Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 11-15 om tabt arbejdsfortjeneste - barns sygdom - modregning - dobbeltforsørgelse - tilbagebetaling - feriepenge - feriehindring

Resumé:

Principafgørelsen fastslår

Dækning af tabt arbejdsfortjeneste som følge af et barns nedsatte funktionsevne kan alene ske, når ansøgeren har lidt et indtægtstab

Ved dækning af tabt arbejdsfortjeneste kan der alene ske dækning af forældrenes tab. Det betyder blandt andet, at ydelsen nedsættes med sparede udgifter til f.eks. daginstitution og transport til arbejde. Det betyder også, at ydelsen nedsættes med en løbende indtægt fra en pensions- eller forsikringsordning, når udbetalingen sker som følge af det samme indtægtstab.

Tilbagebetaling efter dobbeltforsørgelsesprincippet kan ske, selvom de to ydelser ikke er en følge af samme begivenhed

Dobbeltforsørgelse forudsætter, at to ydelser dækker samme forsørgelsesbehov eller er en følge af samme begivenhed. Ydelserne skal desuden dække samme tidsrum, og hvis ydelserne var blevet udbetalt på samme tidspunkt, skulle den ene ydelse udelukke eller nedsætte den anden.

Der er i den konkrete sag tale om dobbeltforsørgelse, selvom de to ydelser ikke er en følge af samme begivenhed, idet de dækker samme forsørgelsesbehov.

Ansøger modtog tabt arbejdsfortjeneste på baggrund af sønnens sygdom. Ansøger modtog samtidig løbende udbetalinger fra en pensionsordning på baggrund af sin egen nedsatte arbejdsevne. Der skulle derfor ske tilbagebetaling af den for meget modtagne tabte arbejdsfortjeneste.

Feriegodtgørelse eller ferietillæg, der udbetales som følge af en feriehindring, udelukker ikke dækning af tabt arbejdsfortjeneste

Når feriegodtgørelse eller ferietillæg udbetales som følge af en feriehindring, har der ikke været afholdt ferie. Udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste skal derfor ikke nedsættes med sådanne udbetalinger.

Lov:

Lov om social service - lovbekendtgørelse nr. 150 af 16. februar 2015 - § 42

Bekendtgørelse om tilskud til pasning af børn med handicap eller langvarig sygdom – bekendtgørelse nr. 32 af 21. januar 2015 - § 13

Afgørelse:

1. Baggrund for at behandle sagen principielt

Ankestyrelsen har behandlet sagen principielt for at afklare, om udbetalinger fra en pensionsordning som følge af en nedsat erhvervsevne nedsætter dækningen af tabt arbejdsfortjeneste, om udbetalingen af feriegodtgørelse eller ferietillæg nedsætter dækningen af tabt arbejdsfortjeneste, og om der kan ske tilbagebetaling på grund af dobbeltforsørgelse i en situation, hvor de to ydelser (tabt arbejdsfortjeneste og udbetaling fra en pensionsordning) ikke er en følge af samme begivenhed.

2. Reglerne

Lov om social service § 42 fastslår, at der ydes dækning af tabt arbejdsfortjeneste.

Det fremgår af § 13 (tidligere § 11) i bekendtgørelse om tilskud til pasning af børn med handicap eller langvarig sygdom, at der ikke kan ske udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste under ferie, hvis modtageren samtidig får feriegodtgørelse eller ferietillæg, og der herved opstår dobbeltforsørgelse.

3. Andre principafgørelser

Gældende

Følgende principafgørelser er brugt ved afgørelsen og gælder stadig:

P-20-03: Udbetalinger fra en privattegnet pension gav grundlag for tilbagebetaling af førtidspension som følge af dobbeltforsørgelse.

P-22-06: En løbende udbetaling fra et privat forsikringsselskab, som dækkede et tidsrum, hvor der også var modtaget førtidspension, medførte tilbagebetaling af for meget modtaget førtidspension som følge af dobbeltforsørgelse.

