Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af straffeloven og lov om fuldbyrdelse af straf m.v.

(Samfundstjeneste m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I straffeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 871 af 4. juli 2014, foretages følgende ændringer:

1. Overskriften til 7. kapitel affattes således:

»7. kapitel

Betinget fængsel«.

2. § 56, stk. 1 og 2, ophæves, og i stedet indsættes:

»Finder retten det upåkrævet, at fængselsstraf kommer til fuldbyrdelse, bestemmes det i dommen, at fuldbyrdelsen udsættes og bortfalder ved udløbet af prøvetiden.«

Stk. 3 bliver herefter stk. 2.

3. I § 60, stk. 1, nr. 2, ændres »§ 56, stk. 3« til: »§ 56, stk. 2«.

4. § 60, stk. 1, nr. 3, affattes således:

»3) ved dom træffe afgørelse om fuldbyrdelse af fængselsstraffen. § 58, stk. 1, finder tilsvarende anvendelse.«

5. § 62, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Afgørelsen om udsættelse af fuldbyrdelsen af fængselsstraf træffes efter reglerne i § 56, stk. 1.«

6. § 63, stk. 1, 2. pkt., affattes således:

»Samfundstjenesten skal udføres inden for en længstetid, der udmåles i forhold til antallet af timer.«

7. § 63, stk. 3, 2. pkt., affattes således:

»Hvis den betingede fængselsstraf er fastsat til højst 3 måneder, ophører prøvetiden, når længstetiden for at udføre samfundstjenesten er udløbet.«

8. I § 63, stk. 4, 3. pkt., ændres »længstetiden for arbejdspligtens opfyldelse« til: »længstetiden for at udføre samfundstjenesten«.

9. I § 64, 2. pkt., indsættes efter »3 måneder«: »eller en tredjedel af den samlede fængselsstraf«.

10. § 66, stk. 3, 2. pkt., affattes således:

»Hvis den idømte betingede fængselsstraf er fastsat til mere end 3 måneder, anses den idømte samfundstjeneste at modsvare to tredjedele af den betingede fængselsstraf.«

11. I § 67, stk. 2, 2. pkt., ændres »frihedsstraf« til: »fængselsstraf«.

12. I § 86 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. Er samfundstjeneste idømt, skal afkortning, der ikke efter stk. 2 sker i en eventuel ubetinget del af straffen, ske forholdsmæssigt i det idømte antal timers samfundstjeneste.«

Stk. 3-5 bliver herefter stk. 4-6.

13. I § 86, stk. 3, der bliver stk. 4, ændres »stk. 1 og 2« til: »stk. 1-3«, og efter »§ 60, stk. 1, nr. 3,« indsættes: »eller § 66, stk. 1, nr. 1,«.

§ 2

I lov om fuldbyrdelse af straf m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 435 af 15. maj 2012, som ændret bl.a. ved § 5 i lov nr. 733 af 25. juni 2014 og senest ved § 2 i lov nr. 739 af 25. juni 2014, foretages følgende ændringer:

1. I § 78 f, stk. 2, § 82, stk. 1 og stk. 2, 1. pkt., § 95, stk. 1 og stk. 2, 1. pkt., og § 101, stk. 4, 1. pkt., ændres »Tilsynsmyndigheden« til: »Kriminalforsorgsområdet«.

2. I § 81, 3. pkt., ændres »§ 101, stk. 3« til: »§ 101, stk. 4«.

3. I § 101 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Vilkår om samfundstjeneste indebærer, at den dømte skal udføre ulønnet arbejde eller deltage i behandlings- eller uddannelsesprogram i det fastsatte antal timer inden for den udmålte længstetid. Mindst to tredjedele af det fastsatte antal timer skal gennemføres som ulønnet arbejde.«

Stk. 2 og 3 bliver herefter stk. 3 og 4.

4. § 101, stk. 2, 1. pkt., der bliver stk. 3, 1. pkt., ophæves.

5. I § 101, stk. 3, 1. pkt., der bliver stk. 4, 1. pkt., ændres »hvor samfundstjenesten skal udføres« til: »hvor det ulønnede arbejde skal udføres, og om den dømtes eventuelle deltagelse i behandlings- eller uddannelsesprogram som en del af samfundstjenesten«.

6. I § 103, stk. 1, ændres »opfylder den fastsatte arbejdspligt« til: »udfører den fastsatte samfundstjeneste«.

§ 3

I lov nr. 739 af 25. juni 2014 om ændring af straffeloven, lov om fuldbyrdelse af straf m.v., retsplejeloven og lov om Offerfonden (Reorganisering af kriminalforsorgen, herunder begrænsning af klageadgangen) foretages følgende ændring:

1. § 2, nr. 21, ophæves.

§ 4

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. maj 2015, jf. dog stk. 3.

Stk. 2. Loven finder anvendelse på domme, der afsiges efter lovens ikrafttræden. Dette gælder, selv om det strafbare forhold er begået før lovens ikrafttræden.

Stk. 3. Justitsministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelsen af lovens § 2, nr. 1.

§ 5

Stk. 1. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Lovens § 2 kan ved kongelig anordning sættes i kraft for Færøerne eller Grønland med de ændringer, som de færøske eller grønlandske forhold tilsiger.

Givet på Christiansborg Slot, den 18. februar 2015

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Mette Frederiksen