Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - stillingsopslag - medhold

J. nr. 2014-6810-16446

Det var i strid med ligebehandlingsloven, at en international organisation skrev i et jobopslag, at det var en fordel, hvis ansøgeren var en mand. Klageren havde ikke søgt stillingen, og fik derfor ingen godtgørelse.

Klagen drejer sig om påstået forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med, at indklagede i en stillingsannonce skrev, at det var en fordel, hvis ansøger var en mand.

Ligebehandlingsnævnets afgørelse

Det var i strid med ligebehandlingsloven, at indklagede i en stillingsannonce skrev, at det var en fordel, hvis ansøger var en mand.

Sagsfremstilling

Der er klaget over en stillingsannonce til et job som kommunikationsrådgiver/seniorrådgiver til en kommunikationsafdeling i en international organisation.

Det fremgik af annoncen at:

"Kvalifikationer

Vi söker en kommunikatör med dokumenterad och flerårig erfarenhet av strategisk eller politisk kommunikation, strategisk och operativ mediehantering, samt arbete i en nordisk/internationall miljö. Relevant akademisk utbildning krävs.

Du är professionell och kan hantera kommunikation i alla dess former. Du arbetar strategiskt, strukturerat och målinriktat i tätt samarbete med kollegor och externa samarbetsparters. Goda språkkunskaper i engelska och i minst ett av [] och [] tre arbetsspråk (danska, norska eller svenska) är ett krav.

Ett dokumenterat brett nätverk bestående av opinionsbildare, journalister och andra centrala målgrupper är önskvärt. Tjänsten omfattar resor såväl i som utanför Norden.

Vi är fler kvinnor än män på avdelingen, så det är en fordel om du är man."

Ansættelsesstedet var i Danmark.

Parternes bemærkninger

Klager gør gældende, at det er i strid med ligebehandlingsloven, at det i stillingsopslaget angives, at ansøgere af et bestemt køn foretrækkes. Klager ønsker en godtgørelse.

Indklagede gør gældende, at de ikke har handlet i strid med ligebehandlingsloven.

Indklagede henviser til, at indklagede er en international organisation. Indklagedes virksomhed er blandt andet reguleret i en forretningsorden, hvoraf det blandt andet fremgår, at der blandt personalet skal tilstræbes en rimelig repræsentation fra samtlige nordiske lande, og at der bør tilstræbes en jævn kønsmæssig fordeling.

Den opslåede annonce angår en stilling i en international organisation. Den er opslået på organisationens egen hjemmeside samt i de respektive medlemslande med henblik på at tiltrække et internationalt kandidatfelt.

Da indklagede blev opmærksom på, at annoncen kunne være problematisk i forhold til den danske ligebehandlingslov blev den øjeblikkeligt trukket tilbage fra sekretariatets hjemmeside samt fra samtlige de lande, hvor der var annonceret. Den påklagede annonce var således alene på internettet fra tirsdag den 25. februar 2014 til den 6. marts 2014.

Annoncen blev erstattet med en ny den 10. marts 2014, som ikke indeholdt den påklagede sætning. Ansøgningsfristen i begge annoncer var tirsdag den 18. marts 2014.

Udformningen af annoncen tilsigtede at sikre et ansøgerfelt som omfattede begge køn, og efter indklagedes opfattelse er ansættelseskriterierne så neutralt udformet, at såvel kvinder som mænd opfordres til at indgive ansøgning. Den konkrete sætning har nærmest karakter af en faktisk oplysning om den afdeling, hvor den ledige stilling er placeret.

Det har formodningen imod sig, at den påklagede annonce, set i sammenhæng med den totale annonceringsperiode, har virket bestemmende på potentielle ansøgeres beslutning om at søge eller ikke søge stillingen.

Afgørelse om indkaldelse til interview og tilbud om ansættelse sker altid på grundlag af en bedømmelse af en persons faglige og personlige kompetencer samt arbejdsmæssige erfaringer.

Klager har ikke søgt den pågældende stilling, og indklagede har derfor heller ikke haft lejlighed til at vurdere hendes kvalifikationer. Da hun ikke har søgt stillingen, følger det af ligebehandlingsloven, at hun ikke kan tilkendes godtgørelse.

Indklagede er en international organisation. De EU-regler, der ligger til grund for reglerne om ligebehandling synes at være implementeret forskelligt i EU's medlemslande, idet indholdet af indklagedes stillingsannonce efter det oplyste for eksempel ikke anses for at være i strid med de svenske regler om ligebehandling og stillingsannoncer.

Ligebehandlingsnævnets bemærkninger og konklusion

Ligebehandlingsnævnet behandler klager over forskelsbehandling på grund af køn efter ligebehandlingsloven.

Det fremgår af loven, at det ved jobannoncer ikke må angives, at der til ansættelse søges eller foretrækkes en person med et bestemt køn.

Det er dog efter bekendtgørelse om initiativer til fremme af ligestilling tilladt i annoncer at opfordre det underrepræsenterede køn til at søge ansættelse. Forudsætningen for en opfordring til det underrepræsenterede køn er, at annoncen udformes på en sådan måde, at alle ansøgere har en almindelig adgang til at søge. Det skal fremgå af annoncen, at det underrepræsenterede køn ikke ved ansættelse har en fortrinsstilling.

Det fremgår af indklagedes jobannonce, at man i den pågældende afdeling er flest kvinder, og at det er en fordel, hvis ansøger er en mand. Nævnet finder, at annonceteksten må forstås således, at der er en reel fortrinsstilling for mænd. Hertil kommer, at teksten ikke opfylder bekendtgørelsens krav om at tydeliggøre, at det underrepræsenterede køn ikke har en fortrinsstilling.

Klager får medhold i klagen.

Da klager ikke har søgt stillingen, er der ikke grundlag for at tilkende hende en godtgørelse.

<2014-6810-16446>