Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Afgørelse af klage - Enkeltbetaling, lysåbne arealer, begrundelsesmangler

Resumé

NaturErhvervstyrelsen havde truffet afgørelse om genberegning af støtte udbetalt efter enkeltbetalingsordningen i perioden 2010-2012, da et delareal, som lå i tilknytning til et skovrejsningsprojekt, var lysåbent. Der var på delarealet sået vårbyg, og det lå uden for skovrejsningsprojektet. Delarealet var langstrakt og smalt, placeret på indersiden af et læhegn og omkransede det nævnte skovrejsningsprojekt.

Fødevareministeriets Klagecenter stadfæstede afgørelsen. Klagecentret fandt, at delarealet ikke var støtteberettiget, idet det fremstod som et lysåbent areal i forbindelse med skovrejsningsprojektet. Der blev i denne forbindelse lagt vægt på delarealets tilknytning og beliggenhed i forhold til skovrejsningsprojektet, dets udformning samt driftshensyn. Klagecentret kritiserede styrelsens begrundelse, da den påklagede afgørelse ikke angav de konkrete og specifikke omstændigheder ved delarealet, der førte til, at dette var lysåbent.

NN
Den 28. oktober 2014
Sagsnr. : 26867
Ref. : MIBS/MORA
Tlf. : 33 95 14 30

Afgørelse om genberegning af enkeltbetaling 2010-2012

Fødevareministeriets Klagecenter fastholder NaturErhvervstyrelsens afgørelse af 20. maj 2014. Det betyder, at den uretmæssigt udbetalte støtte efter enkeltbetalingsordningen for 2010-2012 skal betales tilbage.

I har klaget på vegne af AA i brev modtaget den 2. juni 2014 over styrelsens afgørelse om genberegning af arealstøtte under ordningen enkeltbetaling 2010-2012.1)

Begrundelse

Klagecentret har gennemgået sagen og finder, at et delareal på 1,18 ha på mark 12-0 (i markblok XX) i perioden 2010-2012, som AA anmeldte og søgte støtte til, ikke var støtteberettiget. Grunden hertil er, at arealet efter vores vurdering fremstod som et lysåbent areal i forbindelse med skovrejsningsprojektet. Lysåbne arealer i forbindelse med skov er ikke støtteberettigede, idet sådanne arealer ikke fortrinsvist anvendes til landbrug.2) Der er tale om en konkret helhedsvurdering af forholdene ved de pågældende arealer.

Vi har ved denne vurdering lagt særlig vægt på delarealets tilknytning og beliggenhed i forhold til skovrejsningsprojektet, som i høj grad omkranses af delarealet. Det har i forlængelse heraf haft stor betydning, at delarealets udformning, som er relativt smalt og aflangt, taler for, at arealet ikke hovedsageligt blev anvendt landbrugsmæssigt. I forbindelse hermed har det ligeledes betydning, at delarealets udformning ikke fremmer de driftshensyn, der normalt forbindes med landbrugsmæssige aktiviteter. Vi vurderer derfor, at arealets anvendelse ikke havde landbrug som hovedformål. I forbindelse med ovenstående hensyn har vi lagt afgørende vægt på det ortofoto, som NaturErhvervstyrelsen har fremsendt til Klagecentret.

Vi gør opmærksom på, at det ikke giver vores vurdering et andet udfald, at arealet har været tilsået, og at I har indsendt dokumentation herfor i form af faktura og luftfoto. Grunden hertil er, at et tilsået delareal som på mark 12-0 i tilknytning med skovrejsningsprojektet har en positiv betydning for markvildtet. Dette medfører, at der bidrages til arealets rekreative karakter og værdi, som vi finder er hovedformålet med arealet.

Vi gør endvidere opmærksom på, at det for vurderingen af støtteberettigelsen for mark 12-0 er uden betydning, om delarealet oprindeligt var omfattet af skovrejsningsprojektet. Afgørende for om et areal er støtteberettiget eller ej er de faktiske forhold på herpå i støtteperioden.

