Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Afgørelse af klage - Slutudbetaling efter Miljøteknologiordningen 2011

Resumé

NaturErhvervstyrelsen traf afgørelse om afslag på at yde tilskud til udgifter betalt inden projektperiodens start.

Ifølge tilladelse til igangsætning kunne tilsagnshaver for egen regning og risiko påbegynde sit projekt herunder afholde og betale sine udgifter til projektet fra projektperiodens start den 14. september 2011.

Fødevareministeriets Klagecenter fastholdt afgørelsen. Klagecentret fandt, at der ikke kunne ydes tilskud til et voliere system til æglæggende skrabehøns, som var betalt i to rater, hvor første rate var betalt inden projektperiodens start, mens anden rate først var betalt efter projektperiodens start.

Klagecentret lagde vægt på, at de to fakturaer måtte betragtes som et hele, da de var tilknyttet det samme tilbud og ikke kunne stå alene. Det fremgik af tilbuddet, som lå til grund for erhvervelsen, at betalingen skulle ske i to rater. Voliere systemet måtte derfor betragtes som betalt allerede ved betalingen af første rate inden projektperiodens start.

NN
Den 29. september 2014
Sagsnr. : 26646
Ref. : BSMA
Tlf. : 22501834

Afgørelse om slutudbetaling af tilskud under miljøteknologiordningen 2011

Fødevareministeriets Klagecenter fastholder NaturErhvervstyrelsens afgørelse af 18. december 2013. Det betyder, at slutudbetalingen til projektet ”Reduktion af lugtgener og klimagasser/ammoniak fra husdyrgødning ved installering af etagesystem med gødningsbånd til fjerkræsproduktion” reduceres.

Da XX har anmodet om at få udbetalt et tilskud, som overstiger det tilskud, han er berettiget til, med mere end 3 %, nedsættes slutudbetalingen med differencen mellem det anmodede beløb og det berettigede beløb.

I har klaget på vegne af XX den 2. januar 2014 over styrelsens afgørelse om nedsættelse af slutudbetaling som følge af, at udgifter ikke var tilskudsberettigede.

Begrundelse

Triova Bolegg Terrace - tilbud 3302

Da XX har påbegyndt sit projekt, inden han fik tilladelse til igangsætning, kan der ikke ydes tilskud til Triova Bolegg Terrace - tilbud 3302 i medfør af tilsagn om tilskud under miljøteknologiordningen til projektet ”Reduktion af lugtgener og klimagasser/ammoniak fra husdyrgødning ved installering af etagesystem med gødningsbånd til fjerkræsproduktion”.

Det fremgår af XX's igangsætningstilladelse af 14. september 2011, at han kunne påbegynde sit projekt fra modtagelsen af tilladelsen og afholde og betale sine projektudgifter fra dette tidspunkt. Dette fremgår også af hans tilsagn af 8. december 2011, som blev ophævet ved nyt tilsagn af 10. december 20121).

Vi finder derfor, at der ikke kan ydes støtte til Triova Bolegg Terrace - tilbud 3302, der er opdelt i to fakturaer. Faktura af 18. august 2011 på 605.295,60 kr. ekskl. moms er betalt 26. august 2011. Faktura af 13. september 2011 på 1.409.983,40 kr. ekskl. moms er betalt 23. september 2011. Begge faktureringsdatoer ligger før det igangsætningstidspunkt, som er fastsat i igangsætningstilladelse af 14. september 2011.

Vi bemærker i den forbindelse, at de to fakturaer må betragtes som et hele, da de er tilknyttet samme tilbud og ikke kan stå alene2). Det fremgår af tilbuddet, at betalingen skal ske i 2 rater, hvor første rate er betalt den 26. august 2011 ifølge de fremsendte dokumenter fra XX's revisor, Dansk Revision.

Triova Bolegg Terrace - tilbud 3304

Der kan alene ydes tilskud til Triova Bolegg Terrace - tilbud 3304 i overensstemmelse med tilsagnsbeløbet (40 % af 1.502.658,45 kr.). Vi bemærker, at XX ikke har fremsendt udspecificeret faktura for den fulde udgift på 2.042.257 kr. til etablering af anlægget, trods gentagne henvendelser fra NaturErhvervstyrelsen.