42-13: Dobbeltforsørgelse forudsætter, at to ydelser dækker samme forsørgelsesbehov eller er en følge af samme begivenhed. Ydelserne skal desuden dække samme tidsrum, og hvis ydelserne var blevet udbetalt på samme tidspunkt, skulle den ene ydelse udelukke eller nedsætte den anden.

Ankestyrelsen har ikke andre principafgørelser vedrørende nedsættelse af tabt arbejdsfortjeneste som følge af løbende udbetalinger fra en pensionsordning, eller som følge af udbetalt feriegodtgørelse eller ferietillæg.

4. Den konkrete afgørelse

Ankestyrelsen har i møde truffet afgørelse i din sag om beregning og tilbagebetaling af tabt arbejdsfortjeneste.

Resultatet er

• Den tabte arbejdsfortjeneste skal nedsættes med udbetalingerne fra Q vedrørende invalidepension (nedsat erhvervsevne).

• Du skal tilbagebetale den for meget modtagne tabte arbejdsfortjeneste for perioden 1. juli 2010 – 31. januar 2011.

• Den tabte arbejdsfortjeneste for marts og april måned 2011 skal ikke nedsættes med udbetalte feriepenge. Det forudsættes i den forbindelse, at feriepengene er udbetalt som følge af en feriehindring.

Det betyder, at den tabte arbejdsfortjeneste med virkning fra den 1. februar 2011 skal nedsættes med et beløb, svarende til det beløb du får udbetalt som invalidepension fra Q, og at du skal tilbagebetale 150.887 kr. for perioden 1. juli 2010 – 31. januar 2011.

Vi er for denne dels vedkommende kommet til samme resultat som A Kommune, bortset fra korrektion for en mindre regnefejl. Vores begrundelse for tilbagebetalingen er dog en anden end kommunens.

Vores afgørelse betyder også, at den tabte arbejdsfortjeneste ikke skal nedsættes med udbetalte feriepenge, idet disse ud fra de foreliggende oplysninger er udbetalt som følge af en feriehindring.

Vi ændrer således afgørelsen fra A Kommune vedrørende denne del.

Der var enighed på mødet.

Det fremgår af sagen, at kommunen bevilgede dig tabt arbejdsfortjeneste med virkning fra den 1. juli 2010.

I januar måned 2011 oplyste du kommunen om, at du modtog en løbende månedlig invalidepension fra Q, og at Q havde udbetalt ydelsen med tilbagevirkende kraft fra den 1. juli 2010.

Kommunen traf herefter afgørelse om, at du skulle tilbagebetale for meget modtaget tabt arbejdsfortjeneste for perioden fra 1. juli 2010 til 31. januar 2011. Samtidig traf kommunen afgørelse om, at den tabte arbejdsfortjeneste fremadrettet skulle nedsættes med udbetalingerne fra Q.

Begrundelsen for afgørelsen

Modregning af invalidepension fra Q for perioden fra 1. februar 2011 og fremover

Ankestyrelsen vurderer, at dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge ordlyden af servicelovens § 42, stk. 1, kun kan ske i det omfang, der er lidt et tab.

Vi vurderer endvidere, at du ikke har et løntab, når den tabte arbejdsfortjeneste sammenholdt med udbetalingerne fra Q vedrørende invalidepension (nedsat erhvervsevne) svarer til din lønindkomst før modtagelsen af tabt arbejdsfortjeneste.

Vi lægger vægt på, at din løn fra før du overgik til tabt arbejdsfortjeneste var på 43.000 kr. om måneden, og at denne løn i 2011 er reguleret til 43.817 kr. om måneden.

Vi lægger også vægt på, at du i 2011 modtog 21.887 kr. om måneden fra Q vedrørende invalidepension (nedsat erhvervsevne), at kommunen har bevilget tabt arbejdsfortjeneste med 21.930 kr. om måneden, og at du dermed har haft en samlet indtægt på 43.817 kr., og således ikke noget tab.

Det fremgår af sagen, at pensionsordningen i Q er oprettet som led i en pensionsordning mellem dig og din arbejdsgiver. Ordningen er omfattet af den firmapensionsaftale, der er indgået mellem din arbejdsgiver og Q.