Mangelfuld begrundelse

En afgørelse, der ikke giver en part fuldt ud medhold, skal være ledsaget af en begrundelse.3) Dette indebærer blandt andet, at de hovedhensyn der har været bestemmende for den administrative skønsudøvelse, skal angives i begrundelsen.4) Dertil skal begrundelsen indeholde en kort redegørelse for de oplysninger vedrørende sagens faktiske omstændigheder, som er tillagt væsentlig betydning for afgørelsen.5)

NaturErhvervstyrelsen begrundede afgørelsen med, at mark nr. 12-0 ikke var støtteberettiget i perioden 2010-2013, da de vurderede, at en del af marken fremstod som et lysåbent areal. Hertil oplyste styrelsen, at vurderingen heraf var foretaget med baggrund i luftfoto fra 2010 og 2013 og jeres høringssvar. Derudover beskrev styrelsen hvad der i almindelighed forstås ved et lysåbent areal i skov. Begrundelsen angiver imidlertid ikke de konkrete og specifikke omstændigheder ved arealet, der medfører at arealet var lysåbent. Vi finder på denne baggrund, at afgørelsens begrundelse er mangelfuld.

Klagecentret har imidlertid i kraft af denne afgørelse afhjulpet denne sagsbehandlingsmangel ved i ovenstående at angive de hovedhensyn – oplyst af styrelsen i indstillingsskrivelse af 7. juli 2014, som I har haft mulighed for at kommentere i kraft af høringsbrev af 28. juli 2014 – der har været bærende for den administrative skønsudøvelse.6)

Støtten beregnes ud fra det godkendte støtteberettigede areal

Støtten for det godkendte støtteberettigede areal for perioden 2010-2012 efter enkeltbetalingsordningen skal nedsættes med det dobbelte af den konstaterede arealafvigelse, i alt 2,36 ha.7) Vi lægger til grund, at AA har søgt om støtte til 1,18 ha mere, end der kan godkendes (arealafvigelsen). Det godkendte støtteberettigede areal udgør 6,15 ha, og arealafvigelsen udgør 18,02 % heraf. Arealafvigelsen udgør således mere end 2,00 ha eller 3 % af det godkendte støtteberettigede areal.

Det er ansøgers ansvar, at ansøgning om enkeltbetalingsstøtte indeholder alle de oplysninger, der er nødvendige for at fastslå støtteberettigelsen.8) Det gælder også oplysninger om arealernes størrelse, beliggenhed og beskaffenhed. AA skulle derfor selv have foretaget fradrag for de arealer eller de dele af arealer, der ikke opfyldte betingelserne for støtte.

Tilbagebetaling

I reglerne om enkeltbetaling er det fastslået, at uretmæssigt udbetalte støttebeløb skal tilbagebetales, medmindre der er indtrådt forældelse, eller hvis udbetalingen skyldes en fejl begået af den kompetente myndighed, og landbrugeren ikke med rimelig kunne forventes at have opdaget fejlen.9) Ansøger skal derfor tilbagebetale den uretmæssigt udbetalte støtte, idet vi mener, det burde have stået klart for ansøger, at det nævnte areal ikke var støtteberettiget.

Klagecentret har ikke efterprøvet beregningen af tilbagebetalingskravet, og vi tager ikke stilling til, hvordan tilbagebetalingen skal ske. Vi har således ikke forholdt os til størrelsen af de konkrete beløbsjusteringer.

Oplysninger i sagen

Afgørelsen er truffet på grundlag af

De oplysninger der lå til grund for NaturErhvervstyrelsens afgørelse af 20. maj 2014 om genberegning af arealstøtte under ordningen enkeltbetaling 2010-2013.

NaturErhvervstyrelsens afgørelse.

Jeres klage modtaget den 2. juni 2014.

NaturErhvervstyrelsens bemærkninger til sagen af 7. juli 2014.

Jeres høringssvar af 6. august 2014 med dertilhørende luftfoto.

***

Vi gør opmærksom på, at I ikke kan klage over Klagecentrets afgørelse til anden administrativ myndighed.

Venlig hilsen

Morten Rathsack

Specialkonsulent, cand.jur.

Officielle noter

1) Vi gør opmærksom på, at det fremgår af NaturErhvervstyrelsens afgørelse, at denne angår perioden 2010-2013. Klagecentret finder ikke, at afgørelsen angår 2013, da denne ikke behandler genberegning af støtte for støtteåret 2013.

2) Artikel 34, stk. 1 og 2, litra a, i Rådets forordning nr. 73/2009 af 19. januar 2009.

3) § 22, i lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014 af forvaltningsloven.

4) § 24, stk. 1, 2. pkt., i samme lovbekendtgørelse.

5) § 24, stk. 2, i samme lovbekendtgørelse.

6) Jens Garde m.fl.: Forvaltningsret, Almindelige emner, 5. udgave, 2009, p. 346.

7) Artikel 58, 1. afsnit, i Kommissionens forordning (EF) nr. 1122 af 30. november 2009.

8) Artikel 12, stk. 1, litra d, i samme forordning.

9) Artikel 80, i samme forordning.