Den fulde tekst

Fremsat den 25. februar 2015 af transportministeren (Magnus Heunicke)

Forslag

til

Lov om ændring af lov om Sund og Bælt Holding A/S, lov om projektering af fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark og selskabsskatteloven

§ 1

I lov nr. 588 af 24. juni 2005 om Sund og Bælt Holding A/S foretages følgende ændringer:

1. Overskriften før § 10 affattes således:

»Låneadgang og garantier«

2. §§ 12-14 ophæves.

§ 2

I lov nr. 285 af 15. april 2009 om projektering af fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark foretages følgende ændringer:

1. § 8 ophæves.

2. § 9 ophæves.

§ 3

I selskabsskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1082 af 14. november 2012, som ændret bl.a. ved § 17 i lov nr. 600 af 12. juni 2013 og senest ved § 4 i lov nr. 1375 af 16. december 2014, foretages følgende ændring:

1. § 31, stk. 1, 3. pkt., ophæves.

§ 4

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2016.

Stk. 2. § 1, § 2, nr. 2, og § 3 har virkning fra og med indkomståret 2016. Uudnyttede underskud den 1. januar 2016, herunder underskud fremført efter § 12, 2. pkt., i lov nr. 588 af 24. juni 2005 om Sund og Bælt Holding A/S, fremføres efter den nævnte dato efter selskabsskattelovens regler.

Stk. 3. § 2, nr. 1, har virkning for lån, der optages den 1. januar 2016 eller senere.

Stk. 4. Ved udgangen af indkomståret 2015 opgøres afskrivningsgrundlaget for A/S Storebæltsforbindelsen og A/S Øresundsforbindelsen. Afskrivningsgrundlaget opgøres på grundlag af anskaffelsessummen opgjort efter § 13, stk. 3 og 4, i lov nr. 588 af 24. juni 2005 om Sund og Bælt Holding A/S. Det opgjorte afskrivningsgrundlag fordeles herefter på bygninger, jf. afskrivningslovens § 14, installationer, jf. afskrivningslovens § 15, driftsmidler, jf. afskrivningslovens § 5 og fast jernbanemateriel, jf. afskrivningslovens § 5 C, stk. 2. Afskrivningsgrundlaget for henholdsvis driftsmidler og fast jernbanebanemateriel reduceres med foretagne afskrivninger til og med indkomståret 2015 efter § 14 i lov nr. 588 af 24. juni 2005 om Sund og Bælt Holding A/S, i det omfang afskrivningerne kan henføres til de nævnte aktiver. De således opgjorte og fordelte afskrivningsgrundlag danner grundlag for afskrivning efter afskrivningsloven fra og med indkomståret 2016. Summen af de anvendte afskrivningsprocenter for bygninger og installationer efter § 14 i lov nr. 588 af 24. juni 2005 om Sund og Bælt Holding A/S og efter afskrivningslovens § 17 kan ikke overstige 100 pct.

Bemærkninger til lovforslaget

Almindelige bemærkninger

1. Indledning

I forbindelse med den samtidige fremsættelse af forslag til lov om anlæg og drift af fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg (lovforslag nr. L 141) i Danmark foreslås det at ophæve de særlige skatteregler for holdingselskabet, A/S Storebæltsforbindelsen og A/S Øresundsforbindelsen, der er indsat i lov om Sund og Bælt Holding A/S. Det foreslås endvidere at ophæve de særlige skatteregler for Femern A/S og A/S Femern Landanlæg, der er indsat i lov om projektering af fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark (projekteringsloven). Lov om Sund og Bælt Holding A/S og projekteringsloven indeholder forskellige særregler om beskatning. Det drejer sig om særregler om underskudsfremførsel, særlige afskrivningsregler i lov om Sund og Bælt Holding A/S og særlige regler i projekteringsloven om skattefrihed ved vederlagsfri overdragelse af lån mellem selskaberne. Sund og Bælt Holding A/S og dets datterselskaber, inklusive Femern A/S, vil herefter uden undtagelser blive beskattet efter de regler, der gælder for andre aktieselskaber.

