Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - adgangsbegrænsning - ansættelse - ej medhold

J. nr. 2014-6810-29520

En skole for socialt udsatte udbød et computerkursus, hvor kun kvinder kunne deltage. Udover dette kursus udbød skolen også computerkurser, hvor begge køn kunne deltage. Det var muligt for begge køn at deltage i skolens øvrige kurser.  I bekendtgørelsen om initiativer til fremme af ligestilling fremgå det, at kønsopdelt undervisning ikke er i strid med loven, hvis undervisning af op til 6 måneders varighed har til formål at fremme ligestilling af kvinder og mænd eller fremme kvinders og mænds lige adgang til beskæftigelse, uddannelse og ledelse.

Klager havde ikke haft mulighed for at søge stillingen som underviser for kvindeholdet, da stillingen ikke var offentligt opslået. Nævnet vurderede, at dette ikke var i strid med loven, da skolen allerede havde en underviser ansat til at varetage undervisningen.

Klager fik derfor ikke medhold i nogle af klagepunkterne.

Klagen drejer sig om påstået forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med, at en stilling som underviser til et hold kun for kvinder ikke blev opslået samt, at indklagede udbyder et computerkursus, hvor kun kvinder kan deltage.

Ligebehandlingsnævnets afgørelse

Det var ikke i strid med ligebehandlingsloven, at klager ikke havde mulighed for at komme i betragtning til et job som underviser.

Det var ikke i strid med ligebehandlingsloven, at indklagede oprettede et computerkursus, hvor kun kvinder måtte deltage.

Sagsfremstilling

Klager har siden 1997 deltaget på flere af indklagedes computerkurser, og har ligeledes erfaring med computere fra flere fabrikker, hvor han har været ansat.

Indklagede er en skole, der har som sit erklærede formål at yde hjælp til mennesker, som er socialt udsatte. Skolen optager kun elever på skolen, der er mellem 18 og 65 år, og som er uden for arbejdsmarkedet. Skolen ønsker gennem variationen af udbudte kurser og fag at hjælpe den enkelte elev til at udvikle ressourcer og kompetencer til at kunne leve et socialt liv som integrereret borger i samfundet.

Undervisere er ansat i henhold til Lov om Folkeoplysning, og indklagedes Oplysningsforbund er en forening i henhold til denne.

Indklagedes Oplysningsforbund opretter cirka 120 kursustilbud to gange årligt til skolens elever. Kurserne varierer fra sprogkurser, kurser med et kreativt indhold til, madkurser, musikundervisning, motion og så videre.

Man skal være elev på skolen for at kunne deltage i et af skolens kurser.

Indklagede udbød i 2014 i alt fem kurser, som omhandler it. Tre af holdene "Kom i gang med computere" har en underviser, og de resterende to hold, heraf "Kom i gang med computere - kun for kvinder", har en anden underviser.

Indklagede oprettede et kursus med følgende indhold:

"Kom i gang med computeren - kun for kvinder

[kursus nr.]

Lærer: [navn på kvindelig underviser]

Tid: Mandag 09.00-11.45

Start: 18.08.2014

Slut: 15.12.2014

Sted: [navn på lokale]"

Indklagede oprettede ikke et tilsvarende hold, hvor kun mænd kunne deltage.

Indklagede indrykkede ikke en jobannonce.

Der er i alt 16 kvindelige deltagere på holdet. En stor del af eleverne på holdet har en anden etnisk og kulturel baggrund and dansk.

Undervisningen på kurset "Kom i gang med computere - kun for kvinder" varetages af en medarbejder, der udover at undervise i andre fag på skolen, ligeledes gennem en længere årrække har haft andre funktioner hos indklagede.

Klager blev først opmærksom på, at indklagede havde oprettet et computerkursus kun for kvinder i forbindelse med, at kursuskataloget udkom. Klager søgte derfor ikke stillingen som underviser for holdet hos indklagede.

Klager rettede efterfølgende henvendelse til indklagede via Facebook, da han ønskede at komme i betragtning til jobbet som underviser på kurset. I den forbindelse gav klager udtryk for sin bekymring over, at holdet kun var for kvinder, idet klager var af den overbevisning, at skolen på den måde bakkede op om muslimske mænds krav om, at muslimske kvinder ikke måtte deltage på hold, hvor mænd også kunne deltage.

Parternes bemærkninger

Klager mener, at han bliver forskelsbehandlet på grund af køn. Indklagede gav ham ikke mulighed for at søge et job som underviser på holdet, hvor kun kvinder kan deltage.

Klager havde ikke mulighed for at tilkendegive overfor indklagede, at han var interesseret i stillingen som underviser, idet han først blev opmærksom på stillingen, da han så indklagedes kursuskatalog.

Klagers erfaring med at arbejde med it, herunder hans deltagelse på skolens it-kurser gør, at han er i stand til at undervise de kvindelige elever på holdet "Computere - kun for kvinder".

