Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Kendelse

afsagt af Tvistighedsnævnet den 23. februar 2015 i sag 25.2014

A

v/advokat Klara Hoffritz, HK/Privat

mod

B

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget landsdommer Tine Vuust (formand), advokat Tine Benedikte Skyum (DA) og advokat Pernille Leidersdorff-Ernst (LO). Endvidere har som særligt sagkyndige medlemmer deltaget advokat Peter Steentoft, udpeget af Dansk Erhverv Arbejdsgiver, og faglig sekretær Charlotte Meyer, udpeget af HK/Privat.

Mellem klageren, A, og indklagede, B, blev der den 1. juni 2012 indgået en uddannelsesaftale, hvorefter A skulle uddannes som eventkoordinator med uddannelsesperiode fra den 1. juni 2012 til den 1. december 2014.

Denne sag drejer sig om efterbetaling af løn, pension mv. og godtgørelse for mangelfuldt ansættelsesbevis.

A har ved sin organisation, HK/Privat, ved klageskrift modtaget den 16. december 2013 og revideret klageskrift den 8. maj 2014 indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med endelig påstand om, at indklagede tilpligtes at betale 55.726,82 kr., heraf 4.499,72 kr. til A's pensionsordning, subsidiært et mindre beløb, med tillæg af procesrente fra indgivelse af klageskriftet, til betaling sker.

Påstanden er opgjort som følger:

Manglende løn

1. Løn9. 353,65 kr.

2. Fritvalgslønkonto520,71 kr.

Ferie

Feriegodtgørelse optjent i 20123.120,21 kr.

Overarbejde

1. Overarbejdsbetaling25. 095,58 kr.

2. Feriegodtgørelse af overarbejde3. 136,95 kr.

Manglende pension

1. Arbejdsgivers bidrag, 8%1.540,73 kr.

2. Lønmodtagers bidrag, 4%992,58 kr.

3. Pension af feriegodtgørelse520,71 kr.

4. Pension af overarbejde1. 194,75 kr.

5. Pension af feriegodtgørelse af overarbejde250,95 kr.

Mangelfuldt ansættelsesbevis

Godtgørelse10. 000,00 kr.

I alt55. 726,82 kr.

Indklagede har ikke givet møde under sagens behandling i det faglige udvalg og har heller ikke reageret på henvendelser fra Tvistighedsnævnets sekretariat om sagen, som har været forkyndt for indklagede. Indklagede er efterfølgende gået konkurs, og kurator har ved mail af 28. januar 2015 meddelt, at man ikke har bemærkninger til sagen. På den baggrund er sagen behandlet på skriftligt grundlag i medfør af § 23 i bekendtgørelse nr. 729 af 29. juni 2012.

Sagsfremstilling

I uddannelsesaftalens punkt 8 om hvilken kollektiv overenskomst, der er gældende inden for uddannelsesområdet, er anført: ”HK”. Den korrekte betegnelse er Landsoverenskomsten for Kontor og lager mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK/Privat HK Handel.

Uddannelsesaftalen blev ophævet efter gensidig aftale med virkning fra den 22. oktober 2012.

Det er i klageskriftet anført, at eleven under sin uddannelse, herunder under skoleophold, arbejdede væsentligt mere end 37 timer om ugen, og hans arbejdstimer er opgjort uge for uge til i alt 64,75 timer med 50 % tillæg og 132,5 timer med 100 % tillæg, hvilken opgørelse danner grundlag for elevens krav på overarbejdsbetaling.

Regelgrundlag

Erhvervsuddannelseslovens § 55, stk. 1 og 2, har følgende ordlyd:

”Uddannelsesaftalen skal angive den løn, praktikvirksomheden skal betale til elever under praktikophold samt under skoleophold, der er omfattet af aftalen.

Stk. 2. Lønnen skal mindst udgøre den løn, der er fastsat ved kollektiv overenskomst inden for uddannelsesområdet. ”

Tvistighedsnævnets begrundelse og resultat

Vi lægger efter elevens oplysninger om hans arbejdstid, som ikke er imødegået af virksomheden, til grund, at han har haft overarbejde i det omfang, som er anført af ham.

Herefter, og da kravene er opgjort i overensstemmelse med den for uddannelsesområdet gældende overenskomst, tages elevens krav på løn, herunder overarbejdsbetaling, fritvalgskonto og feriegodtgørelse til følge.

Ad pensionsbidrag

Eleven har efter den for uddannelsesområdet gældende overenskomst krav på betaling af pensionsbidrag med 12 %, hvoraf 4 % udgør elevens eget bidrag til pensionsordning. Det følger af Højesterets dom, refereret i UfR 2014-3363 H, at en elev i medfør af erhvervsuddannelseslovens § 55, stk. 2, som udgangspunkt har krav på at få indbetalt såvel arbejdsgiverens som eget pensionsbidrag på en pensionsordning, og der er i den foreliggende sag ikke oplyst omstændigheder, der kan føre til en fravigelse af udgangspunktet.

Indklagede har derfor pligt til at efterbetale de manglende pensionsbidrag på i alt 4.499,72 kr. Det er ubestridt af indklagede, at beløbet skal indbetales til elevens pensionsordning.

Ad godtgørelse efter ansættelsesbevisloven

Uddannelsesaftalens punkt 8 angiver, at lønnen udgør den gældende mindstebetaling for elever fastsat ved kollektiv overenskomst inden for uddannelsesområdet, men anfører i feltet om, hvilken kollektiv overenskomst, der er gældende for uddannelsesområdet, alene ”HK”. Uddannelsesaftalen er derfor mangelfuld i ansættelsesbevislovens forstand.

Tre voterende udtaler:

Vi finder, at en godtgørelse efter ansættelsesbevisloven under hensyn til manglens karakter og den deraf følgende risiko for betydelige løntab, herunder at der har været tvist mellem parterne om korrekt aflønning i henhold til den for uddannelsesområdet gældende overenskomst, bør fastsættes til 10.000 kr.

To voterende udtaler:

Vi finder, at en eventuel godtgørelse efter ansættelsesbevisloven bør fastsættes til et beløb, der er lavere end 10.000 kr.

Der afsiges kendelse efter stemmeflertallet, således at eleven får medhold i sit krav, dog således at pensionsbidragene skal indbetales til elevens pensionsordning.

T h i b e s t e m m e s:

Indklagede, B, skal inden 14 dage betale 51.227,10 kr. til klager, A, og 4.499,72 kr. til A's pensionsordning.

Denne kendelse kan inden 8 uger efter nævnets afgørelse indbringes for domstolene. Såfremt sagen indbringes for domstolene, anmoder Tvistighedsnævnet om at blive underrettet herom, ligesom nævnet gerne vil underrettes om rettens afgørelse.