Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven og
pensionsbeskatningsloven m.v.

(Bedre vilkår for investering i unoterede aktier, værn mod gentagne forhøjelser og nedsættelser af aktiekapitalen i pensionsinstitutter, udvidelse af adgangen til at anvende reglerne om ophørspension m.v. og overgangsregel for adgang til hensættelsesfradrag)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om beskatning af visse pensionskapitaler m.v. (pensionsafkastbeskatningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1031 af 19. oktober 2004, som ændret senest ved § 1 i lov nr. 1388 af 20. december 2004, foretages følgende ændringer:

1. I § 5 a indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Ved opgørelsen af beskatningsgrundlaget for indkomstårene 2005-2008 kan skattepligtige efter § 1, stk. 1, fradrage et beløb, der svarer til 5 pct. af anskaffelsessummen for aktier i selskaber optaget til handel på en alternativ markedsplads omfattet af kapitel 11 a i lov om værdipapirhandel m.v., når det pågældende selskab ikke tidligere har været noteret eller optaget til handel på et EU-retligt eller nationalt reguleret marked og den skattepligtige direkte ejer aktierne i selskabet ved indkomstårets udløb. 1. pkt. finder tilsvarende anvendelse på aktier i selskaber optaget til handel på den alternative markedsplads, som den skattepligtige efter § 1, stk. 1, ejer indirekte, forudsat at den direkte ejer ikke er skattepligtig efter § 1, stk. 1. Fradraget efter 2. pkt. tilkommer den skattepligtige efter § 1, stk. 1, som er den nærmeste indirekte ejer af aktien. Er den direkte ejer af aktierne ejet af flere ejere, skal en til ejerandelen svarende del af aktierne betragtes som ejet af hver af de indirekte ejere. Ejerandelen efter 4. pkt. er ejerandelen opgjort ved udløbet af den direkte ejers indkomstår. Det årlige fradrag efter 1. pkt. kan ikke overstige 0,05 pct. af vedkommende skattepligtiges samlede pensionsformue ved indkomstårets udløb. 1.-6. pkt. finder ikke anvendelse, hvis den skattepligtige efter stk. 2 kan fradrage et beløb, der svarer til 5 pct. af anskaffelsessummen af medlemsbeviser i innovationsforeninger, jf. lov om innovationsforeninger, når innovationsforeningen har anbragt midler i selskaber optaget til handel på en alternativ markedsplads omfattet af kapitel 11 a i lov om værdipapirhandel m.v.«

2. I § 7, stk. 1, § 15, stk. 1, 3 og 4, og § 16, stk. 1, indsættes efter »med tillæg af betalt acontoskat, jf. § 20, stk. 1,«: »og af kapitalnedsættelser i indkomståret«.

3. I § 13 indsættes som stk. 7:

» Stk. 7. Ved opgørelse af gevinst og tab på unoterede aktier eller anparter, som en skattepligtig omfattet af § 1, stk. 2, har anbragt i en af de i § 1, stk. 2, nr. 1 og 2, nævnte opsparingsordninger, skal der til brug for lagerbeskatningen efter stk. 3 ved indkomstårets begyndelse respektive indkomstårets udløb anvendes det største beløb af enten anskaffelsessummen eller selskabets indre værdi pr. aktie eller anpart ifølge senest aflagte årsregnskab pr. 15. oktober i indkomståret, når aktierne eller anparterne ikke handles på et nationalt eller EU-retligt reguleret marked. Er aktierne eller anparterne i selskabet tillagt forskellige rettigheder, skal der korrigeres herfor ved opgørelsen af selskabets indre værdi pr. aktie eller anpart efter 1. pkt., såfremt de forskellige rettigheder har betydning for disses værdi. Den enkelte kontohaver skal årligt og senest den 1. november i det enkelte indkomstår give pengeinstituttet oplysning om værdierne opgjort efter 1. og 2. pkt. til brug for beskatningen efter denne lov. Giver kontohaveren ikke pengeinstituttet oplysning om værdierne efter 1. og 2. pkt. rettidigt, anvender pengeinstituttet anskaffelsessummen ved opgørelse af lagerbeskatningen efter stk. 3.«

4. Efter § 29 indsættes:

»§ 29 A. Hvis en kontohaver ikke giver pengeinstituttet oplysning om værdierne efter § 13, stk. 7, rettidigt, skal pengeinstituttet i forbindelse med indgivelsen af opgørelsen efter § 21 orientere den centrale told- og skatteforvaltning om, at oplysning om de nævnte værdier ikke er modtaget. Den centrale told- og skatteforvaltning sender herefter en meddelelse til kontohaveren om, at denne ikke har indsendt oplysning om værdierne efter § 13, stk. 7, til pengeinstituttet rettidigt, og orienterer pengeinstituttet herom. Kontohaveren skal senest 1 måned efter meddelelsen i 2. pkt. give pengeinstituttet oplysning om værdierne efter § 13, stk. 7.«

