Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af forskellige love

(Forenkling, harmonisering og objektivering af reglerne for inddrivelse af gæld til det offentlige m.v. samt mulighed for anvendelse af digitale lønsedler)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

Beskæftigelsesministeriet

§ 1

I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 709 af 13. august 2003, som ændret senest ved § 7 i lov nr. 327 af 18. maj 2005, foretages følgende ændringer:

1. I § 95 indsættes som stk. 5 :

»Stk. 5. Restanceinddrivelsesmyndigheden kan eftergive skyldige beløb efter reglerne i opkrævningsloven.«

2. I § 116 indsættes som stk. 2 :

»Stk. 2. Restanceinddrivelsesmyndigheden kan eftergive skyldige beløb efter reglerne i opkrævningsloven.«

§ 2

I lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 708 af 13. august 2003, som ændret ved § 2 i lov nr. 1042 af 17. december 2002, § 1 i lov nr. 420 af 10. juni 2003, § 1 i lov nr. 191 af 24. marts 2004, § 1 i lov nr. 304 af 2. maj 2005 og § 4 i lov nr. 327 af 18. maj 2005 foretages følgende ændring:

1. Efter § 100 b indsættes:

»Kapitel 16 c

Eftergivelse af skyldige beløb

§ 100 c. Restanceinddrivelsesmyndigheden kan eftergive skyldige beløb omfattet af §§ 84, 85 b, 86 og 86 a efter reglerne i opkrævningsloven.«

§ 3

I lov nr. 422 af 10. juni 2003 om arbejdsskadesikring, som ændret ved § 3 i lov nr. 365 af 19. maj 2004 og § 11 i lov nr. 1383 af 20. december 2004, foretages følgende ændringer:

1. Efter § 51 indsættes:

»§ 51 a. Restanceinddrivelsesmyndigheden kan eftergive skyldige beløb omfattet af § 51 efter reglerne i opkrævningsloven.«

2. I § 52 indsættes som stk. 7 :

»Stk. 7. Reglerne i § 51 a finder tilsvarende anvendelse for refusionskrav efter stk. 2, jf. stk. 1, og renter heraf efter § 60.«

§ 4

I lov om fleksydelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 758 af 26. august 2002, som ændret ved § 4 i lov nr. 417 af 10. juni 2003, § 1 i lov nr. 1413 af 22. december 2004 og § 5 i lov nr. 327 af 18. maj 2005, foretages følgende ændring:

1. Efter § 28 indsættes:

»§ 28 a. Inddrivelsen efter § 28, stk. 2, kan ske ved udpantning og ved indeholdelse i løn m.v. efter reglerne for inddrivelse af personlige skatter i kildeskatteloven.

Stk. 2. Restanceinddrivelsesmyndigheden kan eftergive skyldige beløb efter reglerne i opkrævningsloven.«

§ 5

I lov om Lønmodtagernes Garantifond, jf. lovbekendtgørelse nr. 994 af 7. oktober 2004, som ændret ved lov nr. 322 af 18. maj 2005, foretages følgende ændring:

1. Efter § 12 a indsættes:

»§ 12 b. Restanceinddrivelsesmyndigheden kan eftergive krav efter § 12 a efter reglerne i opkrævningsloven.«

§ 6

I lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1047 af 28. oktober 2004, som ændret ved lov nr. 1424 af 22. december 2004, lov nr. 1425 af 22. december 2004, § 3 i lov nr. 304 af 2. maj 2005 og § 6 i lov nr. 327 af 18. maj 2005, foretages følgende ændringer:

1. I § 29 indsættes som stk. 3 :

»Stk. 3. Restanceinddrivelsesmyndigheden kan eftergive skyldige beløb efter reglerne i opkrævningsloven.«

2. § 31, stk. 2, 2. pkt., affattes således:

»Beløbet kan ved udpantning og ved indeholdelse i løn m.v. inddrives efter reglerne for inddrivelse af personlige skatter i kildeskatteloven.«

3. I § 31 indsættes som stk. 3 :

»Stk. 3. Restanceinddrivelsesmyndigheden kan eftergive skyldige beløb efter reglerne i opkrævningsloven.«

4. § 32, stk. 2, 2. pkt., affattes således:

»Beløbet kan ved udpantning og ved indeholdelse i løn m.v. inddrives efter reglerne for inddrivelse af personlige skatter i kildeskatteloven.«

5. I § 32 indsættes som stk. 3 :

»Stk. 3. Restanceinddrivelsesmyndigheden kan eftergive skyldige beløb efter reglerne i opkrævningsloven.«

Indenrigs- og Sundhedsministeriet

§ 7

I lov om apoteksvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 657 af 28. juli 1995, som ændret senest ved lov nr. 214 af 31. marts 2004, foretages følgende ændringer:

1. I § 71 a, stk. 1, 2. pkt., indsættes efter »ved«: »udpantning og ved«.

2. Efter § 71 b indsættes i kapitel 14 :

»§ 71 c. Restanceinddrivelsesmyndigheden kan eftergive skyldige beløb omfattet af § 71 a efter reglerne i opkrævningsloven.«

§ 8

I lov om Det Centrale Personregister, jf. lovbekendtgørelse nr. 140 af 3. marts 2004, foretages følgende ændringer:

1. I § 58, stk. 4, indsættes som 2. pkt. :

»Bøden kan endvidere inddrives ved indeholdelse i løn m.v. efter reglerne for inddrivelse af personlige skatter i kildeskatteloven.«

2. I § 58 indsættes som stk. 5 :

»Stk. 5. Restanceinddrivelsesmyndigheden kan eftergive skyldige beløb efter reglerne i opkrævningsloven.«

§ 9

I lov nr. 939 af 27. december 1991 om gebyrer og morarenter vedrørende visse ydelser, der opkræves eller inddrives af amtskommuner og kommuner, som ændret ved lov nr. 131 af 28. februar 1994 og lov nr. 1093 af 29. december 1997, foretages følgende ændring:

1. I § 4 indsættes som stk. 4:

»Stk. 4. Restanceinddrivelsesmyndigheden kan eftergive skyldige beløb efter stk. 1 efter reglerne i opkrævningsloven.«

Justitsministeriet

§ 10

I færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 712 af 2. august 2001, som ændret senest ved § 16 i lov nr. 473 af 9. juni 2004, foretages følgende ændring:

1. Før overskriften til § 123 indsættes:

»§ 122 d. Restanceinddrivelsesmyndigheden kan eftergive skyldige beløb efter § 122 b efter reglerne i opkrævningsloven.«

§ 11

I lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr. 961 af 21. september 2004, som ændret ved § 2 i lov nr. 1436 af 22. december 2004 og § 4 i lov nr. 366, lov nr. 368 og § 2 i lov nr. 369, alle af 24. maj 2005, foretages følgende ændring:

1. Efter § 147 g indsættes i kapitel 15 b :

»§ 147 h. Restanceinddrivelsesmyndigheden kan eftergive skyldige beløb omfattet af § 147 c, stk. 1, efter reglerne i opkrævningsloven.«

Kulturministeriet

§ 12

I lov nr. 340 af 17. maj 2000 om biblioteksvirksomhed, som ændret ved § 2 i lov nr. 1049 af 17. december 2002, foretages følgende ændringer:

1. I § 33, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »ved«: »udpantning og ved«.

2. Efter § 33 indsættes:

»§ 33 a. Restanceinddrivelsesmyndigheden kan eftergive ubetalte gebyrer efter § 21 og § 28, stk. 1, efter reglerne i opkrævningsloven.«

§ 13

I lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer, jf. lovbekendtgørelse nr. 911 af 14. oktober 2001, foretages følgende ændringer:

1. I § 33 b, stk. 1, indsættes efter »ved«: »udpantning og ved«.

2. Efter § 33 b indsættes i kapitel 9 :

»§ 33 c. Restanceinddrivelsesmyndigheden kan eftergive misligholdte statslån ydet efter denne lov efter reglerne i opkrævningsloven.«

