Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Afgørelse af klage - Krydsoverensstemmelse, nedsættelse af landbrugsstøtte

Resumé

NaturErhvervstyrelsen traf afgørelse om, at landbrugsstøtten skulle nedsættes med 3 procent for 2013 efter reglerne om krydsoverensstemmelse. Nedsættelsen var begrundet med, at krydsoverensstemmelseskrav 4.7 om ”Markafbrænding af halm eller andre lignende dele af landbrugsafgrøder” var overtrådt.

Fødevareministeriets Klagecenter stadfæstede afgørelsen, da støttemodtagerens traktorfører ikke havde udvist tilstrækkelig agtpågivenhed, da han var blevet opmærksom på, at markafbrændingen løb løbsk. Klagecentret vurderede, at traktorføreren skulle have kontaktet brandvæsnet straks og først herefter forsøge at sikre, at branden ikke bredte sig til nabomarker og nærliggende ejendomme.

NN
Den 23. juni 2014
Sagsnr. : 23826
Ref. : JMOL
Tlf. : 50836989

Afgørelse om krydsoverensstemmelse for 2013

Fødevareministeriets Klagecenter fastholder NaturErhvervstyrelsens afgørelse af 23. oktober 2013. Det betyder, at støtten for 2013 skal nedsættes med 3 %.

I har, på vegne af XX, den 20. november 2013 klaget over styrelsens afgørelse om, at støtten for 2013 skal nedsættes med 3 % som følge af, at XX har overtrådt krydsoverensstemmelseskrav 4.7.

Begrundelse

Kravet var overtrådt, fordi der på kontroltidspunktet skete markafbrænding på et ca. 6 ha stort areal.

På baggrund af en anmeldelse den 30. august 2013 konstaterede Guldborgsund Kommune afbrænding af mark1) med et areal på ca. 6 ha. Dette er en overtrædelse af krydsoverensstemmelseskrav 4.7 om, at halm og andre lignende dele af landbrugsafgrøder ikke må afbrændes på marker eller uopdyrkede arealer2).

Klagecentret har gennemgået kontrolrapporten, herunder miljøvagtrapporten samt de tilhørende billeder, og finder ikke grundlag for at tilsidesætte Guldborgsund Kommunes oplysninger om de faktiske forhold. Vi har lagt vægt på følgende, at det er ubestridt, at der har fundet en utilsigtet afbrænding sted på støttemodtagers mark, og at det fremgår af jeres høringssvar af 16. september 2013, at i forbindelse med afbrænding af en mindre mængde spildhalm løb ilden løbsk og afbrændte størstedelen af marken på ca. 6 ha.

Ikke udvist tilstrækkelig agtpågivenhed

Det er Klagecentrets vurdering, at traktorføreren ikke udviste tilstrækkelig agtpågivenhed, da han blev opmærksom på, at ilden var løbet løbsk.

I gør gældende, at reglerne3) var blevet fulgt af traktorføreren ved etablering af 10 meter brandbælte, og at der ikke var noget i vejrliget, der gjorde at afbrændingen var uforsvarlig. Traktorføreren blev i nærheden for at holde øje med afbrændingen, og I anfører, at han handlede helt korrekt ved at sikre huse og veje, under hensyn til egen sikkerhed. I mener, at branden var et hændeligt uheld, som ikke kan tilskrives støttemodtager.

Vi er ikke uenige med jer i, at traktorføreren handlede korrekt ved at sikre huse og veje, men ud fra de faktiske oplysninger vurderer vi, at der er stor sandsynlighed for, at afbrændingens omfang kunne have været begrænset yderligere, hvis brandvæsnet øjeblikkeligt var blevet informeret. At traktorføreren forsøgte at sikre, at branden ikke kunne brede sig til nabomarker eller til ejendomme i nærheden, ændrer ikke ved afgørelsens udfald. Klagecentret finder derfor, at traktorføreren som det første skulle have kontaktet brandvæsnet efter konstatering af, at ilden havde spredt sig utilsigtet.

På baggrund heraf finder vi, at traktorføreren ikke udviste tilstrækkelig agtpågivenhed, fordi han ikke straks kontaktede brandvæsnet, da han blev bevidst om, at ilden var løbet løbsk. Afbrændingens utilsigtede omfang kan derfor tilskrives støttemodtager, herunder dennes traktorfører, hvorfor det ikke kan betragtes som et hændeligt uheld, der ikke kan tilskrives støttemodtager.

Det er støttemodtagers ansvar at sætte sig ind i kravene for at modtage støtte og sikre sig, at disse krav på ethvert tidspunkt overholdes.

