Den fulde tekst
L 154
Forslag til lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel virksomhed, lov om kreditaftaler, lov om finansielle rådgivere, lov om pantebrevsselskaber, lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. og forskellige andre love. (Ret til basal indlånskonto, gennemførelse af ændringer til gennemsigtighedsdirektivet, modernisering af reglerne for indsendelse af årsrapporter, udvidelse af forsikringsselskabers drift af anden virksomhed, præcisering af regulering af refinansieringsrisiko for realkreditobligationer m.v. og gennemførelse af boligkreditdirektivet m.v.).
Af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen (S)).
Lovf som fremsat 25/2 15
Fremsat skr 25/2 15
1.beh 19/3 15 F
Betænkning 9/4 15
Lovf optrykt efter 2.beh 16/4 15 Tillæg H
2.beh 16/4 15 F
Lovf som vedt 21/4 15
3.beh 21/4 15 F
Lov nr 532 af 29. april 2015
Ordførere: (1.beh) Kim Andersen (V), Karin Gaardsted (S), Hans Kristian Skibby (DF), Ida Auken (RV), Steen Gade (SF), Frank Aaen (udpeget af EL) (EL), Joachim B. Olsen (LA), Brian Mikkelsen (KF).
Ministre: (1.beh) erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen).
Efter 1.beh henvist til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget(ERU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Forslaget indfører hjemmel til at fastsætte nærmere regler om indholdet af en basal indlånskonto med få funktioner. Kontoen skal enten være gebyrfri eller må højst koste 180 kr. om året svarende til 15 kr. om måneden.
Desuden implementerer lovforslaget gennemsigtighedsdirektivet og boligkreditdirektivet. Gennemførelsen af gennemsigtighedsdirektivet medfører bl.a. forenkling af oplysningsforpligtelserne for udstedere af værdipapirer, modernisering og effektivisering af de såkaldte »flagningsregler« og mulighed for offentliggørelse af sanktioner pålagt fysiske personer. Gennemførelsen af boligkreditdirektivet medfører bl.a. indførelse af tilsyn med boligkreditformidlere og med kreditgivere af boligkredit, der ikke er kreditinstitutter.
Lovforslaget forpligter generelt kreditgivere til at give forbrugeren en række oplysninger, inden vedkommende indgår en aftale om et boliglån. Samtidig forpligtes kreditgivere til at foretage en kreditvurdering af forbrugeren, inden der ydes boligkredit, og de må alene yde et sådant lån, hvis kreditvurderingen viser, at kunden sandsynligvis vil kunne opfylde forpligtelserne efter lånet.
Lovforslaget ændrer tillige den såkaldte rentetrigger for realkreditobligationer og realkreditlån, som blev indført i foråret 2014. Derudover får forsikringsselskaber mulighed for at opføre, eje og drive infrastruktur, ligesom de får friere rammer for handel med fast ejendom.
Loven skal som udgangspunkt træde i kraft den 3. juli 2015, dog skal nogle ændringer træde i kraft allerede den 1. maj og den 1. juni 2015.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 90 (V, S, RV, SF, EL, KF), imod stemte 18 (DF, LA), hverken for eller imod stemte 0.