Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om sagsbehandlingsregler ved godkendelse af forvaltningsorganisationer efter ophavsretsloven

I medfør af § 38, stk. 6, § 39, stk. 5, § 50, stk. 5, § 66 b, stk. 5, § 68, stk. 3, og § 75 a, stk. 2, i lov om ophavsret, jf. lovbekendtgørelse nr. 1144 af 23. oktober 2014, fastsættes:

Definitioner

§ 1. I denne bekendtgørelse forstås ved ansøgeren, den organisation, som i henhold til lovens § 38, stk. 5, § 39, stk. 3, § 50, stk. 4, § 66 b, stk. 3, § 68, stk. 2, og § 75 a, stk. 1, søger om kulturministerens godkendelse.

Frist for meddelelse af afgørelse

§ 2. Kulturministeriet skal træffe og meddele afgørelse om godkendelse senest 4 uger efter modtagelse af ansøgning og alle nødvendige dokumenter, og såfremt sagen i øvrigt er fuldt oplyst, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Uanset fristen i stk. 1, kan Kulturministeriet træffe afgørelse senest 8 uger efter modtagelse af ansøgning og alle nødvendige dokumenter, og såfremt sagen i øvrigt er fuldt oplyst, hvis sagens kompleksitet berettiger det. Kulturministeriet giver ansøger meddelelse om fristen inden udløbet af fristen efter stk. 1. Meddelelsen skal være begrundet.

Stk. 3. Uanset fristerne i stk. 1 og 2, kan ansøger ikke anses for at være godkendt, før Kulturministeriet har truffet afgørelse om godkendelse.

Kvittering

§ 3. Kulturministeriet skal hurtigst muligt kvittere for modtagelsen af en ansøgning om godkendelse. Kvitteringen skal indeholde følgende oplysninger:

1) fristen for meddelelsen af afgørelse, jf. § 2, stk. 1 og 2,

2) oplysninger om, at ansøgeren ikke kan betragtes som godkendt, før Kulturministeriet har truffet og meddelt afgørelsen, uanset om fristen efter § 2, stk. 1 og 2, ikke er overholdt, og

3) klagemuligheder.

Ikrafttræden

§ 4. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. marts 2015.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 1312 af 15. december 2009 om sagsbehandlingsregler ved godkendelse af forvaltningsorganisationer efter ophavsretsloven.

Kulturministeriet, den 5. februar 2015

Marianne Jelved

/ Bente Skovgaard Kristensen