3. I § 34 a indsættes som 2. pkt. :

»Beløbene kan endvidere inddrives ved indeholdelse i løn m.v. efter reglerne for inddrivelse af personlige skatter i kildeskatteloven.«

4. I § 34 a indsættes som stk. 2 :

»Stk. 2. Restanceinddrivelsesmyndigheden kan eftergive skyldige beløb efter stk. 1 efter reglerne i opkrævningsloven.«

§ 14

I lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 506 af 10. juni 2004, som ændret ved lov nr. 1437 af 22. december 2004 og § 24 i lov nr. 1439 af 22. december 2004, foretages følgende ændringer:

1. I § 71, stk. 1, 2. pkt., indsættes efter »ved«: »udpantning og ved«.

2. Efter § 71 indsættes i kapitel 10 :

»§ 71 a. Restanceinddrivelsesmyndigheden kan eftergive afgifter og gebyrer omfattet af § 71 efter reglerne i opkrævningsloven.«

Miljøministeriet

§ 15

I lov om planlægning, jf. lovbekendtgørelse nr. 883 af 18. august 2004, foretages følgende ændring:

1. Efter § 63 indsættes:

»§ 63 a. Ubetalte beløb efter §§ 54, 55 og 63, som tilkommer det offentlige, kan inddrives af restanceinddrivelsesmyndigheden ved indeholdelse i løn m.v. efter reglerne for inddrivelse af personlige skatter i kildeskatteloven.

Stk. 2. Restanceinddrivelsesmyndigheden kan eftergive krav efter §§ 54, 55 og 63 efter reglerne i opkrævningsloven.«

§ 16

I lov nr. 453 af 9. juni 2004 om skove foretages følgende ændringer:

1. I § 40, stk. 1, indsættes som 4. pkt. :

»Beløbet kan endvidere inddrives ved indeholdelse i løn m.v. efter reglerne for inddrivelse af personlige skatter i kildeskatteloven.«

2. I § 54, stk. 2, indsættes som 2. pkt. :

»Beløbet kan endvidere inddrives ved indeholdelse i løn m.v. efter reglerne for inddrivelse af personlige skatter i kildeskatteloven.«

3. I § 58, stk. 1, 2. pkt., indsættes efter »ved«: »udpantning og ved«.

§ 17

I lov om støtte til de små øsamfund (østøtteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 612 af 5. juli 2002, foretages følgende ændring:

1. Efter § 4 indsættes:

»§ 4 a. Restanceinddrivelsesmyndigheden kan eftergive misligholdte statslån efter § 4 efter reglerne i opkrævningsloven.«

§ 18

I lov om kemiske stoffer og produkter, jf. lovbekendtgørelse nr. 21 af 16. januar 1996, som ændret senest ved § 5 i lov nr. 1373 af 20. december 2004, foretages følgende ændring:

1. I § 64 indsættes som stk. 2 og 3 :

»Stk. 2. Krav efter stk. 1 kan inddrives ved indeholdelse i løn m.v. efter reglerne for inddrivelse af personlige skatter i kildeskatteloven.

Stk. 3. Restanceinddrivelsesmyndigheden kan eftergive krav efter stk. 1 efter reglerne i opkrævningsloven.«

§ 19

I lov om jagt og vildtforvaltning, jf. lovbekendtgørelse nr. 114 af 28. januar 1997, som ændret ved § 16 i lov nr. 442 af 9. juni 2004, foretages følgende ændringer:

1. I § 57, stk. 2, indsættes som 2. pkt. :

»Der er udpantningsret for tilskrevne renter efter 1. pkt.«

2. I § 57 indsættes som stk. 3 og 4 :

»Stk. 3. Ikke rettidigt betalte krav efter stk. 1 og renter efter stk. 2 kan inddrives ved indeholdelse i løn m.v. efter reglerne for inddrivelse af personlige skatter i kildeskatteloven.

Stk. 4. Restanceinddrivelsesmyndigheden kan eftergive krav efter stk. 1 og renter efter stk. 2 efter reglerne i opkrævningsloven.«

§ 20

I lov om råstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 886 af 18. august 2004, foretages følgende ændring:

1. I § 45 indsættes som stk. 2 og 3 :

»Stk. 2. Krav efter stk. 1 kan inddrives ved indeholdelse i løn m.v. efter reglerne for inddrivelse af personlige skatter i kildeskatteloven.

Stk. 3. Restanceinddrivelsesmyndigheden kan eftergive krav efter stk. 1 efter reglerne i opkrævningsloven.«

§ 21

I lov om vandforsyning m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 130 af 26. februar 1999, som ændret senest ved § 3 i lov nr. 1373 af 20. december 2004, foretages følgende ændring:

1. I § 54 indsættes som stk. 2 :

»Stk. 2. Krav efter stk. 1 kan inddrives ved indeholdelse i løn m.v. efter reglerne for inddrivelse af personlige skatter i kildeskatteloven.«

§ 22

I lov om godtgørelse i forbindelse med indsamling af hermetisk forseglede nikkel-cadmium-akkumulatorer (lukkede nikkel-cadmium-batterier), jf. lovbekendtgørelse nr. 547 af 30. maj 2000, som ændret ved § 21 i lov nr. 442 af 9. juni 2004, foretages følgende ændring:

1. I § 2 indsættes som stk. 3 og 4 :

»Stk. 3. Krav efter stk. 2 kan inddrives ved indeholdelse i løn m.v. efter reglerne for inddrivelse af personlige skatter i kildeskatteloven.

Stk. 4. Restanceinddrivelsesmyndigheden kan eftergive krav efter stk. 2 efter reglerne i opkrævningsloven.«

§ 23

I lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 716 af 23. juni 2001, foretages følgende ændring:

1. I § 10 indsættes som stk. 2 :

»Stk. 2. Bidragene efter stk. 1 kan endvidere inddrives ved indeholdelse i løn m.v. efter reglerne for inddrivelse af personlige skatter i kildeskatteloven.«

§ 24

I lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 753 af 25. august 2001, som ændret senest ved § 6 i lov nr. 325 af 18. maj 2005, foretages følgende ændring:

1. Efter § 88 indsættes:

»§ 88 a. Ubetalte krav, som i medfør af § 35 a, stk. 7, § 48, stk. 5, § 53, stk. 4, § 55 a, stk. 2, § 70, stk. 3, § 88 og § 89 a, stk. 2, er tillagt udpantningsret, samt renter heraf, kan tillige inddrives ved indeholdelse i løn m.v. efter reglerne for inddrivelse af personlige skatter i kildeskatteloven.

Stk. 2. Restanceinddrivelsesmyndigheden kan eftergive krav efter stk. 1 efter reglerne i opkrævningsloven.«

§ 25

I lov om naturbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 884 af 18. august 2004, foretages følgende ændringer:

1. I § 92, stk. 2, indsættes som 2. pkt. :

»Der er udpantningsret for tilskrevne renter efter 1. pkt.«

2. I § 92 indsættes som stk. 3 og 4 :

»Stk. 3. Ikke rettidigt betalte beløb efter stk. 1 og 2 kan tillige inddrives ved indeholdelse i løn m.v. efter reglerne for inddrivelse af personlige skatter i kildeskatteloven.

Stk. 4. Restanceinddrivelsesmyndigheden kan eftergive krav efter stk. 1 og 2 efter reglerne i opkrævningsloven.«

§ 26

I lov om miljø og genteknologi, jf. lovbekendtgørelse nr. 981 af 3. december 2002, som ændret ved § 21 i lov nr. 436 af 9. juni 2004, § 12 i lov nr. 440 af 9. juni 2004 og § 6 i lov nr. 1373 af 20. december 2004, foretages følgende ændringer:

1. I § 19 indsættes som 2. pkt. :

»Gebyrerne kan inddrives ved udpantning.«

2. Efter § 29 indsættes i kapitel 4 :

»§ 29 a. Gebyrer efter § 19 og udgifter, som myndigheden har krav på at få dækket efter §§ 22 og 23, kan inddrives ved indeholdelse i løn m.v. efter reglerne for inddrivelse af personlige skatter i kildeskatteloven.