Særbestemmelserne i projekteringsloven foreslås med dette lovforslag ophævet som en konsekvens af, at det samtidig fremsatte forslag til anlægslov ikke indeholder særbestemmelser om skat. Det er derfor fundet nødvendigt samtidig at ophæve særreglerne i projekteringsloven. For tilsvarende særregler for de faste forbindelser over Storebælt og Øresund i lov om Sund og Bælt Holding er det af samme grund fundet nødvendigt i dette lovforslag samtidig at ophæve disse, da underskudsbegrænsning og sambeskatning som beskrevet nedenfor sker på koncernniveau.

2. Ophævelse af særregler om underskudsfremførsel

2.1. Gældende ret

I lov om Sund og Bælt Holding A/S og projekteringsloven gælder der særlige regler i forhold til fradrag for underskud. Efter selskabsskabsskattelovens § 12 kan ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst underskud op til en bundgrænse på 7.747.500 kr. (2015) fradrages fuldt ud i positiv selskabsskattepligtig indkomst, mens underskud over bundgrænsen højst kan nedbringe den resterende selskabsskattepligtige indkomst med 60 pct. i de enkelte år. Underskud kan kun fremføres til fradrag i den skattepligtige indkomst i et senere indkomstår, i det omfang det ikke kan rummes i tidligere års indkomst. Underskudsbegrænsningen bevirker således, at et selskab med overskud ud over bundgrænsen ikke kan undgå at skulle betale selskabsskat alene ved at fremføre tidligere års underskud.

Adgangen til modregning af underskud i den skattepligtige indkomst hos sambeskattede selskaber sker på sambeskatningsniveau, jf. selskabsskattelovens § 31, stk. 3. Selskaber, der deltager i en sambeskatning, har dermed kun én fælles bundgrænse i sambeskatningen på i alt 7.747.500 kr. (2015).

I og med at begrænsningen sker på sambeskatningsniveau, er det nødvendigt, at alle selskaber m.v., der indgår i en sambeskatning, er undergivet de samme regler i forhold til underskudsbegrænsning. Det fremgår derfor af koncerndefinitionen, at selskaber m.v., der er undergivet underskudsbegrænsning, og selskaber m.v., der ikke er undergivet underskudsbegrænsning, ikke kan anses for koncernforbundne. De kan dermed ikke indgå i samme sambeskatning. Indgår der i en koncern en gruppe af selskaber m.v., der ikke undergives underskudsbegrænsning, og en gruppe af selskaber m.v., der undergives underskudsbegrænsning, vil koncernen skulle opdeles i to sambeskatninger. Der er dermed taget højde for, at der kan foreligge særlove, som indeholder en specifik regulering af adgangen til at fremføre underskud til modregning i efterfølgende indkomstår.

Efter § 12 i lov om Sund og Bælt Holding A/S har holdingselskabet, A/S Storebæltsforbindelsen eller A/S Øresundsforbindelsen ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst fradrag for underskud i de kommende indkomstår. De 3 selskaber er derfor omfattet af særlove om fradrag for underskud og er således ikke omfattet af underskudsbegrænsningsreglerne i selskabsskattelovens § 12, stk. 2. Der findes en tilsvarende bestemmelse om fremførsel af underskud for Femern A/S og A/S Femern Landanlæg i § 9 i projekteringsloven.

Bestemmelsen i § 12 i lov om Sund og Bælt Holding A/S indeholder dog en regel om, at underskud i indkomstår forud for ibrugtagningsårene alene kan fradrages i den skattepligtige indkomst i de følgende 30 indkomstår efter ibrugtagningsåret. Fradraget kan dog kun overføres til et senere indkomstår, hvis underskuddet ikke kan rummes i et tidligere års skattepligtige indkomst. Der findes ikke en tilsvarende 30-års-regel i § 9 i projekteringsloven. Som følge af fritagelsen for underskudsbegrænsningen kan de fem ikke-kommercielle infrastrukturselskaber i Sund og Bælt-koncernen, Sund og Bælt Holding A/S, A/S Storebæltsforbindelsen, A/S Øresundsforbindelsen, A/S Femern Landanlæg og Femern A/S, ikke indgå i samme sambeskatningskreds som de kommercielle selskaber i Sund og Bælt-koncernen, der er omfattet af de almindelige regler om underskudsbegrænsning. I praksis betyder det, at kun BroBizz A/S og Sund og Bælt Partner A/S ikke indgår i samme sambeskatningskreds som de øvrige selskaber i Sund og Bælt-koncernen.

