Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - stillingsopslag - kompetence - medhold - ej medhold

J. nr. 2014-6810-33978

En restaurant og bar søgte i annonce efter svenske piger til et tjenerjob. Det var i strid med ligebehandlingsloven, at en restaurant søgte efter piger til en stilling som tjener. Nævnet havde til gengæld ikke kompetence til at tage stilling til, hvorvidt det var i strid med loven, at restauranten søgte efter et specifikt statsborgerskab.

Klager fik derfor medhold.

Klagen drejer sig om påstået forskelsbehandling på grund af køn og nationalitet i forbindelse med, at indklagede havde søgt en pige til ansættelse som bartender og tjener.

Ligebehandlingsnævnets afgørelse

Det var i strid med ligebehandlingsloven, at indklagede havde søgt en pige til ansættelse som bartender og tjener.

Nævnet kan ikke behandler klagen vedrørende nationalitet.

Sagsfremstilling

Indklagede, som er en restaurant og bar, havde i en annonce på Facebook søgt en svensk pige til ansættelse som bartender og tjener til diverse selskaber.

Det fremgik af annoncen, at man kunne skrive til indklagede på Facebook, hvis man kendte den rette pige eller selv passede til beskrivelsen.

I en korrespondance på Facebook mellem klager og indklagede oplyste klager, at han ikke ønskede at søge stillingen hos indklagede.

Parternes bemærkninger

Klager påstår, at indklagede har overtrådt ligebehandlingsloven ved at søge en svensk pige til ansættelse.

Det er korrekt, at klager ikke nu eller fremover vil søge jobbet, men det udelukker ikke, at han, da stillingen blev slået op, ville have søgt den. Klager valgte dog ikke at søge, idet annoncen var diskriminerende, hvilket ligger fjernt fra klagers menneskesyn.

Klager ønsker, at indklagede retter ind efter lovgivningen og pålægges en afgift. Klager ønsker ikke en økonomisk kompensation.

Indklagede påstår, at virksomheden ikke har udøvet diskrimination.

Ligestilling vægtes højt af indklagede, og da de kun er mænd på arbejdspladsen, havde de søgt efter en pige.

Indklagede er de eneste i byen, som ikke har regler i forhold til påklædning, nationalitet eller andre former for diskrimination.

Indklagede anfører, at klager i øvrigt ikke havde nogen intention om at søge jobbet.

Ligebehandlingsnævnets bemærkninger og konklusion

Ligebehandlingsnævnet behandler klager over forskelsbehandling på grund af køn efter lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse mv. (ligebehandlingsloven).

Det fremgår af loven, at der ved jobannoncering ikke må angives, at der til ansættelse søges eller foretrækkes en person med et bestemt køn.

Indklagedes jobannonce indeholdt et krav om, at ansøgeren skulle være en pige. Det er i strid med annonceringsbestemmelsen, hvorfor klager får medhold i denne del af klagen.

Da klager ikke søgte stillingen, er der ikke grundlag for at tilkende ham den godtgørelse på 25.000 kr., der normalt fastsættes ved overtrædelse af reglerne. Nævnet har ikke kompetence til at pålægge bøder eller afgifter.

Ligebehandlingsnævnet behandler klager over forskelsbehandling på grund af national og etnisk oprindelse efter lov om forskelsbehandling på arbejdsmarkedet mv. (forskelsbehandlingsloven).

Loven omfatter ikke forskelsbehandling på grund af nationalitet (statsborgerskab), og nævnet har derfor ikke kompetence til at tage stilling til påstået forskelsbehandling af denne grund.

Klager får derfor ikke medhold i denne del af klagen.

<2014-6810-33978>