Når skolen ikke ønsker at ansætte en mand som underviser på deres hold, skyldes det, at skolen imødekommer muslimske mænds forbud mod at deres kone, søster eller mor møder danske mænd. Klager mener, at dette kan være et problem i integrationsøjemed. Klager har været ansat på flere fabrikker, og har her oplevet massive samarbejdsproblemer med muslimske kvinder, idet de ofte ikke er vant til at arbejde blandt mænd. Klager frygter af den grund, at mange muslimske kvinder ender på førtidspension.

Klager mener, at skolens oprettelse af kønsopdelt computerundervisning er i strid med loven. Klager mener, at årsagen til, at der er færre kvinder på skolens it-kurser, hvor både kvindelige og mandlige elever kan deltage er, at kvinderne nu vælger kun at melde sig på holdet for kvinder.

Klager har gennem de seneste tre år deltaget i skolens it-kurser. Det er typisk kvinderne, der vælger begynderholdene. Det gør mændene ikke. Klager har henvist til, at der på et formiddagshold en fredag i oktober 2014 deltog syv piger og fire drenge. På eftermiddagsholdet deltog fem piger og fem drenge.

Indklagede oplyser, at alle interesserede uanset etnisk tilhørsforhold, religion, race, køn eller alder har mulighed for at søge ledige stillinger på skolen.

Personalegruppen består af to grupper af medarbejdere. Denne ene gruppe er fastansat, og den anden gruppe ansættes løbende, afhængig af skolens behov. Sidstnævnte gruppe kommer i betragtning som undervisere på skolen på baggrund af uopfordrede ansøgninger/henvendelser. Den endelige samtale sker med skolens leder.

Fælles for underviserne er, at de er timelønnede, og at de ansættes på baggrund af deres kvalifikationer. Når skolen ansætter undervisere, sker det i henhold til gældende regler og overenskomster.

Indklagede oplyser, at mange af underviserne har været tilknyttet skolen på forskellige måder gennem en længere årrække.

Indklagedes udbud af hold ændres løbende i takt med efterspørgslen fra andre elever samt skolens vurdering af, hvilke behov specifikke elevgrupper på skolen måtte have.

I forhold til oprettelsen af holdet " Kom i gang med computere - kun for kvinder" er der generelt færre kvindelige elever på indklagedes it-hold. Som et forsøg på at få flere kvinder til at melde sig på skolens it-hold, besluttede Oplysningsforbundet at oprette et hold kun for kvinder. Generelt oplever indklagede, at der er et voksende behov for at udvikle digitale kompetencer.

Underviseren på holdet "Computere - kun for kvinder" har været tilknyttet skolen gennem mange år, og underviser også i andre fag på skolen.

En stor del af de 16 tilmeldte kvinder på holdet har en anden etnisk og kulturel baggrund end dansk, og har været tilmeldt danskundervisningen på skolen gennem mange år. Erfaringen viser, at en stor del af skolens to-sprogede kvindelige elever ikke har samme it-kundskaber til sammenligning med to-sprogede mænd. De kvindelige elevers manglende it-kompetencer medfører, at de er meget afhængige af hjælp fra andre.

Som et forsøg har indklagede således oprettet holdet "Computere - kun for kvinder", som har til formål at forbedre de kvindelige elevers it-kundskaber og gør dem bedre til at bruge it-redskaber.

Indklagede mener ikke, at kønsopdelt undervisning er i strid med loven.

Ligebehandlingsnævnets bemærkninger

Det er klager, der skal påvise faktiske omstændigheder, der giver anledning til at formode, at han er blevet udsat for forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med, at han ikke kom i betragtning til jobbet som it-underviser for de hold, hvor kun kvinder kan deltage.

Stillingen har ikke været opslået, og klager har ikke uopfordret søgt stillingen. Den varetages af en af de undervisere, som i en årrække har undervist hos indklagede.

Klager har på den baggrund ikke påvist faktiske omstændigheder, der tyder på, at han har været udsat for forskelsbehandling på grund af sit køn.

Klager får derfor ikke medhold i denne del af klagen.

Hvad angår oprettelse af it-kurset for kvinder følger det af bekendtgørelse om initiativer til fremme af ligestilling, der er udstedt i medfør af ligebehandlingsloven, at det er tilladt at etablere kursus- og uddannelsesvirksomhed af op til 6 måneders varighed for det ene køn, hvis formålet er at fremme ligestilling af kvinder og mænd eller fremme kvinders og mænds lige adgang til beskæftigelse, uddannelse og ledelse.

Nævnet finder, at bekendtgørelsen giver indklagede mulighed for at etablere et 4 måneders kursusforløb til fremme af kvinders it-kundskaber.

Klager får derfor heller ikke medhold i denne del af klagen.

<2014-6810-29520>