Det fremgår af reglerne, at tilsagnshaver skal dokumentere sine udgifter i forbindelse med anmodning om udbetaling af tilskud3).

Sanktion

Hvis en tilsagnshaver anmoder om at få udbetalt et tilskud, som overstiger det tilskud, han er berettiget til, med 3 % eller mere, skal slutudbetalingen som udgangspunkt nedsættes med et beløb svarende til differencen mellem det beløb, tilsagnshaveren anmoder om at få udbetalt, og det beløb, han viser sig at være berettiget til, efter at NaturErhvervstyrelsen har taget stilling til udbetalingsanmodningen (3 %-reglen4) ).

I denne sag har XX anmodet om at få udbetalt 496.537,56 kr. mere, end han var berettiget til. 496.537,56 kr. overstiger 607.043,38 kr. (tilskud til udbetaling før sanktion) med mere end 3 %. Det beløb på 1.103.580,94 kr., som jeres kunde anmodede om at få udbetalt, skal derfor nedsættes med 496.537,56 kr. med tillæg af en sanktion på yderligere 496.537,56 kr., det vil sige i alt 993.075,12 kr. Dette resulterer i en slutudbetaling på 110.505,82 kr.

Hvis tilsagnshaver kan godtgøre, at han ikke selv er skyld i at have anmodet om for stort tilskud, skal der ikke ske nogen sanktion efter 3 %-reglen. Klagecentret finder, at jeres henvisning til, at klager har været i tvivl om, hvilket tilsagn som var gældende, ikke kan føre til, at der ikke skal ske sanktion.

Klagecentret finder ikke, at XX eller hans rådgiver kan have været i tvivl om, at tilsagnsbrev af 10. december 2012 er det gældende tilsagn. Det fremgår af tilsagnsbrevet, at der er truffet ny afgørelse som følge af jeres klage over tilsagnsbrev af 8. december 2011.

Mangelfuld regelhenvisning

NaturErhvervstyrelsens afgørelse af 18. december 2013 henviser ikke til alle de retsregler, afgørelsen er truffet efter. En myndigheds begrundelse for en afgørelse, som ikke imødekommer adressaten fuldt ud5), skal indeholde en henvisning til de retsregler, afgørelsen er truffet efter.6)

I den konkrete sag får den mangelfulde regelhenvisning ikke konsekvenser for NaturErhvervstyrelsens afgørelse, da Klagecentret med denne afgørelse oplyser de korrekte hjemler.7)

Oplysninger i sagen

Afgørelsen er truffet på grundlag af

De oplysninger der lå til grund for NaturErhvervstyrelsens afgørelse af 18. december 2013 om slutudbetaling af tilskud til miljøteknologiordningen under landdistriktsprogrammet til projektet ”Reduktion af lugtgener og klimagasser/ammoniak fra husdyrgødning ved installering af etagesystem med gødningsbånd til fjerkræsproduktion”

NaturErhvervstyrelsens afgørelse.

Jeres klage af 2. januar 2014.

NaturErhvervstyrelsens bemærkninger til sagen af 23. juli 2014.

.

***

Vi gør opmærksom på, at I ikke kan klage over Klagecentrets afgørelse til anden administrativ myndighed.

Venlig hilsen

Birgitte Stensgaard Madsen

Fuldmægtig, cand.jur.

Officielle noter

1) § 8, stk. 1, nr. 1, i bekendtgørelse nr.744 af 28. juni 2011 om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion.

2) Se dokument ”Salgs- og leveringsbetingelser” fra Triovar, der var vedlagt ansøgning om tilsagn af 9. august 2011.

3) § 14, stk. 1, i bekendtgørelse nr.744 af 28. juni 2011 om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion.

4) Artikel 30, stk. 1, i Kommissionens forordning (EU) Nr. 65/2011.

5) § 22, i forvaltningsloven, lovbekendtgørelse nr. 988 af 9. oktober 2012. Nu: § 22, i forvaltningsloven, lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014.

6) § 24, stk. 1, i forvaltningsloven, lovbekendtgørelse nr. 988 af 9. oktober 2012. Nu: § 24, stk. 1, i forvaltningsloven, lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014.

7) Jens Garde m.fl.: Forvaltningsret, Almindelige emner, 4. udgave, 2004, side 391.