Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og regionsloven

(Mulighed for indgåelse af aftale om grænsependleres ret til fravær fra arbejdet og afskaffelse af dispensation bl.a. for ikkekommunalbestyrelses-/ikkeregionsrådsmedlemmer som medlemmer i udvalg)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om kommunernes styrelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 186 af 19. februar 2014, foretages følgende ændringer:

1. I § 16 b indsættes som stk. 4 og 5:

»Stk. 4. Økonomi- og indenrigsministeren kan under forudsætning af gensidighed indgå aftale med et andet land, hvorefter personer, der varetager kommunalpolitiske hverv i det pågældende land, kan opnå ret til fravær fra arbejdet i Danmark af hensyn til varetagelsen af det kommunalpolitiske hverv i det omfang, som er fastsat i stk. 1-3.

Stk. 5. Økonomi- og indenrigsministeren kan fastsætte regler med henblik på opfyldelsen af en aftale, jf. stk. 4.«

2. I § 65 c, stk. 1, ændres »§ 18,« til: »§ 18, stk. 2-6,«.

3. I § 65 c, stk. 1, udgår »§ 19,«.

4. I § 65 c, stk. 1, ændres »§ 20, stk. 4 og 5,« til: »§ 20, stk. 5,«.

§ 2

I regionsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 187 af 27. februar 2014, som ændret ved § 16 i lov nr. 1631 af 26. december 2013, foretages følgende ændringer:

1. I § 12 ændres »§§ 16 b-16 e« til: »§ 16 b, stk. 1-3, og §§ 16 c-16 e«.

2. I § 12 indsættes som stk. 2 og 3:

»Stk. 2. Økonomi- og indenrigsministeren kan under forudsætning af gensidighed indgå aftale med et andet land, hvorefter personer, der varetager regionalpolitiske hverv i det pågældende land, kan opnå ret til fravær fra arbejdet i Danmark af hensyn til varetagelsen af det regionalpolitiske hverv i det omfang, som er fastsat i stk. 1, jf. § 16 b, stk. 1-3, i lov om kommunernes styrelse.

Stk. 3. Økonomi- og indenrigsministeren kan fastsætte regler med henblik på opfyldelsen af en aftale, jf. stk. 2.«

3. I § 36, stk. 1, udgår »14,«.

4. I § 36, stk. 1, ændres »§ 20, stk. 4 og 5,« til: »§ 20, stk. 5,«.

§ 3

Loven træder i kraft den 1. april 2015.

§ 4

Dispensationer meddelt i henhold til § 65 c, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse til fravigelse af lovens § 18, stk. 1, § 19 og § 20, stk. 4, gælder for den resterende del af valgperioden. Tilsvarende gælder for dispensationer meddelt i henhold til regionslovens § 36, stk. 1, til fravigelse af regionslovens § 14 og § 15, jf. § 20, stk. 4, i lov om kommunernes styrelse.

§ 5

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Amalienborg, den 24. februar 2015

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

I Dronningens Navn:
FREDERIK
Kronprins

/ Morten Østergaard