Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31992L0012
 
Den fulde tekst

Lov om ændring af tobaksafgiftsloven1)

(Ændring i forfaldstidspunktet for tobaksafgifter)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om tobaksafgifter (tobaksafgiftsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 635 af 21. august 1998, som ændret bl.a. ved § 3 i lov nr. 947 af 20. december 1999, § 3 i lov nr. 962 af 2. december 2003 og senest ved § 37 i lov nr. 325 af 18. maj 2005, foretages følgende ændringer:

1. § 2, stk. 1, affattes således:

»Pakninger med afgiftspligtige varer til forbrug her i landet skal forsynes med et stempelmærke i forbindelse med fremstillingen her i landet eller senest ved modtagelsen fra udlandet, jf. dog stk. 4 og § 29. For røgtobak er fristen dog senest 1 måned efter varens modtagelse eller pakning. Ved stempelmærkernes udlevering betales et beløb svarende til stempelmærkeværdien. Ved varernes overgang til forbrug forfalder tobaksafgiften.«

2. § 2, stk. 2, affattes således :

»Stk. 2. Der betales afgift af tobaksvarer ved overgangen til forbrug, dvs. når varerne forlader, herunder uretmæssigt, en ordning under suspension af afgiften, eller ved modtagelsen, når varer fra andre EU-lande erhverves af virksomheder og personer, der ikke er berettiget til at oplægge varerne uden afgiftsberigtigelse. Der betales ligeledes afgift ved indførsel af varer fra steder uden for EU, jf. § 12.«

3. I § 5 indsættes som stk. 2:

» Stk. 2. Den i stk. 1 nævnte kredittid kan efter anmodning, og såfremt der er tale om særlige omstændigheder, forlænges. De nærmere regler for forlængelse af kredittiden fastsættes af de statslige told- og skattemyndigheder.«

4. § 6 affattes således:

»§ 6. Stempelmærker fremstilles ved de statslige told- og skattemyndigheders foranstaltning og udleveres af de statslige told- og skattemyndigheder til de registrerede virksomheder. De registrerede virksomheder må ikke sælge eller udlåne de modtagne stempelmærker.

Stk. 2. Stempelmærkeværdien tilbagebetales for ikkebrugte stempelmærker, der tilbageleveres eller tilintetgøres. Ligeledes tilbagebetales stempelmærkeværdien for stempelmærker påsat pakninger, der hos en registreret oplagshaver eller fremstillingsvirksomhed eller under transport til og fra virksomheden er gået tabt som følge af brand, brækage el.lign., og endelig tilbagebetales stempelmærkeværdien i forbindelse med tyveri, når varerne er afgiftsberigtiget i et andet EU-land efter EU-reglerne. De nærmere vilkår for tilbagebetalingen fastsættes af de statslige told- og skattemyndigheder.«

§ 2

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Givet på Christiansborg Slot, den 6. juni 2005

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Kristian Jensen

Officielle noter

1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Rådets direktiv 92/12/EØF af 25. februar 1992 om den generelle ordning for punktafgiftspligtige varer, om oplægning og omsætning heraf samt om kontrol hermed, (EF-Tidende 1992 nr. L 076, s. 1).