Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - adgangsbegrænsning - kompetence - ej medhold

J. nr. 2014-6811-41836

En fond havde til formål at virke til gavn for drenge på kanten. En af fondens aktiviteter var et drengeakademi, som var et tilbud til fagligt og socialt svage drenge. En kvinde klagede over, at akademiet kun optog drenge. Fire ud af fem medlemmer udtalte, at "indklagede findes ikke i forbindelse med drengeakademiet at drive vejlednings- og uddannelsesvirksomhed i ligebehandlingslovens forstand, hvorfor det ikke er i strid med ligebehandlingsloven, at akademiet ikke optager piger".

Disse medlemmer fandt ligeledes, at det forhold, der klages over, ikke er omfattet af ligestillingsloven.

Disse medlemmer lagde herved vægt på, at indklagede er en fond, der efter sine vedtægter varetager et socialt formål, og som ikke er en organisation inden for almen virksomhed i lovens forstand. Der er endvidere lagt vægt på, at indklagedes tilbud til de drenge som fonden har til formål at hjælpe, herunder i form af drengeakademiet, er vederlagsfrie.

Disse medlemmer finder derfor ikke, at klagen vedrører forhold, der er omfattet af hverken ligebehandlings- eller ligestillingsloven.

Nævnet kunne derfor ikke behandle klagen.

Klagen drejer sig om påstået forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med, at indklagedes drengeakademi er forbeholdt drenge.

Ligebehandlingsnævnets afgørelse

Ligebehandlingsnævnet kan ikke behandle klagen.

Sagsfremstilling

Indklagede er en fond, som fokuserer sin indsats på udsatte drenge mellem 14 og 25 år.

Fondens formål er ifølge vedtægterne, "At virke til gavn for drenge på kanten ved at støtte eller gennemføre projekter og initiativer, der bryder vanetænkning og afprøver nye metoder, og motivere drenge til at tage ansvar for at få en uddannelse, et job og gøre dem i stand til at blive aktive samfundsborgere." Fondens formål er desuden at fremme en løsningsorienteret offentlig debat og øge vidensniveauet om udfordringerne for drenge på kanten, samtidig med at fonden bidrager til at udvikle ny viden, som kan inspirere til generelle forandringer.

Indklagedes formål fremmes gennem egne aktiviteter og ved støtte, herunder økonomisk, til aktiviteter, der fremmer indklagedes formål.

Drengeakademiet er en af indklagedes aktiviteter. Akademiet er et gratis tilbud til drenge mellem 14 og 16 år, som er fagligt og socialt svage i skolen. Tilbuddet foregår over nogle uger i sommerferien og følges op af et 1-årigt mentorprogram. Undervisningen varetages af folkeskolelærere.

Udover drengeakademiet omfatter indklagedes aktiviteter desuden et gratis videobaseret undervisningsværktøj, et samarbejde med danske virksomheder om "Drenge i arbejde" samt et gratis trænings- og udviklingsforløb for et hold drenge mellem 16 og 19 år.

Fondens bundne kapital er tilvejebragt ved indsamling, og fonden modtager midler fra private og offentlige. Indklagedes øverste myndighed består af en bestyrelse på tre til fem medlemmer, som har viden og erfaring inden for fondens formål, herunder økonomi og jura.

Parternes bemærkninger

Klager gør gældende, at piger bliver forskelsbehandlet, idet klagers drengeakademi er forbeholdt drenge.

Klager mener ikke, at indklagede kan påberåbe sig, at indklagede ikke leverer tjenesteydelser, der almindeligvis ydes mod betaling, hvis den viden, som indklagede indsamler via sine projekter, på sigt vil blive implementeret i folkeskolen.

Klager er ikke selv i den aldersgruppe, som indklagedes akademi retter sig mod, og hun har heller ikke en datter, der søger optagelse. Klager er som borger i det danske samfund bekymret over, at akademiet kun omfatter halvdelen af ungdommen, og at kun de udsatte drenge hjælpes.

Når piger i tilsvarende situation som de utilpassede drenge slet ikke får hjælp, er der tale om, at piger får en ringere behandling end drenge.

Der er både drenge og piger, som er på kant med samfundet og loven, og alle bør have en lige chance for at komme videre i livet. De "tabte" piger drukner i systemet og ingen interesserer sig for dem. Utilpassede piger bør få en chance for at komme videre og uddanne sig på lige fod med drengene.

Det er den værste form for diskrimination og helt oldnordisk, at kun utilpassede drenge tilbydes denne mulighed for at komme videre i livet.

Ligestilling i det danske erhvervsliv er i forvejen langt bagefter, og den manglende ligestilling fortsætter med drengeakademiet.

