Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - stillingsopslag - medhold

J. nr. 2014-6810-24456

Det var i strid med ligebehandlingsloven, at indklagede søgte efter kvindelige massører i en jobannonce. Indklagede ændrede efterfølgende annoncens ordlyd.

Klager fik derfor medhold.

Klagen drejer sig om påstået forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med, at indklagede skrev i en jobannonce, at de søgte en kvindelig massør.

Ligebehandlingsnævnets afgørelse

Det var i strid med ligebehandlingsloven, at indklagede i en jobannonce havde henvist til, at ansøger skulle være en kvinde.

Sagsfremstilling

Klager er en mand.

Indklagede indrykkede en jobannonce på hjemmesiden jobindex.dk. Det fremgik af annoncen blandt andet:

". . . [indklagede] søger kvindelige massører i København City.

- Nyder du, at give dybdemassage, og er brand god til det?

- Har du lyst til at gøre en forskel for andre mennesker?

- Er du vant til at bruge computer og elsker du at have med mennesker at gøre?

- Er du positiv, smilende og giver en eminent service?

. . ."

Parternes bemærkninger

Klager gør gældende, at der er tale om forskelsbehandling, da indklagede oplyser i jobannoncen, at de søger en medarbejder af et bestemt køn, som i dette tilfælde skulle være en kvinde.

Klager ønsker, at jobannoncen enten fjernes fra hjemmesiden, eller at indklagede ændrer teksten i annoncen, så den retter sig mod begge køn.

Indklagede oplyser, at indholdet af jobannoncen er ændret som følge af klagers henvendelse til Ligebehandlingsnævnet.

Indklagede er bekendt med, at klager også ejer en massageklinik. Indklagede er derfor af den opfattelse, at klager ikke havde et ønske om at komme i betragtning til jobbet hos indklagede.

Ligebehandlingsnævnets bemærkninger og konklusion

Ligebehandlingsnævnet behandler klager over forskelsbehandling på grund af køn efter ligebehandlingsloven.

Det fremgår af loven, at det ved jobannoncering ikke må angives, at der til ansættelse eller erhvervsuddannelse mv. søges eller foretrækkes en person med et bestemt køn.

Jobannoncen indeholdt et krav om, at ansøgeren skulle være en kvinde. Indklagede har ikke nærmere oplyst om årsagen hertil. Det var derfor i strid med annonceringsbestemmelsen i ligebehandlingsloven, at indklagede søgte efter en kvindelig medarbejder.

Nævnet har noteret sig, at indklagede efter det oplyste har ændret annoncens ordlyd.

Klager får herefter medhold i klagen.

Da klager ikke har søgt stillingen, er der ikke grundlag for at tilkende ham godtgørelse

<2014-6810-24456>