Stk. 2. Restanceinddrivelsesmyndigheden kan eftergive krav efter stk. 1 efter reglerne i opkrævningsloven.«

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender

§ 27

I lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. lovbekendtgørelse nr. 909 af 3. september 2004, foretages følgende ændringer:

1. I § 18, stk. 2, nr. 2, udgår »eller afsoning«.

2. § 18, stk. 2, nr. 3, ophæves.

3. § 20 ophæves.

4. § 21 ophæves.

5. I § 24 indsættes som stk. 4 og 5:

»Stk. 4. Tilbagebetalingskrav efter stk. 2 kan endvidere inddrives ved indeholdelse i løn m.v. efter reglerne for inddrivelse af personlige skatter i kildeskatteloven.

Stk. 5. Restanceinddrivelsesmyndigheden kan eftergive tilbagebetalingskrav efter stk. 2 efter reglerne i opkrævningsloven.«

§ 28

I lov om inddrivelse af underholdsbidrag, jf. lovbekendtgørelse nr. 631 af 15. september 1986, som ændret senest ved § 9 i lov nr. 461 af 7. juni 2001, foretages følgende ændringer:

1. § 5, stk. 1, affattes således:

»Bidraget kan inddrives ved indeholdelse i løn m.v. efter reglerne for inddrivelse af personlige skatter i kildeskatteloven.«

2. §§ 10-18 ophæves.

3. Efter § 21 indsættes:

»§ 21 a. Restanceinddrivelsesmyndigheden kan eftergive bidragskrav, der tilkommer det offentlige, og som inddrives efter denne lov, efter reglerne i opkrævningsloven.«

4. I § 23, stk. 1 , udgår »eller afsoning«.

5. § 23, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Indeholdelse i løn m.v. kan ikke ske for bidrag, der har været forfaldne i mere end 5 år.«

6. § 24, stk. 2, 2. pkt. , ophæves.

§ 29

I lov nr. 456 af 10. juni 2003 om forbrugerklager (forbrugerklageloven) foretages følgende ændringer:

1. § 17, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. De i stk. 1-3 nævnte beløb kan inddrives ved udpantning og ved indeholdelse i løn m.v. efter reglerne for inddrivelse af personlige skatter i kildeskatteloven.«

2. I § 17 indsættes efter stk. 4 som nyt stykke:

»Stk. 5. Restanceinddrivelsesmyndigheden kan eftergive krav efter stk. 1-3 efter reglerne i opkrævningsloven.«

Stk. 5 bliver herefter stk. 6.

§ 30

I lov nr. 432 af 9. juni 2004 om hold af dyr foretages følgende ændring:

1. I § 55 indsættes som stk. 4 :

»Stk. 4. Restanceinddrivelsesmyndigheden kan eftergive krav efter stk. 2 efter reglerne i opkrævningsloven.«

§ 31

I lov nr. 433 af 9. juni 2004 om dyrlæger foretages følgende ændring:

1. I § 37 indsættes som stk. 4 :

»Stk. 4. Restanceinddrivelsesmyndigheden kan eftergive krav efter stk. 2 efter reglerne i opkrævningsloven.«

Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration

§ 32

I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 808 af 14. juli 2004, som ændret ved lov nr. 429 af 9. juni 2004, lov nr. 323 af 18. maj 2005 og § 1 i lov nr. 324 af 18. maj 2005, foretages følgende ændring:

1. I § 9, stk. 19, 2. pkt., indsættes efter »skatter«: »i kildeskatteloven og efter §§ 15, 15 a og 15 b i opkrævningsloven«.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

§ 33

I lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om markedsordninger for landbrugsvarer m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 297 af 28. april 2004, som ændret ved § 3 i lov nr. 366 af 24. maj 2005, foretages følgende ændringer:

1. I § 21 indsættes som stk. 2 :

»Stk. 2. Beløb som nævnt i stk. 1 kan inddrives ved indeholdelse i løn m.v. efter reglerne for inddrivelse af personlige skatter i kildeskatteloven.«

2. Efter § 31 a indsættes:

»§ 31 b. Restanceinddrivelsesmyndigheden kan eftergive krav efter §§ 21 og 31 a efter reglerne i opkrævningsloven.«

§ 34

I lov om arbejderboliger på landet, jf. lovbekendtgørelse nr. 344 af 16. maj 1997, foretages følgende ændring:

1. Efter § 68 b indsættes i kapitel VIII :

»§ 68 c. Restanceinddrivelsesmyndigheden kan eftergive krav efter § 68 a efter reglerne i opkrævningsloven.«

§ 35

I lov om Kongeriget Danmarks Fiskeribank, jf. lovbekendtgørelse nr. 92 af 8. februar 2001, foretages følgende ændringer:

1. I § 6 a, stk. 1, indsættes efter »ved«: »udpantning og ved«.

2. Efter § 6 a indsættes:

»§ 6 b. Restanceinddrivelsesmyndigheden kan eftergive krav efter § 6 a efter reglerne i opkrævningsloven.«

§ 36

I lov nr. 1081 af 22. december 1993 om ophørsstøtte til erhvervsfiskere foretages følgende ændringer:

1. I § 12, stk. 1, indsættes efter »ved«: »udpantning og ved«.

2. Efter § 12 indsættes:

»§ 12 a. Restanceinddrivelsesmyndigheden kan eftergive krav, som inddrives efter § 12, efter reglerne i opkrævningsloven.«

§ 37

I lov om ophørsstøtte til jordbrugere, jf. lovbekendtgørelse nr. 676 af 9. august 1995, foretages følgende ændringer:

1. I § 19, stk. 1, indsættes efter »ved«: »udpantning og ved«.

2. Efter § 19 indsættes:

»§ 19 a. Restanceinddrivelsesmyndigheden kan eftergive krav efter § 19 efter reglerne i opkrævningsloven.«

§ 38

I lov nr. 268 af 6. maj 1993 om statsgaranti for gældssaneringslån til jordbrugere, som ændret ved lov nr. 1108 af 22. december 1993, foretages følgende ændringer:

1. I § 14, stk. 1, indsættes efter »ved«: »udpantning og ved«.

2. Efter § 14 indsættes:

»§ 14 a. Restanceinddrivelsesmyndigheden kan eftergive krav efter § 14 efter reglerne i opkrævningsloven.«

§ 39

I lov om strukturforanstaltninger vedrørende fiskerisektoren, jf. lovbekendtgørelse nr. 316 af 3. maj 2001, som ændret ved § 2 i lov nr. 967 af 4. december 2002, foretages følgende ændring:

1. Efter § 17 indsættes i kapitel 3 :

»§ 17 a. Restanceinddrivelsesmyndigheden kan eftergive krav, som inddrives i medfør af § 17, efter reglerne i opkrævningsloven.«

§ 40

I lov om støtte til jordbrugets strukturudvikling og til økologisk produktion inden for jordbrug og fiskeri m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 192 af 26. marts 1999, som ændret ved § 31 i lov nr. 338 af 17. maj 2000, bekendtgørelse nr. 964 af 27. maj 2000, bekendtgørelse nr. 317 af 7. maj 2001 og bekendtgørelse nr. 950 af 31. oktober 2001, foretages følgende ændringer:

1. I § 22, stk. 1, 2. pkt., indsættes efter »ved«: »udpantning og ved«.

2. Efter § 22 indsættes i kapitel 8 :

»§ 22 a. Restanceinddrivelsesmyndigheden kan eftergive krav, som inddrives i medfør af § 22, efter reglerne i opkrævningsloven.«

§ 41

I lov om støtte til miljøforbedrende investeringer i mindre landbrug m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1172 af 16. december 1992, som ændret ved § 7 i lov nr. 284 af 27. april 1994 og § 1 i lov nr. 1108 af 21. december 1994, foretages følgende ændringer:

1. I § 20 a, stk. 1, indsættes efter »ved«: »udpantning og ved«.

2. Efter § 20 a indsættes i kapitel 3 :

»§ 20 b. Restanceinddrivelsesmyndigheden kan eftergive krav, som inddrives i medfør af § 20 a, efter reglerne i opkrævningsloven.«

§ 42

I lov om støtte til udvikling af landdistrikterne (landdistriktsstøtteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 728 af 29. juni 2004, foretages følgende ændringer:

1. I § 23, stk. 1, 2. pkt., indsættes efter »ved«: »udpantning og ved«.

2. Før overskriften til § 24 indsættes:

»§ 23 a. Restanceinddrivelsesmyndigheden kan eftergive gæld til det offentlige efter § 23 efter reglerne i opkrævningsloven.«

3. § 29 affattes således:

»§ 29. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri fastsætter tidspunktet for ophævelse af lov nr. 397 af 14. juni 1995 om statsgaranti og ydelsestilskud ved lån til yngre jordbrugere, som ændret ved tekstanmærkning nr. 117 ad § 24.24.05 til finanslov for finansåret 2000. Loven gælder dog fortsat for jordbrugere, der har ansøgt om eller fået bevilget lån og tilskud, jf. dog § 32, samt for de lån og tilskud, der er ydet under nævnte lov, jf. dog § 32, og i henhold til lov om statsgaranti og rentetilskud m.m. ved udlån til yngre jordbrugere, jf. lovbekendtgørelse nr. 1186 af 23. december 1994, jf. dog § 33, og lov om udlån til yngre jordbrugere, jf. lovbekendtgørelse nr. 96 af 26. februar 1981.

Stk. 2. For lån, hvorpå reglerne i lov om statsgaranti og rentetilskud m.m. ved udlån til yngre jordbrugere, jf. lovbekendtgørelse nr. 1186 af 23. december 1994 i medfør af stk. 1 fortsat finder anvendelse, kan ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri indhente sådanne oplysninger hos told- og skatteforvaltningen, der er nødvendige ved bedømmelsen af, hvorvidt lånevilkårene fortsat opfyldes. Restanceinddrivelsesmyndigheden kan med tillæg af renter og omkostninger inddrive statskassens tilgodehavende efter indfrielse af en i henhold til de regler, der er nævnt i 1. pkt., ydet statsgaranti og foretage indeholdelse i løn m.v. hos den pågældende efter reglerne for inddrivelse af personlige skatter i kildeskatteloven. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan i samråd med skatteministeren fastsætte nærmere regler om fremgangsmåden i forbindelse med lønindeholdelsen, herunder om straf af bøde for overtrædelse af reglerne. For overtrædelser, der begås af selskaber og andre juridiske personer, kan der pålægges strafansvar efter reglerne i straffelovens kapitel 5.

Stk. 3. For lån, hvorpå reglerne i lov om statsgaranti og rentetilskud m.m. ved udlån til yngre jordbrugere, jf. lovbekendtgørelse nr. 1186 af 23. december 1994, i medfør af stk. 1 fortsat finder anvendelse, kan restanceinddrivelsesmyndigheden foretage udpantning.

Stk. 4. For lån, hvorpå reglerne i lov om statsgaranti og rentetilskud m.m. ved udlån til yngre jordbrugere, jf. lovbekendtgørelse nr. 1186 af 23. december 1994, i medfør af stk. 1 fortsat finder anvendelse, kan restanceinddrivelsesmyndigheden eftergive gæld til det offentlige efter reglerne i opkrævningsloven.

Stk. 5. For lån, hvorpå reglerne i lov nr. 397 af 14. juni 1995 om statsgaranti og ydelsestilskud ved lån til yngre jordbrugere i medfør af stk. 1 fortsat finder anvendelse, kan ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri indhente sådanne oplysninger hos told- og skatteforvaltningen, der er nødvendige ved bedømmelsen af, hvorvidt låne- og tilskudsvilkårene fortsat opfyldes. Restanceinddrivelsesmyndigheden kan efter statskassens indfrielse af en i henhold til de regler, der er nævnt i 1. pkt., ydet statsgaranti inddrive statskassens tilgodehavende med tillæg af renter og omkostninger ved indeholdelse i løn m.v. hos den pågældende låntager efter reglerne for inddrivelse af personlige skatter i kildeskatteloven. Tilsvarende gælder for tilskud ydet efter de regler, der er nævnt i 1. pkt., og som kræves tilbagebetalt efter de regler, der er nævnt i 1. pkt. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan i samråd med skatteministeren fastsætte nærmere regler om fremgangsmåden i forbindelse med lønindeholdelsen.

Stk. 6. For lån, hvorpå reglerne i lov nr. 397 af 14. juni 1995 om statsgaranti og ydelsestilskud ved lån til yngre jordbrugere i medfør af stk. 1 fortsat finder anvendelse, kan restanceinddrivelsesmyndigheden foretage udpantning.

Stk. 7. For lån, hvorpå reglerne i lov nr. 397 af 14. juni 1995 om statsgaranti og ydelsestilskud ved lån til yngre jordbrugere i medfør af stk. 1 fortsat finder anvendelse, kan restanceinddrivelsesmyndigheden eftergive gæld til det offentlige efter reglerne i opkrævningsloven.

Stk. 8. Regler, der er udstedt i medfør af de i stk. 1 ophævede lovbestemmelser, forbliver i kraft for lån og tilskud bevilget på grundlag af ansøgninger indgivet inden tidspunktet for lovbestemmelsernes ophævelse, indtil de ophæves eller afløses af regler udstedt i medfør af denne lov.«

§ 43

I lov nr. 1159 af 19. december 2003 om ændring af lov om støtte til udvikling af landdistrikterne. (Ændring af støtteordningen for yngre jordbrugeres etablering) foretages følgende ændring:

1. § 2 affattes således:

»§ 2. Loven træder i kraft den 1. januar 2004.

Stk. 2. Loven har ikke virkning for jordbrugere, der ved dens ikrafttræden har ansøgt om eller fået bevilget lån i henhold til kapitel 3 i lov om støtte til udvikling af landdistrikterne (landdistriktsstøtteloven) som affattet ved lov nr. 338 af 17. maj 2000.

Stk. 3. Kapitel 3 i lov om støtte til udvikling af landdistrikterne (landdistriktsstøtteloven) som affattet ved lov nr. 338 af 17. maj 2000 gælder fortsat for jordbrugere, der har ansøgt om eller fået bevilget lån og tilskud, og for de lån og tilskud, der er ydet under kapitel 3 i nævnte lov.

Stk. 4. Regler, der er udstedt i medfør af kapitel 3 i lov om støtte til udvikling af landdistrikterne (landdistriktsstøtteloven) som affattet ved lov nr. 338 af 17. maj 2000 forbliver i kraft for lån og tilskud bevilget på grundlag af ansøgninger indgivet inden tidspunktet for ikrafttræden af denne lov, indtil de ophæves.

Stk. 5. For lån, hvorpå reglerne i kapitel 3 i lov om støtte til udvikling af landdistrikterne (landdistriktsstøtteloven) som affattet ved lov nr. 338 af 17. maj 2000 i medfør af stk. 3 fortsat finder anvendelse, kan restanceinddrivelsesmyndigheden inddrive statskassens tilgodehavende efter de nævnte regler samt efter indfrielse af en efter de nævnte regler ydet statsgaranti med tillæg af renter og omkostninger. Restanceinddrivelsesmyndigheden kan inddrive skyldige beløb ved indeholdelse i løn m.v. hos den pågældende efter reglerne om inddrivelse af personlige skatter i kildeskatteloven. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan i samråd med skatteministeren fastsætte nærmere regler om fremgangsmåden i forbindelse med lønindeholdelse.

Stk. 6. For lån, hvorpå reglerne i kapitel 3 i lov om støtte til udvikling af landdistrikterne (landdistriktsstøtteloven) som affattet ved lov nr. 338 af 17. maj 2000 i medfør af stk. 3 fortsat finder anvendelse, kan restanceinddrivelsesmyndigheden foretage udpantning.

