Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort

§ 1

I bekendtgørelse nr. 12 af 10. januar 2013 om kørekort, som ændret ved bekendtgørelse nr. 292 af 15. marts 2013, bekendtgørelse nr. 1325 af 25. november 2013, bekendtgørelse nr. 1431 af 11. december 2013 og bekendtgørelse nr. 1065 af 30. september 2014, foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af §§ 56-57, §§ 59-61, § 63, stk. 5, § 64, stk. 5, § 66, stk. 6, § 88 a, stk. 1, § 118, stk. 8, § 124 q, § 130, stk. 1, § 134 b og § 134 c i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1386 af 11. december 2013, som ændret ved lov nr. 245 af 19. marts 2014, lov nr. 373 af 14. april 2014, lov nr. 457 af 14. maj 2014, lov nr. 736 af 25. juni 2014 og lov nr. 154 af 18. februar 2015, fastsættes:«

2. § 80 affattes således:

»§ 80. Kørekort til kategorierne AM, A1, A2, A, B og B/E samt kørekort til traktor/motorredskab udstedes med en gyldighedstid på 15 år, dog højst til indehaverens fyldte 75. år, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Hvis ansøgeren på det tidspunkt, hvor kørekortet udstedes, er fyldt 73 år eller derover, og kørekortets gyldighedstid skal fastsættes til efter ansøgerens fyldte 75. år, udstedes kørekortet med følgende gyldighedstid:

1) Er ansøgeren fyldt 73 år, men ikke 74 år: Tre år.

2) Er ansøgeren fyldt 74 år, men ikke 80 år: To år.

3) Er ansøgeren fyldt 80 år: Et år.«

3. I § 81, stk. 1 og stk. 2, ændres »§ 82, stk. 2« til: »§ 82«.

4. § 82 affattes således:

»§ 82. Hvis ansøgeren på det tidspunkt, hvor kørekortet udstedes, er fyldt 70 år eller derover, udstedes kørekort til kategorierne C1, C1/E, C, C/E, D1, D1/E, D og D/E samt kørekort til erhvervsmæssig personbefordring med følgende gyldighedstid:

1) Er ansøgeren fyldt 70 år, men ikke 71 år: Fire år.

2) Er ansøgeren fyldt 71 år, men ikke 72 år: Tre år.

3) Er ansøgeren fyldt 72 år, men ikke 80 år: To år.

4) Er ansøgeren fyldt 80 år: Et år.«

5. § 93, stk. 3, 4. pkt., affattes således:

»Hvis ansøgeren på tidspunktet for kørekortets udstedelse er fyldt 73 år eller derover, og kørekortets gyldighedstid skal fastsættes til efter ansøgerens fyldte 75. år, eller kørekortets gyldighedstid er individuelt fastsat efter § 83, stk. 1, skal ansøgningen om kørekort tillige vedlægges en lægeattest, jf. § 3, stk. 4.«

6. § 118, stk. 1, affattes således:

»Et færøsk kørekort sidestilles i enhver henseende med et dansk kørekort og giver indehaveren ret til at føre samme køretøjer i Danmark, som det berettiger til at føre på Færøerne i den i kørekortet angivne gyldighedsperiode, medmindre denne er længere end til indehaverens fyldte 75. år for kørekort til køretøjer i gruppe 1 eller indehaverens fyldte 70. år for kørekort til køretøjer i gruppe 2.«

7. I § 134, stk. 2, § 134, stk. 5 og § 134, stk. 6, ændres »70 år« til: »75 år«.

8. Bilag 2, pkt. G, nr. 1, affattes således:

»1) Undersøgelserne for kognitivt funktionsniveau (urskivetest og ord-genkaldelse) skal udføres ved fornyelse af kørekort fra indehaverens fyldte 73. år for kørekort til gruppe 1, hvis kørekortets gyldighedstid skal fastsættes til efter ansøgerens fyldte 75. år, og fra indehaverens fyldte 70. år for kørekort til gruppe 2. Undersøgelsen skal i øvrigt udføres, hvor der er begrundet mistanke om svækket kognitivt funktionsniveau.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. marts 2015.

Justitsministeriet, den 26. februar 2015

Mette Frederiksen

/ Jessika Heltberg Auken