Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om a-kassernes og medlemmernes forhold under strejke og lockout (konflikt)

I medfør af § 61, stk. 4, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348 af 8. april 2014, og efter forhandling med Beskæftigelsesrådet fastsættes efter bemyndigelse:

§ 1. Et medlem, som er omfattet af konflikt, jf. § 2, og som er ledigt som følge af konflikten, jf. § 3, har ikke ret til dagpenge.

Stk. 2. Stk. 1 gælder også for et medlem, som er ansat på nedsat tid, og som får supplerende dagpenge.

§ 2. Et medlem er omfattet af konflikt, hvis:

1) der er iværksat konflikt inden for det faglige område i medlemmets a-kasse, og medlemmet ved konfliktens start er ansat i en konfliktberørt virksomhed, eller

2) medlemmet er ansat i en konfliktberørt virksomhed ved konfliktens start, og medlemmets løn- og arbejdsvilkår må antages at ville blive direkte påvirket af konfliktens udfald.

Stk. 2. Et medlem er omfattet af konflikt, selv om medlemmet ikke er ansat i virksomheden den dag, hvor konflikten starter. Det gælder dog kun, hvis medlemmet har en længerevarende, fast tilknytning til virksomheden, og det er på grund af konflikten, at medlemmet i en periode ikke har arbejde i virksomheden.

Stk. 3. Et medlem, der ikke er omfattet af stk. 1 og 2, er ikke omfattet af konflikt, selv om medlemmet bliver hjemsendt eller afskediget som følge af en konflikt.

§ 3. Et medlem, som er ledigt og omfattet af konflikt, jf. § 2, anses for ledigt som følge af konflikten, jf. dog stk. 2-4.

Stk. 2. Et medlem er ikke ledigt som følge af konflikt, hvis det bliver dokumenteret, at ledigheden skyldes andre forhold.

Stk. 3. Et medlem, hvis dagpenge har været standset på grund af konflikt, jf. § 1, har ret til dagpenge ved ledighed, hvis medlemmet under konflikten får andet arbejde, og det nye arbejdsforhold har haft en varighed af mindst 5 uger. Det er en forudsætning, at medlemmet tilhører en a-kasse, der ikke har standset udbetaling af dagpenge som følge af konflikt, jf. § 5.

Stk. 4. Et medlem, som ikke har haft ret til dagpenge som følge af en konflikt, har ret til dagpenge straks efter konfliktens ophør, hvis medlemmet er ledigt og i øvrigt opfylder betingelserne for ret til dagpenge.

§ 4. Et medlem, der ikke har ret til at få udbetalt dagpenge på grund af konflikt, jf. § 1, kan ikke som overflyttet medlem få ret til dagpenge i en anden a-kasse, jf. dog § 3, stk. 3.

§ 5. En a-kasse skal standse for udbetaling af dagpenge til alle medlemmer, hvis en ikke-overenskomststridig konflikt omfatter 65 pct. eller mere af de medlemmer af a-kassen, som enten modtager supplerende dagpenge eller ikke modtager ydelser fra a-kassen.

§ 6. En a-kasse, der har medlemmer, som er omfattet af konflikt, skal straks ved enhver konflikts start opgøre:

1) antallet af medlemmer, der er omfattet af konflikten, og

2) antallet af medlemmer, som ikke modtager ydelser fra a-kassen, bortset fra supplerende dagpenge.

Stk. 2. A-kassen skal inden 3 dage efter enhver konflikts start afgøre, om der kan udbetales dagpenge, jf. § 5.

Stk. 3. A-kassen skal straks give direktøren for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering besked, hvis den afgør, at dagpenge ikke kan udbetales, jf. § 5.

Stk. 4. A-kassen skal samtidig give relevante jobcentre og Workindenmark-centre besked om enhver konflikt, om de afgørelser, a-kassen har truffet, og om grundlaget herfor.

§ 7. Et medlem, der ikke har ret til at få udbetalt dagpenge på grund af konflikt, jf. § 5, og som overflyttes til en anden a-kasse, fordi medlemmet under konflikten får arbejde et andet sted, kan igen få dagpenge ved ledighed, hvis medlemmet i øvrigt opfylder betingelserne for at have ret til dagpenge. Det er en forudsætning, at den a-kasse, som medlemmet er overflyttet til, ikke har standset udbetalingen af dagpenge som følge af konflikt.

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 23. februar 2015.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 103 af 14. februar 2001 om a-kassernes og medlemmernes forhold under strejke og lockout (konflikt).

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, den 19. februar 2015

Morten Binder

/ Kirsten Brix Pedersen