Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 10-15 om opretholdt anbringelse - personkreds

Resumé:

Personkredsen for opretholdt anbringelse

En ung mellem 18 og 22 år er omfattet af personkredsen for opretholdt anbringelse, når vedkommende har et omfattende støttebehov på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, og når der som følge heraf ikke er udsigt til en selvstændig voksentilværelse.

Det er ikke til hinder herfor, at kommunen ved seneste opfølgning på handleplanen har vurderet, at den unge har gennemgået en vis udvikling og i begrænset omfang har kunnet forbedre sine færdigheder.

Den unge kan forblive anbragt i plejefamilie, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til den unges behov for støtte. Det er en forudsætning, at plejefamilien er egnet, og at den unge er indforstået med støtten.

Den opretholdte anbringelse skal bidrage til en god overgang til voksenlivet og herunder have fokus på omsorg og forberedelse til den unges næste boform.

Lovgivning:

Lov om social service - lovbekendtgørelse nr. 150 af 16. februar 2015 - § 76 a

Afgørelse:

1. Baggrund for at behandle sagen principielt

Ankestyrelsen har behandlet sagen principielt for at afklare, i hvilket omfang unge mellem 18 og 22 år, der er vurderet at være for dårligt fungerende til efterværn efter servicelovens § 76, har ret til støtte efter servicelovens § 76 a, til trods for at der i en kortere periode har været en vis udvikling.

2. Reglerne

Lov om social service § 76 a fastslår, at unge i alderen 18 til 22 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, skal tilbydes hjælp, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til den unges behov for støtte, og hvis den unge eller dennes værge er indforstået hermed.

Hjælpen skal bidrage til en god overgang til voksenlivet og herunder have fokus på omsorg og forberedelse til den unges næste boform.

Hjælpen kan, ifølge § 76 a, stk. 2, gives i form af opretholdt anbringelse i plejefamilie, og skal, ifølge § 76 a, stk. 3, ophøre, når det ikke længere opfylder sit formål under hensyn til den unges behov for støtte.

Det fremgår af lovens forarbejder, at formålet med opretholdt anbringelse efter § 76 a er at imødekomme den unges behov for støtte og omsorg i plejefamiliens trygge rammer. Det fremgår også, at man med bestemmelsen har villet skabe et fleksibelt regelsæt for unge med funktionsnedsættelser, som forventes at være afhængige af massiv støtte i deres voksentilværelse. Bestemmelsen er således tiltænkt den gruppe af disse unge, som ikke er modne til at forlade deres plejefamilie ved det fyldte 18. år, men som vil have gavn af at blive i de kendte og trygge rammer hos plejefamilien endnu en periode.

3. Andre principafgørelser

Ankestyrelsen har ikke andre principafgørelser på området.

4. Den konkrete afgørelse

Ankestyrelsen har i møde truffet afgørelse i din sag om klage over A Kommunes afgørelse truffet den 29. september 2014.

Resultatet er:

• Du er berettiget til opretholdt anbringelse i din plejefamilie

Vi ændrer således kommunens afgørelse.

Der var enighed på mødet.

Begrundelsen for afgørelsen

Ankestyrelsen vurderer, at du er omfattet af personkredsen for støtte efter servicelovens § 76 a.

Vi vurderer herunder, at du har en betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, uanset at du i begrænset omfang har været i stand til udvikle dine færdigheder.

Ankestyrelsen vurderer desuden, at det er af væsentlig betydning for dit behov for støtte, at anbringelsen i din nuværende plejefamilie opretholdes.

Ankestyrelsen har lagt vægt på den psykologiske testning og vurdering fra PPR af 8. august 2013. Det fremgår heraf, at din mor levede et liv med alkohol, stoffer og vold, hvilket formodes at have påvirket dig under hendes graviditet. Du har generelle indlæringsvanskeligheder, og du synes kognitivt at have nået dit maksimale funktionsniveau.

Det fremgår også af vurderingen, at du har en undgående stil, der påvirker hele dit funktionsniveau, og at du er præget af umodenhed og svag udvikling. Særligt er din kognitive forståelse i sociale sammenhænge præget af konkret og umoden tænkning. Du magter ikke social kontakt med følelsesmæssig påvirkning og udveksling. Ifølge vurderingen svarer dit psykiske funktionsniveau ikke til din alder, og du er meget usikker i sociale sammenhænge.

Det fremgår endvidere, at dit immunforsvar er generelt svækket, at du er multiallergiker og at du har mavesårsproblemer, der giver smerter, når du ikke medicineres.

Ifølge vurderingen fra PPR peger meget på, at du er sårbar og reagerer fysisk på stress, og at mange påvirkninger vil sætte sig som fysiske forstyrrelser.

Endelig fremgår det, at du har behov for hjælp til at sætte ord på dig selv, dine tanker, handlinger og følelser, og at det blandt andet kan ske ved hjælp af spejling.