Stk. 7. For lån, hvorpå reglerne i kapitel 3 i lov om støtte til udvikling af landdistrikterne (landdistriktsstøtteloven) som affattet ved lov nr. 338 af 17. maj 2000 i medfør af stk. 3 fortsat finder anvendelse, kan restanceinddrivelsesmyndigheden eftergive gæld til det offentlige efter reglerne i opkrævningsloven.«

§ 44

I lov nr. 421 af 31. maj 2000 om tilskud til fremme af innovation, forskning og udvikling m.v. i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren (innovationsloven), som ændret ved § 7 i lov nr. 967 af 4. december 2002, foretages følgende ændringer:

1. I § 18, stk. 1, 2. pkt., indsættes efter »ved«: »udpantning og ved«.

2. Efter § 18 indsættes:

»§ 18 a. Restanceinddrivelsesmyndigheden kan eftergive krav som inddrives i medfør af § 18 efter reglerne i opkrævningsloven.«

§ 45

I lov om mark- og vejfred, jf. lovbekendtgørelse nr. 818 af 11. december 1987, som ændret ved § 10 i lov nr. 1082 af 20. december 1995 og § 11 i lov nr. 232 af 2. april 1997, foretages følgende ændringer:

1. I § 6 indsættes efter stk. 2 som nye stykker:

»Stk. 3. Beløb vedrørende refusion af udgifter til optagelsesbekendtgørelse efter stk. 2 kan endvidere inddrives ved indeholdelse i løn m.v. efter reglerne for inddrivelse af personlige skatter i kildeskatteloven.

Stk. 4. Restanceinddrivelsesmyndigheden kan eftergive skyldige beløb efter reglerne i opkrævningsloven.«

Stk. 3 bliver herefter stk. 5.

2. I § 7, stk. 3, ændres »§ 6, stk. 3« til: »§ 6, stk. 5«.

§ 46

I lov om hegn, jf. lovbekendtgørelse nr. 717 af 6. august 2001, foretages følgende ændring:

1. I § 44 indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:

»Stk. 4. Skyldig betaling for udgifter efter stk. 2 samt vederlag m.v. efter stk. 3 kan endvidere inddrives ved indeholdelse i løn m.v. efter reglerne om inddrivelse af personlige skatter i kildeskatteloven.«

Stk. 4 bliver herefter stk. 5.

§ 47

I fiskeriloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 828 af 31. juli 2004, som ændret ved § 1 i lov nr. 1428 af 22. december 2004, foretages følgende ændringer:

1. I § 116 indsættes efter »udpantningsret«: »og adgang til lønindeholdelse efter reglerne om inddrivelse af personlige skatter i kildeskatteloven«.

2. I § 116 indsættes som stk. 2 :

»Stk. 2. Restanceinddrivelsesmyndigheden kan eftergive krav efter stk. 1 efter reglerne i opkrævningsloven.«

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling

§ 48

I lov nr. 419 af 6. juni 2002 om teknologi og innovation foretages følgende ændring:

1. Efter § 12 indsættes:

»§ 12 a. Inddrivelsesmyndigheden kan eftergive krav efter § 12 efter reglerne i opkrævningsloven.«

Skatteministeriet

§ 49

I lov om en arbejdsmarkedsfond, jf. lovbekendtgørelse nr. 694 af 20. august 2002, som ændret senest ved § 4 i lov nr. 325 af 18. maj 2005, og som ændres ved § 6 i det af Folketinget den 31. maj 2005 vedtagne forslag til lov om ændring af en række love som følge af skatteforvaltningsloven. (Konsekvensændringer som følge af kommunalreformen m.v.), foretages følgende ændringer:

1. I § 15, stk. 3, 1. pkt., ændres »Ubetalte bidrag og rentebeløb« til: »Ubetalte bidrag, rentebeløb og gebyrer«.

2. I § 15 indsættes som stk. 5 :

»Stk. 5. Skatteministeren kan bestemme, at der for erindringsskrivelser, tilsigelser til udlægsforretninger og afgørelser om indeholdelse i løn m.v. udstedt af restanceinddrivelsesmyndigheden vedrørende ikke rettidigt betalte bidragsbeløb efter stk. 1 skal betales gebyr til restanceinddrivelsesmyndigheden. Gebyret kan højst udgøre 250 kr.«

3. Efter § 23 indsættes:

»§ 23 a. Restanceinddrivelsesmyndigheden kan eftergive krav omfattet af § 23, stk. 5, efter reglerne i opkrævningsloven.«

§ 50

I lov om en børnefamilieydelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 846 af 4. september 2000, som ændret ved § 8 i lov nr. 1029 af 22. november 2000, lov nr. 1162 af 19. december 2003 og § 2 i lov nr. 1166 af 19. december 2003, foretages følgende ændringer:

1. I § 7, stk. 2, indsættes efter »stk. 1«: », og kravet kan tillige inddrives ved indeholdelse i løn m.v. efter reglerne for inddrivelse af personlige skatter i kildeskatteloven«.

2. I § 7 indsættes som stk. 3 :

»Stk. 3. Restanceinddrivelsesmyndigheden kan eftergive tilbagebetalingskrav efter stk. 1 efter reglerne i opkrævningsloven.«

§ 51

I lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. (opkrævningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 289 af 28. april 2003, som ændret ved § 12 i lov nr. 458 af 9. juni 2004, § 32 i lov nr. 469 af 9. juni 2004, § 2 i lov nr. 1441 af 22. december 2004 og § 7 i lov nr. 325 af 18. maj 2005, foretages følgende ændringer:

1. § 15 affattes således:

»§ 15. Tilsvar, renter, gebyrer og administrative bøder kan eftergives, såfremt skyldneren godtgør, at skyldneren ikke er i stand til og inden for de nærmeste år ingen udsigt har til at kunne opfylde sine gældsforpligtelser og det må antages, at eftergivelsen vil føre til en varig forbedring af skyldnerens økonomiske forhold. Tilsvarende kan beløb eftergives, som personer er pligtige at betale som erstatning for selskabers manglende betaling af skyldige beløb til det offentlige.

Stk. 2. Eftergivelse kan i almindelighed ikke finde sted, såfremt

1) skyldnerens økonomiske forhold er uafklarede,

2) skyldneren har handlet uforsvarligt i økonomiske anliggender, herunder såfremt en ikke uvæsentlig gæld

a) er stiftet på et tidspunkt, hvor skyldneren var ude af stand til at opfylde sine økonomiske forpligtelser,

b) er opstået som følge af, at skyldneren har påtaget sig en finansiel risiko, der stod i misforhold til skyldnerens økonomiske situation,

c) er stiftet med henblik på forbrug eller

d) er gæld til det offentlige, som er oparbejdet systematisk,

3) en ikke uvæsentlig gæld er pådraget ved strafbare eller erstatningspådragende forhold,

4) skyldneren har undladt at afdrage på sin gæld, selv om skyldneren har haft rimelig mulighed herfor,

5) skyldneren har indrettet sig med henblik på eftergivelse, eller

6) skyldneren stifter ny gæld til det offentlige efter, at eftergivelsessag er indledt.

Stk. 3. Ved afgørelse efter stk. 2 skal der lægges vægt på gældens alder, samt om skyldneren udelukkende eller i overvejende grad har gæld i form af offentlige restancer.

Stk. 4. Uanset stk. 2 kan eftergivelse nægtes, såfremt der foreligger andre omstændigheder, der taler afgørende imod hel eller delvis eftergivelse.

Stk. 5. Kun skyldnere, som er fysiske personer, kan få eftergivelse efter stk. 1, jf. dog stk. 6.

Stk. 6. Eftergivelse kan i øvrigt, når forholdene i ganske særlig grad taler derfor, meddeles personer, selskaber, foreninger, selvejende institutioner, fonde el.lign.«

2. Efter § 15 indsættes i kapitel 4 :

»§ 15 a. Eftergivelse kan gå ud på bortfald eller nedsættelse af skyldnerens gæld. I forbindelse med nedsættelse kan der træffes bestemmelse om henstand med og afdragsvis betaling af den ikke eftergivne del af gælden. I henstands- og afdragsperioden sker der ingen forrentning af gælden.