Tilbagebetaling for perioden 1. juli 2010 – 31. januar 2011

Vi vurderer, at der skal ske tilbagebetaling af for meget udbetalt tabt arbejdsfortjeneste efter princippet om dobbeltforsørgelse.

Dobbeltforsørgelse forudsætter, at to ydelser dækker samme forsørgelsesbehov eller er en følge af samme begivenhed. Ydelserne skal desuden dække samme tidsrum, og hvis ydelserne var blevet udbetalt på samme tidspunkt, skulle den ene ydelse udelukke eller nedsætte den anden.

Vi lægger vægt på, at du i perioden har modtaget tabt arbejdsfortjeneste svarende til din fulde løn, og at du for samme periode desuden har modtaget invalidepension fra Q med 21.500 kr. om måneden i 2010 og med 21.887 kr. om måneden i 2011.

Vi lægger også vægt på, at begge disse ydelser har til formål at dække den løbende forsørgelse.

Vi har endelig lagt vægt på, at ydelsen af tabt arbejdsfortjeneste ville være blevet nedsat med invalidepensionen, hvis invalidepensionen var blevet udbetalt på samme tid som den tabte arbejdsfortjeneste. Der henvises nærmere til begrundelsen ovenfor.

Den for meget udbetalte tabte arbejdsfortjeneste kan opgøres til:

6 x 21.500 kr. 129.000 kr.

1 x 21.887 kr. 21.887 kr.

= 150.887 kr.

Vi har med afgørelsen ikke taget stilling til, om den tabte arbejdsfortjeneste er modtaget mod bedre vidende, da dette ikke er en betingelse for tilbagebetaling efter dobbeltforsørgelsesprincippet.

Modregning af udbetalt feriegodtgørelse

Vi vurderer, at udbetalingen af feriegodtgørelse ikke skal modregnes i udbetalingen af tabt arbejdsfortjeneste.

Det fremgår af § 11 i bekendtgørelse om tilskud til pasning af børn med handicap eller langvarig sygdom, at der ikke kan ske udbetaling af hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste under ferie, i det omfang modtageren samtidig får feriegodtgørelse eller ferietillæg for optjent ferie, og der herved opstår dobbeltforsørgelse.

Det fremgår af ferielovens § 38, at hvis en lønmodtager på grund af særlige forhold er afskåret fra at holde ferien inden ferieperiodens eller ferieårets udløb, udbetales feriegodtgørelse, løn under ferie eller ferietillæg til lønmodtageren.

Det fremgår endelig af § 17, stk. 1, nr. 15 i bekendtgørelse om ferie, at særlige forhold efter ferielovens § 38 er pasning af nærtstående syge eller døende, hvor lønmodtageren i en kortere tidsbegrænset periode er tilkendt tabt arbejdsfortjeneste, løn eller vederlag efter serviceloven.

Vi har lagt vægt på, at du har fået udbetalt feriegodtgørelsen, fordi du på grund af særlige forhold har været afskåret fra at holde ferien inden ferieperiodens udløb (en såkaldt feriehindring).

Feriegodtgørelsen er således udbetalt uden at du har afholdt ferien. Betingelserne i § 11 i bekendtgørelse om tilskud til pasning af børn med handicap eller langvarig sygdom er derfor ikke opfyldt, idet der ikke er udbetalt tabt arbejdsfortjeneste under din ferie.

Vi finder heller ikke, at feriegodtgørelsen kan modregnes i den tabte arbejdsfortjeneste med henvisning til, at en udbetaling af både feriegodtgørelse og tabt arbejdsfortjeneste vil udgøre en tilbagebetalingspligtig dobbeltforsørgelsessituation.

Vi har i den forbindelse lagt vægt på, at feriegodtgørelsen og den tabte arbejdsfortjeneste ikke vedrører samme periode. I tilfælde hvor feriegodtgørelsen udbetales som følge af en feriehindring, vedrører feriegodtgørelsen ikke en bestemt periode. Udbetalingen af feriegodtgørelsen får i disse tilfælde nærmere karakter af en udbetaling af en opsparing.