5. I § 30, nr. 8, indsættes efter »efter § 23«: »eller afgift efter § 38 i pensionsbeskatningsloven«.

§ 2

I lov om beskatningen af pensionsordninger m.v. (pensionsbeskatningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 816 af 30. september 2003, som ændret bl.a. ved § 2 i lov nr. 1388 af 20. december 2004 og senest ved § 2 i lov nr. 1413 af 22. december 2004, foretages følgende ændringer:

1. I § 15 A, stk. 2, 1. pkt., indsættes efter »mindst 10 år«: »inden for de seneste 15 år«.

2. I § 15 A, stk. 2, indsættes efter 1. pkt.:

»Det er ikke et krav, at perioden efter 1. pkt. skal udgøre en sammenhængende periode på mindst 10 år.«

3. § 15 B, stk. 1, affattes således:

»Et beløb svarende til den indkomst, der hidrører fra den skattepligtiges sportsudøvelse, kan indskydes på en rateforsikring i pensionsøjemed, jf. § 8, eller en rateopsparing i pensionsøjemed, jf. § 11 A, hvorfra rateudbetalingen kan påbegyndes tidligere end 5 år efter, at policen eller kontoen er oprettet, og før udløbet af det indkomstår, hvor den skattepligtige fylder 40 år. For sådanne rateudbetalinger finder § 20 anvendelse.«

4. § 15 B, stk. 2, 2. pkt., affattes således:

»Påtegningen skal slettes i det indkomstår, hvor den forsikrede eller kontohaveren fylder 41 år.«

5. I § 15 B, stk. 6, ændres »før det fyldte 40. år,« til: »i overensstemmelse med stk. 1,«, og »før kontohaverens fyldte 40. år,« ændres til: »i overensstemmelse med stk. 1,«.

6. Efter § 17 indsættes i kapitel 1 :

»§ 17 A. Vælger en kontohaver med en rateopsparing i pensionsøjemed eller en opsparing i pensionsøjemed at udtage unoterede aktier eller anparter, der ikke handles på et nationalt eller EU-retligt reguleret marked, fra det særskilte depot og erhverve disse for frie midler, skal den enkelte kontohaver give pengeinstituttet oplysning om værdien af aktierne eller anparterne til brug for en eventuel beskatning efter denne lov.«

7. I § 30, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »eller lignende«: », jf. dog § 30 B«.

8. I § 30, stk. 1, indsættes efter 4. pkt.:

»1. pkt. finder tilsvarende anvendelse på overførsler fra en konto i Lønmodtagernes Dyrtidsfond, som ikke er omfattede af § 41, stk. 1, nr. 8, jf. § 7 a i lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond.«

9. I § 30, stk. 8, indsættes efter »inden 1 måned«: », jf. dog § 30 B«.

10. Efter § 30 A indsættes:

»§ 30 B. Opnår en kontohaver med en rateopsparing i pensionsøjemed eller en opsparing i pensionsøjemed at eje 25 pct. eller mere af aktie- eller anpartskapitalen i et unoteret aktie- eller anpartsselskab, hvis aktier eller anparter ikke handles på et nationalt eller EU-retligt reguleret marked, skal kontohaveren inden 3 måneder efter det tidspunkt, hvor ejerandelen har overskredet procentgrænsen, nedbringe ejerandelen til under 25 pct. eller erhverve samtlige af de pågældende aktier eller anparter i det særskilte depot for frie midler. Ved opgørelsen af kontohaverens ejerandel finder aktieavancebeskatningslovens § 11, stk. 2-4, tilsvarende anvendelse. Såfremt kontohaveren ikke inden udløbet af fristen nedbringer ejerandelen til under 25 pct. eller erhverver de pågældende aktier eller anparter for frie midler, skal kontohaveren straks give meddelelse til pengeinstituttet om overskridelsen. Reglerne i § 30, stk. 1, finder herefter tilsvarende anvendelse for det beløb i ordningen, der kan henføres til de kapitalandele, der er placeret i det unoterede selskab, og som kunne være udbetalt ved ophævelse af ordningen.

Stk. 2. Såfremt kontohaveren ikke inden udløbet af fristen som nævnt i pensionsafkastbeskatningslovens § 29 A giver oplysninger om værdierne som nævnt i pensionsafkastbeskatningslovens § 13, stk. 7, finder reglerne i § 30, stk. 1, herefter tilsvarende anvendelse for det beløb i ordningen, der kan henføres til de kapitalandele, der er placeret i det unoterede selskab, og som kunne være udbetalt ved ophævelse af ordningen.

