Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til øvrige EU dokumenter
31998R0850
 
32005R2185
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 For fiskearter fastsættes følgende mindstemål, regnet fra snudespids til halefinnens spids (totallængde)
Bilag 2 For krebsdyrarter fastsættes følgende mindstemål
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om mindstemål for fisk og krebsdyr i saltvand1)

I medfør af § 10, stk. 1 og 2, § 30, § 109, stk. 1, 2. pkt., og § 130, stk. 2, i lov om fiskeri og fiskeopdræt (fiskeriloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 568 af 21. maj 2014, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 5, stk. 1, nr. 28, i bekendtgørelse nr. 559 af 28. maj 2014 om NaturErhvervstyrelsens opgaver og beføjelser:

§ 1. Bekendtgørelsen gælder ved fiskeri på dansk fiskeriterritorium og ved fiskeri med dansk indregistreret fiskerfartøj uden for dette område.

§ 2. Fisk og krebsdyr samt dele heraf, der ikke opfylder de i denne bekendtgørelse nævnte mindstemål, må ikke beholdes om bord, omlades, landes, opbevares, transporteres, sælges eller udbydes til salg, men skal straks genudsættes, så vidt muligt i levende tilstand, jf. dog bestemmelsen i artikel 15 i forordning nr. 1380/2013 om landingsforpligtelsen for erhvervsmæssigt fiskeri.

Stk. 2. Kunstigt opdrættede fisk og krebsdyr, der opfiskes i akvakulturanlæg, er undtaget fra mindstemålsbestemmelserne.

Stk. 3. Bestemmelserne i bekendtgørelsen gælder ikke fisk og krebsdyr, der fanges til godkendt udsætning, omplantning eller i forbindelse med godkendte videnskabelige undersøgelser.

§ 3. For de i bilag 1 anførte fiskearter gælder de i bilaget anførte mindstemål, regnet fra snudespids til halefinnens spids (totallængde).

Stk. 2. Både ved fiskeri og landing af fisk med dansk indregistreret fiskerfartøj jf. § 1, samt ved landing i dansk havn i øvrigt, skal fisken sorteres i overensstemmelse med EU's handelsnormer.

§ 4. For de i bilag 2 anførte krebsdyrarter gælder de i bilaget anførte mindstemål.

Stk. 2. Størrelsen af hummer og jomfruhummer angives ved totallængden målt fra spidsen af pandetornen til bagkanten af svømmeviftens midterstykke, bortset fra hårkanten.

Stk. 3. Længden på jomfruhummerhaler måles fra forkanten af første haleled til bagkanten af svømmeviftens midterstykke, bortset fra hårkanten. Når halen måles, skal den ligge fladt, og leddene må ikke strækkes.

Straffebestemmelser

§ 5. Med bøde straffes den, der overtræder eller forsøger at overtræde § 2, jf. §§ 3 og 4.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber mv. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Ikrafttræden

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 4. marts 2015.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1350 af 12. december 2014 om mindstemål for fisk og krebsdyr i saltvand ophæves.

NaturErhvervstyrelsen, den 27. februar 2015

Jette Petersen

/ Lene Jensen Scheel-Bech


Bilag 1

For fiskearter fastsættes følgende mindstemål, regnet fra snudespids til halefinnens spids (totallængde)

Kuller
 
Skagerrak/Kattegat:
27 cm
Nordsøen:
30 cm
Østersøen og Bælterne:
27 cm
   
Mørksej
 
Skagerrak/Kattegat:
30 cm
Nordsøen:
35 cm
Østersøen og Bælterne:
30 cm
   
Kulmule
 
Skagerrak/Kattegat:
30 cm
Nordsøen:
27 cm
Østersøen og Bælterne:
30 cm
   
Skrubbe
 
Skagerrak/Kattegat:
25,5 cm
Nordsøen:
25,5 cm
Vestlige Østersø
 
 
(område 22-25):
23 cm
 
Underområde 26-28:
21 cm
 
Underområde 29-32, Syd for 59o 30’ N:
18 cm
   
Torsk
 
Skagerrak/Kattegat:
30 cm
Nordsøen:
35 cm
Østersøen og Bælterne:
35 cm
   
Rødspætte
 
Skagerrak/Kattegat:
27 cm
Nordsøen:
27 cm
Østersøen og Bælterne
 
 
(område 22-32):
25 cm
   
Søtunge
 
Skagerrak/Kattegat:
24 cm
Nordsøen:
24 cm
Østersøen og Bælterne:
24 cm
   
Rødtunge
26 cm
Pighvar
30 cm
Slethvar
30 cm
Ising
25 cm
Laks
60 cm
Havørred
40 cm
Helt fra Ringkøbing Fjord
34 cm
Helt fra øvrige farvande
36 cm
Gedde
60 cm
Aborre
20 cm
   
Sild
 
Nordsøen:
20 cm
Skagerrak/Kattegat:
18 cm
Bars: Nordsøen
36 cm
   
Hvilling
 
Nordsøen:
27 cm
Skagerrak/Kattegat:
23 cm
   
Lubbe: Nordsøen
30 cm
   
Makrel
 
Nordsøen:
30 cm
Kattegat/Skagerrak:
20 cm
   

Gulål
 
Limfjorden:
Ringkøbing, Nissum og Stadil fjorde:
Roskilde Fjord og Isefjorden:
Øvrige farvande:
40 cm
38 cm
38 cm
40 cm


Bilag 2

For krebsdyrarter fastsættes følgende mindstemål

Jomfruhummer, fuld længde
 
Skagerrak/Kattegat:
13 cm
Nordsøen:
8,5 cm
Østersøen og Bælterne:
13 cm
   
Jomfruhummerhaler
 
Skagerrak/Kattegat:
7,2 cm
Nordsøen:
4,6 cm
Østersøen og Bælterne:
7,2 cm
   
Hummer
 
Limfjorden:
 
 
rygskjoldslængde
8,7 cm
Skagerrak/Kattegat:
 
 
samlet længde:
22 cm
 
rygskjoldslængde:
7,8 cm
Nordsøen:
 
 
rygskjoldslængde
8,7 cm
Østersøen og Bælterne
 
 
samlet længde:
21cm

Officielle noter

1) I bekendtgørelsen er der medtaget visse bestemmelser fra følgende forordninger: Rådets Forordning (EF) Nr. 850/98 af 30. marts 1998 om bevarelse af fiskeressourcerne gennem tekniske foranstaltninger til beskyttelse af unge marine organismer, EU-tidende 1998, nr. L125, side 1-36, og Rådets Forordning (EF) Nr. 2187/2005 af 21. december 2005 om bevarelse af fiskeressourcerne i Østersøen, Bælterne og Øresund gennem tekniske foranstaltninger, om ændring af forordning (EF) Nr. 1434/98 og ophævelse af forordning (EF) Nr. 88/98, EU-tidende 2005, Nr. L349, side 1-23. Ifølge artikel 288 i EUF-traktaten gælder en forordning umiddelbart i hver medlemsstat. Gengivelsen af disse bestemmelser i bekendtgørelsen er således udelukkende begrundet i praktiske hensyn og berører ikke forordningernes umiddelbare gyldighed i Danmark.