Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om pædagogikum i de gymnasiale uddannelser

(Specifik undervisningskompetence i visse gymnasiale fag i eux-forløb)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 447 af 8. maj 2014 om pædagogikum i de gymnasiale uddannelser foretages følgende ændringer:

1. I indledningen ændres »og § 30, stk. 5, i lov om uddannelserne til højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx), jf. lovbekendtgørelse af nr. 1074 af 4. september 2013,« til: », § 30, stk. 5, i lov om uddannelserne til højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx), jf. lovbekendtgørelse af nr. 1074 af 4. september 2013, og § 7, stk. 2, 2. pkt., i lov om studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux) m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 961 af 1. september 2014,«.

2. I § 1, stk. 3, indsættes som 3. pkt.:

»§ 28 a gælder alene for lærere i gymnasiale fag på eux-forløb.«

3. Efter § 28 indsættes:

»§ 28 a. Lærere med en afsluttende erhvervsøkonomisk diplomuddannelse (HD 2. del), som har undervisningskompetence til erhvervsuddannelse, men ikke opfylder de almindelige krav i denne bekendtgørelse, kan opnå specifik undervisningskompetence i et eller flere af følgende gymnasiale fag på eux-forløb:

1) Afsætning på B- og A-niveau.

2) Erhvervsøkonomi på C-niveau.

3) Finansiering på B- og C-niveau.

4) Organisation på C-niveau.

5) Virksomhedsøkonomi på B- og A-niveau.

Stk. 2. Undervisningskompetence efter stk. 1 forudsætter, at læreren har gennemført en relevant specialisering i HD 2. del samt kursus i fagdidaktik i faget.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2015.

Undervisningsministeriet, den 23. februar 2015

P.M.V.
Lars Mortensen

/ Mads Bentzen