Stærke og indflydelsesrige kræfter står bag akademiet, som er solidt forankret i det danske erhvervsliv og politiske system.

Klager forestiller sig, at akademiets elever også senere i livet får støtte og kontakter, da alle gerne vil se sit projekt lykkes.

Indklagedes øvrige aktiviteter med hensyn til samarbejdet med danske virksomheder og trænings- og udviklingsforløb bør også tilbydes piger, da der ikke findes et tilsvarende stærkt set-up i dansk erhvervsliv målrettet piger.

Hvis man bruger indklagedes viden i folkeskolen, kan det betyde, at folkeskolen indrettes til drenge. Det er derfor vigtigt, at pigerne er med i forløbet.

Det statistiske materiale fremsendt af indklagede er ikke nødvendigvis hele sandheden om forskellen på piger og drenges vilkår i folkeskolen. Der nævnes ikke meget om pigernes vilkår. Det vil sige, at alene drengenes problemer er belyst.  Der bør indsamles viden om pigernes problemer.

Ifølge Arbejderbevægelsens Erhvervsråds undersøgelse fra december 2013 består hver 6. elev ikke, hvilket fordelt på køn er hver 5. dreng og hver 7. pige. Ifølge indklagedes bilag består 11 procent af drenge, der afslutter 9. klasse, med et gennemsnit på mindre end 3 mod 7 procent af pigerne. Dette strider mod indklagedes oplysning om, at dobbelt så mange drenge som piger ikke har tilstrækkelige læsefærdigheder.

Indklagede påstår principalt, at sagen skal afvises, og gør herudover gældende, at fondens formål og arbejde ikke er i strid med ligestillingsloven.

Indklagede er en uafhængig og almennyttig fond, der virker til gavn for drenge på kanten ved at støtte og gennemføre projekter og initiativer, så drengene er i stand til at få en uddannelse og et arbejde samt at blive aktive samfundsborgere.

Indklagede leverer ikke varer eller tjenesteydelser mod betaling, men varetager et socialt og samfundsnyttigt formål med gratis aktiviteter og almennyttigt arbejde, som indklagede udfører eller støtter.

Der er intet til hinder for, at organisationer, der varetager et social og humanitært formål, som led i deres aktiviteter beslutter, at alene personer af det ene køn skal tilbydes hjælp.

Klager har desuden ikke en retlig interesse i Ligebehandlingsnævnets behandling af klagen, da hun ikke har oplevet konkret forskelsbehandling i relation til drengeakademiet.

Bekendtgørelse nr. 340 af 10. april 2007 om initiativer til fremme af ligestilling efter § 2 tillader etablering af kursus- eller uddannelsesvirksomhed af op til 6 måneders varighed for det ene køn, hvis formålet er at fremme ligestilling eller fremme den lige adgang til blandt andet uddannelse og beskæftigelse, hvilket er kerneområdet for indklagedes arbejde.

Forbuddet mod forskelsbehandling efter ligestillingslovens § 3a, stk. 1 er ikke til hinder for forskelsbehandling af det ene køn, hvis det er begrundet i et legitimt mål, og midlerne til at opfylde dette mål er hensigtsmæssige og nødvendige.

Indklagedes arbejde sigter på at fremme ligestilling mellem drenge og piger i forhold til ungdomsuddannelse, videregående uddannelser og arbejdsmarkedet.

Indklagede har valgt at fokusere sin indsats på udsatte drenge mellem 14 og 25 år, da forskning viser, at unge drenge på mange områder har det vanskeligere end piger. Dobbelt så mange drenge som piger har ikke tilstrækkelige læsefærdigheder. Markant flere drenge end piger modtager specialundervisning, ligesom færre drenge end piger får en uddannelse og et arbejde. Drengene trives samtidigt dårligere i skolen og mangler motivation og tro på sig selv.

Formålet er at motivere drengene til at få en uddannelse eller et arbejde ved at styrke deres motivation, lærelyst, faglighed og personlighed.

På grund af den konstaterede samfundsmæssige problemstilling og fondens formål er det kun drenge mellem 14 og 16 år, som kan deltage i drengeakademiet.

På grund af de statistiske forskelle på unge drenge og pigers uddannelsesniveau og arbejdsmarkedsaktiviteter er der ikke generelt tale om en ringere behandling af piger end af drenge i en "tilsvarende situation", da drenge og piger ikke er sammenlignelige i forhold til de risikosituationer, som fonden arbejder på at afhjælpe.

De tilbud, der i øvrigt er tilgængelige udover dem, som indklagede støtter, er ikke tilstrækkelige til at udligne de forskelle, der er mellem piger og drenge i forbindelse med uddannelse og arbejde. Indklagedes arbejde er derfor et hensigtsmæssigt og nødvendigt middel til at opfylde målet om kønnenes lige muligheder for at få uddannelse og arbejde.

