Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Kendelse

afsagt af Tvistighedsnævnet den 23. februar 2015 i sag 58.2014

A

v/sekretær Erik Rasmussen, Dansk Metalarbejderforbund

mod

B

v/N1

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget landsdommer Tine Vuust (formand), advokat Tine Benedikte Skyum (DA) og advokat Pernille Leidersdorff-Ernst (LO). Endvidere har som særligt sagkyndige medlemmer deltaget konsulent Erling Maglegaard Sørensen, Dansk Industri, og faglig sekretær Erik B. Wiberg, Dansk Metalarbejderforbund.

Denne sag drejer sig om virksomhedens ensidige ophævelse af uddannelsesaftalen og betaling for manglende afholdelse af feriefridage.

Mellem klageren, A,født den 4. oktober 1993, B, blev den 8. oktober 2013 indgået et tillæg til uddannelsesaftalen, hvorefter A skulle uddannes som personvognsmekaniker med uddannelsesperiode fra den 1. marts 2013 til den 28. februar 2015.

A har ved sin faglige organisation, Dansk Metalarbejderforbund, ved klageskrift modtaget den 29. september 2014 indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med endelig påstand om, at indklagede, B, tilpligtes at betale 93.132,48 kr.

Påstandsbeløbet er opgjort som 49.527,36 kr. svarende til løn i en opsigelsesperiode på 3 måneder fra den 1. maj 2014, 30.000 kr. i godtgørelse for tab af uddannelsesgode, 10.256,62 kr. i feriegodtgørelse for optjeningsåret 2013 og 3.348,50 kr. i betaling for manglende afholdelse af feriefridage.

Indklagede har anerkendt betaling af feriegodtgørelse med 10.256,62 kr. og har i øvrigt påstået frifindelse.

Sagen har været behandlet mundtligt i Tvistighedsnævnet den 10. februar 2015.

Sagsfremstilling

Indklagede indtrådte i medfør af virksomhedsoverdragelsesloven pr. 1. september 2013 i ansættelsesforholdene på et autoværksted, herunder i uddannelsesaftalen med A, der indtil da havde været ansat hos den tidligere ejer af værkstedet under ledelse af N2.

Uddannelsesaftalen blev med virkning fra den 30. april 2014 ophævet ensidigt af indklagede med begrundelsen: ”Autoværkstedet lukker på grund af mangelen omsætning”.

N2 skrev i en mail af 25. august 2014 til Karsten Nielsen hos Dansk Metal bl.a.:

”I forbindelse med et bryllup i familien var A i Libanon i 5 uger fra den 1. august 2013. Han havde optjent 7 ekstra fridage som han anvendte i den forbindelse.

B lukkede værkstedet i jul og Nytår 2013-2014, der havde A tvunget frihed/ferie. ”

Forklaringer

A har forklaret bl.a., at han i sommeren 2013 var 5 uger i Libanon, hvilket var aftalt med ejeren af X, N2, som modydelse for, at han hver onsdag aften hjalp nogle unge mennesker med cross-kørsel. Han havde to skoleforløb lige efter hinanden i foråret 2014. Han var derfor ikke på virksomheden til det møde den 30. januar 2014, hvor svendene blev opsagt, og hans uddannelsesaftale blev først ophævet i slutningen af april måned. Værkstedet var lukket i julen 2013.

N1 har forklaret bl.a., at ophævelsen af uddannelsesaftalen blev effektueret den 23. april 2014, efter at den endelige beslutning om at lukke værkstedet var blevet truffet den 22. april 2014. Han mener, at A fuldt ud har afholdt sin ferie optjent i 2012, og der var ikke i kontrakten om overdragelse af værkstedet anført nogen særlig aftale om A's rejse til Libanon sommeren 2013. Lukningen af værkstedet i julen 2013 blev truffet på et fællesmøde før jul, og hvis A ville have arbejdet i julen, kunne han have gjort det, idet en af svendene i så fald også ville være kommet på arbejde.

Tvistighedsnævnets begrundelse og resultat

Ophævelsen af uddannelsesaftalen er begrundet i forhold, som eleven ikke bærer ansvaret for. Der tilkommer derfor eleven en godtgørelse for tab af uddannelsesgode, som efter Tvistighedsnævnets faste praksis fastsættes til 30.000 kr.

Der findes på det foreliggende grundlag ikke at kunne tilkendes eleven løn svarende til en opsigelsesperiode på 3 måneder.

Indklagede har anerkendt at betale det rejste krav på feriegodtgørelse for optjeningsåret 2013 på i alt 10.256,62 kr. Der findes efter de foreliggende oplysninger ikke grundlag for at anse feriefridagene for afholdt, inden uddannelsesaftalen blev ophævet, hvorfor kravet på betaling herfor tillige tages til følge.

T h i b e s t e m m e s:

B skal inden 14 dage betale 43.605,12 kr. til A.

Denne kendelse kan inden 8 uger efter nævnets afgørelse indbringes for domstolene. Såfremt sagen indbringes for domstolene, anmoder Tvistighedsnævnet om at blive underrettet herom, ligesom nævnet gerne vil underrettes om rettens afgørelse.