Den fulde tekst
L 155
Forslag til lov om ændring af lov om vandforsyning m.v. og lov om afgift af ledningsført vand. (Grundvandskortlægning efter 2015 og nedsættelse og forlængelse af bidrag til drikkevandsbeskyttelse m.v.).
Af miljøministeren (Kirsten Brosbøl (S)).
Lovf som fremsat 26/2 15
Fremsat skr 26/2 15
1.beh 10/3 15 F
Betænkning 14/4 15
2.beh 16/4 15 F
Lovf som vedt 21/4 15
3.beh 21/4 15 F
Lov nr 538 af 29. april 2015
Ordførere: (1.beh) Henrik Høegh (V), Jens Joel (S), Pia Adelsteen (DF), Lone Loklindt (RV), Jørgen Arbo-Bæhr (EL), Lisbeth Bech Poulsen (SF), Villum Christensen (LA), Daniel Rugholm (KF).
Ministre: (1.beh) miljøministeren (Kirsten Brosbøl).
Efter 1.beh henvist til Miljøudvalget(MIU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Med lovforslaget fortsættes grundvandskortlægningen, der er central i den danske drikkevandsbeskyttelse. Kortlægningen blev sat i gang i 2000 og skulle afsluttes med udgangen af 2015. Regeringen vurderer, at der fortsat er et behov for at kortlægge indvindingsoplande omkring nye boringer og i nogle tilfælde behov for at revidere de tidligere kortlagte områder. Lovforslaget etablerer derfor grundlaget for en fortsat omend reduceret kortlægning af grundvandet.
Som følge af den mindre kortlægningsopgave i den kommende periode reduceres bidraget til drikkevandsbeskyttelse på ledningsført vand fra de nuværende 67 øre pr. m3 vand til 39 øre i perioden 2016-2017 og 19 øre i 2018-20. Behovet for fortsat grundvandskortlægning skal herefter genvurderes.
Derudover bemyndiger lovforslaget miljøministeren til at fastsætte regler om udveksling af oplysninger mellem stat, kommuner og vandforsyninger til brug for grundvandskortlægningen, tidsfrister m.v. Endelig etableres en koordinationsgruppe, der skal inddrages i forbindelse med prioritering af grundvandskortlægningen.
Loven træder i kraft den 1. januar 2016.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 107 (V, S, DF, RV, SF, EL, LA, KF), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0.