales rettidigt, kan inddrives af restanceinddrivelsesmyndigheden ved udpantning efter reglerne for udpantning af skatter og afgifter m.v., jf. lov om fremgangsmåden ved inddrivelse af skatter og afgifter m.v.«

2. I § 22 a, stk. 6, 5. pkt., ændres »kommunen« til: »restanceinddrivelsesmyndigheden«, og efter »socialministeren« indsættes: »i samråd med skatteministeren«.

§ 55

I lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 1219 af 7. december 2004, som ændret senest ved § 1 i lov nr. 327 af 18. maj 2005, foretages følgende ændringer:

1. § 47, stk. 2 og 3 , affattes således:

»Stk. 2. Tilbagebetalingskravet opkræves af kommunen eller amtskommunen efter regler fastsat af socialministeren i samråd med skatteministeren. Det kan herunder fastsættes, at en betalingsaftale bortfalder, hvis skyldneren trods påkrav udebliver med ydelser.

Stk. 3. Restanceinddrivelsesmyndigheden kan inddrive misligholdte tilbagebetalingskrav ved udpantning.«

2. § 50, stk. 2, ophæves.

3. I § 72 a, stk. 2, 1. pkt., ændres »Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning (Hypotekbanken)« til: »restanceinddrivelsesmyndigheden«.

4. I § 72 a, stk. 2, 2. pkt., ændres »Hypotekbanken« til: »Restanceinddrivelsesmyndigheden«.

5. I § 72 a, stk. 3, indsættes efter »kan«: »i samråd med skatteministeren«.

6. § 72 a, stk. 4, ophæves.

§ 56

I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 97 af 17. februar 2005, som ændret senest ved lov nr. 331 af 18. maj 2005, foretages følgende ændring:

1. § 120 affattes således:

»§ 120. Tilbagebetalingskravet opkræves af kommunen eller amtskommunen efter regler fastsat af socialministeren i samråd med skatteministeren. Det kan herunder fastsættes, at en betalingsaftale bortfalder, hvis skyldneren trods påkrav udebliver med ydelser.

Stk. 2. Misligholdt gæld kan inddrives af restanceinddrivelsesmyndigheden efter reglerne for inddrivelse af personlige skatter i kildeskatteloven.

Stk. 3. Kommunen henholdsvis amtskommunen indtræder for et beløb, der svarer til den tilbagebetalingspligtige hjælp, i retten til udbetaling af overskydende skat og arbejdsmarkedsbidrag med godtgørelse og renter samt tilbagebetaling efter kildeskattelovens § 55. Dette gælder, selv om der er en tilbagebetalingsordning efter stk. 1.

Stk. 4. Tilbagebetalingskravet bortfalder, når der er gået 5 år efter hjælpens ophør, uden at der efter reglerne i stk. 1-3 har været økonomisk mulighed for at gennemføre kravet.«

§ 57

I lov om tvungen administration af udlejningsejendomme, jf. lovbekendtgørelse nr. 76 af 19. januar 2005, foretages følgende ændringer:

1. § 9, stk. 2, 2. og 3. pkt. , affattes således:

»Administrator skal sørge for, at beløb, der ikke betales rettidigt, snarest overdrages til inddrivelse i restanceinddrivelsesmyndigheden. Inddrivelse kan ske ved udpantning efter reglerne for udpantning af skatter og afgifter m.v., jf. lov om fremgangsmåden ved inddrivelse af skatter og afgifter m.v.«

2. I § 9, stk. 2, 4. pkt., ændres »kommunen« til: »restanceinddrivelsesmyndigheden«, og efter »by- og boligministeren« indsættes: »i samråd med skatteministeren«.

Transport- og Energiministeriet

§ 58

I lov om hovedstadsområdets kollektive persontrafik, jf. lovbekendtgørelse nr. 492 af 16. juni 1995, som ændret senest ved § 4 i lov nr. 1317 af 20. december 2000, foretages følgende ændringer:

1. I § 6 a, stk. 1, 1. pkt., ændres »Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning (Hypotekbanken)« til: »restanceinddrivelsesmyndigheden«.

2. I § 6 a, stk. 1, 2. og 3. pkt., ændres »Hypotekbanken« til: »Restanceinddrivelsesmyndigheden«.

3. I § 6 a, stk. 2, indsættes efter »kan«: »i samråd med skatteministeren«.

4. § 6 a, stk. 3 og 4 , ophæves.

Stk. 5-8 bliver herefter stk. 3-6.

5. I § 6 a, stk. 5, der bliver stk. 3, ændres to steder »Hypotekbanken« til: »Restanceinddrivelsesmyndigheden«.

6. I § 6 a, stk. 6 og 7, der bliver stk. 4 og 5, ændres »stk. 5« til: »stk. 3«, og i § 6 a, stk. 8, der bliver stk. 6, ændres »stk. 7« til: »stk. 5«.

§ 59

I lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr. 1171 af 2. december 2004, foretages følgende ændringer:

1. I § 23, stk. 2, 1. pkt., ændres »Told- og Skattestyrelsen« til: »restanceinddrivelsesmyndigheden«.

2. I § 23, stk. 2, 2. og 3. pkt. , ændres »Told- og Skattestyrelsen« til: »Restanceinddrivelsesmyndigheden«.

3. I § 23, stk. 3, indsættes efter »kan«: »i samråd med skatteministeren«.

4. § 23, stk. 4 og 5, ophæves.

Stk. 6-10 bliver herefter stk. 4-8.

5. I § 23, stk. 6, der bliver stk. 4, ændres to steder »Told- og Skattestyrelsen« til: »Restanceinddrivelsesmyndigheden«.