Stk. 2. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om fastsættelsen af afdragene og afdragsperiodens længde efter stk. 1.

Stk. 3. Beløbsgrænser, der fastsættes i medfør af stk. 2, reguleres hvert år pr. 1. januar med 2,0 pct. tillagt eller fratrukket tilpasningsprocenten for det pågældende finansår, jf. lov om en satsreguleringsprocent. De regulerede beløb afrundes opad til det nærmeste hele kronebeløb. De årlige reguleringer bekendtgøres af skatteministeren.

§ 15 b. Eftergivelse kan tilbagekaldes, såfremt skyldneren

1) i forbindelse med eftergivelsessagen har gjort sig skyldig i svigagtigt forhold eller

2) groft tilsidesætter sine forpligtigelser i forbindelse med afvikling af den ikke eftergivne del af gælden.«

§ 52

I lov om opkrævning af indkomstskat samt kommunal og amtskommunal ejendomsværdiskat for personer m.v. (kildeskat), jf. lovbekendtgørelse nr. 678 af 12. august 2002, som ændret senest ved § 3 i lov nr. 325 af 18. maj 2005, foretages følgende ændringer:

1. Efter § 70 indsættes:

»§ 70 A. Skatteministeren kan bestemme, at der for erindringsskrivelser, tilsigelser til udlægsforretninger og afgørelser om indeholdelse i løn m.v. udstedt af restanceinddrivelsesmyndigheden vedrørende ikke rettidigt betalt foreløbig skat efter § 50 og restskatter efter §§ 61 og 62 A skal betales gebyr til restanceinddrivelsesmyndigheden. Gebyret kan højst udgøre 250 kr.«

2. I § 73, stk. 1, indsættes efter »arbejdsvederlag«: »samt ventepenge, pensioner og lignende understøttelser, der udredes af statskassen, kommunale kasser, andre offentlige kasser eller private kasser«.

3. § 73, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Indeholdelse efter stk. 1 og 2 kan foretages, selv om lønudbetalingen m.v. også er genstand for indeholdelse af skat efter §§ 46 og 49. Indeholdelsen sker med en procentdel (indeholdelsesprocenten) af nettolønnen. Ved pålæg om indeholdelse skal der overlades skyldneren det nødvendige til eget og familiens underhold. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om betalingsevnevurdering, herunder rådighedsbeløb, til fastsættelse af den del af nettolønnen, som maksimalt kan indeholdes.«

4. § 73, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Indeholdelsesprocenten kan gradueres efter nettoindkomstens størrelse. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om sammenhængen mellem nettoindkomsten og indeholdelsesprocenten.«

5. I § 73 indsættes som stk. 11 :

»Stk. 11. Beløbsgrænser, der fastsættes i medfør af stk. 3 og 4, reguleres hvert år pr. 1. januar med 2,0 pct. tillagt eller fratrukket tilpasningsprocenten for det pågældende finansår, jf. lov om en satsreguleringsprocent. De regulerede beløb afrundes opad til det nærmeste hele kronebeløb. De årlige reguleringer bekendtgøres af skatteministeren.«

6. § 73 B affattes således:

»§ 73 B. Reglerne om eftergivelse i opkrævningslovens §§ 15, 15 a og 15 b finder tilsvarende anvendelse på skattebeløb, som en person efter denne lov har været pligtig at indeholde, og administrativt vedtagne bøder efter § 79.«

7. § 73 C, 2. pkt., og § 73 D, 2. pkt., ophæves.

8. I § 84, stk. 1, indsættes efter »skriftligt«: »eller ved andet læsbart medie«.

§ 53

I lov om tilskud til afvikling af studiegæld og om eftergivelse af studiegæld, jf. lovbekendtgørelse nr. 952 af 16. december 1998, foretages følgende ændring:

1. I § 16 c indsættes efter »regler«: »eller eftergivelse efter reglerne i opkrævningsloven«.

Socialministeriet

§ 54

I lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 106 af 21. februar 2005, som ændret ved § 1 i lov nr. 328 af 18. maj 2005, § 1 i lov nr. 330 af 18. maj 2005 og § 3 i lov nr. 371 af 21. maj 2005, foretages følgende ændringer:

1. I § 48 indsættes efter stk. 6 som nyt stykke:

»Stk. 7. Restanceinddrivelsesmyndigheden kan eftergive krav omfattet af stk. 4 efter reglerne i opkrævningsloven.«

Stk. 7 bliver herefter stk. 8.

2. I § 49 ændres »§ 48, stk. 1-5 og 7« til: »§ 48, stk. 1-5, 7 og 8«.

3. I § 176, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »ved«: »udpantning og ved«.

4. Efter § 176 indsættes:

»§ 176 a. Restanceinddrivelsesmyndigheden kan eftergive krav omfattet af § 176 efter reglerne i opkrævningsloven.«

§ 55

I lov om boligbyggeri, jf. lovbekendtgørelse nr. 663 af 8. august 2002, som ændret ved lov nr. 406 af 28. maj 2003 og § 4 i lov nr. 1219 af 27. december 2003, foretages følgende ændring:

1. I § 8 indsættes som stk. 6 :

»Stk. 6. Restanceinddrivelsesmyndigheden kan eftergive krav omfattet af stk. 4 efter reglerne i opkrævningsloven.«

§ 56

I lov nr. 1234 af 27. december 2003 om byfornyelse og udvikling af byer, som ændret ved § 6 i lov nr. 330 af 18. maj 2005, foretages følgende ændringer:

1. I § 55 indsættes som stk. 6 :

»Stk. 6. Restanceinddrivelsesmyndigheden kan eftergive krav omfattet af stk. 1 efter reglerne i opkrævningsloven.«

2. I § 103, stk. 1, indsættes efter »ved«: »udpantning og ved«.

3. Før overskriften til § 104 indsættes:

»§ 103 a. Restanceinddrivelsesmyndigheden kan eftergive krav omfattet af § 103 efter reglerne i opkrævningsloven.«

§ 57

I lov nr. 1164 af 19. december 2003 om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., som ændret ved § 3 i lov nr. 319 af 5. maj 2004, § 3 i lov nr. 1431 af 22. december 2004, § 3 i lov nr. 1450 af 22. december 2004 og § 2 i lov nr. 327 af 18. maj 2005, foretages følgende ændringer:

1. § 46, stk. 2 og 3, affattes således:

»Stk. 2. Tilbagebetalingskrav efter § 42 og § 43, stk. 1, opkræves af kommunen efter regler fastsat af socialministeren i samråd med skatteministeren. Det kan herunder fastsættes, at en betalingsaftale bortfalder, hvis skyldneren trods påkrav udebliver med ydelser.

Stk. 3. Restanceinddrivelsesmyndigheden kan inddrive misligholdte tilbagebetalingskrav efter stk. 2 ved udpantning.«

2. I § 46 indsættes som stk. 4 og 5 :

»Stk. 4. Restanceinddrivelsesmyndigheden kan endvidere inddrive misligholdte tilbagebetalingskrav efter stk. 2 ved indeholdelse i løn m.v. efter reglerne for inddrivelse af personlige skatter i kildeskatteloven.

Stk. 5. Restanceinddrivelsesmyndigheden kan eftergive tilbagebetalingskrav efter stk. 2 efter reglerne i opkrævningsloven.«

§ 58

I lov om individuel boligstøtte, jf. lovbekendtgørelse nr. 75 af 19. januar 2005, foretages følgende ændring:

1. I § 51 indsættes som stk. 2 :

»Stk. 2. Restanceinddrivelsesmyndigheden kan endvidere eftergive krav efter stk. 1 efter reglerne i opkrævningsloven.«

§ 59

I lov om leje, jf. lovbekendtgørelse nr. 920 af 10. september 2004, som ændret ved § 1 i lov nr. 371 af 24. maj 2005, foretages følgende ændring:

1. I § 63 d indsættes efter stk. 5 som nyt stykke:

»Stk. 6. Inddrivelse som nævnt i stk. 5 kan endvidere ske ved indeholdelse i løn m.v. efter reglerne for inddrivelse af personlige skatter i kildeskatteloven.«

Stk. 6 bliver herefter stk. 7.

