Den fulde tekst

Skriftlig fremsættelse (25. februar 2015)

Transportministeren (Magnus Heunicke):

Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte:

Forslag til lov om anlæg og drift af en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark samt forslag til lov om ændring af lov om Sund og Bælt Holding A/S, lov om projektering af fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark og selskabsskatteloven (Ophævelse af særbestemmelser vedrørende skat)

(Lovforslag nr. L 141 og L 142)

Lovforslagene er udarbejdet på baggrund af den folkeretligt bindende traktat mellem Kongeriget Danmark og Forbundsrepublikken Tyskland om en fast forbindelse over Femern Bælt af 3. september 2008.

Lovforslaget om Femern Bælt-forbindelsen indebærer, at Folketinget giver Femern A/S og A/S Femern Landanlæg bemyndigelse til at anlægge og drive en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark. Med anlægslovens vedtagelse gives samtidig den danske miljøgodkendelse til projektet. I løbet af efteråret 2015 vil der blive foretaget en fornyet vurdering af den samlede økonomi i projektet, herunder en opdateret risikovurdering, som vil blive forelagt forligskredsen bag projektet. Forligskredsens godkendelse er en forudsætning for, at de store anlægskontrakter kan indgås.

Kyst til kyst-projektet vil i hovedelementer blive gennemført som en firesporet motorvej med nødspor i begge retninger og en tosporet elektrificeret jernbaneforbindelse placeret i en ca. 18 kilometer lang sænketunnel samt faciliteter til drift og vedligehold, herunder et betalingsanlæg, som placeres på den danske side af tunnelen. Endvidere vil der blive etableret nye landområder ud for henholdsvis Lollands og Femerns kyster.

Opgraderingen af de danske jernbanelandanlæg vil i hovedelementer omfatte udbygning af jernbanestrækningerne Vordingborg til Masnedø og Orehoved til syd for Holeby til dobbeltspor. Strækningerne fra Ringsted til Masnedø og fra Orehoved til syd for Holeby elektrificeres og udbygges, så persontog kan køre op til 200 km/t. Der etableres endvidere en ny fast dobbeltsporet bro over Masnedsund øst for den eksisterende bro og en enkeltsporet klapbro over Guldborgsund syd for den eksisterende Kong Frederik IX's Bro.

Femern A/S ejer Femern Bælt-tunnelen og opkræver betaling for brugen af vej og jernbane i Femern Bælt-tunnelen. Der vil således være tale om brugerbetaling. I traktaten har Danmark forbeholdt sig ret til at finansiere anlægsprojektet med afkast fra den faste forbindelse. Loven indeholder således bestemmelser af betydning for drift af den faste forbindelse over Femern Bælt, beredskab, takstfastsættelse samt tv-overvågning.

Herudover foreslås det i et særskilt lovforslag at ophæve de særlige skatteregler for holdingselskabet, A/S Storebæltsforbindelsen og A/S Øresundsforbindelsen, der er indsat i lov om Sund og Bælt Holding A/S. Det foreslås endvidere at ophæve de særlige skatteregler for Femern A/S og A/S Femern Landanlæg, der er indsat i projekteringsloven. Sund og Bælt Holding A/S og dets datterselskaber vil herefter uden undtagelser blive beskattet efter de regler, der gælder for andre aktieselskaber.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget med tilhørende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale forslaget til det Høje Tings velvillige behandling.