Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af udlændingeloven

(Midlertidig beskyttelsesstatus for visse udlændinge samt afvisning af realitetsbehandling af asylansøgninger, når ansøgeren har opnået beskyttelse i et andet EU-land m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1021 af 19. september 2014, som ændret ved lov nr. 572 af 31. maj 2010, lov nr. 1616 af 26. december 2013, § 1 i lov nr. 1488 af 23. december 2014, § 8 i lov nr. 1539 af 27. december 2014 og § 6 i lov nr. 1500 af 23. december 2014, foretages følgende ændringer:

1. I § 7 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. I tilfælde omfattet af stk. 2, hvor risikoen for dødsstraf eller for at blive underkastet tortur eller umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf har baggrund i en særlig alvorlig situation i hjemlandet præget af vilkårlig voldsudøvelse og overgreb på civile, gives der efter ansøgning opholdstilladelse med henblik på midlertidigt ophold. En ansøgning som nævnt i 1. pkt. anses også som en ansøgning om opholdstilladelse efter stk. 1 og 2.«

Stk. 3 bliver herefter stk. 4.

2. § 7, stk. 3, der bliver stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Opholdstilladelse efter stk. 1-3 kan nægtes, hvis udlændingen allerede har opnået beskyttelse i et andet land, eller hvis udlændingen har nær tilknytning til et andet land, hvor udlændingen må antages at kunne opnå beskyttelse. Afgørelse efter 1. pkt. kan træffes, uanset om udlændingen er omfattet af stk. 1-3.«

3. § 9, stk. 1, nr. 1, litra c, ophæves, og i stedet indsættes:

»c) har opholdstilladelse efter § 7, stk. 1 eller 2, eller § 8,

d) har opholdstilladelse efter § 7, stk. 3, og denne opholdstilladelse er blevet forlænget, eller«.

Litra d bliver herefter litra e.

4. § 9, stk. 1, nr. 2, litra c, ophæves, og i stedet indsættes:

»c) har opholdstilladelse efter § 7, stk. 1 eller 2, eller § 8,

d) har opholdstilladelse efter § 7, stk. 3, og denne opholdstilladelse er blevet forlænget, eller«.

Litra d bliver herefter litra e.

5. § 9, stk. 1, nr. 3, litra c, ophæves, og i stedet indsættes:

»c) har opholdstilladelse efter § 7, stk. 1 eller 2, eller § 8,

d) har opholdstilladelse efter § 7, stk. 3, og denne opholdstilladelse er blevet forlænget, eller«.

Litra d bliver herefter litra e.

6. I § 9, stk. 7, 1. pkt., ændres »litra b-d« til: »litra b-e«.

7. I § 9, stk. 12, ændres »litra d« til: »litra e«.

8. I § 19, stk. 1, nr. 1, indsættes som 2. pkt.:

»Ved afgørelse efter 1. pkt. skal der tages hensyn til grundlaget for opholdstilladelsen.«

9. I § 27, stk. 2, og § 40 a, stk. 1, nr. 1, og to steder i § 40 a, stk. 2, nr. 2, ændres »§ 7, stk. 1 og 2« til: »§ 7, stk. 1-3«.

10. Efter kapitel 5 a indsættes:

»Kapitel 5 b

Afvisning af visse ansøgninger om opholdstilladelse efter § 7

§ 29 b. En ansøgning om opholdstilladelse efter § 7 kan afvises, hvis udlændingen allerede har opnået beskyttelse i et land som omhandlet i § 29 a, stk. 1.«

11. I § 42 a, stk. 1, 2. pkt., ændres »§ 7, stk. 1 eller 2« til: »§ 7, stk. 1-3«.

12. I § 48 a, stk. 1, 1. pkt., § 53, stk. 8, § 53 a, stk. 1, nr. 1, og stk. 2, 1. pkt., § 55, stk. 5, og § 56, stk. 3, 2. pkt., indsættes efter »kapitel 5 a«: »eller 5 b«.

13. I § 53, stk. 6, ændres »stk. 8-11« til: »stk. 8-12«.

14. I § 53 indsættes efter stk. 10 som nyt stykke:

»Stk. 11. Sager vedrørende afgørelse om varigheden af en tidsbegrænset opholdstilladelse meddelt efter § 7, stk. 1 og 2, og § 8 kan behandles af formanden eller en næstformand alene.«

Stk. 11-13 bliver herefter stk. 12-14.

15. I § 53 a, stk. 1, indsættes som nr. 6:

»6) Afgørelser om varigheden af en tidsbegrænset opholdstilladelse meddelt efter § 7, stk. 1 og 2, og § 8.«

16. I § 53 a, stk. 2, indsættes efter 1. pkt.:

»Klage til Flygtningenævnet over Udlændingestyrelsens afgørelse om varigheden af en tidsbegrænset opholdstilladelse meddelt efter § 7, stk. 1 og 2, og § 8, der indgives til Udlændingestyrelsen, senere end 4 uger efter at udlændingen har fået meddelelse om afgørelsen, afvises.«

17. I § 53 a, stk. 2, indsættes efter 3. pkt., der bliver 4. pkt.:

»4. pkt. finder ikke anvendelse på klager over afgørelser om afvisning efter reglerne i kapitel 5 b.«

18. I § 56, stk. 1, ændres »§ 53, stk. 6 eller 8-11« til: »§ 53, stk. 6 eller 8-12«.

19. I § 56, stk. 3, 1. pkt., ændres »§ 53, stk. 8-11,« til: »§ 53, stk. 8-12,«.

20. I § 56, stk. 4, nr. 2, indsættes efter »omfattet af § 7, stk. 1,«: »der er meddelt opholdstilladelse efter § 7, stk. 3, men udlændingen påberåber sig at være omfattet af § 7, stk. 1 eller 2,«.

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2. Loven finder ikke anvendelse på ansøgninger om opholdstilladelse efter udlændingelovens § 7 indgivet før den 14. november 2014. For sådanne ansøgninger finder de hidtil gældende regler anvendelse.

§ 3

Justitsministeren fremsætter forslag om revision af loven i folketingsåret 2017-18.

§ 4

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Færøerne og Grønland med de ændringer, som de færøske eller grønlandske forhold tilsiger.

Givet på Christiansborg Slot, den 18. februar 2015

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Mette Frederiksen