§ 60

I lov om midlertidig regulering af boligforholdene, jf. lovbekendtgørelse nr. 922 af 10. september 2004, som ændret ved § 2 i lov nr. 371 af 24. maj 2005, foretages følgende ændring:

1. I § 22 a indsættes efter stk. 6 som nyt stykke:

»Stk. 7. Inddrivelse som nævnt i stk. 6 kan endvidere ske ved indeholdelse i løn m.v. efter reglerne for inddrivelse af personlige skatter i kildeskatteloven.«

Stk. 7 bliver herefter stk. 8.

§ 61

I lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 1219 af 7. december 2004, som ændret ved § 2 i lov nr. 1431 af 22. december 2004, lov nr. 1449 af 22. december 2004, § 2 i lov nr. 1450 af 22. december 2004 og § 1 i lov nr. 327 af 18. maj 2005, foretages følgende ændringer:

1. I § 47 indsættes som stk. 4 og 5 :

»Stk. 4. Restanceinddrivelsesmyndigheden kan endvidere inddrive krav efter stk. 3 ved indeholdelse i løn m.v. efter reglerne for inddrivelse af personlige skatter i kildeskatteloven.

Stk. 5. Restanceinddrivelsesmyndigheden kan eftergive krav efter stk. 3 efter reglerne i opkrævningsloven.«

2. I § 72 a, stk. 2, indsættes som 3. pkt. :

»Restanceinddrivelsesmyndigheden kan eftergive krav efter stk. 1 efter reglerne i opkrævningsloven.«

§ 62

I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 97 af 17. februar 2005, som ændret ved § 3 i lov nr. 327, lov 329, § 3 i lov nr. 330 og lov nr. 331, alle af 18. maj 2005, foretages følgende ændringer:

1. Overskriften til kapitel 24 affattes således: »Betaling, tilbagebetaling og eftergivelse m.v

2. Efter § 119 indsættes som ny paragraf:

»§ 119 a. Restanceinddrivelsesmyndigheden kan eftergive krav efter §§ 118 og 120 efter reglerne i opkrævningsloven.«

§ 63

I lov om tvungen administration af udlejningsejendomme, jf. lovbekendtgørelse nr. 76 af 19. januar 2005, foretages følgende ændringer:

1. I § 9 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. Restanceinddrivelsesmyndigheden kan endvidere inddrive krav efter stk. 2 ved indeholdelse i løn m.v. efter reglerne for inddrivelse af personlige skatter i kildeskatteloven og eftergive krav efter stk. 2 efter reglerne i opkrævningsloven.«

Stk. 3-8 bliver herefter stk. 4-9.

2. I § 10, stk. 1, ændres »§ 9, stk. 6 og 7« til: »§ 9, stk. 7 og 8«.

Transport- og Energiministeriet

§ 64

I lov om buskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 107 af 19. februar 2003, som ændret ved § 1 i lov nr. 474 af 9. juni 2004, foretages følgende ændringer:

1. § 5, stk. 3, 2. pkt., ophæves.

2. I § 5 indsættes som stk. 5-10:

»Stk. 5. Beløb efter stk. 3 kan inddrives ved udpantning og ved indeholdelse i løn m.v. efter reglerne for inddrivelse af personlige skatter i kildeskatteloven. Skyldige beløb kan endvidere inddrives ved modregning i overskydende skat.

Stk. 6. Restanceinddrivelsesmyndigheden kan eftergive krav efter stk. 3 efter reglerne i opkrævningsloven.

Stk. 7. Fogedretten træffer efter begæring afgørelse om indsigelser, som skyldneren fremsætter over for restanceinddrivelsesmyndigheden om kravets berettigelse, om berettigelsen af et meddelt pålæg om lønindeholdelse og om berettigelsen af en gennemført modregning i overskydende skat. Begæringen fremsættes over for restanceinddrivelsesmyndigheden, som indbringer indsigelsen for fogedretten. Afgørelsen træffes efter reglerne i retsplejelovens §§ 499-503.

Stk. 8. Afgørelse efter stk. 7 træffes af fogedretten i den retskreds, hvor skyldnerens bopæl er beliggende.

Stk.  9. Fristen for begæring om indbringelse af indsigelser efter stk. 7 er 4 uger, fra skyldneren har modtaget meddelelse om lønindeholdelse eller modregning.

Stk. 10. Overskrides den i stk. 9 nævnte frist, afviser fogedretten sagen. Justitsministeren kan dog undtagelsesvis indtil 1 år efter meddelelsen om lønindeholdelse eller modregning tillade, at en indsigelse behandles. Begæring herom skal i så fald indleveres til fogedretten inden 4 uger efter tilladelsens meddelelse. Fogedrettens afgørelse om indsigelser kan kæres til landsretten efter reglerne i retsplejelovens kapitel 53.«

§ 65

I lov om hovedstadsområdets kollektive persontrafik, jf. lovbekendtgørelse nr. 492 af 16. juni 1995, som ændret senest ved § 4 i lov nr. 1317 af 20. december 2000, foretages følgende ændringer:

1. I § 6 a, stk. 1, indsættes som 4. pkt. :

»Ubetalt kontrolafgift og ekspeditionsgebyr efter § 6, stk. 2, for rejser med bus, privatbaner, letbaner og vandbus i hovedstadsområdet kan efter tilsvarende regler inddrives af restanceinddrivelsesmyndigheden.«

2. Efter § 6 b indsættes:

»§ 6 c. Restanceinddrivelsesmyndigheden kan eftergive krav efter § 6 a efter reglerne i opkrævningsloven.«

§ 66

I lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr. 1171 af 2. december 2004, foretages følgende ændring:

1. Efter § 23 indsættes i kapitel 9 :

»§ 23 a. Restanceinddrivelsesmyndigheden kan eftergive krav efter § 23 efter reglerne i opkrævningsloven.«

§ 67

I lov om grundejerbidrag til offentlige veje (vejbidragslov), jf. lovbekendtgørelse nr. 713 af 11. september 1997, foretages følgende ændring:

1. I § 18 indsættes som stk. 3 :

»Stk. 3. Beløb efter stk. 1 kan endvidere inddrives ved indeholdelse i løn m.v. efter reglerne for inddrivelse af personlige skatter i kildeskatteloven.«

§ 68

I lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, jf. lovbekendtgørelse nr. 714 af 11. september 1997, som ændret ved § 3 i lov nr. 292 af 28. april 2000, foretages følgende ændring:

1. I § 18 indsættes som stk. 2 :

»Stk. 2. Beløb efter stk. 1 kan endvidere inddrives ved indeholdelse i løn m.v. efter reglerne for inddrivelse af personlige skatter i kildeskatteloven.«

§ 69

I lov om private fællesveje, jf. lovbekendtgørelse nr. 670 af 19. august 1999, som ændret ved § 2 i lov nr. 292 af 28. april 2000 og § 3 i lov nr. 172 af 19. marts 2001, foretages følgende ændring:

1. I § 65 indsættes som stk. 3 :

»Stk. 3. Beløb efter stk. 1 kan endvidere inddrives ved indeholdelse i løn m.v. efter reglerne for inddrivelse af personlige skatter i kildeskatteloven.«

§ 70

I lov om offentlige veje, jf. lovbekendtgørelse nr. 671 af 19. august 1999, som ændret senest ved lov nr. 233 af 2. april 2003, foretages følgende ændring:

1. I § 112 indsættes som stk. 3 :

»Stk. 3. Beløb efter stk. 1 kan endvidere inddrives ved indeholdelse i løn m.v. efter reglerne for inddrivelse af personlige skatter i kildeskatteloven.«

