Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Afgørelse af klage - Krydsoverensstemmelse 2013, forhold vedrørende samme dyregruppe og samme delkrav var én overtrædelse

Resumé

NaturErhvervstyrelsens traf afgørelse om nedsættelse af støtte på grund af overtrædelse af krav 3.2 om krydsoverensstemmelse i 2013. Overtrædelsen, der vedrørte tilsyn med og passende behandling af syge mink blev af NaturErhvervstyrelsen opgjort som to overtrædelser af krav 3.2, delkrav 3 med den begrundelse, at der var tale om forskellige grader af alvor ved dyrenes tilstand.

Fødevareministeriets Klagecenter hjemviste afgørelsen på baggrund af sagens konkrete omstændigheder, fordi vi ikke fandt grundlag for at dele overtrædelsen op i to som følge af graden af alvor ved dyrenes tilskadekomst. Vi fandt, at forholdene ved kontrolbesøget skulle vurderes som én samlet overtrædelse, fordi minkene var fra samme dyregruppe (besætning), og overtrædelsen vedrørte samme delkrav og var konstateret ved den samme kontrol. Vi lagde også vægt på, at det efter den gældende vejledning var muligt ved karaktergivningen at tage højde for hvor mange dyr overtrædelsen vedrørte.

NN
Den 13. juni 2014
Sagsnr. : 25281
Ref. : ENIS
Tlf. : 41932329

Afgørelse om krydsoverensstemmelse for 2013

Fødevareministeriets Klagecenter ophæver og hjemviser NaturErhvervstyrelsens afgørelse af 6. januar 2014. Det betyder, at NaturErhvervstyrelsen skal træffe en ny afgørelse i sagen.

Du klager over styrelsens afgørelse om nedsættelse af din støtte på grund af overtrædelse af krav 3.2 vedrørende krydsoverensstemmelse i 2013.

Begrundelse

NaturErhvervstyrelsen skriver i afgørelsen, at der er tale om to overtrædelser af krydsoverensstemmelseskrav 3.2 om tilsyn med og passende behandling af syge dyr. Det begrunder de med, at der er tale om forskellige grader af alvor ved dyrenes (mink) tilstand.

Vi finder, at der ikke er grundlag for at dele overtrædelsen op i to som følge af graden af alvor.

Vi finder konkret, at forholdene vedrørende kontrolbesøget skal vurderes som én samlet overtrædelse, fordi minkene er fra samme dyregruppe (samme besætning) og overtrædelsen vedrører samme delkrav og er konstateret i den samme kontrol1). Vi henviser i den forbindelse til, at grundlaget for karaktergivningen er beskrevet i Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2013. Det følger af vejledningen2), at dyregruppen omfatter alle dyr i besætningen. Ud fra sagens oplysninger lægger vi til grund, at minkene tilhører den samme besætning og dermed den samme dyregruppe. Vi har også lagt vægt på, at vejledningens bilag vedrørende krav 3.2, delkrav 3, om omfangskarakter giver mulighed for at tage højde for hvor mange dyr overtrædelsen vedrører.

På baggrund af sagens konkrete omstændigheder hjemviser vi sagen til fornyet behandling, da vi finder, at overtrædelsen skal behandles som én overtrædelse.

Oplysninger i sagen

Afgørelsen er truffet på grundlag af

De oplysninger der lå til grund for NaturErhvervstyrelsens afgørelse af 6. januar 2014 om krydsoverensstemmelse for 2013.

NaturErhvervstyrelsens afgørelse.

Din klage modtaget den 9. januar 2014.

NaturErhvervstyrelsens bemærkninger til sagen af 14. marts 2014.

***

Vi gør opmærksom på, at du ikke kan klage over Klagecentrets afgørelse til anden administrativ myndighed.

Venlig hilsen

Eva Stejn Nissen

Fuldmægtig, cand.jur.

Officielle noter

1) Artikel 70, stk. 7 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1122/2009 af 30. november 2009.

2) Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2013, s. 217.