Stk. 3. Falder den samlede værdi af rateopsparinger og opsparinger i pensionsøjemed i pengeinstituttet, bortset fra den del af opsparingen, der er anbragt i et unoteret aktie- eller anpartsselskab, jf. stk. 1, til under 350.000 kr. den 30. november i kalenderåret, skal kontohaveren inden 3 måneder efter dette tidspunkt enten afstå de unoterede aktier og anparter eller erhverve de pågældende aktier og anparter for frie midler. Såfremt kontohaveren ikke inden udløbet af fristen afstår de unoterede aktier og anparter eller erhverver de pågældende aktier og anparter for frie midler, skal kontohaveren straks give meddelelse til pengeinstituttet herom. Reglerne i § 30, stk. 1, finder herefter tilsvarende anvendelse for det beløb i ordningen, der kan henføres til de kapitalandele, der er placeret i det unoterede selskab, og som kunne være udbetalt ved ophævelse af ordningen.«

11. I § 53 A, stk. 2, indsættes efter 1. pkt.:

»Præmier og bidrag m.v. til sikkerhedsstillelse omfattet af stk. 1, nr. 6, er fradragsberettigede for arbejdsgiveren i det indkomstår, hvor sikkerhedsstillelsen er etableret, og efterfølgende år.«

12. I § 53 A, stk. 5, indsættes efter 1. pkt.:

»Tilsvarende gælder arbejdsgiverens udbetalinger i henhold til et løfte om pension, jf. stk. 1, nr. 6, i den udstrækning de foretagne udbetalinger modsvarer sikkerhedsstillelsen eller den tidligere sikkerhedsstillelse.«

13. I § 55 ændres »den pensionsberettigede eller den« til: »den pensionsberettigede, den«, og efter »de pågældende udbetalinger« indsættes: », den pågældende direktør eller den eller dem, der efter direktørens død er berettiget til udbetalinger af eller fra ordningen«.

§ 3

I lov nr. 457 af 9. juni 2004 om ændring af pensionsbeskatningsloven og andre skattelove. (Mere smidige regler for pensionsopsparere, hensættelsesfradrag for kreditinstitutter, gældsinstrumenter og afkortning af kredittid ved ophævelse af visse pensionsordninger), som ændret ved § 6 i lov nr. 1388 af 20. december 2004, foretages følgende ændring:

1. I § 8 indsættes som stk. 15:

»Stk. 15. Datterselskaber af pengeinstitutter, realkreditinstitutter omfattet af lov om finansiel virksomhed, Kreditforeningen af Kommuner i Danmark eller Danmarks Skibskreditfond, der efter kursgevinstlovens § 25, stk. 7, som affattet ved denne lovs § 2, nr. 2, vælger at anvende reglerne i kursgevinstlovens § 25, stk. 6, for indkomståret 2004, kan undlade at opfylde betingelsen i kursgevinstlovens § 25, stk. 9, nr. 4, som affattet ved denne lovs § 2, nr. 2, for indkomståret 2004. Reglen i 1. pkt. finder alene anvendelse for selskaber, der ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for 2003 har foretaget fradrag for de regnskabsmæssige nedskrivninger på udlån og hensættelser på garantier m.v. efter Ligningsrådets anvisninger om henholdsvis pengeinstitutter m.fl.s og realkreditinstitutters hensættelser til imødegåelse af tab på udestående fordringer m.v. For de selskaber, der er omfattet af 1. pkt., anses meddelelse om anvendelse af reglerne i kursgevinstlovens § 25, stk. 6, for indkomståret 2004 for indgivet rettidigt, såfremt meddelelsen indsendes til told- og skatteforvaltningen senest den 30. juni 2005.«

§ 4

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende, jf. dog stk. 2-6.

Stk. 2. Skatteministeren fastsætter ikrafttrædelsestidspunktet for § 1, nr. 1.

Stk. 3. § 1, nr. 2, har virkning for kapitalnedsættelser, der foretages den 30. marts 2005 eller senere.

Stk. 4. § 1, nr. 3 og 4, og § 2, nr. 6, 7, 9 og 10, har virkning for kapitalandele i unoterede selskaber, der placeres i særskilte depoter den 1. oktober 2005 eller senere.

Stk. 5. § 2, nr. 1 og 2, har virkning for hel eller delvis afståelse af erhvervsvirksomhed, der finder sted i indkomståret 2005 eller senere.

Stk. 6. § 2, nr. 3-5, har virkning fra og med indkomståret 2004.

Givet på Christiansborg Slot, den 6. juni 2005

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Kristian Jensen