Nedsættelse af støtten

Støtten for 2013 skal nedsættes med 3 %, fordi krydsoverensstemmelseskrav 4.7 var overtrådt.

Den procentvise nedsættelse blev beregnet på baggrund af kontrolmyndighedens samlede karakter for kriterierne ”alvor”, ”omfang” og ”varighed” for den konstaterede overtrædelse4).

Vi har vurderet de tildelte karakterer i forhold til karakterkravene i NaturErhvervstyrelsens vejledning5). Med hensyn til karakteren 3 for ”alvor” gives denne efter praksis, når der er foretaget afbrænding på et areal mellem 5-10 ha. I mener, at det er et godt stykke under 5 ha, der var afbrændt. Klagecentret finder ikke, at billederne understøtter jeres påstand, og lægger særlig vægt på kontrolmyndighedens detaljerede beskrivelse af forholdene. Vi finder det godtgjort, at der har været foretaget afbrænding på ca. 6 ha, og at marken var brændt ”helt af” i den ende, hvor ilden startede. Karakteren for ”omfang” følger karakteren for ”alvor”, da effekten af overtrædelsen er direkte proportional med størrelsen af det afbrændte areal. Karakteren for ”varighed” følger også karakteren for ”alvor”, da varigheden af afbrændingen af det konkrete areal afhænger af arealets størrelse.

Der er ikke forhold i sagen, som giver Klagecentret grundlag for at tilsidesætte den faglige vurdering, der ligger til grund for den samlede karakter 9 for overtrædelsen. Nedsættelsen på 3 % gives efter praksis6), når den samlede karakter er 8-10.

Klagecentret finder, at heller ikke de øvrige klagepunkter, I anfører, kan føre til, at sagen skal have et andet udfald

Den procentvise nedsættelse af støtten beregnes ud fra sagens omstændigheder på kontroltidspunktet. Støtten nedsættes i det kalenderår, hvor myndigheden konstaterer overtrædelsen7). Det er en betingelse for udbetaling af den fulde støtte, at alle krydsoverensstemmelseskrav er overholdt på hele bedriften8).

Nedsættelse af landdistriktsstøtten

NaturErhvervstyrelsen oplyser i deres afgørelse, at såfremt XX vælger at søge om støtte til arealbaserede landdistriktsordninger i 2013, vil denne støtte også blive nedsat.

NaturErhvervstyrelsen skulle om nedsættelsen af eventuelt landdistriktsstøtte have henvist til Landdistriktsforordningen9). Dette får dog heller ikke konsekvenser for afgørelsen, da vi med denne afgørelse har oplyst hjemlen10).

Oplysninger i sagen

Afgørelsen er truffet på grundlag af

De oplysninger der lå til grund for NaturErhvervstyrelsens afgørelse af 23. oktober 2013 om krydsoverensstemmelse for 2013.

NaturErhvervstyrelsens afgørelse.

Jeres klage af 20. november 2013.

NaturErhvervstyrelsens bemærkninger til sagen af 19. december 2013.

Jeres høringssvar af 30. januar 2014.

***

Vi gør opmærksom på, at I ikke kan klage over Klagecentrets afgørelse til anden administrativ myndighed.

Venlig hilsen

Julie Maria Olsen

Fuldmægtig, cand.jur.

Officielle noter

1) På den nordlige del af matr. nr. XX.

2) § 1, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 51 af 23. januar 2013 om krydsoverensstemmelse, med henvisning til punkt 4.7 i bilag 1.

3) § 13, stk. 4, i bekendtgørelse om brandforanstaltninger ved afbrænding i det fri af halm m.m.

4) Artikel 24 i Rådets forordning (EF) nr. 73/2009 af 19. januar 2009 og artikel 47 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1122/2009 af 30. november 2009.

5) Krav 4.7 i NaturErhvervstyrelsens Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2013 (www.naturerhverv.dk).

6) Punkt 2.3 i NaturErhvervstyrelsens Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2013 (www.naturerhverv.dk).

7) § 4, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 51 af 23. januar 2013 om krydsoverensstemmelse.

8) § 3, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 51 af 23. januar 2013 om krydsoverensstemmelse.

9) For tilsagn givet efter 1. januar 2007: Artikel 50 a, og artikel 51, i Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 af 20. september 2005 (Landdistriktsforordningen) og artikel 21 og artikel 19, stk. 2 og 3, i Kommissionens forordning (EU) nr. 65/2011 af 27. januar 2011 (gennemførelsesbestemmelser).

10) Jens Garde m.fl.: Forvaltningsret, Almindelige emner, 5. udgave, 2009, side 345-346.