Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler og lov om miljøbeskyttelse

(Obligatorisk digital kommunikation, ændringer i administrationsordningen for udbetaling af skrotningsgodtgørelse og nedsættelse af betalingssats for indsamling af bærbare batterier m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov nr. 372 af 2. juni 1999 om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler, som ændret ved lov nr. 385 af 6. juni 2002, § 106 i lov nr. 428 af 6. juni 2005 og lov nr. 1629 af 26. december 2013, foretages følgende ændringer:

1. I § 6, stk. 2, indsættes som 2. pkt.:

»Dette gælder, uanset om betingelserne i stk. 5, nr. 2 og 3, er opfyldt.«

2. I § 6, stk. 3, indsættes som 2. pkt.:

»Dette gælder kun, hvis samtlige betingelser i stk. 5 er opfyldt.«

3. I § 6, stk. 5, nr. 1, ændres »Centralregisteret for Motorkøretøjer« til: »Køretøjsregisteret«, og »ikrafttræden og« ændres til: »ikrafttræden,«.

4. I § 6, stk. 5, indsættes efter nr. 1 som nye numre:

»2) der ikke er opnået godtgørelse af registreringsafgiften hos SKAT, jf. registreringsafgiftslovens § 7 b,

3) køretøjet efter afmeldingen fra Køretøjsregisteret ikke har været indregistreret i et andet land og«.

Nr. 2 bliver herefter nr. 4.

5. Efter § 7 indsættes i kapitel 3:

»§ 7 a. Miljøministeren kan fastsætte regler om, at anmodning om godtgørelse skal indsendes digitalt, og at kommunikation mellem administrator og ansøger skal foregå digitalt. Miljøministeren kan fastsætte nærmere regler om digital kommunikation, herunder om anvendelse af bestemte it-systemer, særlige digitale formater og skemaer samt digital signatur.

Stk. 2. En digital meddelelse anses for at være kommet frem, når den er tilgængelig for adressaten for meddelelsen.

§ 7 b. Administrator kan fra andre myndigheder indhente de oplysninger, der er nødvendige for sagsbehandlingen, herunder om, hvem der er registreret som ejer af det køretøj, for hvilket der ansøges om godtgørelse, og om køretøjet er afmeldt, jf. § 6, stk. 5, nr. 1. Administrator kan herunder foretage sammenstilling og samkøring af oplysninger, herunder personoplysninger, i kontroløjemed.«

6. § 8, stk. 1, 1. pkt., affattes således:

»Administrationen af godtgørelsesordningen udøves af en administrator, der udpeges af miljøministeren.«

7. § 8, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Afgørelser truffet af administrator i henhold til stk. 1 kan af den, afgørelsen retter sig imod, påklages til miljøministeren. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag. Klagen indgives skriftligt til miljøministeren.«

8. Efter § 8 a indsættes i kapitel 4:

»§ 8 b. Miljøministeren kan fastsætte regler om tilsyn med, at regler udstedt i medfør af § 7, stk. 2, overholdes hos de virksomheder, der håndterer motorkøretøjer, der er afleveret til affaldsbehandling.

§ 8 c. Tilsynsmyndigheden eller personer, der af tilsynsmyndigheden er bemyndiget hertil, har til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til offentlige og private ejendomme, lokaliteter og transportmidler for at udføre tilsyn i overensstemmelse med regler udstedt i medfør af § 8 b.

Stk. 2. Stk. 1 finder ikke anvendelse på bygninger eller dele af bygninger, der udelukkende anvendes til privat beboelse.«

§ 2

I lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010, som ændret bl.a. ved § 1 i lov nr. 1273 af 21. december 2011, lov nr. 1274 af 21. december 2011, § 1 i lov nr. 446 af 23. maj 2012 og lov nr. 87 af 28. januar 2014 og senest ved § 2 i lov nr. 56 af 27. januar 2015, foretages følgende ændringer:

1. I fodnoten til lovens titel udgår »dele af Rådets direktiv 96/82/EF af 9. december 1996 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer, EF-Tidende 1997, nr. L 10, side 13, som ændret senest ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1137/2008 af 22. oktober 2008 om tilpasning til Rådets afgørelse 1999/468/EF af visse retsakter, der er omfattet af proceduren i traktatens artikel 251, for så vidt angår forskriftsproceduren med kontrol, EU-Tidende 2008, nr. L 311, side 1,«, og efter »EU-Tidende 2010, nr. L 334, side 17,« indsættes: »dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/18/EU af 4. juli 2012 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer og om ændring og efterfølgende ophævelse af Rådets direktiv 96/82/EF, EU-Tidende 2012, nr. L 197, side 1,«.

2. I § 9 u, stk. 2, 2. pkt., ændres »6,00 kr.« til: »5,05 kr.«

3. Efter § 35 c indsættes:

»§ 35 d. Miljøministeren kan fastsætte regler om udarbejdelse af eksterne beredskabsplaner for listevirksomheder.«

4. § 45 a ophæves.

5. I § 45 d, stk. 2, udgår », herunder formen herfor«.

6. I § 79 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Miljøministeren kan fastsætte regler om inddragelse af offentligheden i forbindelse med udarbejdelse af eksterne beredskabsplaner for listevirksomheder, jf. § 35 d.«

Stk. 2 og 3 bliver herefter stk. 3 og 4.

7. I § 79, stk. 3, der bliver stk. 4, ændres »1 og 2« til: »1-3«.

8. I § 79 b, stk. 1, indsættes efter nr. 5 som nyt nummer:

»6) ansøgning og afgørelse om godkendelse som indsamlingsvirksomhed og om tilbagekaldelse af sådan godkendelse i henhold til regler udstedt i medfør af § 44, stk. 4, nr. 1, og stk. 5,«.

Nr. 6 bliver herefter nr. 7.

9. I § 79 b, stk. 1, nr. 6, der bliver nr. 7, indsættes efter »5,«: »6,«.

10. I § 79 b, stk. 1, indsættes efter nr. 6, der bliver nr. 7, som nyt nummer:

»8) tilmelding og indberetning til Affaldsregistret i henhold til regler udstedt i medfør af § 45 d, stk. 2,«.

Nr. 7-11 bliver herefter nr. 9-13.

11. I § 79 b, stk. 1, nr. 11, der bliver nr. 13, ændres »10« til: »12«.

12. I § 88 indsættes som stk. 4:

»Stk. 4. Miljøministeren kan fastsætte regler om digital indbetaling af gebyrer.«

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. marts 2015, jf. dog stk. 2-4.

Stk. 2. Miljøministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttræden af § 1, nr. 7.

Stk. 3. § 2, nr. 1, træder i kraft den 1. juni 2015.

Stk. 4. § 2, nr. 2, træder i kraft den 1. januar 2016.

Stk. 5. Regler udstedt i medfør af § 45 a i lov om miljøbeskyttelse og regler om formkrav udstedt i medfør af § 45 d, stk. 2, i lov om miljøbeskyttelse forbliver i kraft, indtil de ophæves eller erstattes af regler udstedt i medfør af § 79 b, stk. 1, i lov om miljøbeskyttelse som affattet ved denne lovs § 2, nr. 9 og 10.

Givet på Amalienborg, den 24. februar 2015

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

I Dronningens Navn:
FREDERIK
Kronprins

/ Kirsten Brosbøl