2.2. Transportministeriets overvejelser og den foreslåede ordning

Det foreslås at ophæve de særlige skatteregler om fremførsel af underskud for holdingselskabet, A/S Storebæltsforbindelsen og A/S Øresundsforbindelsen i lov om Sund og Bælt Holding A/S. Desuden foreslås en ophævelse af de særlige skatteregler om underskudsfremførsel for Femern A/S og A/S Femern Landanlæg i projekteringsloven.

Ophævelsen af reglerne om, at de ikke-kommercielle selskaber i Sund og Bælt-koncernen fremover ikke kan fremføre underskud uden begrænsning, medfører, at selskaberne fremover vil være omfattet af skattelovgivningens almindelige regler. Det betyder, at underskud fremover skal fremføres og fradrages efter de almindelige skatteregler i selskabsskatteloven. Uudnyttede underskud vedrørende indkomståret 2015 og tidligere indkomstår for de ikke-kommercielle selskaber i Sund og Bælt-koncernen medregnes ved indkomstopgørelsen for indkomståret 2016 og efterfølgende år efter de almindelige regler. Det betyder, at underskud, der vedrører indkomståret 2015 og tidligere indkomstår, herved omfattes af reglerne om begrænsning af underskudsfremførsel. Selskabernes mulighed for underskudsfremførsel begrænses således fra og med indkomståret 2016 - herunder efter reglen i selskabsskattelovens § 12 stk. 2, således at op til 7.747.500 kr. (2015) altid kan modregnes i positiv skattepligtig indkomst, og således at det resterende underskud højst kan nedbringe den resterende indkomst med 60 pct.

Ændringen betyder samtidig, at hele Sund og Bælt-koncernen kan sambeskattes efter skattelovgivningens almindelige bestemmelser. Der er ikke længere behov for at opdele koncernen i kommercielle og ikke-kommercielle selskaber.

3. Ophævelse af særregler om afskrivning

3.1. Gældende ret

Der gælder særlige regler for afskrivning af de samlede byggeudgifter for henholdsvis Storebæltsforbindelsen og Øresundsforbindelsen. Efter § 13 i lov om Sund og Bælt Holding A/S kan A/S Storebæltsforbindelsen og A/S Øresundsforbindelsen fra og med det indkomstår, hvor jernbane- og vejforbindelse tages i brug, foretage afskrivninger på grundlag af anskaffelsessummen. Ved opgørelsen af anskaffelsessummen kan selskaberne ikke medregne selskabets afgiftstilsvar efter momsloven. Afskrivningen foretages efter § 14 i lov om Sund og Bælt Holding A/S med 6 pct. af anskaffelsessummen. I det indkomstår, hvori summen af de anvendte afskrivningsprocenter overstiger 60 pct., falder afskrivningssatsen til 2 pct.

3.2. Transportministeriets overvejelser og den foreslåede ordning

Det foreslås at ophæve de særlige afskrivningsregler for A/S Storebæltsforbindelsen og A/S Øresundsforbindelsen. Ophævelsen medfører, at de to selskaber ved udgangen af indkomståret 2015 hver for sig skal opgøre afskrivningsgrundlaget med udgangen af indkomståret 2015. Hvert af de to selskaber skal herefter foretage en fordeling af afskrivningsgrundlaget på bygninger, installationer, driftsmidler og fast jernbanemateriel. Denne fordeling vil danne udgangspunkt for den fremtidige afskrivning fra og med indkomståret 2016. Efter de almindelige afskrivningsregler kan driftsmidler (maskiner m.v.) saldoafskrives med 25 pct., jernbanespor m.v. saldoafskrives med 7 pct., mens bygninger og installationer (herunder bro- og tunnelkonstruktioner) kan afskrives lineært med 4 pct.

4. Ophævelse af særregler om vederlagsfri overdragelse af lån mellem selskaberne

4.1. Gældende ret

§ 8 i projekteringsloven indeholder en bestemmelse om, at et selskab, der har optaget lån til finansiering af anlægsprojektet, vederlagsfrit helt eller delvist kan viderelåne og overføre de optagne lån til de andre selskaber, hvis der henlægges opgaver til disse selskaber. Lån, inklusive eventuelle påløbne renter, provisioner eller lignende ydet af og til selskaber, hvortil der er henlagt opgaver, eller overførsel af de optagne lån mellem selskaberne, beskattes ikke.