§ 71

I lov nr. 493 af 9. juni 2004 om CO2 -kvoter foretages følgende ændring:

1. I § 31 indsættes som stk. 9 :

»Stk. 9. Restanceinddrivelsesmyndigheden kan eftergive krav efter stk. 1, 3 og 4 efter reglerne i opkrævningsloven.«

Undervisningsministeriet

§ 72

I lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion, jf. lovbekendtgørelse nr. 107 af 18. februar 2004, foretages følgende ændring:

1. Efter § 29 indsættes:

»§ 29 a. Restanceinddrivelsesmyndigheden kan eftergive krav efter § 29 efter reglerne i opkrævningsloven.«

§ 73

I lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 870 af 21. oktober 2003, som ændret ved lov nr. 360 af 19. maj 2004, lov nr. 477 af 9. juni 2004, lov nr. 1457 af 22. december 2004 og lov nr. 335 af 18. maj 2005, foretages følgende ændring:

1. I § 50 indsættes som stk. 11 :

»Stk. 11. Restanceinddrivelsesmyndigheden kan eftergive krav efter stk. 1 og 2 efter reglerne i opkrævningsloven.«

Økonomi- og Erhvervsministeriet

§ 74

I byggeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 452 af 24. juni 1998, som ændret senest ved § 1 i lov nr. 484 af 9. juni 2004, foretages følgende ændring:

1. I § 29 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Skyldige gebyrer og beløb efter stk. 1 kan endvidere inddrives ved indeholdelse i løn m.v. efter reglerne for inddrivelse af personlige skatter i kildeskatteloven.«

§ 75

I lov om Dansk Eksportkreditfond m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 913 af 9. december 1999, som ændret ved § 2 i lov nr. 409 af 31. maj 2000, foretages følgende ændring:

1. Før overskriften til § 11 indsættes:

»§ 10 a. Restanceinddrivelsesmyndigheden kan eftergive krav efter § 10 efter reglerne i opkrævningsloven.«

§ 76

I lov om en garantiordning for udlån til nye aktiviteter i mindre virksomheder, jf. lovbekendtgørelse nr. 1191 af 23. december 1994, foretages følgende ændringer:

1. I § 8, stk. 1, indsættes efter »ved«: »udpantning og ved«.

2. Efter § 8 indsættes:

»§ 8 a. Restanceinddrivelsesmyndigheden kan eftergive krav efter § 8 efter reglerne i opkrævningsloven.«

§ 77

I lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 196 af 23. marts 2004, som ændret ved § 2 i lov nr. 364 af 19. maj 2004 og § 4 i lov nr. 491 af 9. juni 2004, foretages følgende ændringer:

1. I § 151, stk. 5, indsættes efter »udpantning«: »og ved indeholdelse i løn m.v. efter reglerne for inddrivelse af personlige skatter i kildeskatteloven«.

2. I § 151 indsættes som stk. 6 :

»Stk. 6. Restanceinddrivelsesmyndigheden kan eftergive afgifter efter stk. 3 efter reglerne i opkrævningsloven.«

3. I § 162, stk. 3, indsættes efter »udpantning«: »og ved indeholdelse i løn m.v. efter reglerne for inddrivelse af personlige skatter i kildeskatteloven«.

4. I § 162 indsættes som stk. 4 :

»Stk. 4. Restanceinddrivelsesmyndigheden kan eftergive krav efter stk. 1 og 2 efter reglerne i opkrævningsloven.«

§ 78

I lov nr. 209 af 28. april 1993 om Garantifonden for Skibsbygning m.v. (skibsværftsaftalen), som ændret senest ved lov nr. 310 af 3. juni 1998, foretages følgende ændringer:

1. I § 8, stk. 1, indsættes efter »ved«: »udpantning og ved«.

2. Efter § 8 indsættes i kapitel 5 :

»§ 8 a. Restanceinddrivelsesmyndigheden kan eftergive krav efter § 8 efter reglerne i opkrævningsloven.«

§ 79

I lov om statsgaranti til lån til forsøgsbyggeri, jf. lovbekendtgørelse nr. 34 af 21. januar 1999, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 1, indsættes efter »ved«: »udpantning og ved«.

2. Efter § 2 indsættes:

»§ 2 a. Restanceinddrivelsesmyndigheden kan eftergive krav efter § 2 efter reglerne i opkrævningsloven.«

§ 80

I lov nr. 415 af 31. maj 2000 om Klagenævnet for Udbud, som ændret ved § 15 i lov nr. 450 af 7. juni 2001 og § 1 i lov nr. 306 af 30. april 2003, foretages følgende ændring:

1. I § 13 indsættes som stk. 2 og 3 :

»Stk. 2. Bøder efter stk. 1 kan endvidere inddrives ved indeholdelse i løn m.v. efter reglerne for inddrivelse af personlige skatter i kildeskatteloven.

Stk. 3. Restanceinddrivelsesmyndigheden kan eftergive krav efter stk. 1 efter reglerne i opkrævningsloven.«

§ 81

I lov om Danmarks Statistik, jf. lovbekendtgørelse nr. 599 af 22. juni 2000, foretages følgende ændringer:

1. I § 13, stk. 4, indsættes efter »udpantning«: »og ved indeholdelse i løn m.v. efter reglerne for inddrivelse af personlige skatter i kildeskatteloven«.

2. I § 13 indsættes som stk. 7 :

»Stk. 7. Restanceinddrivelsesmyndigheden kan eftergive krav efter stk. 4 efter reglerne i opkrævningsloven.«

§ 82

I konkurrenceloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 539 af 28. juni 2002, som ændret ved § 5 i lov nr. 381 af 28. maj 2003 og lov nr. 1461 af 22. december 2004, foretages følgende ændringer:

1. I § 22, stk. 2, indsættes efter »udpantning«: »og ved indeholdelse i løn m.v. efter reglerne for inddrivelse af personlige skatter i kildeskatteloven«.

2. I § 22 indsættes som stk. 3 :

»Stk. 3. Restanceinddrivelsesmyndigheden kan eftergive krav efter stk. 1 efter reglerne i opkrævningsloven.«

§ 83

I lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse nr. 627 af 26. juli 2002, som ændret senest ved lov nr. 1465 af 22. december 2004, foretages følgende ændringer:

1. I § 24, stk. 5, 2. pkt., indsættes efter »udpantning«: »og ved indeholdelse i løn m.v. efter reglerne for inddrivelse af personlige skatter i kildeskatteloven«.

2. I § 24 indsættes som stk. 6 :

»Stk. 6. Restanceinddrivelsesmyndigheden kan eftergive krav efter stk. 1-4 efter reglerne i opkrævningsloven.«

§ 84

I lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 90 af 3. februar 2005, foretages følgende ændringer:

1. I § 369, stk. 2, indsættes efter »udpantning«: »og ved indeholdelse i løn m.v. efter reglerne for inddrivelse af personlige skatter i kildeskatteloven«.

2. I § 369 indsættes som stk. 3 :

»Stk. 3. Restanceinddrivelsesmyndigheden kan eftergive krav efter stk. 1 efter reglerne i opkrævningsloven.«

3. I § 374, stk. 3, indsættes efter »udpantning«: »og ved indeholdelse i løn m.v. efter reglerne for inddrivelse af personlige skatter i kildeskatteloven«.

4. I § 374 indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:

»Stk. 4. Restanceinddrivelsesmyndigheden kan eftergive tvangsbøder efter stk. 1 og 2 efter reglerne i opkrævningsloven.«

Stk. 4-6 bliver herefter stk. 5-7.

§ 85

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. november 2005, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. § 52, nr. 8, har virkning for underretninger, som indeholdelsespligtige giver modtageren af A-indkomst den 1. september 2005 og senere.

§ 86

§ 28 gælder ikke for Færøerne. § 28 kan dog ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Færøerne med de afvigelser, som de særlige færøske forhold tilsiger.

Givet på Christiansborg Slot, den 6. juni 2005

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Kristian Jensen