Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Den fulde tekst

Cirkulære om dispositionsbegrænsninger for 2015

§ 1. Med virkning for finansåret 2015 gennemføres en begrænsning af ministeriernes dispositionsadgang over de på finansloven opførte bevillinger. Dispositionsbegrænsningen vedrører effektivisering af statslige indkøb i forbindelse med indgåelsen af nye, centralt koordinerede indkøbsaftaler, jf. Finansministeriets cirkulæreskrivelse af 3. juni 2014, samt effektiviseringer som følge af nye aftaler for kammeradvokatordningen og Statens KoncernBetalinger.

§ 2. De nye centralt koordinerede indkøbsaftaler samt nye aftaler for kammeradvokatordningen og Statens KoncernBetalinger vil føre til en effektivisering af indkøbet på de omfattede indkøbsområder. I forbindelse hermed nedsættes ministeriernes driftsrammer med de i bilag 1 viste beløb.

§ 3. Dispositionsbegrænsningen skal udvises som mindreforbrug på forslag til tillægsbevillingslov for 2015. Dispositionsbegrænsningen skal i TB-oversigterne kategoriseres under Dispositionsbegrænsninger med følgende tekst: »Effektivisering af indkøb mv.«.

Finansministeriet, den 6. februar 2015

Bjarne Corydon

/ Niels Gotfredsen


Bilag 1

Tabel 1.1
Udmøntning af rammekorrektion på TB15 (mio. kr.)
 
 
TB15
§ 5 Statsministeriet
-0,1
§ 6 Udenrigsministeriet
-1,9
§ 7 Finansministeriet
1,3
§ 8 Erhvervs- og Vækstministeriet
-1,4
§ 9 Skatteministeriet
-6,1
§ 10 Økonomi- og Indenrigsministeriet
-1,0
§ 11 Justitsministeriet
-10,0
§ 12 Forsvarsministeriet
-6,3
§ 14 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter
-0,1
§ 15 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold
-2,9
§ 16 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse
-1,9
§ 17 Beskæftigelsesministeriet
-2,0
§ 19 Uddannelses- og Forskningsministeriet
-14,6
§ 20 Undervisningsministeriet
-14,2
§ 21 Kulturministeriet
-4,3
§ 22 Kirkeministeriet
0,0
§ 23 Miljøministeriet
-2,2
§ 24 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
-1,9
§ 28 Transportministeriet
-3,5
§ 29 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet
-1,2
Total
-74,3