4.2. Transportministeriets overvejelser og den foreslåede ordning

Det foreslås at ophæve reglerne i § 8 i projekteringsloven. Bestemmelsen i lovforslagets § 2, nr. 1, indebærer, at den eksisterende mulighed for at selskaberne kan viderelåne lånte likvide midler i medfør af projekteringslovens § 7 eller overføre samme vederlagsfrit til de øvrige selskaber, der er blevet henlagt opgaver til i henhold til projekteringslovens § 5, uden at selskaberne beskattes af disse viderelån eller vederlagsfrie overførsler i henhold til gældende skattelovgivning, ophæves. Det betyder, at det er de almindelige regler, der vil gælde fremover. Vederlagsfri overdragelse af lån mellem selskaberne kan således efter omstændighederne udløse skattepligt.

5. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige

Lovforslaget har den statsfinansielle påvirkning, at ophævelsen af fritagelsen for underskudsbegrænsningen vil medføre en fremrykning af beskatningen og dermed et merprovenu for staten i form af en rentefordel. Dette merprovenu kan skønnes til 0-2 mio. kr. årligt i umiddelbar varig virkning. Når det statslige merprovenu ikke er større, skyldes det, at selskaberne (A/S Storebæltsforbindelsen og A/S Øresundsforbindelsen) i dag stort set ikke længere har glæde af fritagelsen fra underskudsbegrænsning, da overskuddet i A/S Storebæltsforbindelsen har fjernet behovet.

Den foreslåede normalisering af afskrivningsreglerne betyder, at aktiverne fra A/S Storebæltsforbindelsen og A/S Øresundsforbindelsen kan afskrives hurtigere, hvilket samlet set betyder en udskydelse af beskatningen. For statsfinanserne vil normaliseringen derfor medføre et mindre provenu i form af et rentetab.

Lovforslaget har ikke administrative konsekvenser for det offentlige.

6. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet mv.

Lovforslaget har ingen økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet.

7. Administrative konsekvenser for borgerne

Lovforslaget har ikke administrative konsekvenser for borgerne.

8. Miljømæssige konsekvenser

Lovforslaget har ikke miljømæssige konsekvenser.

9. Forholdet til EU-retten

Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter.

10. Hørte myndigheder og organisationer mv.

Et udkast til forslag til lov om anlæg og drift af en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark, hvori indgik bestemmelser svarende til bestemmelserne i dette lovforslag, har i perioden fra den 28. november 2014 til den 5. januar 2015 været sendt i høring hos følgende organisationer og myndigheder:

Bornholms Regionskommune, Danske Regioner, Faxe Kommune, Guldborgsund Kommune, KL, Køge Kommune, Langeland Kommune, Lolland Kommune, Næstved Kommune, Region Sjælland, Ringsted Kommune, Slagelse Kommune, Sorø Kommune, Stevns Kommune, Svendborg Kommune, Vordingborg Kommune, Advokatsamfundet, Asfaltindustrien, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, BAT-Kartellet, Brancheforeningen Danske Advokater, Danmarks Vækstråd, Danish Operators c/o Maersk Olie og Gas, CyklingDanmark.dk, Danmarks Fiskeriforening, Danmarks Idrætsforbund, Danmarks Jægerforbund, Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Rederiforening, Danmarks, Skibsmæglerforening, Danmarks Sportsfiskeforbund, Danmarks Vindmølleforening, Dansk Akvakultur, Dansk Amatørfiskerforening, Dansk Botanisk Forening, Dansk Byggeri, Cyklistforbundet, Dansk Energi, Dansk Energi Brancheforening, Dansk Erhverv, Dansk Fritidsfiskerforbund, Dansk Gartneri, Dansk Industri, DI Transport, Dansk Jernbaneforbund, Dansk Ledningsejerforum, Dansk Metal, Dansk Ornitologisk forening, Dansk Sejlunion, Dansk Skovforening, Dansk Sportsdykker Forbund, Dansk Transport og Logistik, Danske Handicaporganisationer, Danske Havne, Danske Maritime, DANVA (Dansk Vand- og Spildevandsforening) Det økologiske råd og selskab, DONG Energy, DSB Energi- og Olieforum, ENERGINET. DK, Fagligt Fælles Forbund (3F), Fonden Femern Belt Development, Forbrugerrådet, Forenede Danske Motorejere, Foreningen af rådgivende ingeniører, Foreningen af Vandværker i Danmark, Fritidshusejernes Landsforening, Friluftsrådet, Green Network, Greenpeace Danmark, Landsorganisationen i Danmark (LO), Landbrug & Fødevarer, Landdistrikternes Fællesråd, Movia, Mærsk Olie & Gas A/S, NOAH, DB Schenker A/S, Rederiforeningen af 1895, Scandlines Danmark ApS, Sund og Bælt Holding A/S, Spildevandsteknisk Forening, Trafikforbundet, Trafikselskaberne i Danmark, Vindmølleindustrien, Visit Denmark, WWF Verdensnaturfonden og Øresundsbro Konsortiet.