Efter udløbet af mentorforløbet har de drenge, som har deltaget i drengeakademiet, ingen yderligere tilknytning til programmet, og der er derfor ingen særlige fordele i relation til jobmuligheder med videre.

Det er hensigten, at den viden, som opnås gennem indklagedes aktiviteter, skal udrulles i folkeskolen til gavn for både drenge og piger.

Ligebehandlingsnævnets bemærkninger og konklusion

Ligebehandlingsnævnet træffer afgørelse om forskelsbehandling på grund af køn efter lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse (ligebehandlingsloven).

Ligebehandlingsnævnet træffer endvidere afgørelse om forskelsbehandling på grund af køn uden for arbejdsmarkedet efter lov om ligestilling af kvinder om mænd (ligestillingsloven).

Fire nævnsmedlemmer udtaler:

Det fremgår af ligebehandlingsloven, at mænd og kvinder skal behandles lige med hensyn til erhvervsvejledning, erhvervsuddannelse, erhvervsmæssig videreuddannelse og omskoling. Dette gælder for enhver arbejdsgiver og enhver, der driver vejlednings- og uddannelsesvirksomhed.

Indklagede findes ikke i forbindelse med Drengeakademiet at drive vejlednings- og uddannelsesvirksomhed i ligebehandlingslovens forstand, hvorfor det ikke er i strid med ligebehandlingsloven, at akademiet ikke optager piger.

Det fremgår af ligestillingsloven, at ingen må udsætte en person for direkte eller indirekte forskelsbehandling på grund af køn.

Forbuddet mod forskelsbehandling gælder enhver arbejdsgiver, myndighed og organisation inden for offentlig forvaltning og almen virksomhed. Forbuddet gælder desuden myndigheder og organisationer og alle personer, der leverer varer og tjenesteydelser, der er tilgængelige for offentligheden inden for både den offentlige og den private sektor, herunder offentlige organer, og som tilbydes uden for privat- og familielivet, samt transaktioner i den forbindelse.

I lovens forarbejder er det udtrykkeligt angivet, at begrebet almen virksomhed alene er medtaget for, at loven også omfatter almene boligforeninger.

Ved tjenesteydelser forstås efter lovens forarbejder ydelser, der normalt udføres mod betaling. Varer og tjenesteydelser, der normalt ikke leveres mod betaling, er som udgangspunkt ikke omfattet.

Det fremgår endvidere af forarbejderne til ligestillingsloven, at loven ikke er til hinder for, at organisationer, der varetager et socialt eller humanitært formål, som led i deres aktiviteter beslutter, at alene personer af det ene køn skal ydes hjælp.

Disse medlemmer finder, at det forhold, der klages over, ikke er omfattet af ligestillingsloven og dermed af nævnets kompetence.

Disse medlemmer har herved lagt vægt på, at indklagede er en fond, der efter sine vedtægter varetager et socialt formål, og som ikke er en organisation inden for almen virksomhed i lovens forstand. Der er endvidere lagt vægt på, at indklagedes tilbud til de drenge, som fonden har som formål at hjælpe, herunder i form af drengeakademiet, er vederlagsfrie.

Disse medlemmer finder derfor ikke, at klagen vedrører forhold, der er omfattet af hverken ligebehandlings- eller ligestillingsloven, og at nævnet derfor ikke kan behandle klagen.

Et medlem udtaler:

Efter ligestillingslovens § 1 er det lovens formål at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd, herunder lige integration og lige muligheder i alle samfundets funktioner med udgangspunkt i kvinders og mænds lige værd.

Efter ligebehandlingslovens § 3, stk. 2 påhviler pligt til ligebehandling enhver, der driver vejlednings- og uddannelsesvirksomhed.

Den i sagen indklagede fond har blandt andet iværksat projekter for uddannelse, herunder erhvervsuddannelses- og praktikforløb på virksomheder ("Drenge i arbejde") i samarbejde med en række store danske virksomheder.

I lyset af ligestillingslovens brede formål og den løbende udvidelse af dette, samt den nære sammenhæng med de øvrige ligestillingslove (ligebehandlingsloven, forskelsbehandlingsloven og lov om etnisk forskelsbehandling) og bemærkningerne til loven, findes fondens formål at være omfattet af Ligebehandlingsnævnets kompetence.

Dette medlem finder derfor, at klagen vedrører forhold, der er omfattet af nævnets kompetence.

Der træffes afgørelse efter stemmeflertallet.

Nævnet kan herefter ikke behandle klagen.

<2014-6811-41836>