Den fulde tekst
L 152
Forslag til lov om internationale sikkerhedsrettigheder i flymateriel.
Af justitsministeren (Mette Frederiksen (S)).
Lovf som fremsat 25/2 15
Fremsat skr 25/2 15
1.beh 19/3 15 F
Betænkning 16/4 15
2.beh 21/4 15 F
Lovf som vedt 28/4 15
3.beh 28/4 15 F
Lov nr 573 af 4. maj 2015
Ordførere: (1.beh) Trine Bramsen (S), Preben Bang Henriksen (V), Susanne Eilersen (DF), Jeppe Mikkelsen (RV), Frank Aaen (udpeget af EL) (EL), Karina Lorentzen Dehnhardt (SF), Leif Mikkelsen (LA), Mai Mercado (KF).
Ministre: (1.beh) justitsministeren (Mette Frederiksen).
Efter 1.beh henvist til Retsudvalget(REU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Formålet med lovforslaget er at gennemføre UNIDROIT-konventionen af 16. november 2001 om internationale sikkerhedsrettigheder i mobilt udstyr (Cape Town-konventionen) og den til konventionen knyttede protokol af samme dato om specifikke forhold for flyudstyr (flymaterielprotokollen).
Lovforslaget indebærer, at sikkerhedsrettigheder i flygenstande, som er omfattet af konventionens og protokollens anvendelsesområde (dvs. flyskrog, helikoptere og flymotorer med en vis minimumskapacitet), og hvor debitor enten befinder sig i Danmark på aftaletidspunktet, eller hvor flyskroget eller helikopteren er nationalitetsregistreret i Danmark, vil kunne blive registreret i det internationale register og som følge heraf nyde (international) beskyttelse foran enhver senere registreret sikkerhedsrettighed og enhver uregistreret rettighed.
En international sikkerhedsrettighed i en flygenstand vil endvidere skulle anerkendes i Danmark og hermed kunne danne grundlag for tvangsfuldbyrdelse her i landet i overensstemmelse med konventionens og protokollens regler.
Med vedtagelsen af lovforslaget giver Folketinget i medfør af grundlovens § 19 sit samtykke til, at regeringen på Danmarks vegne ratificerer Cape Town-konventionen og flymaterielprotokollen, og at regeringen i denne forbindelse afgiver erklæringer til en række af konventionens og protokollens bestemmelser som nærmere angivet i lovforslagets bemærkninger.
Det foreslås, at justitsministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 103 (V, S, DF, RV, SF, EL, LA, KF, ALT), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0.