Vi har også lagt vægt på udtalelse fra PPR af 21. november 2013, hvor en test viste betydelig kognitiv forsinkelse med en præstation i testsituationen svarende til en udviklingsalder på mellem 9 og 14 år.

Desuden har vi lagt vægt på, at det er beskrevet, at du har OCD. Det fremgår af mail fra psykolog ved PPR af 29. oktober, at du fra egen læge er henvist til PPR med problematikken OCD. Psykologen skriver at du på grund af dine øvrige vanskeligheder ikke kan behandles ud fra den klassiske kognitive terapi, men at du har brug for, at nogen står ved din side og øver tingene konkret med dig.

I udtalelse af 22. oktober 2014 fra STU er det beskrevet, at der på STU ikke har været ressourcer til at støtte dig i dine øvelser i forhold til OCD.

Vi har endvidere lagt vægt på beskrivelserne af dit behov for støtte.

Det fremgår således af din handleplan af 16. september 2014, at du skal støttes i forhold til din multiallergi, herunder have hjælp til medicinering, samt til forståelse af, hvad du kan tåle. Du skal ligeledes støttes i forhold til dit generelle fysiske og psykiske velbefindende, herunder blandt andet i forbindelse med krampeanfald, håndvask, hovedpine og din somatiske sårbarhed.

Ifølge handleplanen har du endvidere behov for støtte til at gøre dit STU-forløb færdigt, til at opnå et aktivt fritidsliv og til at opnå og opretholde venskaber.

Det fremgår også af handleplanen, at du har behov for støtte til botræning med henblik på at blive mere selvhjulpen.

Her udover beskriver dine plejeforældre i deres følgebrev til din klage, at det er vigtigt, der er mennesker i nærheden af dig, der forstår dig og kan give dig støtte, når du har behov for det. De skriver, at der eksempelvis er behov for, at de støtter og nogle gange henter dig, når du har problemer med at styre din OCD og den overdrevne vask af hænder, ligesom der er behov for deres hjælp og støtte i forbindelse din allergi og astma.

Vi har også lagt vægt på, at du ifølge dine plejeforældres beskrivelse i mail til kommunen af 13. februar 2014 har og har haft mange forskellige helbredsmæssige problemer og ofte har været syg. På tidspunktet for denne mail var du under udredning i forbindelse med krampeanfald, svimmelhed og træthed. Det fremgår ikke af sagen, hvorvidt der senere er kommet et resultat af denne udredning.

Endelig har vi lagt vægt på, at du blev anbragt i din plejefamilie umiddelbart efter fødslen og har boet der siden. Det er kommunens vurdering, at du trives godt i plejefamilien, og at du får den støtte og omsorg, du har brug for. Der er en varm, omsorgsfuld og gensidig tilknytning mellem dig og dine plejeforældre, og du virker tryg i plejefamilien.

Du har haft lidt kontakt med din mor i form af samvær, som primært er foregået i dit hjem hos plejefamilien. Efter dit eget ønske har du ikke længere samvær med din mor men taler ind imellem i telefon med hende.

Kommunens afgørelser

I afgørelsen om efterværn af 12. juni 2014 og i genvurdering af 2. juli 2014 har kommunen vurderet, at du har en betydelig nedsat funktionsevne og har behov for omfattende hjælp til almindelige daglige funktioner. Kommunen vurderer, at dit støttebehov er af et sådant omfang, at der ikke er udsigt til, at du kan få et tilstrækkeligt positivt udbytte af efterværn, men at du derimod vurderes at have et vedvarende støttebehov. Kommunen finder derfor, at du ikke er omfattet af personkredsen for støtte efter serviceloven § 76.

I kommunens afgørelse af 12. juni 2014 er det beskrevet, at der har været tilrettelagt særlige skole- og praktikforløb, men at du, trods den massive støtte, fortsat har store vanskeligheder socialt, sundhedsmæssigt og bo-træningsmæssigt.

Det fremgår af samme afgørelse, at du trods en lang periode med fokus på social støtte stadig har problemer med et få et aktivt fritidsliv og med at fastholde relationer til jævnaldrende unge og til din biologiske familie.

I kommunens senere afgørelse af 29. september 2014 om opretholdt anbringelse efter servicelovens § 76 a vurderer kommunen, at du ikke har en betydelig og varigt nedsat funktionsevne.

Kommunen anfører i afgørelsen af 29. september 2014, at den seneste opfølgning på handleplanen af 16. september har vist, at du kan udvikle dine færdigheder og på sigt blive mere selvhjulpen. Kommunen vurderer på den baggrund, at du ikke er omfattet af personkredsen for § 76 a.

Bemærkning til kommunens afgørelser

Vi finder, at det forhold, at du ved den seneste opfølgning på handleplanen har gjort fremskridt på flere punkter, ikke kan føre til, at dit behov for støtte dermed kan siges at have ændret karakter til ikke længere at være varigt.