Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - ansættelse - medhold

J. nr. 2014-6810-20813

Det var i strid med Ligebehandlingsloven, at en gravid kvinde ikke kom i betragtning til en stilling som controller i en IT-virksomhed. Klagers jobsamtale blev aflyst, efter at hun meddelte, at hun var gravid.

Klager fik derfor medhold og en godtgørelse på 25.000 kr.

Klagen drejer sig om påstået forskelsbehandling på grund af køn, i forbindelse med at klager ikke kom i betragtning til en stilling som controller, efter at hun meddelte indklagede, at hun var gravid.

Ligebehandlingsnævnets afgørelse

Det var i strid med ligebehandlingsloven, at klager ikke kom i betragtning til en stilling som controller.

Indklagede skal inden 14 dage betale en godtgørelse til klageren på 25.000 kr. med procesrente fra den 31. marts 2014, hvor klagen er modtaget i Ligebehandlingsnævnet.

Sagsfremstilling

Klager søgte den 28. december 2013 en stilling som controller. Hun var på dette tidspunkt gravid og skulle påbegynde barsel den 1. april 2014.

Ved mail af 21. januar blev klager indkaldt til en personlig samtale den 24. januar 2014 klokken 9. Klager blev anmodet om at bekræfte, at hun kom.

Klager svarede på denne indkaldelse ved mail af 22. januar 2014. Det fremgik blandt andet heraf, at:

"Jeg vil venligst gøre opmærksom på, at jeg er gravid og skal på barsel den 1. april, hvilket nok har indflydelse på samtalen. Hvis det ændrer noget, så må du gerne sige til."

Indklagede svarede hertil:

" Tillykke med det.

Vi skal bruge en medarbejder der kan starte hurtigt, så jeg bliver desværre nødtil at melde pas. &Aelig; rgerligt da du var en af de kandidater som jeg mener var favorit til stillingen.

Held og lykke med den lille ny."

I en efterfølgende korrespondance mellem klagers forbund og indklagede gjorde forbundet opmærksom på, at klager var forundret over, at hun - efter at have oplyst om sin graviditet - blev valgt fra som kandidat til jobbet begrundet i graviditeten, selv om hun var én af favoritterne til jobbet. Forbundet oplyste, at dette ikke var i overensstemmelse med ligebehandlingslovens regler, hvor graviditet og barsel ikke må have indflydelse på muligheden for ansættelse og forfremmelse.

Indklagede meddelte i mail af 28. januar 2014 forbundet, at der ikke stod noget i hans mail af 22. januar 2014 om at klager ikke havde fået jobbet på grund af sin graviditet. Det fremgik videre, at:

"Hun meddeler at det nok vil få indflydelse på samtalen. En medarbejder med holdning diskvalificerer sig selv.

Fravalget til samtalen var udelukkende at jeg tolkede at hun ikke gad at møde op."

Samme dag skrev indklagede i en mail til klagers forbund, at:

"Jeg fastholder at din klient skriver en tricki mail fordi man ønsker at modtageren laver fejl og svarer således at der køres sag i "jeg er en gravid kvinde" navn."

Han skrev videre, at årsagen, til at klager ikke fik stillingen, ikke var, at hun var gravid, men at de havde modtaget rigtig mange ansøgninger, der gik mere op i jobbet og stillede spørgsmål til det frem for at fremkomme med ligegyldige personlige informationer, der intet havde med jobbet at gøre. Informationen om at klager var en af favoritterne var nærmere en høflig tilbagemelding.

Indklagede skrev endvidere i mail af 29. januar 2014 blandt andet, at:

"Hun er ikke fravalgt fordi hun er gravid, muslim, er kvinde eller andet. Hun er fravalgt fordi jeg tolker at hun ikke er interesseret i jobbet og dermed ikke er nogen grund til at bruge tid på dette."

Klagers forbund sendte herefter den 3. februar 2014 et påkrav på 25.000 kr. til indklagede for overtrædelse af ligebehandlingsloven.

Indklagede har ikke betalt, og klager har derfor indbragt sagen for Ligebehandlingsnævnet.

Parternes bemærkninger

Klager gør gældende, at hun er blevet udsat for forskelsbehandling på grund af køn, fordi indklagede fravalgte hende til en ledig stilling, da hun meddelte, at hun var gravid.

Indklagede har ikke besvaret Ligebehandlingsnævnets henvendelser.

Ligebehandlingsnævnets bemærkninger og konklusion

Ligebehandlingsnævnet behandler klager over forskelsbehandling på grund af køn på arbejdsmarkedet.

Det fremgår af ligebehandlingsloven, at en arbejdsgiver skal behandle mænd og kvinder lige ved ansættelser, forflyttelser og forfremmelser. Det følger videre af loven, at der foreligger direkte forskelsbehandling på grund af køn ved enhver form for negativ forskelsbehandling i forbindelse med graviditet.

Indklagede indkaldte klager til en personlig samtale på baggrund af hendes ansøgning. Det er nævnets opfattelse, at indklagedes mail af 22. januar 2014, må opfattes som en aflysning af den planlagte samtale, og at denne aflysning kom som konsekvens af klagers meddelelse om, at hun var gravid.

Ligebehandlingsnævnet finder på den baggrund at klager har påvist faktiske omstændigheder, som giver anledning til at formode, at hun har været udsat for direkte forskelsbehandling på grund af sin graviditet. Det påhviler herefter indklagede at bevise, at ligebehandlingsprincippet ikke er blevet krænket.

Indklagede har ikke løftet bevisbyrden for, at klagers graviditet ikke havde betydning for, at hun ikke kom i betragtning til stillingen som controller hos indklagede.

Klager får herefter medhold i klagen.

Godtgørelse

Klager tilkendes en godtgørelse, der passende skønsmæssigt kan fastsættes til 25.000 kr.

Ligebehandlingsnævnet har ved fastsættelse af godtgørelsens størrelse taget udgangspunkt i praksis samt et skøn over sagens faktiske omstændigheder, herunder karakteren og alvoren af den skete hændelse.

Indklagede skal herefter betale 25.000 kr. til klager med procesrente fra den 31. marts 2014, hvor sagen blev indbragt for Ligebehandlingsnævnet. Beløbet skal betales inden 14 dage.

<2014-6810-20813>