11. Sammenfattende skema
 
Positive konsekvenser/
mindreudgifter
Negative konsekvenser/
merudgifter
Økonomiske konsekvenser for stat, kommuner og regioner
Ophævelsen af fritagelsen for underskudsbegrænsningen vil medføre en fremrykning af beskatningen og dermed et merprovenu for staten i form af en rentefordel.
Den foreslåede normalisering af afskrivningsreglerne betyder, at aktiverne fra A/S Storebæltsforbindelsen og A/S Øresundsforbindelsen kan afskrives hurtigere, hvilket samlet set betyder en udskydelse af beskatningen. For statsfinanserne vil normaliseringen derfor medføre et mindre provenu i form af et rentetab.
Administrative konsekvenser for stat, kommuner og regioner
Ingen.
Ingen.
Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet
Ingen.
Ingen.
Administrative konsekvenser for erhvervslivet
Ingen.
Ingen.
Miljømæssige konsekvenser
Ingen.
Ingen.
Administrative konsekvenser for borgerne
Ingen.
Ingen.
Forholdet til EU-retten
Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter.

Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser

Til § 1

Til nr. 1

Det foreslås, at overskriften til kapitlet ændres, så den ikke længere indeholder ordet »afskrivning m.v.«, da kapitlet med den foreslåede ændring i nr. 2 ikke længere indeholder skattebestemmelser.

Til nr. 2

Det foreslås at ophæve de særlige skattebestemmelser i §§ 12-14 i lov om Sund og Bælt Holding A/S.

Ifølge den gældende bestemmelse i § 12 kan underskud i et selskab for et indkomstår fremføres til fradrag i den skattepligtige indkomst for de følgende indkomstår. Underskud i indkomstår forud for ibrugtagningsårene kan dog fradrages for de følgende 30 indkomstår efter ibrugtagningsåret.

Den foreslåede ophævelse af reglen i § 12 indebærer, at underskud fremover skal fremføres og fradrages efter de almindelige skatteregler i selskabsskattelovens § 12. Underskud vedrørende tidligere indkomstår, der er fremført efter reglen i § 12 i lov om Sund og Bælt Holding A/S, skal fra og med indkomståret 2016 fremføres og fradrages efter de almindelige skatteregler. Det gælder også underskud fra før ibrugtagningen, som er fremført efter den nævnte 30-års-regel. Uudnyttede underskud, der vedrører indkomstår før 2016, bliver således efter indkomståret 2015 også omfattet af reglerne om begrænsning af fremførsel af underskud i selskabsskatteloven.

Samtidig ophæves særreglen om, at underskud i indkomstår forud for ibrugtagningsårene alene kan fradrages i de følgende 30 år. Resterende underskud kan derfor fra og med indkomståret 2016 fremføres tidsubegrænset efter de almindelige regler om fremførsel af underskud i selskabsskatteloven, herunder underskudsbegrænsningsreglerne. Baggrunden for 30-års-reglen er, at der var en 5-års begrænsning i skattelovgivningen for underskudsfremførsel, da anlægslovene for Storebæltsforbindelsen og Øresundsforbindelsen blev gennemført. Det er ikke længere tilfældet.

Efter de gældende bestemmelser i §§ 13-14 kan selskaberne afskrive på anskaffelsessummen med indtil 6 pct. årligt indtil det indkomstår, hvori summen af de anvendte afskrivningsprocenter overstiger 60. I de følgende år kan afskrivning kun foretages med indtil 2 pct. af anskaffelsessummen. Ved anskaffelsessummen forstås de samlede byggeudgifter ved henholdsvis jernbane- og vejforbindelserne. Den foreslåede ophævelse af § 13 indebærer, at grundlaget for afskrivninger fremover skal fordeles efter de almindelige regler for opgørelse af afskrivningsgrundlag i afskrivningsloven. Der henvises i øvrigt til bemærkningerne til § 4, stk. 4.