6. I § 23, stk. 7 og 8, der bliver stk. 5 og 6, ændres »stk. 6« til: »stk. 4«, og i § 23, stk. 9, der bliver stk. 7, ændres »stk. 8« til: »stk. 6«.

Undervisningsministeriet

§ 60

I lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion, jf. lovbekendtgørelse nr. 107 af 18. februar 2004, foretages følgende ændringer:

1. I § 29, stk. 1, 1. pkt., ændres »Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning (Hypotekbanken)« til: »restanceinddrivelsesmyndigheden«.

2. I § 29, stk. 1, 2. pkt., ændres »Hypotekbanken« til: »Restanceinddrivelsesmyndigheden«.

3. I § 29, stk. 2, indsættes efter »kan«: »i samråd med skatteministeren«.

4. § 29, stk. 3 og 4 , ophæves.

§ 61

I lov om statens uddannelsesstøtte, jf. lovbekendtgørelse nr. 789 af 11. september 2003, som ændret senest ved § 9 i lov nr. 327 af 18. maj 2005, foretages følgende ændringer:

1. I § 36, stk. 2, ændres »Økonomistyrelsen« til: »restanceinddrivelsesmyndigheden«.

2. I § 36, stk. 3, ændres »Finansministeren« til: »Skatteministeren«.

3. I § 37, stk. 2, indsættes efter »kan«: »i samråd med skatteministeren«, og », herunder om klageadgang og klagefrist« udgår.

4. I § 43 a, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »finansministeren«: »og skatteministeren«, og efter »Økonomistyrelsen« indsættes: »og restanceinddrivelsesmyndigheden«.

§ 62

I lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU), jf. lovbekendtgørelse nr. 654 af 6. juli 2003, som ændret bl.a. ved § 1 i lov nr. 480 af 9. juni 2004 og senest ved § 10 i lov nr. 327 af 18. maj 2005, foretages følgende ændringer:

1. I § 17, stk. 1, 1. pkt., ændres »Økonomistyrelsen« til: »restanceinddrivelsesmyndigheden«.

2. I § 17, stk. 2, indsættes efter »kan«: »i samråd med skatteministeren«, og », herunder om klageadgang og klagefrist« udgår.

Økonomi- og Erhvervsministeriet

§ 63

I lov nr. 493 af 9. juni 2004 om CO2 -kvoter foretages følgende ændring:

1. I § 31, stk. 8, ændres »De statslige told- og skattemyndigheder« til: »Restanceinddrivelsesmyndigheden«.

§ 64

I lov om Dansk Eksportkreditfond m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 913 af 9. december 1999, som ændret ved § 2 i lov nr. 409 af 31. maj 2000, foretages følgende ændringer:

1. I overskriften til § 10 ændres »Finansstyrelsens« til: »Restanceinddrivelsesmyndighedens«.

2. I § 10, stk. 1, ændres »Finansstyrelsen« til: »Restanceinddrivelsesmyndigheden«.

3. I § 10, stk. 2, indsættes efter »kan«: »i samråd med skatteministeren«.

4. § 10, stk. 3, ophæves.

§ 65

I lov om en garantiordning for udlån til nye aktiviteter i mindre virksomheder, jf. lovbekendtgørelse nr. 1191 af 23. december 1994, foretages følgende ændringer:

1. I § 8, stk. 1, ændres »Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning« til: »Restanceinddrivelsesmyndigheden«.

2. § 8, stk. 2, ophæves.

§ 66

I lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 196 af 23. marts 2004, som ændret ved § 2 i lov nr. 364 af 19. maj 2004 og § 4 i lov nr. 491 af 9. juni 2004, foretages følgende ændring:

1. I § 151, stk. 5, og § 162, stk. 3 , ændres »skatteministeriet« til: »restanceinddrivelsesmyndigheden«.

§ 67

I lov om erhvervsfremme, jf. lovbekendtgørelse nr. 992 af 8. december 2003, som ændret ved lov nr. 1464 af 22. december 2004, foretages følgende ændring:

1. § 13 e, stk. 3, ophæves.

§ 68

I lov nr. 209 af 28. april 1993 om Garantifonden for Skibsbygning m.v. (skibsværftsaftalen), som ændret senest ved lov nr. 310 af 3. juni 1998, foretages følgende ændringer:

1. I § 8, stk. 1, ændres »Hypotekbanken« til: »Restanceinddrivelsesmyndigheden«.

2. I § 8, stk. 2, indsættes efter »kan«: »i samråd med skatteministeren«.

3. § 8, stk. 3, ophæves.

§ 69

I lov om statsgaranti til lån til forsøgsbyggeri, jf. lovbekendtgørelse nr. 34 af 21. januar 1999, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 1, ændres »Finansstyrelsen« til: »Restanceinddrivelsesmyndigheden«.

2. I § 2, stk. 2, indsættes efter »kan«: »i samråd med skatteministeren«.

3. § 2, stk. 3, ophæves.

Stk. 4 og 5 bliver herefter stk. 3 og 4.

4. I § 2, stk. 5, ændres »stk. 4« til: »stk. 3«.

§ 70

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2. Loven har virkning fra den 1. november 2005, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Afgørelser om inddrivelse, der inden den 1. oktober 2005 er påklaget til de hidtidige administrative klageinstanser, overgår til behandling i Landsskatteretten den 1. januar 2006, hvis de hidtidige klageinstanser ikke har færdigbehandlet klagen inden denne dato.

§ 71

§ 25 gælder ikke for Færøerne og Grønland. § 25 kan dog ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Færøerne med de afvigelser, som de særlige færøske forhold tilsiger.

Givet på Christiansborg Slot, den 6. juni 2005

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Kristian Jensen