Der henvises tillige til de almindelige bemærkninger afsnit 2 om ophævelse af særregler om underskudsfremførsel og afsnit 3 om ophævelse af særregler om afskrivning.

Til § 2

Til nr. 1

Det foreslås at ophæve § 8 i lov om projektering af fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark, hvorefter et selskab, der har optaget lån til finansiering af projektet, vederlagsfrit helt eller delvis kan viderelåne og overføre de optagne lån til de andre selskaber, hvis der henlægges opgaver til disse selskaber. Det betyder, at det er de almindelige regler, der vil gælde fremover.

Til nr. 2

Det foreslås at ophæve § 9 i lov om projektering af fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg. Efter § 9 kan underskud i et selskab for et indkomstår fremføres til fradrag i den skattepligtige indkomst for de følgende indkomstår. Fradraget kan dog kun overføres til et senere indkomstår, i det omfang det ikke kan rummes i tidligere indkomstår. Bestemmelsen svarer til bestemmelsen i § 12 i lov om Sund og Bælt Holding A/S, jf. almindelige bemærkninger afsnit 3 og bemærkningerne til § 1. Bestemmelsen indeholder dog ikke en 30-årsregel, da der ved gennemførelsen af projekteringsloven ikke længere var nogen tidsmæssig begrænsning for fremførsel af underskud.

Til § 3

Til nr. 1

Bestemmelsen i selskabsskattelovens § 31, stk. 1, 3. pkt., foreslås ophævet.

Efter selskabsskattelovens § 31, stk. 1, 3. pkt., anses selskaber og foreninger m.v., der ikke kan være omfattet af § 12, stk. 2 og 3, ikke for koncernforbundne med selskaber og foreninger m.v., der kan være omfattet af § 12, stk. 2 og 3. Baggrunden for denne tydeliggørelse af koncerndefinitionen i selskabsskattelovens § 31 er at sikre, at der i samme sambeskatning ikke kan indgå både selskaber, som er undergivet de generelle regler om udnyttelse af underskud for tidligere år, og selskaber, der er undergivet særlige regler om udnyttelse af underskud for tidligere år.

Formålet med bestemmelsen er at gøre det klarere, at det afgørende kriterium er, hvorvidt et selskab m.v., hvis det måtte have et uudnyttet underskud fra tidligere år, skal bruge reglerne i selskabsskatteloven § 12, stk. 2 og 3, eller om selskabet m.v. skal bruge et andet lovbaseret regelsæt om udnyttelse af gamle underskud. Der er dermed taget højde for, at der kan foreligge særlove, som indeholder en specifik regulering af adgangen til at fremføre underskud til modregning i efterfølgende indkomstår. Det drejer sig alene om lov om Sund og Bælt Holding A/S og lov om projektering af fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark. Efter at særreglerne i de to love foreslås ophævet, er der ikke længere behov for denne tilføjelse til koncerndefinition i selskabsskatteloven, og bestemmelsen foreslås derfor ophævet.

Der henvises i øvrigt til de almindelige bemærkninger afsnit 2 om ophævelse af særregler for underskudsfremførsel.

Til § 4

Med den foreslåede bestemmelse i stk. 1 fastsættes det, at loven træder i kraft den 1. januar 2016.

Det foreslås i stk. 2, at ændringerne af de skattemæssige regler får virkning fra og med indkomståret 2016, jf. dog stk. 3. Da Sund og Bælt Holding A/S, ligesom datterselskaberne, har kalenderårsregnskab, har reglerne virkning fra og med den 1. januar 2016.

Det foreslås i stk. 3, at reglerne i lov om projektering af fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark om, at et selskab, der har optaget lån til finansiering af projektet, vederlagsfrit helt eller delvis kan viderelåne og overføre de optagne lån til de andre selskaber, hvis der henlægges opgaver til disse selskaber, ophæves med virkning for lån, der optages den 1. januar 2016 eller senere.

Den foreslåede bestemmelse i stk. 4 indeholder en overgangsbestemmelse i forbindelse med ophør af de særlige afskrivningsregler for A/S Storebæltsforbindelsen og A/S Øresundsforbindelsen. Ved udgangen af indkomståret 2015 skal afskrivningsgrundlaget for de to selskaber opgøres. Udgangspunktet er den oprindelige anskaffelsessum, som den er opgjort efter reglerne i § 13 i lov om Sund og Bælt Holding A/S. Ved anskaffelsessummen forstås de samlede byggeudgifter til henholdsvis jernbane- og vejforbindelser. Dog medregnes ikke moms, som ved opgørelsen af selskabets momstilsvar kan fradrages som indgående moms.

Det opgjorte afskrivningsgrundlag fordeles herefter i de to selskaber på de forskellige kategorier af afskrivningsberettigede aktiver. Det drejer sig om:

bygninger, jf. afskrivningslovens § 14,

installationer, jf. afskrivningslovens § 15,

driftsmidler, jf. afskrivningslovens § 5, og

fast jernbanemateriel, jf. afskrivningslovens § 5 C, stk. 2.

De afskrivninger, der er foretaget efter § 14 i lov om Sund og Bælt Holding A/S til og med indkomståret 2015, fordeles tilsvarende i de to selskaber på de ovennævnte kategorier af afskrivningsberettigede aktiver.

De fordelte anskaffelsessummer danner grundlag for afskrivning efter afskrivningsloven fra og med indkomståret 2016. Dog skal foretagne afskrivninger henført til driftsmidler og fast jernbanemateriel reducere afskrivningsgrundlagene for disse aktiver.

Bygninger og installationer, herunder broanlæg og tilknyttede vejanlæg, kan afskrives lineært efter afskrivningslovens § 17 med 4 pct. af den oprindelige anskaffelsessum. Summen af de anvendte afskrivningsprocenter efter § 14 i lov om Sund og Bælt Holding A/S og afskrivning efter afskrivningsloven kan ikke overstige 100 pct.

Driftsmidler saldoafskrives med 25 pct. Fast jernbanemateriel saldoafskrives med 7 pct. på en særskilt saldo. Fast jernbanemateriel omfatter især skinner, sveller, skærver, signalanlæg, master og luftledninger.


Bilag 1

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov

Gældende formulering
 
Lovforslaget
     
   
§ 1
     
   
1. Overskriften før § 10 affattes således:
     
»Låneadgang, garantier og afskrivning m.v.«
 
»Låneadgang og garantier«
     
§ 12. Hvis den for holdingaktieselskabet, A/S Storebæltsforbindelsen eller A/S Øresundsforbindelsen for et indkomstår opgjorte skattepligtige indkomst udviser underskud, kan dette underskud fradrages i den skattepligtige indkomst for de følgende indkomstår. Underskud i indkomstår, der ligger forud for det indkomstår, i hvilket henholdsvis den faste forbindelse over Storebælt, den faste forbindelse over Øresund eller de enkelte tilslutningsanlæg er taget i brug, kan fradrages i den skattepligtige indkomst for de følgende 30 indkomstår. Fradraget kan dog kun overføres til et senere indkomstår, hvis det ikke kan rummes i et tidligere års skattepligtige indkomst.
 
2. §§ 12-14 ophæves.
     
§ 13. Fra og med det indkomstår, hvor henholdsvis jernbane- og vejforbindelsen over Storebælt er taget i brug (anskaffelsesåret), kan A/S Storebæltsforbindelsen på grundlag af anskaffelsessummen foretage skattemæssige afskrivninger.
   
Stk. 2. Fra og med de indkomstår, hvor den faste forbindelse over Øresund eller de enkelte tilslutningsanlæg er taget i brug (anskaffelsesåret), kan A/S Øresundsforbindelsen på grundlag af anskaffelsessummen foretage skattemæssige afskrivninger.
   
Stk. 3. Ved anskaffelsessummen forstås de samlede byggeudgifter ved henholdsvis jernbane- og vejforbindelserne.
   
Stk. 4. Ved opgørelsen af anskaffelsessummen kan selskaberne ikke medregne afgift, som ved opgørelsen af selskabets afgiftstilsvar efter loven om almindelig omsætningsafgift kan fradrages som indgående afgift.
   
     
§ 14. Afskrivning efter § 13 foretages med indtil 6 pct. af anskaffelsessummen. I det indkomstår, hvori summen af de anvendte afskrivningsprocenter overstiger 60, og i de følgende år kan afskrivning dog kun foretages med indtil 2 pct. af anskaffelsessummen.
   
Stk. 2. Summen af de anvendte afskrivningsprocenter for hver af de to forbindelser kan ikke overstige 100.
   
     
     
     
   
§ 2
     
§ 8. Et selskab, som har optaget lån i medfør af § 7, kan vederlagsfrit helt eller delvis viderelåne og overføre de optagne lån til de øvrige selskaber, hvortil der i henhold til § 5 henlægges opgaver. Lån, inklusive eventuelle påløbne renter, provisioner el.lign., ydet af og til selskaber, hvortil der i henhold til § 5 henlægges opgaver, eller overførsel af de optagne lån mellem selskaberne, beskattes ikke efter skattelovgivningen.
 
1. § 8 ophæves.
     
§ 9. Hvis den skattepligtige indkomst, som er opgjort for et indkomstår for selskaberne, jf. § 5, udviser underskud, kan dette underskud fradrages i selskabernes skattepligtige indkomst for de følgende indkomstår. Fradraget kan dog kun overføres til et senere indkomstår, i det omfang det ikke kan rummes i tidligere års indkomst.
 
2. § 9 ophæves.
     
   
§ 3
     
§ 31, stk. 1:
Koncernforbundne selskaber og foreninger m.v. omfattet af § 1, stk. 1, nr. 1-2 b, 2 d-2 j, 3 a-5 og 5 b, § 2, stk. 1, litra a og b, eller kulbrinteskattelovens § 21, stk. 4, skal sambeskattes (national sambeskatning). Ved koncernforbundne selskaber og foreninger m.v. forstås selskaber og foreninger m.v., der på noget tidspunkt i indkomståret tilhører samme koncern, jf. § 31 C. Selskaber og foreninger m.v., der ikke kan være omfattet af § 12, stk. 2 og 3, anses dog ikke for koncernforbundne med selskaber og foreninger m.v., der kan være omfattet af § 12, stk. 2 og 3. I stk. 2-9 sidestilles faste ejendomme og tilknyttet virksomhed efter kulbrinteskatteloven med faste driftssteder. Ved ultimativt moderselskab forstås det selskab, som er moderselskab uden at være datterselskab, jf. § 31 C.
…. .
 
1. § 31, stk. 1, 3. pkt., ophæves.
     
   
§ 4
     
   
Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2016.
Stk. 2. § 1, § 2, nr. 2, og § 3 har virkning fra og med indkomståret 2016. Uudnyttede underskud den 1. januar 2016, herunder underskud fremført efter § 12, 2. pkt., i lov nr. 588 af 24. juni 2005 om Sund og Bælt Holding A/S, fremføres efter den nævnte dato efter selskabsskattelovens regler.
Stk. 3. § 2, nr. 1, har virkning for lån, der optages den 1. januar 2016 eller senere.
Stk. 4. Ved udgangen af indkomståret 2015 opgøres afskrivningsgrundlaget for A/S Storebæltsforbindelsen og A/S Øresundsforbindelsen. Afskrivningsgrundlaget opgøres på grundlag af anskaffelsessummen opgjort efter § 13, stk. 3 og 4, i lov nr. 588 af 24. juni 2005 om Sund og Bælt Holding A/S. Det opgjorte afskrivningsgrundlag fordeles herefter på bygninger, jf. afskrivningslovens § 14, installationer, jf. afskrivningslovens § 15, driftsmidler, jf. afskrivningslovens § 5 og fast jernbanemateriel, jf. afskrivningslovens § 5 C, stk. 2. Afskrivningsgrundlaget for henholdsvis driftsmidler og fast jernbanebanemateriel reduceres med foretagne afskrivninger til og med indkomståret 2015 efter § 14 i lov nr. 588 af 24. juni 2005 om Sund og Bælt Holding A/S, i det omfang afskrivningerne kan henføres til de nævnte aktiver. De således opgjorte og fordelte afskrivningsgrundlag danner grundlag for afskrivning efter afskrivningsloven fra og med indkomståret 2016. Summen af de anvendte afskrivningsprocenter for bygninger og installationer efter § 14 i lov nr. 588 af 24. juni 2005 om Sund og Bælt Holding A/S og efter afskrivningslovens § 17 kan ikke overstige 100 pct.